Page images
PDF
EPUB

RÉVAI

NAGY LEXIKONA

UTÁNNYOMÁS ÉS FORDÍTÁS TILOS

NAGY LEXIKONA

AZ ISMERETEK ENCIKLOPÉDIÁJA

IV. KÖTET

Brutus-Csát

A SZÖVEGBEN 173 ÁBRA; 49 KÜLÖN MELLÉKLET,
EZEK KÖZÖTT 2 SZÍNNYOMAT, 9 MŰVÉSZETI
REPRODUKCIÓ, 2 TÉRKÉP ÉS 5 VÁROSI TERVRAJZ

BUDAPEST

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1912

A831 R449 Vi4

219317

A SZÖVEGET VALAMENNYI SZÍNES ÉS FEKETE MŰMELLÉKLETTEL NYOMTA A PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

!

B.

Brutus, a régi Junius-család egyik ágának | tól és nagy töprengés után végre ő is részt vett utóneve. Nevezetesebbek: 1. Lucius Junius B., Caesar megölésében (44 márc. 15.), de megakaa római hagyomány szerint a köztársaság meg-dályozta, hogy az összeesküvők Antoniust is megalapítója, miután a várost Tarquinius Superbus fosszák életétől, kinek Caesar fölött tartott halotti uralmától megszabadította. Midőn e zsarnok, ki beszéde a népet annyira fellázította, hogy B. táranyai nagybátyja volt, összes néki veszedelmes- saival együtt Rómát sietve elhagyta. Több hónapi nek látszó rokonait megölette, magát hülyének tépelődés után a Caesartól neki kijelölt provintétette (innen a B. név) és így menekült a halál-ciába, Makedóniába ment, hol a katonaságot maga tól. Midőn pedig Lucretia halála miatt Róma részére nyerte és a triumvirek ellen Kis-Ázsiánépét fellázította és a királyt Rómából elkergette, ban katonákat gyűjtő Cassius hadseregével egyeLucretia férjével,Tarquinius Collatinusszal együtt sült. Midőn Antonius és Octavianus a szenátus a város első konzulja lett. Az elűzött király a által megátkozott köztársaságiak ellen keletre város előkelő ifjait összeesküvésre tüzelte, mely-vonultak hadaikkal, B. Cassiusszal visszatért ben B. flai is részt vettek; de a dolog kiderült és Makedóniába; 80,000 gyalogos és 12,000 lovasa halálra ítélt árulókat a konzul jelenlétében vé-ból álló seregükkel Philippi mellett foglaltak gezték ki. Midőn pedig Tarquinius Superbus az állást s itt találkoztak 42 őszén a triumvireketruszkok segítségével fegyveresen vonult Róma | kel. B. külön táborával a baloldalon Octavianusellen, B. a döntő csatában az Arsia erdőnél Aruns szal állott szemben, Cassius a jobboldalon AntoTarquiniusszal párbajt vívott és mindkettő el- niusszal szemben, mindketten igen kedvező állásvesztette életét (Kr. e. 509). Vele kihalt a család-ban. B. Octavianust legyőzte, de Antonius diadalt aratott Cassiuson, ki öngyilkos lett. Vagy 20 nap nak patricius ága. 2. Marcus Junius B., a római köztársaság mulva Antonius B.-szal is összecsapott, seregét utolsó bajnoka (szül. Kr. e. 85., megh. 42 őszén), a megverte, mire B. kétségbeesésében hívének, plebejus eredetű Marcus Junius B.-nak és az uticai Stratónak a kardjába dőlt. A rétori iskolákban Cato nővérének, Serviliának a fla. Athénben ta- tartott szónoki gyakorlatok B.-t mint a szabadnulta a filozófiát s nagybátyjának, ifj. Catónak ság utolsó bajnokát dicsőítették és nagy erényekpéldáját igyekezett követni. Feltünt ritka szor- kel ruházták fel; de az újabb történeti kutatások galmával és szigorú erkölcsü életével, amely nem oly ideális jellemnek tüntetik fel. B. több nagyon ellentétben állt az akkori ifjúság szokásos filozófiai munkát írt, amelyek elvesztek; leveleiléhaságával. A politikától sokáig távoltartotta böl azonban több maradt ránk a Ciceróval folymagát. 53-ban apósával, Appius Claudius procon-tatott levélváltásból. 3. Decimus Junius B. (Albinus), Caesar egyik sullal Ciliciában időzött, majd beutazta a görög Keletet és irodalmilag is dolgozott; valószínüleg hadvezére (Kr. e. 84. született, 43. meghalt), előbb ott írta De officiis, de virtute és de patientia c. Galliában katonáskodott, a polgárháború idején munkáit. Bár Pompeius B. apját, ki 78. Lepidus-49. Massilia falai előtt az ostromló hajóhad vehoz csatlakozott, megölette, B. nagybátyjával, zére volt és két tengeri csatában gyözött. Caesar Catóval együtt mégis Pompeius pártjához csat- lovasvezérévé, majd 48. Gallia kormányzójává lakozott, mely a köztársaság védelmét és fenn-nevezte ki, sőt Octavianus halála esetére örökötartását tűzte ki célul; ott volt a pharsalusi csa-sének jelölte ki. Mindazáltal B. is az összeeskütában is, de Caesar a Rómába visszatérő B.-t vökhöz csatlakozott. A merénylet után kitört zakegyébe fogadta (48). Cicero is belső barátságot varban Galliába sietett s bár Mutinát vitézül kötött vele. Midón Julius Caesar 45. szept. Rómába megvédte, a Lepidustól támogatott Antoniusszal visszatért, B. abban reménykedett, hogy sikerül szemben nem érezte magát elég erősnek és rá hatni s lebeszélni a monarchia megalapításá- Marcus B. meg Cassius után Makedóniába akart nak tervéről. Caesar kegyesen fogadta ugyan és vonulni. Légiói azonban elhagyták és Antonius a városi praeturát is rábizta, de a főhatalom parancsára az Alpok között megölték. végleges megtartásának tervétől nem engedte magát eltéríttetni. A köztársaság hívei, főleg Cassius, folyton nógatták, hogy nevéhez híven szabadítsa meg hazáját a fenyegető császárság

Brutus János Mihály, Báthory István erdélyi fejedelem történetírója, szül. Velencében 1517., megh. Gyulafehérváron 1592 májusban. Fiatalon lépett a Szt. Ágoston szerzetébe, de a szerzetesi

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »