Page images
PDF
EPUB

1915.

[ocr errors]

1916.

1915.

»

Year of election.

1915. Sen, Mr. B. C., I.C.S. 1916.

Mr. D. N., M.A. 1915.

Babu Manmatha Nath, B.A. 1915.

, Hon'ble Rai Bahadur Nisi Kanta.

Babu Surendra Nath. 1916. Seppings, Mr. E. H. L. 1915. Sbaffee, Maulvi Md. 1915. Sharma, Prof. Ramavatar, M.A. 1915. Shastri, Mahāmabopādhyāya Pandit Hara Prasad, M.A.,

C.I.E, 1915. Singh, Lt.-Col., B. J., I.M.S. 1915.

Thakuri Brahmesvar Dayal. 1915. Kumar Devendra Narayan.

Babu Harsa Prasad. 1916,

Hon'ble Raja Harihar Prasad.

Mr. Kesri Prasad. 1915.

Hon'ble Raja Kirtyanand, 1915.

Babu Kshemdhari. 1915.

Thakur Madhusudan. 1916.

Babu Mukutdhari. 1915:

Rai Braj Behari Sharan, M.A., B.L. 1915.

Ram Rachhya. 1915.

The Hon'ble Maharaja Bahadur, Sir Rameshwar

G,C,1,E. 1915.

Chaudhury, Babu Ramgopal, B.L. 1915.

The Hon'ble Maharaja Bahadur, Sir Ravanesh

war Prasad, K.C.I.E. 1916. Sinha, Babu Arikshan, 1915.

Jogeshvar Prasad, B.L. 1917.

Kali Prasad. 1915,

Krishna Prasad Narayan.

Naresh Chandra, M.A., B.L. 1915. Hon'ble Rai Bahadur Purnendu Narayan, 1.A.;

B.Li 1915.

Mr. S, 1915. Smith, Mr. W. O., 1.A. 1916. Stark, Mr, A. R.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1916,

[ocr errors]
[ocr errors]

Year of election.

T

1916. Tagore, Mr. Khitindra Nath, B.A.
1915. Tallents, Mr. P. C., B.A., 1.c.s.
1913. Tarafdar, Rev. S. K.
1915. Taylor, Mr. James, 1.8.0.
1916. Tewari, Rai Bahadur Janki Prasad.
1916.

Babu Krishna Gobinda, B.L. 1916.

Dr. Sheo Nandan, D. Ph. 1916. Thakur, Babu Amares yar, M.A. 1915.

Anup Lal. 1915.

Baidya Nath. 1915.

Chandra Bhushan. 1916. Tripati, Pandit Deo Dutta, Kabyatirtha. 1915. Trivedi, Babu Surya Narayan. 1915. Truyen, Rev. Father Denis, s. J.

9

V

1915. Vincent, The Hon'ble Sir William Henry Hoare, Kt.,

I.C.S.

W

1915. Walsh, The Hon'ble Mr. E. H. C., c.9.1., 1.C.S.
1915. Ward, Mr. T. H.
1915. Westcott, Rt. Rev. F.
1915. Wilkins, Rev. Gordon, S.
1915. Williams, Mr H. W., B.A., 1.c.s,
1916. Wolfe, Mr. G. C.

Y

1916. Yasin, Khan Sahib Maulvi Muhammad.

Z

1916. Zahir-ud-din, Khan Bahadur Saiyid.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »