Page images
PDF
EPUB

Jackop du mostj huoss vere dend tidt at Volle Bang oc jeg bløff for lytth omm tendth stoll, jtem sade J(a)ckop jig gaff lang Rasmus ij daller for thin sag thindt tydth handt war lens mandt daa sade Gu(n)der Suenigsen tyll Jackop huy tyntt du daa migh der tyll fordy at jeg hade jcky tynth ath du skulle sade fro for thindt viide, swa du gaff mig met thindth spyd stag deth bestor jig saade Gunder saa ereth ganggeth och fareth som for schreffuith stor till yder mere sandyng seter wy for schreffuethe mendth woris endt *worjs indt segell neden for thet wortth obene brøff som gortt paa Holltiss kercky gordt paa sanctj Martinj dag 15610

Amund Thorkelssön erkjender, at han er bleven forligt med Sunde Bergulfssön i Anledning af det Hug, denne havde givet ham, og om al anden Trætte, der var dem imellem, idet Sundre har betalt ham 13 Daler og en 8 Dalers Hest.

Efter Orig. p. Perg. i Throndhj. Vidensk. Selsk.s Saml. (No. 146, fra Stiftsprovst H. J. Willes Saml.). Alle 3 Segl mangle.

741.

11 Novbr. 1570.

Silleg jord.

Ollom monnom theim som thette breff see eller høre lesis. kendis jegh Anund Torckillsen med thette mitt obne breff, att *aaar effther gudz byrd 1570: wore wij wenligh forligt for then schaden som Sundrey Bergullffsen, hugh migh, och forde Sundrey gaff migh 13: dall. och en 8: dall. hesth. daa wore wij forligtt bode for then skaden och allt andit huad trett emillom osz tilforn haffuer werit. Thi giffuer ieg forde Anund fordom Sundre honom och hans erffuingom fødom och vfødom, quit och fry ledug och allungis akeraløusen, bøde for fødom och vfødum, ath bode wij och wore erffuinger skulle were wenner och welsotter huor helsth de findis for then schaden lige som thet haffue aldrigh skedh: yttermere till wiszen och *och saningen tilbeder jeg forde Anund disze danne mender, som er her Laritz Hanssen sogne prest till Sellgiord, Tore Bierge och Aslack Torckillsen suorne laugrettismen, att besigle thette breff, som giortt waar ij Selgiordz prest gaardh Mortens mesze dagen anno vt supra

Björn Ledulfssön erkjender, at han har solgt til Vadve Sveningsson 3 Markebol Jord i Lofthus i Hugelands Grend i Mo Sogn og derfor oppebaaret 3 Mark Guld samt 3 Lod Sölv i Overgave.

Efter Orig. p. Perg. i Throndhj. Vidensk. Selsk.s Saml. (No. 144, fra Stiftsprovst H. J. Willes Saml.) 1ste Segl (Bomærke) vedbænger, 2det mangler. Segiremmerne ere skaarne af et latinsk Mscr. (Se No. 725 ovenfor)

742.

Uden Dag 1570.

(Mo, Thelemk.)

Bekiendis jeg Biøn Ledulffszen att jeg haffuer selth Vaduæ Suenningsen iij marcke bol jorde y Lopthus ligindis y Hugelands grendt y Mosogen fra meg oc myne arfuinge oc vnder forne Vadua oc hans arfuinge til euerdelige eiedum med fiske oc fugle lutum oc lundum oc alle veie steder som til liiger oc lig(e)t haffuer fraa fonde oc nyo: oc bekiendis *eig att haffue opboret iij marcke gulds y gilde penninge for samme trei marcke bol oc iij lod sølff y offuer gaffuer: att saa y sandhed er da tilbeder ieg Ollauff Odensen oc Knud Odensen lens mand [som saa begis vort ia och hander bondt att besigle for meg thette breff som giort er aar 1570. (1) Fra [ tilskrevet under Brevet med Henvisning hid.

[ocr errors]

743.

Tre Lagrettemænd i Opdal i Numedal bevidne, at Oluf Aslessōn kjöbte Gaarden To i Nore Sogn af Brynjulf Helgessön for 2 Trelodsskeer og 1 Daler samt Daler til hver Broder for deres Faders Arbeide.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 3 Segl mangle.

Seglremmerne af et Missale.

Uden Dag 1570. Nordre Raudeland. Bekiendis wy efftherschreffne Hellick Suenungson oc Lauris Torerson Haluord Hellickzson suorne logrettis (men) y Opdallsogen y Numedall, att aar epther Christhj fodzell (1)570 sogom oc hørdom à handerband theris aff eino holffuo Bryniulff Helieson selde *j aff andro holffuo Oluff Atzleszon j iordena vid naffn Tou som ligger y Noresogen for ij iij lod skeder oc j dl. Jtem gaff forde Oluff i daller huer broder for deris fadhers arbeydt offuer alt dette bleff de venlig oc velfforlicthe om gotzit oc sagde forde Brynniulff att forsuare gotzit for alle affganger frelsth oc hemholth for huru mande vden gartz oc inden som aff forno oc nyo ligger oc ligit haffuer oc bestod forde Bryniulff haffue oppebaarit mi(n)sthe pening oc østhe som vdj kuop there kom: war thett kuop giort à nørdre Roudeland aar vt supra. At saa vdj sanhed oc ydermere beuisthning henger vy vore jusigle neden vnder dette vor obne breff.

SAG-REGISTER

over de mærkeligste Materier.

(Ved Kr. Bassøe.)

Aabod 131. 180. 769 f.
Aalefiske. 230 f.

Aaremaal. 769.

Aartidehold. 18 f. 38. 40 ff. 49 f. 52.
68 ff. 82. 162 f. 224.
Aasæde. 185. 246.

Abbeder. 45. 54. 249 f. 396. 627 ff. 635.

648 ff. 652. 654. 721. 747.
Abbedisser. 230 f. 653. 655.
Achtserklæring. 275 f. 346 f. 349. 386 f.
389. 391-96. 483 f.
Adel. 740. 796.

Afgifter. 87. 180. 190. 209. 213 f. 405 f.
487 f. 567. 614 f. 635. 642 f. 747.
754 f. 773. 812 f.

Aflad. 44 f.

Afladsbrev. 802.

Alchymist. 419. 446 f. 449 f. (Jfr. Berg-
mester.)

Altar. 186 f. 416. 556 f. 795.
Anbefalingsskrivelser, se Fölgeskrivelser.
Apothek. 492.

Apotheker. 516 f. 597.
Appel. 3.

Aqua vitæ. 629. 631.

Archiver. 95.

Armbrøst. 245.

Artilleri. 307.

Arv, Arvinger. 20. 22 f. 51 f. 67 f. 117 f.
130. 136. 138 f. 154. 162. 168. 173.
182. 184 f. 192. 206. 209. 212 f. 215f.
246. 250-53. 261 f. 604 f. 637 f.
610-45. 674. 689 f. 753 f. 763. 765.
767 f. 772 ff. 794 f. 807. 815. 822 f.
Arveret. 804 f.

Atvistemænd. 50. 55. 241.

Baade. 652.

Ban. 386 f. 389 ff. 395. 607 f.
Bankier. 420.

Befalingsbreve. 275 f.
Beite. 514.

Beleiring. 689.

Bemyndigelse. 6 f.

Beneficier, geistlige. 410 f.

Benegtelses-Ed (Döl). 217. 229.

Benyttelse, utilladt. 73.

Bergefarere. 604 f.

Bergmester. 452. 465 f. 485. (Jfr. Alchy-
mist.)

Bergverk. 465-69. 485 f. 492.
Beskyttelsesbreve. 4 f. 47. 174 f. 556 f.
715 f. 748 f.

Betaling. 13. 20. 25. 28 f. 31. 33 ff. 37.
59 f. 64 f. 85 f. 89. 106 f. 114. 118.
132 f. 142, 144 ff. 150 f. 153. 179.

