Page images
PDF
EPUB

+

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Meçaz eta Igandetaco "Besperez.
EMENDATUA othoitz eta pratica batez Ca-

pitulu baccoincharen akhabançan , çoinac
itçuliac içatu baitire Francefletic Escararat
Bayonaco Diocefsaco Juan Aphez Mif-
fioner batez.

Β Α Υ Ο Ν Α Ν ,
TREBOS, Liburu, Saltçaille baitan,

Apoumaiouco carrican.

M. DCC. LXXXVIII.
PERMISSIONE ARE QUIN.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ç

MEÇA SAINDUCO OTHOITÇAC.

Meça behar becala entçuteco Preparacionea.
URE Aldare sainduaren oinetan ahufpez.emanic,
adoratcen çaitut, Jainco bothere guciac ditut-

çuna; fermuqui finheiten-dut, entçuterat nohan Meça dela, Jelu.Christo cure Seme.Jaincoaren Gorphutz eta odolaren facrificioa; ofritceco manera halaberecoa ez-ican-arren , harc berac Calbarioco mendian guiçon gucientçat offritu-çuen facrificio hurabera. Eguidaçu gracia fartceco, o ene Jaincoa! Apheçaren escuz, hau çuri dignequi offritceco behar ditudan disposicionetan. Offritcen darotçut ; bat eguiten naicelaric J. Christoren eta haren Eliçaren intencionequiñ. 1. Çure Maiestate dibinoari , çorçaioen homaia eta ohore foberanoa errendatceco; 2. Eguin-darozquigutçun on eta ungui guciez esquerrac bihurtceco; 3. Munduco bekhatu gucienatçat eta bereciqui eneentçat çuri satisfaccione eguiteco; fiñean arimaco falbamenduarentçat eta gorphutceco biciarentçat behar ditudan laguntçac eta fokhorriac çure ganic ardietsteco. Çure ganic gracia hauc gua ciac usteditut, J. Christo cure femearen merecimen. duen bidez, ceiñac nahi baitu berac içan, Sacrificio adoragarri hunen Apheça eta vi&ima.

Meçaren hastean, eta Confiteor erratean.
Ne bekhatuen iaquiteco eta eçaguitceco ô ene

confeflioric, eta ene gaichtaqueriac guciac ene bihotcean irakhurtcen-ditutçun-arren , confessatcen.darozquitçut halere ceruaren eta lurraren aitciñean : aitliorcen-dut offensatu çaitudala gogoz, hitcez, eta obraz. Ene bekhatuac handiac-dire , baiñan

çure misericordiec neurriric ez-dute. Urrical-naquicu, a

[ocr errors]
« PreviousContinue »