சிவாலயதரிசனவிதி

Front Cover
வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, 1914 - Temples, Śaivite - 38 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

1 other sections not shown

Common terms and phrases

அத்தமய அது அந்த அவர் அவஸர அனடந்து ஆதலரல் ஆலரகலவிஷம் இடபடூதவருக்கும இடபடூதவனரத இதற்குப் பிர இதற்குப் பிரமரணம்:_ சிவதருடூமரத்தரம் இதற்குப இரண்டு இனடடூய உந்து உலர்ந்த உள்டூள உள்ள எழுந்து என்று என்னும் ஒருதரம் கடம்பவனபுரரணம் கடவர் கடு கரல் கிசய்க கிருக்டூகரயிணு/க்குப் கிருக்டூகரயிலிடூல கிழக்கு டூ/ரரக்கிய குப் சங்சிதியிணு/ம் சங்சிதினய சசு சிடூல சிதம்பரபுரரணம் சிரசிடூல சில சிவ சிவடுபருமரன் சிவதீர்த்தத்திடூல சிவபூனச சின் சுசு சுப்பிரமணியர் டுகரள்ளூதல் டுசய்த டுசய்தரல் டுசய்யக்கடவர் டுசன்று டுசன்று சண்டூடசுரனரத் தரிசித்து டுமய்யன்டூபரடு டூகரபுரதனத டூசர்ததுப் டூதய்த்தல் டூதவர்கள் டூபரகக்கடவர் டூபரதல் டூபரற்றி டூமற்கு டூரரகர் தஈபிக்கப்பட்டது தங்கள் தரடூன தரம தரமும் தரிசிதது தல் தல தன்னே தனே திடுதல் திரு திருச்சிற்றம்பலம் தீண்டுதல் து தும நமஸ்கரரம் பஞசரக்ஷர பண்ணக்கடவர் பண்ணல்டூவண்டும் பண்ணூதல் பணிக பதத்னத பரரர்த்த பரவம் பலிபீ பி பிர பிரதக்திணம் பிரமரணம்:_ அருணகிரிபுரரணம் பின் பின்பு பின்னும் புனிதன்முன் பூருவ பூனச மயிர் மரதவர் மனசிடூல மீசன் மு முடிததுக்டுகரண்டு முத முதலிய மும்முனற முன்டூன யிடூல ரீ லிங்கம் வணங்கி வணங்குதல் வர் வருதல் வலம்புரிசருக்கம் வலம்புரிநீ வலமரகச் டுசன்று வலமும் வி விடூசஷதீனக்ஷ விதிப்படி ளரய் ளாம ளூடூல றூபி றூம் னககள் னசவசமயடூநறி னசவசமயிகள் னசவர் னவத்து னிற்க

Bibliographic information