Page images
PDF
EPUB

10.

11.

12.

रुतेजाः।
दिग्मनेस्तत्यत्रो
वरभूभृच्छिरसि कृ

तपादः m(1)
तस्यात्मज[:]स्मरसमो बलबान्वरिष्ठः
शुरः समुन्नतयशाः प्रविजित्य शत्र न् ।(0)
राजा युधि-

ष्ठिर इवावनिपाल (पाल पाल) ने च
नित्य[] रतः कु (तो) शल-

कर्मविधौ प्रसक्तः[] खिजि (जि) कोडवासी

13.

14.

15.

16.

11.

18.

19.

20.

2).

हरचर

णाराधनक्षपितपापः (भ्यक्तिपापः) । श्रीरणभंजख्य[]तः सानुन (न्व) [i] प्राह भूपालान् ।। श्रीरणभंगाख्यः तस्य चौ (चो) पयि (यो)कात्मज (जः) श्रीप्टथ्वोभंजसुत-श्री नरेन्द्रभंजदेवो भूतः । स च मातापित्रोरात्मनपूच पुण्ययशोभिवृद्धये सलिलधारया ताम्बशासनीकृत्य भगवन्तं महादेवभडारकमु(म)द्दिपय सिंघाहिम्बाविशयप्रतिबड्ड उ तरगण्ड संबड्व बोनुला ग्राम[:]। शाण्डिलगोत्र सखिल प्रवर भट्टपुत्र त्रिविक्रमस्य पपौत्राय भ भ हपुत्रअनन्तस्य पुत्राय भटपुत्र रान्छो आभिधा नाय प्रतिपादितो अस्माभिः तदस्म (महा) हौर वत्त्वाचन्द्राकचतिरूमकाल पालनीयं भवनि [:] [1] उतच धर्मशास्त्र । बहुभिर्वसुधा दत्ता राज

भिः सगरा [f] दभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

29

30

31

32

33

34

तस्य तदा (ग) फलम् ॥ मा भूदफलश का व [:] प

रदत्त ति पार्थिवाः।
खदमरफलमान त्य

पयदत्तान पालने।
खदत्ता बरदत्त [7] वा यो
रेहसुंधरा []।
स विष्ठायां कृमि त्वा पिलभि [:]

सह पच्चत।
अपर

-(अचच)
क्षितिरिय कुलटेव

बहुप्रिया
इतशरीरमिद [च]विनश्वर।
सुक

तमत्र न चेत्क्रिय धुर्व'
विपदि धक्ष्यति वो

मुश्यामलः ॥ इति कमलदलाम्बु विदुलो (लो)

ला
श्रि (श्री) यमन वीक्ष्य (उदोक्ष्य) मनुष्यजीवितंच (न्द) ।
सकल मिद

सदाहृत [च] श्रुत्वा
न हि पुरुषैः परकीर्तय [1] विलोध्या [:] ।।

35

36

37

38

VIII.--Some Unpublished Records of the

Sultans of Bengal.

By R. D. Banerji, M. A.

The majority of these inscriptions were lying in the Archaological Section of the Indian Museum, Calcutta, and the remaindler were collected by me in Bihar and Orissa and in Bengal proper during the last fifteen years, except one inscription, a tombstone, which was found by Babu Nagendra Nath Basu in the Bogra District and presented by him to the Museum of the Pangīyā Sīhitya Parishad. Thes: inscriptions aid us in determining the area over which the Sultans of Bengal ruled as well as in calculating the extent of their reigns which differ in the accounts given by Muhammadan Historians.

1.- Inscribed tombstone from Mahästhangadk. This inscription was found among the ruins of Mahāsthangadh in the Bogra District of Bengal some years ago by Babu Nagendra Nath Vasu. It was presented by him to the Bangiya Sāhitya Parishad in 1911 or 1912. There is no record in that Society abouị the exact findspot or the date of find and no attempt has ever been made by anyboly to decipher it. The record is incised on one face of a slab of black flint, the top of which has been rounded. The inscribed surface has been divided iuto four rectangular sunken panels while in the space above is a cinqfoiled pointed arch with an eight-petalled lotus-rosette in it. The first three lines contain three lines of writing, while the fourth and the last has five. The slab measures 1'10" x 7" and the inscribed surface 1'4 13" x 6f".

Mahästhāngadh is a well-known ruin in the Bogra District, where according to the discoverer, Babu Nagendra Nath Vasu, the record was found. It was visited by Cunningham and

« PreviousContinue »