Page images
PDF
EPUB

πολλοὶ ὑπελείποντο τότε ἀπὸ τῶν ἀποστόλων δεδιδαγμένοι. ἐπὶ τούτου οὖν τοῦ Κλήμεντος στάσεως οὐκ ὀλίγης τοῖς ἐν Κορίνθῳ γενομένης ἀδελφοῖς, ἐπέστειλεν ἡ ἐν Ρώμῃ ἐκκλησία ἱκανωτάτην γραφὴν τοῖς Κορινθίοις, εἰς εἰρήνην 5 συμβιβάζουσα αὐτούς, καὶ ἀνανεοῦσα τὴν πίστιν αὐτῶν, καὶ ἣν νεωστὶ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων παράδοσιν εἰλήφει.

Τὸν δὲ Κλήμεντα τοῦτον διαδέχεται Εὐάρεστος· καὶ τὸν Εὐάρεστον ̓Αλέξανδρος εἶθ' οὕτως ἕκτος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων καθίσταται Ξύστος, μετὰ δὲ τοῦτον Τελεσ το φόρος, ὃς καὶ ἐνδόξως ἐμαρτύρησεν· ἔπειτα ὑγῖνος, εἶτα Πίος μεθ ̓ ὃν ̓Ανίκητος. διαδεξαμένου τὸν ̓Ανίκητον Σωτῆρος, νῦν δωδεκάτῳ τόπῳ τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κατέχει κλῆρον ̓Ελεύθερος. τῇ αὐτῇ τάξει, καὶ τῇ αὐτῇ διδαχῇ [διαδοχῇ], ἥ τε ἀπὸ τῶν ἀπο15 στόλων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παράδοσις καὶ τὸ τῆς ἀληθείας κήρυγμα κατήντηκεν εἰς ἡμᾶς.

20

Καὶ Πολύκαρπος δὲ οὐ μόνον ὑπὸ ἀποστόλων μαθητευθείς, καὶ συναναστραφεὶς πολλοῖς τοῖς τὸν Χριστὸν ἑωρακόσιν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀποστόλων κατασταθεὶς εἰς τὴν Ασίαν, ἐν τῇ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίᾳ, ἐπίσκοπος, ὃν καὶ ἡμεῖς ἑωράκαμεν ἐν τῇ πρώτῃ ἡμῶν ἡλικίᾳ· (ἐπιπολὺ γὰρ παρέμεινε, καὶ πάνυ γηραλέος, ἐνδόξως καὶ ἐπιφανέστατα μαρτυρήσας, ἐξῆλθε τοῦ βίου) ταῦτα διδάξας ἀεί, ἃ καὶ παρὰ τῶν ἀποστόλων ἔμαθεν, ἃ καὶ ἡ ἐκκλησία 25 παραδίδωσιν, ἃ καὶ μόνα ἐστὶν ἀληθῆ. μαρτυροῦσι τούτοις αἱ κατὰ τὴν ̓Ασίαν ἐκκλησίαι πᾶσαι, καὶ οἱ μέχρι νῦν διαδεδεγμένοι τὸν Πολύκαρπον, πολλῷ ἀξιοπιστότερον καὶ βεβαιότερον ἀληθείας μάρτυρα ὄντα Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος, καὶ τῶν λοιπῶν κακογνω30 μόνων, ὃς καὶ ἐπὶ ̓Ανικήτου ἐπιδημήσας τῇ ̔Ρώμῃ, πολλοὺς ἀπὸ τῶν προειρημένων αἱρετικῶν ἐπέστρεψεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, μίαν καὶ μόνην ταύτην ἀλήθειαν κηρύξας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων παρειληφέναι, τὴν ὑπὸ τῆς

was he alone in this, for many who had been taught by the Apostles yet survived. In the times of Clement, a serious dissension having arisen among the brethren in Corinth, the Church of Rome sent a most powerful letter to the Corinthians, reconciling them in peace, renewing their 5 faith, and proclaiming the doctrine lately received from the Apostles.

