Page images
PDF
EPUB

ἕτερον παράδοξον περὶ Ἰοῦστον τὸν ἐπικληθέντα Βαρσαββᾶν γεγονός, ὡς δηλητήριον φάρμακον ἐμπιόντος καὶ μηδὲν ἀηδὲς διὰ τὴν τοῦ Κυρίου χάριν ὑπομείναντος. τοῦτον δὲ τὸν Ἰοῦστον μετὰ τὴν τοῦ Σωτῆρος ἀνάληψιν 5 τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους μετὰ Ματθία στῆσαί τε καὶ ἐπεύξασθαι ἀντὶ τοῦ προδότου Ιούδα ἐπὶ τὸν κλῆρον τῆς ἀναπληρώσεως τοῦ αὐτῶν ἀριθμοῦ, ἡ τῶν πράξεων ὧδέ πως ἱστορεῖ γραφή· Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Ματθίαν· το καὶ προσευξάμενοι εἶπαν. καὶ ἄλλα δὲ ὁ αὐτὸς ὡσὰν ἐκ παραδόσεως ἀγράφου εἰς αὐτὸν ἥκοντα παρατέθειται, ξένας τέ τινας παραβολὰς τοῦ Σωτῆρος καὶ διδασκαλίας αὐτοῦ, καί τινα ἄλλα μυθικώτερα, ἐν οἷς καὶ χιλιάδα τινά φησιν ἐτῶν ἔσεσθαι μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, 15 σωματικῶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας ἐπὶ ταυτησὶ τῆς γῆς ὑποστησομένης. ἃ καὶ ἡγοῦμαι τὰς ἀποστολικὰς παρεκδεξάμενον διηγήσεις ὑπολαβεῖν, τὰ ἐν ὑποδείγμασι πρὸς αὐτῶν μυστικῶς εἰρημένα μὴ συνεωρακότα. σφόδρα γάρ τοι σμικρὸς ὢν τὸν νοῦν, ὡσὰν ἐκ τῶν αὐτοῦ λόγων τεκμῃράμενον εἰπεῖν, φαίνεται πλὴν καὶ τοῖς μετ ̓ αὐτὸν πλείστοις ὅσοις τῶν ἐκκλησιαστικῶν τῆς ὁμοίας αὐτῷ · δόξης παραίτιος γέγονε, τὴν ἀρχαιότητα τἀνδρὸς προβεβλημένοις, ὥσπερ οὖν Εἰρηναίῳ, καὶ εἴ τις ἄλλος τὰ ὅμοια φρονῶν ἀναπέφηνεν. καὶ ἄλλας δὲ τῇ ἑαυτοῦ 23 γραφῇ παραδίδωσιν ̓Αριστίωνος τοῦ πρόσθεν δεδηλωμένου τῶν τοῦ Κυρίου λόγων διηγήσεις καὶ τοῦ πρεσβυτέρου Ιωάννου παραδόσεις, ἐφ ̓ ἃς τοὺς φιλομαθεῖς ἀναπέμψαντες, ἀναγκαίως νῦν προσθήσομεν ταῖς προεκτεθείσαις αὐτοῦ φωναῖς παράδοσιν, ἣν περὶ Μάρκου τοῦ τὸ 30 εὐαγγέλιον γεγραφότος ἐκτέθειται διὰ τούτων·

20

Καὶ τοῦτο ὁ πρεσβύτερος ἔλεγε· Μάρκος μὲν ἑρμηνευτής Πέτρου γενόμενος, ὅσα ἐμνημόνευσεν, ἀκριβῶς ἔγραψεν, οὐ μέντοι τάξει, τὰ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἢ λεχθέντα

