Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Richardus Protector Reip. Anglia, &c., Sereniffiino ac Pam

tentissimo Principi Ludovico Galliarum Regi. Serenissime ac potentissime Rex, amice ac fæderate, Cum serenissimus pater meus gloriofæ memoriæ Oliverius reip. Angliæ protector, omnipotente Deo fic volente, supremum jam diem tertio Septembris obierit, ego fucceffor ejus in hoc magistratu legitimè declaratus, tametfi in summo mærore ac luctu, non potui tamen quin de re tanta primo quoque tempore majestatem vestram per literas certiorem facerem, quam et mei patris et hujus reip. amicissimam hoc nuntio repentino haud lætaturam effe confido. Meum nunc eft à veilra majestate petere, de me sic velit existimare, ut qui nihil deliberatius in animo habeam, quàm focietatem et amicitiam quæ gloriofiflimo meo parenti veftra cum majestate fuit, summa tide atque contantia colere; ejusque fædera, consilia, rationes vobiscum infii. tutas eodem liudio ac benevolentia observare rataíque habere: legatum proinde apud vos noftrum eadem qua prius poteliate præditum volo: quicquid id noftro nomine vobiscum egerit, ita accipere velitis rogo quasi à me ipso actum id ellet. Veftræ denique majestati comprecor faulia omnia.

Weftmonasterio, ex aula nostra, 5 Septemb. 1658.

Eminentiffimo Domino Cardinali Mazarino.

Eminentiffime Domine, Quanquam nihil mihi acerbius accidere potuit, quàm de serenissimi et præclarissimi patris mei obitu fcribere, tamen cum sciam quanti ille fecerit eminentiam veftram, quanti vos illum, neque dubitem quin eminentia vestra, cui fumma rei Gallicæ commiffa eft, amici ac fæderati tam constantis tamque conjuncti mortem molestissime latura sit, permagni referre arbitratus sum, ut eam quoque, simul cum rege, de hoc cafu gravissimo per literas monerem; vobisque etiam, quoniam id æquum eft, confirmarem, me ea omnia fanctiffimè præstiturum ad quæ præstanda vobis, rataque habenda serenissimæ memoriæ pater meus fædere tenebatur : perfia ciamque ut illum, utpote vobis amicissimum omnique laude florentem, cùm amiffum meritò doletis, quàm minimè tamen quod ad servandam societatis fidem attinet, desideretis : cui etiam ad utriusque gentis commune bonum veftra quoque ex parte fervandæ Deus eminentiam veftram quàm diutiffimè conservet.

Westmonasterio, Septemb. 1658.

RICHARDUS Protector Reip. Angliæ, &c. Serenissimo « Pow

tentisimo Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, &c.

Serenissime potentiffimeque rex, amice ac foederate, Cum videar mihi paternam virtutem vix fatis poffe imi. tari, nisi eafdem quoque amicitias colam et retinere cupiam, quas ipfe et virtute sibi quæfivit, et fibi esse maxime colen. das ac retinendas judicio fingulari duxit, non est quod dubitet majestas vestra, quin eodem fe proféqui studio ac benevolentia debeam, qua pater meus memoriæ serenissimæ est profecutus. Tametfi igitur in hoc magiftratus ac dignitatis initio non eo loco res, noftras reperiam, ut in præsentia poffim ad quædam capita respondere, quæ oratores vestri in medium protulerunt, tamen et institutum à patre fædus cum majestate vestra continuare, et arctius etiam conjungere,

G

mihi

Vol. yl.

mihi quidem magnopere placet; rerumque utrinque statum fimulac pleniùs intellexero, ad ea transigenda quæ cum utriufque reip. commodis potissimum conjuncta esse videbuntur, ero equidem semper, ad me quod attinet, promptiffimus. Deus interim majeftatem vestram, ad gloriam suam et orthodoxæ ecclesiæ tutelam atque præsidium, quam diutissimè confervet.

Westmonasterio ex aula nostra, Octob. 1658.

RICHARDUS Protector Reip. Anglia, &c., Serenissimo ac Po

tentiffimo Principi CAROLO Gustavo, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, Magno Principi Finlandiæ, Duci Scania, Efihonia, Carelia, Brema, Verda, Stetini, Pomerania, Caffubiæ, et Vandalie, Principi Rugia, Domino Ingria et Wismariæ, necnon Comiti Palatino Rheni, Bavaria, Juliaci, Clivia, et Montium Duci.