Evarestus succeeded Clement, and Alexander Evarestus. Then Xystus, the sixth from the Apostles, was appointed. After him Telesphorus, who suffered martyrdom gloriously; 10 then Hyginus; then Pius; and after him Anicetus; Soter succeeded Anicetus; and now, in the twelfth place from the Apostles, Eleutherus holds the office of bishop. In the same order and succession the tradition in the Church and the preaching of the truth has descended from the 15 Apostles unto us.

But Polycarp also was not only instructed by Apostles, and familiar with many that had seen Christ, but was also appointed by Apostles in Asia bishop of the Church of Smyrna. We too saw him in our early youth; for 201 he lived a long time, and died, when a very old man, a glorious and most illustrious martyr's death, having always taught the things which he had learned from the Apostles, which the Church also hands down, and which alone are true. To these things all the Asiatic Churches 25 testify, as do also those who, down to the present time, have succeeded Polycarp, who was a much more trustworthy and certain witness of the truth than Valentinus and Marcion and the rest of the evil-minded. He was also in Rome in the time of Anicetus and caused many to turn 30 away from the above-mentioned heretics to the Church of God, proclaiming that he had received from the Apostles this one and only system of truth which has been trans

ἐκκλησίας παραδεδομένην. καὶ εἰσὶν οἱ ἀκηκοότες αὐτοῦ, ὅτι Ιωάννης, ὁ τοῦ Κυρίου μαθητής, ἐν τῇ ̓Εφέσω πορευθεὶς λούσασθαι, καὶ ἰδὼν ἔσω Κήρινθον, ἐξήλατο τοῦ βαλανείου μὴ λουσάμενος, ἀλλ ̓ ἐπειπών· Φύγωμεν, 5 μὴ καὶ τὸ βαλανεῖον συμπέσῃ, ἔνδον ὄντος Κηρίνθου, τοῦ τῆς ἀληθείας ἐχθροῦ. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Πολύκαρπος Μαρκίωνι ποτὲ εἰς ὄψιν αὐτῷ ἐλθόντι καὶ φήσαντι Ἐπιγινώσκεις ἡμᾶς; ἀπεκρίθη· Ἐπιγινώσκω τὸν πρωτότοκον τοῦ Σατανᾶ. τοσαύτην οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ το μαθηταὶ αὐτῶν ἔσχον εὐλάβειαν, πρὸς τὸ μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν τινι τῶν παραχαρασσόντων τὴν ἀλήθειαν, ὡς καὶ Παῦλος ἔφησεν Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος, καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. ἔστι δὲ 15 ἐπιστολὴ Πολυκάρπου πρὸς Φιλιππησίους γεγραμμένη ἱκανωτάτη, ἐξ ἧς καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς πίστεως αὐτοῦ καὶ τὸ κήρυγμα τῆς ἀληθείας οἱ βουλόμενοι καὶ φροντίζοντες τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας δύνανται μαθεῖν.

Ibid. iii. 3.

ΧΧΙΧ.

Ως οἱ πρεσβύτεροι λέγουσι, τότε καὶ οἱ μὲν καταξι 20 ωθέντες τῆς ἐν οὐρανῷ διατριβῆς, ἐκεῖσε χωρήσουσιν, οἱ δὲ τῆς τοῦ παραδείσου τρυφῆς ἀπολαύσουσιν, οἱ δὲ τὴν λαμπρότητα τῆς πόλεως καθέξουσιν· πανταχοῦ γὰρ ὁ Σωτὴρ ὁραθήσεται, [καὶ] καθὼς ἄξιοι ἔσονται οἱ ὁρῶντες αὐτόν. εἶναι δὲ τὴν διαστολὴν ταύτην τῆς οἰκήσεως τῶν 25 τὰ ἑκατὸν καρποφορούντων καὶ τῶν τὰ ἑξήκοντα καὶ τῶν τὰ τριάκοντα· ὧν οἱ μὲν εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀναληφθή

mitted by the Church. And there are those that heard from him that John, the disciple of the Lord, going to bathe in Ephesus and seeing Cerinthus within, ran out of the bath-house without bathing, crying, 'Let us flee, lest even the bath-house fall, because Cerinthus, the enemy of 5 the truth, is within.' And Polycarp himself, when Marcion once met him and said, 'Knowest thou us?' replied, 'I know the first-born of Satan.' Such caution did the Apostles and their disciples exercise that they might not even. converse with any of those who perverted the truth; 10 as Paul also said, 'A man that is a heretic, after the first and second admonition, reject; knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.' There is also a very powerful epistle of Polycarp written to the Philippians, from which those that wish to do so, 15 and that are concerned for their own salvation, may learn the character of his faith and the preaching of the truth.