wonderful story about Justus who was surnamed Barsabas, how that he drank a deadly poison, and yet, by the grace of the Lord, suffered no inconvenience. Of this Justus the Book of the Acts records that after the ascension of the Saviour the holy Apostles put him forward with Matthias, 5 and prayed for the [right] choice, in place of the traitor Judas, that should make their number complete. The passage is somewhat as follows: 'And they put forward two, Joseph, called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias; and they prayed, and said.' The same 10 writer has recorded other notices as having come down to him from oral tradition, certain strange parables of the Saviour and teachings of His, and some other statements. of a rather mythical character. Among which he says that there will be a period of about a thousand years after the 15 resurrection, and that the kingdom of Christ will be set up in material form on this earth. These ideas I suppose he got through a misunderstanding of the apostolic accounts, not perceiving that the things recorded there in figures were spoken by them mystically. For he evidently was 20 a man of very mean capacity, as one may say judging from his own statements: yet it was owing to him that so many church fathers after him adopted a like opinion, urging in their own support the antiquity of the man, as for instance. Irenaeus and whoever else they were who declared that 25 they held like views. Papias also gives in his own work other accounts of the words of the Lord on the authority of Aristion who has been mentioned above, and traditions of the Elder John. To these we refer the curious, and for our present purpose we will merely add to his words, 30 which have been quoted above, a tradition, which has been set forth through these sources concerning Mark who wrote the Gospel :

And the Elder said this also: Mark, having become the interpreter of Peter, wrote down accurately everything 35 that he remembered, without however recording in order what was either said or done by Christ. For neither did

ἢ πραχθέντα, οὔτε γὰρ ἤκουσε τοῦ Κυρίου, οὔτε παρηκολούθησεν αὐτῷ, ὕστερον δέ, ὡς ἔφην, Πέτρῳ, ὃς πρὸς τὰς χρείας ἐποιεῖτε τὰς διδασκαλίας, ἀλλ ̓ οὐχ ὥσπερ σύνταξιν τῶν κυριακῶν ποιούμενος λογίων, ὥστε οὐδὲν 5 ἥμαρτε Μάρκος, οὕτως ἔνια γράψας ὡς ἀπεμνημόνευσεν. ἑνὸς γὰρ ἐποιήσατο πρόνοιαν, τοῦ μηδὲν ὧν ἤκουσε παραλιπεῖν ἢ ψεύσασθαί τι ἐν αὐτοῖς.

10

Ταῦτα μὲν οὖν ἱστόρηται τῷ Παπίᾳ περὶ τοῦ Μάρκου. περὶ δὲ τοῦ Ματθαίου ταῦτ ̓ εἴρηται·

Ματθαῖος μὲν οὖν ̔Εβραΐδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνεγράψατο, ἡρμήνευσε δ ̓ αὐτὰ ὡς ἦν δυνατὸς ἕκαστος.

Κέχρηται δ ̓ αὐτὸς μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς ̓Ιωάννου προτέρας ἐπιστολῆς καὶ ἀπὸ τῆς Πέτρου ὁμοίως, ἐκτέθειται δὲ καὶ ἄλλην ἱστορίαν περὶ γυναικὸς ἐπὶ πολλαῖς ἁμαρτί15 αις διαβληθείσης ἐπὶ τοῦ Κυρίου, ἣν τὸ κατ ̓ Εβραίους εὐαγγέλιον περιέχει. καὶ ταῦτα δ ̓ ἡμῖν ἀναγκαίως πρὸς τοῖς ἐκτεθεῖσιν ἐπιτετηρήσθω.

Ibid. iii. 39.

XIV.

Τοῦ δὲ Σωτῆρος ἡμῶν τὰ ἔργα ἀεὶ παρῆν· ἀληθῆ γὰρ ἦν· οἱ θεραπευθέντες, οἱ ἀναστάντες ἐκ νεκρῶν, οἳ οὐκ 20 ὤφθησαν μόνον θεραπευόμενοι καὶ ἀνιστάμενοι, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ παρόντες οὐδὲ ἐπιδημοῦντος μόνον τοῦ Σωτῆρος, ἀλλὰ καὶ ἀπαλλαγέντος, ἦσαν ἐπὶ χρόνον ἱκανόν, ὥστε καὶ εἰς τοὺς ἡμετέρους χρόνους τινες αὐτῶν ἀφίκοντο. QUADRATUS: ibid. iv. 3.

[blocks in formation]

Καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς εὑρόντες τὴν ἀλήθειαν· γινώσκουσι γὰρ τὸν Θεόν, κτίστην

he hear the Lord, nor did he follow Him; but afterwards, as I said, [attended] Peter, who adapted his instructions to the needs [of his hearers] but had no design of giving a connected account of the Lord's oracles. So then Mark made no mistake, while he thus wrote down some things 5 as he remembered them; for he made it his one care not to omit anything that he heard, or to set down any false statement therein.

