Page images
PDF
EPUB

TOT DE

GESCHIEDENIS

BIJZONDERLIJK VAN HET ALOUDE

Hertogdom Brabant

UITGEGEVEN DOOR

P. J. Goetschalckx.

JANUARI 1906.

VIJFDE JAARGANG

EEKEREN-DONK, DRUKKERIJ LEOP. VAN HOEYDONCK

TOT DE

GESCHIEDENIS

BIJZONDERLIJK VAN HET ALOUDE

Hertogdom Brabant

UITGEGEVEN DOOR

P. J. Goetschalckx.

1906.

VIJFDE JAARGANG

EEKEREN-DONK, DRUKKERIJ LEOP. VAN HOEYDONCK

* Netherlanc

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

In zijne geschiedenis van Thienen stelt V. BETS den oorsprong van het Cabbeeckklooster in het jaar 1416. (1) Handvesten en oorkonden evenwel toonen dat men voor dien oorsprong minstens twee jaar hooger moet opklimmen. Een inventarisboekske der voormalige priorij zegt ons daarenboven: "In den eersten is te weten int jaere ons Heren MCCCC ende XIIII, in Novembri, soo gaf Jan van Raetshoven ende jouffrouwe Janne van Meerhout, syn weerdynne, ter eere Gods ende heren sielen salicheyt, over een woeninghe met allen haeren toebehoerten, ghelegen te Thienen in de Cabbeeckstrate, gheheeten 't hof van Cabbeeck, tusschen die gueden der joffrouwe van der Beke ende die Keyserstrate: dat men daerop stichten solde eenen geistelycker susteren cloester, als namaels metter gracie Gods wael volbracht ende vervult is. (2)

-

ge

Jan van Raetshoven en zijne echtgenoote, beide van edelen bloede, waren de stichters der priorij; doch het moet vooral de laatste Joanna van Meerhout weest zijn, die het meest tot de oprichting bijdroeg. Immers, zij schonk aan het nieuwe klooster het grootste gedeelte harer goederen, om niet te zeggen, al wat zij bezat; weshalve wij in gemeld inventarisboekske deze zinsnede aantreffen: "Te Bunsbeeck syn beleghen ons fondatie guede, die ioffrouwe Janne van Merhout, wilen werdynne Jans van Raetshoven, ons fundatrix . . . ghelaten ende overghegeven heeft onsen godshuys van sente

(1) Histoire de Tirlemont, II, p. 185.

(2) Arch. der Grauwzusters van Thienen, fol, 37.

« PreviousContinue »