Page images
PDF
EPUB

TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI.

Kaphatók saját könyvkiadó-hivatalában (Akadém. épületben) és minden könyvárusnál.

ANJOUKORI OKMÁNYTÁR, Szerkesztette Nagy Imre. I. kötet (1301–1321.) Ára 3 frt 60 kr. II. köt. (1322-1332). Ára 3 frt 60 kr.

A SZŐRÉNYI BÁNSÁG és Szőrény vármegye története. Irta Pesty Frigyes. Három kötetben. 1878. I. 482. lap. II. 579. lap. III. 426. lap. Ára 7 frt.

AZ ELTÜNT VÁRMEGYÉK. Irta Pesty Frigy e s. 2 kötetben. Ára 5 frt.

OCSKAY LÁSZLÓ. II. Rákóczi F. fejedelem dandárnoka és a felső-magyarországi hadjáratok 1703-1710. Irta Thaly Kálmán. 1880, Ára 3 frt 60 kr.

A KÖZOKTATÁS TÖRTÉNETE Magyarországon a XVIII. században. Irta Molnár Aladár. 1881. 2 kötetben. Ára 6 frt.

[ocr errors]

ARCHIVUM RÁKOCZIANUM. II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattárakból bővítve. I. Oszt. Had- és belügy, szerkeszti Thaly Kálmán. I. köt. Rákóczi Ferencz fejedelem Leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival 1703-6. XXVIII és 688 1. - II. 1707-9. XXVIII és 656 1. III. 1710-12. X és 747 1. Pest 1873-4. Mindenik kötet ára 2 frt. IV-VII. kötet. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez I-IV. köt, 1704-1712. Közli Thaly K. Ára 12 frt. II. Oszt. Diplomatia I. II. és III. köt. Angol diplomatiai iratok, angol levéltárakból közli Simonyi Ernő. Pest 1871-77. 639, 672, 496 1. Egy-egy kötet

ára 2 frt.

II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és »E y keresztény fejedelem áhításai‹ czímű munkája. Budapest, 1876. VIII. 589. 1. Ára 3 frt. TÖRÖK-MAGYARKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. Első osztály: I. II. köt. Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Szilády Áron és Szilágyi Sándortól. I. II. köt. 1863. XXX és 458 és 480 1. 4 frt.

III-IX. köt. 1868-73. Török-magyar-kori Állam-Okmánytár szerk. és jegyzetekkel ellátták, Szilády Áron és Szilágyi Sándor. VII. k. 1868-73. mindenik kötet 2 frt.

I.

A kilencz kötet együtt megrendelve 15 frt.

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR. A történelmi kútfők ismeretének előmozdítására. Szerkeszti Toldy Ferencz I-XXV. kötet. 1856-1878. 8-rét. Ára a 25 kötetnek együttvéve 22 frt. Egyenkint egy-egy kötet ára 80 kr., kivévén a XX., XXI. és XXV. köt. egy-egynek ára 1 fṛt 80 kr., a XXII-XXIV. köt, egy-egynek ára 1 frt 60 kr. MAGYAR LEVELES TÁR. I. köt.: Négyszáz magyar levél 1504-1560. Szalay Ágostontól. XX. és 432 1. kilencz köriratu hasonmásos táblával 1 frt 20 kr.

Második kötet. Magyar hölgyek levelei. 499 darab 1515-1709. Közli Deák Farkas. XVI és 464 1. Ára 2 frt. FEJÉR GYÖRGY MAGYARORSZÁGI OKMÁNYTÁRÁNAK betürendű tárgymutatója

Czinár Mórtól. XVI és 549 1. 2 frt.

ÉVMUTATÓ Fejér György Okmánytárához. K na uz Nándor által. 44 1. 20 kr. HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON Gr. Teleki Józseftöl. I.-V., VI: 1

és X.-XII. köt. Mindenik kötet ára 3 frt 50. kr. — (VI. köt. 2. része sajtó alatt.) PAULER GYULA. Wesselényi Ferencz nádor és társai összeesküvése 1664-1671. Két kötetben. 1876. Kis 8-rét. I. Köt. X és 412 lap, II. köt. 450 lap. Ára 5 frt 60 kr. MAGYARORSZÁG HELYRAJZI TÖRTÉNETE. Fötekintettel az egyházi intézetekre vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspök-megyék szerint rendezve. Rupp Jakabtól. 3 kötetbenÁra 3 ft 30 kr. BUDA-PEST és környékének helyrajzi története, Pest 1868. 306 1. 50 kr. ACTES ET DOCUMENTS pour servir à l'histoire de l'alliance de George Rákóczi, Prince de Transylvanie, avec les Français et les Suédois dans la guerre de Trente ans publiés par A. Szilágyi. 1874. In 8. VI. 491 pag. 3 frt 60 kr.

BETHLEN GÁBOR fejedelem kiadatlan levelei. Kiadta Szilágyi Sándor. XIV és 496 1. Ára 2 frt 40 kr.

MAGYAR

ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK.

HETEDIK KÖTET.

1592-1597.

Dr. Császár Mihály

könyveiből

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA.

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

KIADJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA.

HARMADIK OSZTÁLY.

MAGYAR ORSZÁGGYÜLÉSI EMLÉKEK.

BUDA-PEST.

A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA.

(Az Akadémia épületében.)

1881.

MONUMENTA COMITIALIA REGNI HUNGARIAE.

MAGYAR

ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK

TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL.

A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA

MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI

DR. FRAKNÓI VILMOS

A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS FŐTITKÁRA.

7

HETEDIK KÖTET.

1532-1537.

BUDA-PEST,

A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA.

(Az Akadémia épületében.)

1881.

EN

[blocks in formation]

Eudapest, 1881. Az Athenaeum r. társ, könyvnyomdaja.

« PreviousContinue »