Such then is the account given by Papias concerning Mark. But concerning Matthew, the following statement 10 is made [by him]:

So then Matthew composed the oracles in the Hebrew language, and each one interpreted them as he could.

The same writer employed testimonies from the First Epistle of John, and likewise from that of Peter. And he 15 has related another story about a woman accused of many sins before the Lord, which the Gospel according to the Hebrews contains.

Quadratus on our Lord's Miracles.

L.

BUT our Saviour's works were always present, for they were true, even the men who were healed, who rose 20 from the dead,-who were seen not only while healed or rising, but always present, and that not only during the Saviour's stay on earth, but also after His departure they remained for a long time, so that some of them came down even to our own times.

The Apology of Aristides.

... Caesar Titus Hadrianus Antoninus, Worshipful and Clement, from Marcianus Aristides, philosopher of Athens 1.

[blocks in formation]

And these are they who more than all the nations of the

1 This mutilated inscription is given from the Syriac: the Latin opposite is translated from the Armenian.

25

καὶ δημιουργὸν τῶν ἁπάντων ἐν Υἱῷ μονογενεῖ καὶ Πνεύ ματι ἁγίῳ, καὶ ἄλλον θεὸν πλὴν τούτου οὐ σέβονται. ̓́Εχουσι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ταῖς καρδίαις κεχαραγμένας, καὶ ταύτας φυλάττουσι, 5 προσδοκῶντες ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὐ μοιχεύουσιν, οὐ πορνεύουσιν, οὐ ψευδομαρτυροῦσιν, οὐκ ἐπιθυμοῦσι τὰ ἀλλότρια, τιμῶσι πατέρα καὶ μητέρα, καὶ τοὺς πλησίον φιλοῦσι, δίκαια κρίνουσιν, ὅσα οὐ θέλουσιν αὑτοῖς γίνεσθαι ἑτέρῳ οὐ ποιοῦσι, τοὺς το ἀδικοῦντας αὐτοὺς παρακαλοῦσι καὶ προσφιλεῖς αὐτοὺς ἑαυτοῖς ποιοῦσι, τοὺς ἐχθροὺς εὐεργετεῖν σπουδάζουσι, πραεῖς εἰσι καὶ ἐπιεικεῖς, ἀπὸ πάσης συνουσίας ἀνόμου καὶ ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας ἐγκρατεύονται, χήραν οὐχ ὑπερορῶσιν, ὀρφανὸν οὐ λυποῦσιν· ὁ ἔχων τῷ μὴ 15 ἔχοντι ἀφθόνως ἐπιχορηγεῖ· ξένον ἐὰν ἴδωσιν, ὑπὸ στέγην εἰσάγουσι, καὶ χαίρουσιν ἐπ ̓ αὐτῷ ὡς ἐπὶ ἀδελφῷ ἀλη θινῷ· οὐ γὰρ κατὰ σάρκα ἀδελφοὺς ἑαυτοὺς καλοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. Ετοιμοί εἰσιν ὑπὲρ Χριστοῦ τὰς ψυχὰς αὑτῶν προέσθαι· τὰ γὰρ προστάγματα αὐτοῦ ἀσ20 φαλῶς φυλάττουσιν, ὁσίως καὶ δικαίως ζῶντες, καθὼς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῖς προέσταξεν, εὐχαριστοῦντες αὐτῷ κατὰ πᾶσαν ὥραν ἐν παντὶ βρώματι καὶ ποτῷ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς. Οντως οὖν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας ἥτις τοὺς ὁδεύοντας αὐτὴν εἰς τὴν αἰώνιον χειραγωγεί 25 βασιλείαν, τὴν ἐπηγγελμένην παρὰ Χριστοῦ ἐν τῇ μελλούσῃ ζωή.

XV.

Vita Barlaam et Joasaph, p. 252.

Τί δὴ οὖν τοῦτ ̓ ἂν εἴη; Εφ' ἡμῶν ὑπισχνουμένων μηδὲν ἀδικεῖν μηδὲ τὰ ἄθεα ταῦτα δοξάζειν, οὐ κρίσεις ἐξετάζετε, ἀλλ ̓ ἀλόγῳ πάθει καὶ μάστιγι δαιμόνων φαύ 30 λων ἐξελαυνόμενοι ἀκρίτως κολάζετε μὴ φροντίζοντες.

« PreviousContinue »