Page images
PDF
EPUB

efcuco

ene Jaincoa. Orrhoit çaite çure haurra, çure obra, çure odolaren precioa naicela.

Birgina faindua, Ceruco Aiñgueruac Parabifuco Saindu eta Saindac, guretçat othoitz-eguiçue, eta nigarrezco eta miferiazco haran huntan dolhamenetan gaudecen orduetan, gracia eskaçaçue guretçat, eta ardietz-dieçaguçue bekhatuen barkhamendua. Introïtean.

AUNA! çuc Patriarkhei eta Profetei infpiratuIA Idiotçotçute, çure Seine bakhotcha lurrerat iauften ikhusteco, haiñ desira khartfuac; indaçu heien khar faindutie parte bat ;eta eguiçu, bicitce mortal hunen embraçuen erdian, ene baitan fentideçadan, Curequin bat-içateco lehia faindu bat.

Kyrie, eleifonetan.

OLHAMEN eta fufpira doblatuez, ô ene Jaincoa errequerit cen-çaitut, eguidaçu mifericordia, eta momento guciez, bici-naiceiño, erran-banieçaçu: Iauna! nauçun urricari: ez liteque oraiño afqui ene bekhatuen nombrearentçat eta handit afunaGloria in excelfifetan. rentçat.

LORIA in excelfis Deo: Et in terra pax homini

Voluntatis. Laudamus

te; Adoramus te; Glorificamus te; Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam: Domine Deus Rex cœleftis, Deus, Pater omnipotens : Domine, Fili unigenite, Jefu Chrifte; Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miferere nobis ; qui tollis peccata mundi, fufcipe deprecatiomifenem noftram : qui fedes ad dexteram Patris, rere nobis: quoniam tu folus San&tus, tu folus Dominus tu folus Altiffimus, Jefu- Chrifte, cum San&o Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremuletan, edo Orationetan.

2

GRADA-bequizquitçu, Iauna,guretat eguiten

9

pofac, Apheçaren ahoz, gure fagoretan galdeguiten,.

darozquitçun, graciac eta berthuteac. Ez-dugu-merecitcen [hala-da ] entçunac içatea; baiñan confideraçaçu gracia horiec eskatcen-darozquitçugula, Jefu Chrifto, çure Semearen bidez, ceina çurequin bicibaita eta erreguiñatcen-baitu menden mende gucietan. Halabiz. Epiftolan.

E

PISTOLA huni beguiratcen-diot, ô ene Jaincoa, çure borondateac irakhasteco egortcen darotaçun guthun bati beçala. Othoi, indaçu manatcendarot açunaren complitceco indarra. Çuc ceronec, Iauna, profetei eta apoftoluei infpiratu diotçatçute, ifcribus utci-darozquiguten eguiac: heien arguitaric parte indaçu, eta pich çaçu ene bihotcean, hec erretcen-cituen fu facratu hura, maita-çaitçadan eta cerbitça, hec beçala, ene bici gucian. Ebanyelioan, chutituric.

C

HUTITCEN naiz, ô Legueguille foberanoa, çuri marcatceco Ebanyelio fainduan diren eguia handiac, ene odolaz ciguillatcerat preft-naicela. Eguia horiec ene bihotcean ceronec, othoi, Iauna, barneraiño grabat çatçu. Horiec betçate-erreguela ene gogoetac, ene hitçac eta ene obrac. Ezdut guehiago feguitu- nahi çure maximez bertceric: mintça çaite, Iauna; huna-non aditcen-çaitudan, fehi baten fumetimendu offo batequiñ. Indaçu çure erranen complitceco hambat indar, nola baitut fermutafun heien fiñhefteco.

Credoetan.

REDO in Deum, Patrem omnipotentem, fa&toinvi

[ocr errors]

9

fibilium. Et in unum Dominum Jefum-Chriftum Filium Dei unigenitum: Et ex Patre natum ante omnia fæcula; Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum confubftantialem Patri, per quem omnia fa&ta funt, qui propter nos homines & propter noftram falutem defcendit de cœlis;& incarnatus eft de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine; ET HOMO FACTUS EST: crucifixus etiam pro nobis fub Pontio Pilato, paffus & fepultus eft: Et refurrexit tertiâ die fecundùm Scripturas: Et afcendit in cœlum; fedet ad dexteram Patris: Et iterum venturus eft cum gloria judicare vivos & mortuos ; cujus regni non erit finis. Et in Spiritum fan&tum Dominum, & vivificantem, qui ex Patre filioque procedit. Qui cum Patre & Filio fimul adoratur & conglorificatur: qui locutus eft per Prophetas. Etunam, San&tam, Catholicam & Apoftolicam Ecclefiam. Confiteor unum Baptifma in remiffionem peccatorum. Et expecto refut rectionem mortuorum, & vitam venturi feculi. Amen. Offertorioan.

REATURA hillcor,eta bekhatuz,cargatu bat bai

arren; offritcen

"

Apheçaren eskuz, ô eguiazco Jainco bici eta eternala, ogui hori eta arno hori; ceiñac içan-hebar-baiture-gambiatuac çure Seme J. Chriftoren Gorphutce. rat eta odolerat. Errecibi-çaçu, Iauna, eciñ-erranezco Sacrificio hau, amulfu qui eta gofoqui, eta foffriçaçu, ofrenda faindu hori iunta-dioçadan, ene gorphutçaz, arimaz, ontafunez, biciaz, eta ditudanguciez eguiten-darotçudan, facrificioa. Eguiçu nitaz, Ôene Jaincoa! creatura berri bat ;ogui hori eta arno hori çure bothereaz cambiatcerat çohacen beçala. Apheçac bere erriac garbitcean.

Ga

ARBI-naçaçu, Iauna, facrificatua-içaterat doatçun Bildoxaren odolean; nota gucietaric chahutua, eta çure graciaren efpos-arropaz beftitua, çure ganat efcu churi eta bekhatu-gabeac altchadetçadantçat; eta efparantça içan egun batez errecibitua-içateco, çure Hautatuei Ceruan preparatudioçuten banquet facratuan.

Ichilltoric Apheçac erraten-dituen Othoitcetan.

& ene icen

fainduaren ohoretan eta gloriarençat, gure

abantailletan, eta çure Eliça fainduarenetan, offritcen-çaitçun Sacrificioa: haren intencione-beretan farthuric, huna non galdetcen-darozquitçudan, Eliçac orai, Apheçaren bidez, eskhatcen-darozquitçun gracia guciac;hortacotz bat eguiten-naiz Apheçarequin, accorda-dietçagutçun amoreac gatic, J. Chrif to gure Launaren-bidez eta icenean.

Prefacioan.

2

6 ene arima, altcha beher

huntaco gauça guciez gorago. Tira-etçatçu Iauna, tira etçatçu, gure bihotçac çure-ganat: foffri-çaçu, çor-çaizquitçun laudorioac eta efquerrac errendatceco, iunta-detçagun gure boz flacoac, Izpiritu dohaxuen alegranciazco eta extaffiafco aire juftuarequiñ; eta defterruco lekhu huntan erran-dieçaçugun, hec gloriaren egoitçan cantatcen darotçutena Saindua, Saindua, Saindua da armadetaco Jainco-Iauna, içan bedi glorificatua ceruetaco gorePREFACIOA COMMUNE A.

nean.

[ocr errors]

R.

Dominus vobifcum. R. Et cum fpiritu tuo. Sursum corda. R. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo noftro. R. Dignum & juftum eft.

Verè dignum & juftum eft, æquum & falutare, nos tibi femper & ubique gratias agere, Domine fan&te, Pater omnipotens, æterne Deus, per Chriftum Dominum noftrum ; per quem majeftatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Poteftates cœli cælorumque Virtutes, ac beata Seraphim focia exultatione concelebrant. Cum quibus & noftras voces ut admitti jubeas depreca mur, fupplici confeffione dicentes :

9.

San&us, San&us, San&tus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni funt cœli & terra gloriâ tuâ, Hofanna in excelfis. Benedi&tus qui venit in nomine Domini, Hofanna in excelfis.

San&us erran-ondoan.

ITA bethierecoa, arçaiñetaco Arçain fobera

gure eta

fincaçaçu eta heda lurraren bafter gucietarat. Izpiritu-bat eta bihotz-bat emoçute Chriftau guciei. Benedicaçaçu gure Aita faindua, gure Aphezpicua , gure Erregue, gure Erretora, eta çure Eliçaren finheftean bicidiren guciac. Lehenbicico Mementoan.

I

AUNA, orai çure errefuman çarena, orrhoit çaite nitaz çure mifericordian, eta facrificio faindu hunen merecimenduz indaçu neceffario ditudan berthute guciac. Eta batac bertcearentçat othoitzeguitea manatu darokuçunaz-gueroz; Iauna, othoi, aditçatçu eta entçun humillqui eta confidenciarequin eguiten-darozquitçudan othoitçac ene ahaideentçat, adifquideentçat, arimaco etagorphutceco unguie-guilleentçat. Ene bihotz guciaz halaber gomendatcen-darozquitçut ene etfaiac eta tratamendu gaichto cembait eguin ahal-darotaden guciac : ahanz bequizquitçu heien bekhatuac, eta neureae: ene bihotcetic khen-etçatçu khiratstasun eta gaitzirizco guçiac; eta defira-araz dieçadaçu eta ardietzaraz-heyen amudioa. Mundu guciac fenti-beça Sacrificio hunen ona. O ene Jaincoa, iguçu guciei bake eguiazco bat, ceiñac, elkharrequiñ unionean atchiquitcen gaituela, bethicotz baitgaitu-unionean emanen Birgina-Amarequiñ, çure Apoftoluequiñ, Martyrequiñ, Saindu eta Sainda guciequiñ, eta finean eternitate gucian çurequiñ.

Apheçac Kalitçaren eta Oftiaren gaiñean efcuac çabalduac daduzcanean.

çaçu, Iauna, ene gaiñerat çure efcu dibi

HEDA,

ene fenfuetan, ene baitan corregitceco çure-contraden gucia; ni confecratceco çure Aita Jaincoariçurebaitan eta çutaz; eta ni moyan hortaz libratceco

« PreviousContinue »