196. 207. 210. 214-16. 251. 404. 626.
638 f. 641 f. 720. 722. 757 ff. 771.
792. 796 ff. 800. 802. 804. 807. 809 f.
814 f. 818. 821. 823. 830 ff.
Bevis. 120 f. 131 f. 171. 190 f.
Bibelsteder. 475 f. 516. 520-25.
Biskopper. 1-4. 16. 23. 37 f. 44. 47. 69 f.
82 f. 85. 89. 98. 101 ff. 108 f. 127.
133 f. 149. 151 f. 156. 171. 181. 187 ff.
218. 230. 233. 299. 333, 353. 360.
363. 367. 371 f. 374. 404 ff. 410 f.
423. 450. 480. 491. 526. 548 f. 554,
567. 574 f. 602. 604 f. 629. 637 f.
641. 663. 666. 671 ff. 686 f. 691. 693.
697 ff. 705. 715 f. 737 f. 742 f. 745.
760.

Bojert (Skib). 697 f. 738.

Bomærker. 70. 115. 152. 159. 171. 196.

201. 204 f. 229. 248. 253. 518. 610.
616 681. 719. 752. 769. 771. 782.
788. 797. 801 f. 804 f. 811. 817. 819 f.
830. 832.

Bordhold. 235 f.

663-80. 682-700. 703-8. 710-13.
715-18. 721. 736-45. 762 f.
Bryggepande. 59 f. 194.

Bryllup. 149 f. 168. 202 ff. 679. 709.
Brönd. 165. 171 f.

Byfoged. 113. 123. 137 ff. 165. 171. 190 f.
195. 232. 246. 248. 605 f. 720.
Bygsel. 602. 824 f.
Bytte. 414.

Böder. 15. 53. 133 f. 173 f. 215 f. 248.
254. 636. 751. 770. 785. 811. 822. 831.
Böger. 655.

Bönnehold. 68 ff. 82. 162 f. 182 f. 192.
202 f.

Caution, se Borgen.
Chiffre. 436. 439.
Chorsbrödre, se Kanniker.

Dagsbrev. 101.

Degn (Decanus). 2. 53. 174. 404 f. 410 f.
491. 510. 556. 602. 615. 650. 671 ff.
719. 741 f. 762 f.

Dele, Delesgang. 21 f. 24 f. 92 f. 184.
201 f. 204 f. 243. 255. 258. 514. 787.
807. 809. 827 f.

202. 219.
282 f. 372.

Diamant. 478.

Borgen (Forlöfte). 245. 401. 603. 642.
644 ff. 757 f. 769.
Borgermestre. 171. 186. 190 f.
224. 229 f. 232. 248. 272.
883. 422. 424, 428 f. 431 f. 435. 438 ff.
442. 444-48. 475. 578 f. 583. 585.
587. 593. 617. 715. 720. 742. 755. 760.
772. 811. 813. 820 f. 823.

Bortlöben fra Tjeneste. 643.

Brevbrud. 18. 47. 819.

Brevlösning. 625.

Brevvexling. 172 f. 264-78. 283-305.
319 f. 322-26. 328-38. 343-52.
361-65. 367. 371 f. 374-78. 384-87.
394.400-4. 406 ff. 411-19. 421-48.
451-59. 465 f. 469-86. 491-97.
509. 515-28. 530. 534 f. 537-56.
562-601. 603-9. 611 ff. 616 ff.
620-25. 629 ff. 633, 637-46. 660.

Digerdöden. 92. 155 f.

Doktorer. 332. 334. 348. 352. 363. 371.
379. 382 f. 385 f. 390 ff. 395 f. 398 £.
401. 414 f. 419. 441. 485 f. 491 f.
498. 509-15. 527. 567. 570 f. 577.
579 f. 588 ff. 606 f.

Dombrud. 53.

Domme. 20. 50 ff. 67 f. 75. 80 f. 85 f
92 f. 115 f. 120 f. 131 f. 156. 161 f.
171. 173 f. 190. 206 ff. 210. 215 £
229. 255 ff. 261 f. 472. 593. 602, 636.
639. 714. 742 f. 751. 775. 782 f. 787.
809 f. 819.
Domprovst. 108.
Domrov. 773.

Domsbrev. 13 f. 105. 783.

Drab. 50 f. 55. 173. 215. 242. 244 f.
247 f. 675 ff. 786 f. 739 ff. 751. 785.
810. 822 f.

Drukkenskab. 398 f.
Dyrtid. 371 f.

Dödsfald. 108. 278. 300. 413. 416. 440.

443. 489. 502 f. 544. 667. 694 f.
Döl, se Benegtelses-Ed.

Ed. 13. 17. 21. 24 f. 27. 34 f. 50 f. 58 f.
-62. 72 f. 78 f. 92 f. 96. 127 f. 136.
155. 187 f. 198. 224. 241-48. 256.
675 f. 728. 765. 806. 808 f. 828.
Eder (Forbandelser). 242. 247. 676. 830.
Enkegods. 373. 375. 380, 382, 386. 389 f.
395 f. 448.

Erkedegn. 108. 491. 595. 663. 719. 733.
Erstatning. 163 f. 173.
Exkommunikation, se Ban.

Fadebur. 97. 712.

Fadebursvend. 95 f.

Falske Diplomer. 24 f. 52. 161 f. 184.
254 f. 514 f. 802 f. 807.
Fangenskab, Fængsling. 400 f. 506. 545—
50. 649. 652. 654. 669. 684. 694 f.
707 f. 710 ff. 714. 721. 725. 727.
734-37. 739. 745.

Faste. 473 ff. 648. 650. 709.
Fehirde. 11. 14.

Figener. 712 f.

Fiskeri, Fiskevande. 54 f. 126. 229 ff. 627.
Fiskevarer. 97. 558 f. 565. 651. 654. 708.

760 f. 820.
Flom. 598 f.
Fodermarsk. 96.

Fogeder. 48. 91. 99. 167. 172. 174 f. 221.

229. 231. 234. 241. 247. 253. 269.
598 f. 636 f. 640. 643 f. 645. 664.
675. 708. 729. 752 f. 809. 824 f.
Forbud 1. 4. 240. 435 f. 784.

Forbund. 414.
Forhandlinger. 354 f. 360. 363 ff. 367 f.
370. 373 f. 377. 379-82. 384. 395 ff.
401 f. 431 f. 441. 500 f. 537 ff. 542 f.
579 f. 603 f. 616 f. 632. 637 ff. 691 f.
Forhör. 50 f. 55. 67 f.

Forkjöbsret. 30 f.

Forklædning. 650.
Forlening, se Len.

Forlig. 64 f. 149 f. 165. 262. 360. 380.
404 f. 410. 440 f. 556. 659. 663 f.
681. 772 f. 810. 831.
Forligsgave. 782 f.

Formynderskab. 386. 390. 396. 682 f.
740 f.

Forordning, kongelig. 11-16.
Fosser. 90. 123 f. 144 f. 198 f.
Frifindelse. 115 f.

Frihedsbrev. 95. 100. 103.

Fuldmagt. 318 f. 379 ff. 386 f. 389, 395.

465 f. 740 f. 750.

Fylkesthing. 166 f.

Fæstegave. 46.

Fæstemaal. 131.
Fölgeskrivelser

(Anbefalingsskrivelser,

Kredentsbreve). 119. 328. 357. 367.
400. 402. 437. 446 f. 476. 493. 511.
526. 538. 602 f. 644--47. 766.
Gardian. 186 f. 218. 650.

Gaver. 4 ff. 14. 17 f. 38 f. 42 f. 45 f.
49 f. 54 f. 59. 61 f. 68 ff. 72. 77-80.
88 f. 95 f. 123 f. 128 f. 139. 141.
147. 160. 162 f. 182 f. 186 f. 192.
202-5. 210 f. 213 f. 219. 224 f. 230 f.
248 f. 416. 472. 639. 642. 654. 664.
712 f. 720. 764. 818.
Gerd. 819 f.

Gesandter. 6-10. 95. 280 f. 324. 326.

328-32. 336. 338 f. 344. 347 ff. 351.
354. 356-65. 367. 369. 371-74. 379 f.
383-88. 394-400. 402. 418 f. 421.
453-57. 469. 511 f. 570. 624.

« PreviousContinue »