A. N. L.

A Tradition of the Elders.

As the Elders say, then also shall they which have been deemed worthy of the abode in heaven go thither, while others shall enjoy the delight of paradise, and others 20 again shall possess the brightness of the city; for in every place the Saviour shall be seen, according as they shall be worthy who see Him. They say moreover that this is the distinction between the habitation of them that bring forth a hundred-fold, and them that bring forth sixty-fold, 25 and them that bring forth thirty-fold; of whom the first

σονται, οἱ δὲ ἐν τῷ παραδείσῳ διατρίψουσιν, οἱ δὲ τὴν πόλιν κατοικήσουσιν· καὶ διὰ τοῦτο εἰρηκέναι τὸν Κύριον, ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου μονὰς εἶναι πολλάς. τὰ πάντα γὰρ τοῦ Θεοῦ, ὃς τοῖς πᾶσι τὴν ἁρμόζουσαν οἴκησιν 5 παρέχει. Ibid. v. 36.

ΧΧΧ.

Ην μὲν οὖν πρὸ τῆς τοῦ Κυρίου παρουσίας εἰς δικαιοσύνην Ελλησιν ἀναγκαία φιλοσοφία, νυνὶ δὲ χρησίμη πρὸς θεοσέβειαν γίνεται, προπαιδεία τις οὖσα τοῖς τὴν πίστιν δι ̓ ἀποδείξεως καρπουμένοις, ὅτι ‘ὁ πούς το σου φησὶν ‘οὐ μὴ προσκόψῃ, ἐπὶ τὴν πρόνοιαν τὰ καλὰ ἀναφέροντος, ἐάν τε ̔Ελληνικὰ ᾖ ἐάν τε ἡμέτερα. πάντων μὲν γὰρ αἴτιος τῶν καλῶν ὁ Θεός, ἀλλὰ τῶν μὲν κατὰ προηγούμενον ὡς τῆς τε διαθήκης τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς νέας, τῶν δὲ κατ ̓ ἐπακολούθημα ὡς τῆς φιλοσοφίας. 15 τάχα δὲ καὶ προηγουμένως τοῖς Ελλησιν ἐδόθη τότε πρὶν ἢ τὸν Κύριον καλέσαι καὶ τοὺς Ελληνας· ἐπαιδαγώγει γὰρ καὶ αὐτὴ τὸ ̔Ελληνικὸν ὡς ὁ νόμος τοὺς ̔Εβραίους εἰς Χριστόν. προπαρασκευάζει τοίνυν ἡ φιλοσοφία προοδοποιοῦσα τὸν ὑπὸ Χριστοῦ τελειούμενον. . . . μία μὲν οὖν 20 ἡ τῆς ἀληθείας ὁδός, ἀλλ ̓ εἰς αὐτὴν καθάπερ εἰς ἀέναον ποταμὸν ἐκρέουσι τὰ ῥεῖθρα ἄλλα ἄλλοθεν.

[ocr errors]
[ocr errors]

CLEMENS ALEXANDRINUS, Strom. i. 5, p. 331.

ΧΧΧΙ.

̔Ο τοίνυν μετριοπαθήσας τὰ πρῶτα καὶ εἰς ἀπάθειαν μελετήσας αὐξήσας τε εἰς εὐποιίαν γνωστικῆς τελειότητος ἰσάγγελος μὲν ἐνταῦθα, φωτεινὸς δὲ ἤδη καὶ ὡς ὁ ἥλιος 25 λάμπων κατὰ τὴν εὐεργεσίαν σπεύδει τῇ γνώσει τῇ δικαίᾳ δι ̓ ἀγάπης Θεοῦ ἐπὶ τὴν ἁγίαν μονήν.

Ibid. vi. 13, P. 792.

« PreviousContinue »