Page images
PDF
EPUB

Year of election.

P

1915. Pal Choudhury, Babu Jnanendra Nath. 1916. Panda, Mr. H. H., B.A.

1916. Pande, Babu Haranandan, B.A.

1915. 1916.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

19.5. Raye, Mr. N. N., M.A.

1916. Raza, M. Masud.

1916. Razzak, Maulavi A. K. Abdul, B.A.

1913, Reid, Mr. J., 1.c.s.

1917. Ross, Mr. R. L., M.A., I.C.S.

1915. Roy, Babu Sarat Chandra, M.A., B.L.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1915.

[ocr errors]

Babu Vindeshvari Prashad Narayan.

1915. Samaddar, Prof. J. N., B.A.

1915. Sarkar, Babu Chandra Sekhar.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Babu Manmatha Nath, B.A.

Hon'ble Rai Bahadur Nisi Kanta.

1915. Babu Surendra Nath.

[ocr errors]

1916. Seppings, Mr. E. H. L.

1915. Shaffee, Maulvi Md.

1915. Sharma, Prof. Ramavatar, M.A.

1915. Shastri, Mahamahopadhyāya Pandit Hara Prasad, M.A.,

C.I.E.

1915. Singh, Lt.-Col., B. J., I.M.S.

ور

ور

Thakuri Brahmesvar Dayal.

Kumar Devendra Narayan.
Babu Harsa Prasad.

Hon'ble Raja Harihar Prasad.

Mr. Kesri Prasad.

Hon'ble Raja Kirtyanand.

Babu Kshemdhari.

Thakur Madhusudan.

Babu Mukutdhari.

1915.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1915,

1915.

"

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Rai Braj Behari Sharan, M.A., B.L.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Ram Rachhya.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

1915.

"

[merged small][ocr errors]

The Hon'ble Maharaja Bahadur, Sir Rameshwar

G.C.I.E.

Chaudhury, Babu Ramgopal, B.L.

The Hon'ble Maharaja Bahadur, Sir Ravaneshwar Prasad, K.C.I.E.

1915. Sinha, Babu Arikshan.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Year of election.

T

1916. Tagore, Mr. Khitindra Nath, B.A. 1915. Tallents, Mr. P. C., B.A., I.C.S. 1913. Tarafdar, Rev. S. K.

1915. Taylor, Mr. James, 1.S.O.

1916. Tewari, Rai Bahadur Janki Prasad.

1916. 1916.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Dr. Sheo Nandan, D. Ph. 1916. Thakur, Babu Amares var, M.A.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1916. Tripati, Pandit Deo Dutta, Kabyatirtha.

1915. Trivedi, Babu Surya Narayan.

1915. Truyen, Rev. Father Denis, s. J.

V

1915. Vincent, The Hon'ble Sir William Henry Hoare, Kt.,

W

1915. Walsh, The Hon'ble Mr. E. H. C., c.S.I., I.C.S.

1915. Ward, Mr. T. H.

1915. Westcott, Rt. Rev. F.

1915. Wilkins, Rev. Gordon, S.

1915. Williams, Mr H. W., B.A., I.C.S.

1916. Wolfe, Mr. G. C.

Y

1916. Yasin, Khan Sahib Maulvi Muhammad.

Z

1916. Zahir-ud-din, Khan Bahadur Saiyid.

I.C.S.

GENERAL INDEX

To Vol. II.

1

« PreviousContinue »