Bibliotheca belgica: Bibliographie générale des Pays-Bas

Voorkant
M. Nijhoff, 1890
A chronological list of the "Concours imprimés" of the Chambers of rhetoric is contained in 1st ser., v. 4, and brief accounts of the Chambers of rhetoric and dramatic societies in the Netherlands to the end of the 18th cent. are included in 2d ser., v. 2.
 

Overige edities - Alles bekijken

Populaire passages

Pagina 6 - A new recension, but too bold and violent. 23328 — dictorum factorumque memorabilium libri IX., infinitis mendis ex veterum exemplarium fide repurgati atque in meliorem ordinem restituti per St.
Pagina 116 - Caroli. V. Imperatoris || Expeditio In Africam Ad || Argieram : Per Nicolaum Villagagno-||nem Equitem Rhodium Gallum. || Ad DG Bellaium Langaeum Subalpinarum gentium || Proregem , & primi ordinis Equitem apud || Chriffianifsimum Francorum Rrgem.
Pagina 6 - Waer inné een yeghelijck Menfche / van wat opinie dat hy zy / van woorde te woorde / en wercken te wercken / hem proeven mach / oft hy in 't Gheloove recht ftaet oft niet / na de reden Pauli : Proeft u felven / oft ghy in 't Gheloove ftaet / ofte en kent ghy u felven niet ? 2. Cor. 13. en i. Corinth.
Pagina 11 - Een claer bewiis van het heylighe) onses Heeren Jesu Christi, wt de eendrachtighe leere der H. Schriftueren , der ouder rechtgheloouender Christelicker Kercken, ende oock der Confessien van Ausburg. Door de Doctoren der HS in der Uuiversiteyt van Heydelberch.
Pagina 6 - IJiiAM.i-, se dit aussi d'Une espèce de danse où plusieurs personnes se tiennent par la main, et se mènent tour à tour.
Pagina 20 - Lief d' boven al. Binnen de loffelijcke Stadt Haerlem, Anno 1613. VVelcke haer Caert hebben uytghesonden aen alle vrye Kamers, en konst-lievende Gheesten int Nederlant, waer van sy teghen den bestemden dach dese naer volghende wercken hebben ontfanghen, uyt Hollant, Zeelant, Brabant, Vlaenderen en...
Pagina 6 - t sedert den aenvang der Inlandsche beroerten | ende troublen, tot den lare 1625. | Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen, | Ende | Stichtelijcke Rimen ende Liedekens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van | geleerde Mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende. | De Liedekens (meest alle nieu zijnde) gesteh op Musyck-noten, ende elck op een | verscheyden Vois, beneffens de Tablatuer vande Luyt ende Cyther.
Pagina 6 - t Staten volck op Spanjaerts kop Daer selfhaest heeft gegaen. O Neerland! so ghy maer en bout Op God den Heer altydt, V pylen vast gebonden hout, End...
Pagina 6 - Cum indice gemino. (Marque typogr. d'Aubry et Schleich). Francofvrti Typis & Sumptibus Wechelianorum, apud Danielem & Dauidem Aubrios & Clementem Schleichium. Anno M. DC. XXVII. In-8°, 8 ff. lim., 621 pp. chiffrées, 3 pp. blanches, 11 ff. non cotés et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom. Édition conforme à celle de Hanau, 1614. La distribution est la même. D'après Schweiger (Handbuch der class, philol.; lat.
Pagina 6 - Waer datmen sich al keerd of wend, End' waermen loopt of staet; Waer datmen reyst of rotst, of rend. End' waermen henen gaet, Daer vintmen, 'tsy oock op wat Ree, d'Hollander end' de Zeeuw', Sy loopen door de woeste Zee, Als door het bosch de Leeuw'.

Bibliografische gegevens