Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors]

GLOSSARIAL INDEX.

ABILIMENT, i, 326

Bandy, ii, 196, 210
A ches, i, 267

Banquet, i, 131
With advantage, ii, 130

Barbed horses, ii, 82
A ffects, i, 363

Barn, ii, 383
Affected, i, 61

Batten, ii, 74
Affronted, ii, 90

Bauble, ii, 348
Air, ii, 262

Beadsman, ii, 62
Alcatote, ii; 186

Bear-leach, i, 209
Amoretta, ii, 349

Bedlam, i, 179
An, i, 180

Berengenas, ii, 350
Anatomy, i, 376

Bergamom, ii, 350
ii, 374, 415

Bevers, i, 360
Antick, i, 304, 345, 404 Bewray, i, 15, 354
ii, 144, 390

Bilboa, ii, 254
Antick garb, ii, 161

Binal, ii, 457
Antick motions, i, 210 Bird, Theophilus, ii, 225
Apparent, i, 313

Black dog, the devil in the shape
Approved, í, 320

of one, ii, 428
Aranjues muria, ii, 350 Blear, i, 161
Argozil, ii, 293

Blowze, ii, 266
Arras, i, 153

Bolt, i, 271
Associate, i, 443

Bononie, ii, 212
Atomies, i, 440

Boot, i, 155
Atoned, ii, 391

Bosom, i, 424

Botchers, i, 134
Back turned against the sun, ii, Bots, ii, 270
431

Bourd, i, 44
Baited, ii, 331

Brach, i, 131
Bald, ii, 358

Branch'd velvet, ii, 457
Bandied, ii, 257, 435

Bravadoes, ii, 135
Bandy, i, 215

Brave, ii, 250, 347

[ocr errors]

Bravery, ii, 139, 331

Coil, ii, 35
Breathe, ii, 204

Coited off, ii, 359
Breathing, ii, 70

Cokes, ii, 173
Broached, i, 232

Cold as hemlock, i, 357
Broadstreet, Ann, ii, 391 Companion, ii, 145
Bruited, ii, 465

Concord, i, 261
Bugs words, ii, 57

Confirm, ii, 421
Bulchin, i, 168

Confirmed, ii, 199
Bulk, ii, 274

Consent, i, 191
But, i, 288

Consents, i, 311
ii, 80, 353

Consort, i, 197, 332
Buzzards, ii, 296

ii, 55, 362

Contents, i, 215, 295
Call, i, 65

ii, 175
Cap and knee, ii, 335

Copes-mate, ii, 303
Capeorettas, ii, 349

Corantos, ii, 349
Careful, ii, 30, 59

Correspondency, i, 353
Careless, i, 322

Costermonger, ii, 373
Carriage, i, 152

Cot-quean, i, 14
ii, 47, 144, 179, 307, Couch, i, 208
408

Counterfeit, i, 380
Casting-bottle, ii, 127

Country woman, i, 400
Castrels, ii, 296

Courtship, i, 130
Cause, i, 313

ii, 122
Chair with an engine, i, 316 Coxcomb, i, 179, 409
Change of parentage, i, 353

-, ii, 41, 361, 471
Chaplet, i, 238

Crabbed age and youth, &c. ii
Charily, ii, 137

185
Charm, i, 146

Crack-rope, ii, 131
Chary, i, 360

Craven, i, 13
Checker-approved, ii, 129 Crisped, i, 188
Checkmate, i, 195

Crotcheted, i, 156
Chiefly, i, 308 :

Cuckold's haven, ii, 436
Chopinc, i, 391

Cunning, i, 33, 125
Chouses, ii, 256

Current, i, 258
Chrisome, ii, 187
Cittern-headed, ii, 128 Dammed, i, 249
Citterns, i, 141