[ocr errors]

Serenissime, potentiffime rex, antice ac fæderate, Binas accepi à majestate vestra literas ; alteras per nuncium suum, alteras legato nostro D. Philippo Meadows, ad me transmiffas. Ex quibus non folum dolorem fuum de obitu patris mei fereniflimi veris animi fenfibus exprefsum, deque ipso majestas vestra quàm preclarè senserit, verum etiam de me quoque ejus in locum suspecto quantam fpem ceperit cognovi. Et ad paternæ quidem laudis cumulum nihil pofthac amplius aut illustrius tanto authore accedere potest, meis certe in capessenda repub. auspiciis nihil felicius ta e gratulatore, ad virtutes denique patrias tanquam hæ. reditatem optimam adeundas nihil quod accendat vehementius tanto hortatore potuit accidere. Ad rationes majeftatis veftræ de communi Protestantium caufa nobiscum ini. tas quod spectat, fic velim existimet, me quidem ex quo ad hæc gubernacula accesli, quanquàm eo loco res nostræ funt, ut fummam diligentiam, curam, vigilantiam domi po. tissimum requirant, nihil tamen antiquius aut deliberatius habuiffe aut habere, quam paterno fæderi cum majestate vestra percuffo quantum in me erit non deefie. Claffem itaque in mare Balticum mittendain cum iis mandatis curavi, quæ internuncius nofter, quem ad hoc totum negotium

ampliffimè instruximus, majestati vestræ communicabit. Quam Deus opt. max. incolumem, prosperisque rerum fuccessibus fortunatisfimam, ad orthodoxam fidem tutandam diutiffime conservet. Westmonasterio ex aula nostra,

die 13 O&ob. 1658.

RICHARDUS Protector Serenissimo ac Potentissimo Principi

Carolo GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque

Regi, &c.

Serenissime, potentissimeque rex, amice ac fæderate, Mitto ad majestatem vestram, quo nihil dignius aut præstantius pofsum mittere, virum verè egregium, vereque nobilem Georgium Aiscoum, equitem auratum, non folùm belli

, et navalis præsertim fcientia multis ex rebus fortiter gestis cognitum jam fæpe atque spectatum, verum etiam probitate, modestia, ingenio, doctrina præditum, moribus fuaviflimis nemini non charum, et, quod nunc caput rei est, fub fignis majestatis veftræ virtute bellica toto orbe terrarum forentiffimæ jam diu mereri cupientem. Velimque fic habeat majestas vestra, quicquid huic viro muneris commiserit, in quo fides, fortitudo, experientia constare vel. etiam prælucere poffit, neque fideliori neque fortiori

, nec facile peritiori posse se quicquam committere. Quæ autem ego illi negotia dedero communicanda vestræ majestati, in iis expeditum aditum, aurem benignam velit rogo præbere, eamque fidem, quam nobismetipfis coràm fuisset habitura ; eum denique honorem, quem tali viro et fuis meritis et nostra commendatione ornatissimo convenire judicaverit. Deus res vestras ad gloriam suam et orthodoxæ ecclesiæ præsidium felici exitu fortunet. Westmonasterio ex aula nostra,

die Oob. 1658.

RICHARDUS Protector Reip. Angliæ, &c., Sereniffimo Poten

tiffimoque Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, &c.

Serenissime potentissimeque rex, amice ac fæderate

charissime, Detulit ad nos per libellum fupplicem Samuel Piggottus, Londinensis mercator, se nuper naves duas (quarum alteri nomen Postæ, magister Tiddeus Jacobus ; alteri The Water-Dog, magister Garbrand Peters) Londino in Galliam negotiandi caufa mififfe; eas inde fale оnustas Amsterodamum petiffe; Amsterodamo alteram faburra tantùm, alteram halece impositas cujus cum Petro quodam Heinsbergo focietas erat in mare Balticum Stetinum usque Pomeraniæ, quæ in vestra ditione est, ad exponendam illic halecem navigasse; verùm utrafque hasce naves accepisse se alicubi maris Baltici à copiis quibusdam vestris detineri ; tametfi ut huic malo occurreret cum utraque nave fyngrapham sigillo curiæ maritimæ obfignatam unà curaverit mittendam, qua et navium harum et mercium, excepta halecis parte supradicta, unum fe effe ac legitimum dominum demonftraret. Cujus rei cùm fidem apud nos plenam fece. rit, peto magnopere à majeftate veftra (quandoquidem du. arum navium jactura fine fummo hominis detrimento fortunarumque forte omnium naufragio vix poffe accidere videtur) uti mandet suis atque imperet illarum navium liberam primo quoque tempore" dimiffionem.

Deus majestatem veftram, ad gloriam fuam ecclesiæque orthodoxæ præfidium, quàm diutissimè fervet incolumem.

Westmonasterio ex aula nostra, Jan. 27. an. 1658.

RICHARDUS Protector Reip. Angliæ, &c., Celsis et Potentibus

Dominis Occidentalis Frifa Potestatibus, S. D. Celfi et potentes domini, amici ac fæderati chariffimi, Gravem ad me detulit querelam per libellum fupplicem Maria Grinderia vidua, cùm fibi à Thoma Killegræo vestro milite pecunia bene magna ante annos octodecim debeatur,

fe

« PreviousContinue »