Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

॥ प्राकृतम् ॥

Line 17.

॥ संस्कृतम् ॥

गुण-विसेस - कुसलो

सव-पासंड-पूजको सव-देवायतन- सर्व-पाषण्डपूजकः

गुण- विशेष - कुशलः सर्व देवायतन

संकारकारको [अ]पति-हत-चकि- संस्कारकारकः [य] प्रतिहत चक्रिवाहिनिबलो चकधुर - गुतचको पवत - वाहिनी - बलः चक्रधुर - गुप्तचक्रः प्रवृत्तचको राजसि -वस- कुल-विनिश्रितो चक्रो राजर्षिवंश-कुल-विनिःस्टतो महा-विजयो राजा खार-वेल- महाविजयो राजा चारवेलश्रीः सिरि

[merged small][merged small][graphic][ocr errors]
« PreviousContinue »