Dared, i, 31
Clabbore, ii, 53

Deboshed, ii, 315
Clapdish, i, 400

Defame, ií, 65
Clipt, i, 72

Dekker, Thomas, ii, 321
Codlings, hot, ii, 369

Demur, i, 259
Codpiece, i, 53

Deserved, ii, 71
Cogging, ii, 337

Determined, i, 319

Determining, ii, 325
Devil in the shape of a black

dog, ii, 428
Discoursing, ii, 279
Dis vir di Gonzado, ii, 293
Division, i, 124
Dog-leaches, i, 186

ii, 183
Dolent, ii, 66
Dolphin, i, 120
Don, ii, 480
Dotage, i, 176
Drone, i, 163
Duel, i, 329
Dumb-shows, i, 414
Dunce-table, ii, 393
Eaglet, ii, 435
Eftsoon, ii, 285
Else, i, 443
English dress, i, 350

pale, ii, 92
Engrossed, i, 284
Entertained, i, 271
Entertainment, ii, 175
Ever, ii, 204
Expressing, ii, 375
Extremes, ii, 275
Extremity, i, 157

Fond, i, 9, 153

ii, 154
Fool's bauble, i, 19
Fool's paradise, ii, 348
Foot-cloth, i, 130
Forefend, i, 315
Fore-horse, ii, 426
Fore-galtant, ii, 426
Forerunner, i, 128
For, ii, 419
Fores peak, ii, 423
For that, ii, 244
Four seasons, &c. ii, 391
Fox, ii, 80
Fox, i, 438
France, i, 349
Free suspicion, ii, 157
Frequent, i, 422

ii, 193
Fresh suited, ii, 134
Frippery, ii, 268
Fripperies, ii, 135

[blocks in formation]

Fac'd, ii, 343
Fadged, ii, 159
Fancies, ii, 129
Fan'd, i, 381
Farewell 1538, ii, 336
Feathers, ii 392
Fillet, i, 328
Firk, i, 187, 279

ii, 418
Firked, ii, 260
Fitting, i, 235
Flam, ii, 442
Fleshed, i, 443
Foiled, ii, 196
Foist, ii, 128, 169
Foisting, ii, 336

Glibbe, ii, 57
Good morrows, ii, 354
Good year, i, 154
Gorge, i, 161
Gorget, ii, 48
Government, i, 11
Granted, i, 289
Griping, i, 186
Grögrum, 1, 360
Guarded, i, 128
Guerdon, ii, 250

Gull, i, 128

Habited, ii, 57
Hab-nab, ii, 253
Haggards, ii, 296
Haled, i, 158
Hargubush, ii, 295
Harlekine, ii, 294
Harry, ii, 259
Hey-day, i, 77
Hey-de-gay, ii, 179
Hey-hoes, ii, 377
Hench-boy, ii, 231
Hobbyhorse, ii, 458
Hogermogen, ii, 256
Holla, ii, 234
Hubbubs, ii, 46
Huddle, i, 190, 252
Huddling, i, 333
Hugger-mugger, i, 54
Humorous, i, 81
Humour, ii, 360
Hydrophobia, i, 177
Hypochondriacal, i, 280

[blocks in formation]

Jogg, ii, 354
Irish-hubbubs, ii, 46
Issue, i, 239
Jump, ii, 73, 168, 184

Ka me one good turn, I'll kob

you another, ii, 432
Kind, i, 176
Kites, ii, 296
Knack, ii, 128

Land-loper, ii, 100
Lands begged, i, 421
Largess, i, 302

ii, 51, 270
Lavolta, ii, 350
Laurel, ii, 344
Leash, ii, 425
Libbed, ii, 131
Lie, ii, 354
Lifted, ii, 99
Liked, i, 51
Limn, i, 182
Limned, ii, 237
Lisping, ii, 261
List, i, 299

ii, 26
Little, i, 167
Livery, i, 294
Live with me, ii, 351
Look, i, 320
Looking-glasses at the girdle,

ii, 127
Look'st, i, 319
Lord-ascendant, i, 309
Lubrick, ii, 451
Lure, ii, 187
Lycanthropia, i, 176

Malaga potatoes, ii, 350
Malice, ii, 275
Man, i, 73
Manage, i, 368
Man a quean, ii, 304

7

« PreviousContinue »