Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Nijhoff

9-26-1922 gen.

Voorberigt.

De uitgave van het XIIIde Deel der Werken van het Bataviasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, op welks spoedige verschijning Besturende Leden in het Voorberigt van het XIIde Deel hoop gegeven hadden, is door eene onvoorziene oorzaak, tot ons leedwezen, tot hiertoe vertraagd geworden. Reeds vóór eenen geruimen tijd was het grootste gedeelte daarvan afgedrukt, en hetzelve stond op het punt, om uitgegeven te worden, toen om redenen, die geheel buiten de schuld des Genootschaps liggen, en waarvan

wel

407640

welligt naderhand aan het Publiek kennis zal gegeven worden, het daarin opgenomen Stuk niet in het licht mogt verschijnen. Hoe ontmoedigend deze omstandigheid ook voor ons was, hebben wij echter geen oogenblik verzuimd, om nieuwe bouwstoffen te verzamelen, ten gevolge waarvan wij nu het genoegen hebben, dit Deel aan het letterminnend Publiek aan te bieden. Hetzelve zoude spoediger gereed geweest zijn. ware het niet, (in dit zij alleen ter onzer verschooning aangemerkt!) dat 's Lands Drukkerij, de eenigste plaats in Neérlandsch Indië, waar men iets van belang kan laten drukken, nu en dan zoodanig met officieel werk ware overladen geweest, dat daardoor, en te regt, al bijzonder werk, zelfs dat der Wetenschappen, moest stil staan.

En als nu overgaande tot eene beknopte vermelding der in dit Deel opgenomene Stukken, zoo kunnen wij, wat de twee eerste, daarin voorkomende Verhandelingen betreft, ons veilig gedragen aan de voorrede, door ons Medelid den Heer FRITZE daarvoor geplaatst De cholera-morbus is zonder twijfel eene der zeldzaamste en te gelijk eene der vernielendste ziekten, die ooit onder het menschdom gewoed hebben, en zal uit dien hoofde altijd een merkwaardig en belangwekkend verschijnsel opleveren Eene beschrijving dus, waardoor men den aard dezer verschrikkelijke plaag beter leert kennen, en elke poging,

door

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

door de Kunst aangewend, om haren doodelijken invloed te stuiten, moet ook voor de Wetenschappen van belang geacht worden. Wij betuigen derhalve aan de verdienstelijke Schrijvers daarvan voor deze hunne hooggeschatte bijdragen onzen openlijken en hartelijken dank.

Wat de derde in dezen Bundel voorkomende Verhandeling betreft, namelijk over de afkomst der Japanners, door den Heer Dr. VON SIEBOLD, de naam alleen van den geleerden Schrijver daarvan zoude ons reeds noopen, daaraan geene geringe waarde te hechten; en in dit vermoeden zal men zich ook na de lezing geenszins bedrogen vinden. De Opsteller had dit Stuk, hetwelk door hem op Japan zelve geschreven is, als een gevolg van menigvuldige onderzoekingen en nasporingen, door hem gedaan, eerst aan de Société Asiatique te Paris toegezonden; doch deze geleerde Maatschappij had zich met den inhoud daarvan niet geheel kunnen vereenigen, en daarom zwarigheid gemaakt, hetzelve in het licht te geven. Dr. VON SIEBOLD vond echter de meeste, daartegen ingebragte bedenkingen ongegrond, en bood nu zijn oorspronkelijk, in de Hoogduitsche taal geschreven handschrift aan het Bataviasche Genootschap aan, onder verzekering, dat hij zich van de juistheid der daarin geopperde stellingen nog allezins overtuigd hield. Besturende Leden, op deze verzekering vertrouwende, en van het · be

.

« PreviousContinue »