Page images
PDF
EPUB

I.

A POZSONYI ORSZÁGGYÜLÉS.

1582. JANUÁR- ÉS FEBRUÁRBAN.

Magyar Országgyülési Emlékek. VII.

1

A pozsonyi országgyülés.

1582. január-február.

Az 1580. február 10-én megnyitott pozsonyi országgyűlés márczius 17-én eredmény nélkül oszlott szét. Az ellenzék ez alkalommal valósította ismételve megújított fenyegetését, hogy nem bocsátkozik a királyi propositió tárgyalásába, míg a király a sérelmek orvoslása iránt biztosítást nem nyújt. És csakugyan a rendek szétmentek a nélkül, hogy a királyi kivánatokat tárgyalták és végzéseket alkottak volna.

Erneszt főherczeg a ki az országgyűlésen a királyt képviselte volt - ekkor azt ajánlá Rudolfnak, hogy mielőbb hívja össze újra az ország rendeit, személyesen jelenjék meg körükben, és ha ismét oly makacs ellenzéssel találkoznék: »az engedetleneket, kivált a szóvivőket szigoruan büntesse meg. 1) De habár a kincstár érdekei, nem lévén adó megszavazva, az országgyűlés megtartását sürgetően követelték, a király nem sietett azt egybehívni. Az elkeseredett küzdelem, melyet az ellenzék előreláthatólag megújítandó volt, aggodalmakkal tölté el nyugalom után vágyó lelkét.

-

Csak az év vége felé hajolt meg a parancsoló szükség előtt. 1580. november 7-én szétküldé a meghívó leveleket, melyekkel az országgyűlést a következő év január 6-ra Pozsonyba kihirdeté.2) Azonban elutazását Prágából napról napra halogatá, és mikor az országgyűlés kihirdetett határnapjától már csak egy hét választá el, annak elhalasztására határozta el magát. A királyi leiratban »több fontos és nyomós ok<

1) V. ö. az Országgyűlési Emlékek VI. kötetét, 352 s kk. 11.

3) A meghivó levél több szabad királyi város levéltárában. L. Irományok I. sz.

mellett, a melyeket közelebbről meg nem jelöl, beteges állapotát hozza föl, a mely nem engedi meg, hogy oly hosszú útra. vállalkozzék. Egyuttal kilátásba helyezé, hogy »rövid idő mulva« közhirré fogja tenni az országgyűlés határnapját. 1)

E rövid idő nyolcz hónapig tartott. Csak szeptember 6-án küldetett szét a prágai várból a második meghivó levél, mely november 11-ére tűzte ki a határnapot. 2)

A királyi udvarban most is aggódva néztek a gyűlés elé. A királyi helytartó, az év első hónapjaiban jelentette volt, hogy a magyar rendek között titkos szövetségek alakulnak, oly czélból, hogy az országgyűlésen a nádori és a primási méltóságok betöltését küzdjék ki. 3) Másfelől is fenyegető hírek érkeztek az elégületlenségről, melyet a német hadak erőszakos magaviselete folytonosan növel, és azon napról napra emelkedő népszerűségről, melynek Báthory István, a lengyel király örvend. 4)

Mindennek daczára, vagy talán épen azért, a második határnap is elmúlt, a nélkül, hogy a király a Prágából való elutazásra és az országgyűlés megnyítására csak gondolna is; a mi a diplomatiai körökben nem csekély megbotránkozást szült. 5)

1) Az 1580. év deczember 31-ikén kelt királyi leirat több városi

[blocks in formation]

2) Több városi levéltárban.-L. Irományok III. sz.

3) Radeczy Istvánnak 1581 márczius 13-án a királyhoz intézett levele >> Conspirationes occultae sunt, ut nunquam ad postulata Maiestatis Vestrae in futura Dieta consentíant, nisi Palatinum Archiepiscumque in hoc Regno declaret.« (A bécsi állami levéltárban.)

4) A spanyol követ 1581 október 19-én Prágából írja: »La dieta de Ungria sera cierta, y es forzosa por dar satisfaction a los Ungaros, los quales se van inclinando cada dias, segun se sospecha al Rey de Polonia, por los buenos succesos que va tiniendo con el Moscovita.<<

5) A spanyol követ november 16-án írja Prágából: »Se va difiriendo la dieta de Ungria, que siendo assignada para Sanct Martin, no se vee demostracion ninguna de partida, con gran admiracion de todos los que consideran las cosas; porque con la mala satisfaction que los Ungaros tienen de la milicia alemana, que esta en sus fronteras, y la mucha aficion a la buena fortuna y buen proceder del Rey de Polonia, jusgan por cosa necesaria, que el Emperador no la difiera; pues está desengan

[ocr errors]

Csak deczember második felében érkezett Rudolf Bécsbe. Ez alatt a magyar rendek, kik most attól tartottak, hogy az országgyűlés ismét el fog halasztatni, még késedelmesebben és kevesebben, mint egyébkor, gyülekeztek Pozsonyba. 1)

Az ország politikai hanyatlását alig tünteti föl bármi oly szembetűnően, mint az országgyűlésre megjelent rendek lajstroma.

Meghivólevelek küldettek:

36 megyéhez és Horvátország rendeihez,

1 érsekhez és 10 püspökhöz,

9 zászlós úrhoz, 65 mágnáshoz, és 8 főrangú özvegyhez,

5 préposthoz és 9 káptalanhoz,

27 tanácsos- és kir. táblai taghoz,

14 királyi városhoz és a hét bányavároshoz. 2)

És megjelentek:

19 megyének és Horvátország rendeinek követei,

1 érsek és 6 püspök,

12 zászlós úr és mágnás, 6 távollevő mágnás és özvegy követei,

2 prépost és 5 káptalan követei. A királyi személynök és 2 két itélőmester,

9 királyi város és a hét bányaváros követei. 3)

E szerint az alsó tábla 82, a főrendek táblája pedig csak 19 tagot számított.

Nagyrészt deczember végén már együtt voltak. Mivel híre járt, hogy a király Erneszt főherczeget fogja maga helyett Pozsonyba küldeni, január első napján küldöttséget, (melynek Telegdy Miklós püspök, Thurzó Elek, az egyik Ré

nado que no le juntaran sin su presencia. . . E no solo es de temer el Rey de Polonia . . . pero tambien por la parte que tiene en Transilvania.< 1) A spanyol követ január 23-án Pozsonyból jelenti: »Han acudido menos hungaros de los que se pensaba, aunque ellos dicen, que la causa ha sido pensar que el Emperador difiriera la Dieta mas de lo que la ha diferido.«

2) Az 1582 végén készült jegyzék a bécsi udvari kamara ltárában. 3) Radeczy 1582 január 5-iki leveléhez mellékelve küldi a megjelent és útban lévő rendek jegyzékét. A bécsi állami levéltárban.

« PreviousContinue »