Page images
PDF
EPUB

Χρεωστέω 27, 4.

Ψευδόχριστος 41, 3.

1.

Χρηματίζω 14, 1. 20, 1. 16, 2, 1, 1, | Ψευδώνυμος 26, 2. 27,
Ψευδωνύμως 23, 2.

8.

Ψηλαφάω 69, 25. et alibi.

Ψηφίς 76, p. 946.

Ψηροί 24, 7.

Ψιλές 24, 8. 30, 20 et 34., et alibi

Χρησιμεύω 76, p. 946.
Χρησιμότης 29, 5.
Χρῆσις 33, 9. 66, 32.
Χρηστομάθεια 8, 8.
Χρΐζεσθαι 74, 3.
Χρονίζω 69, 11.

Χρονίτης 76, 10.

Χρονοτριβέομαι 66, 57. 68, 6.

Χρυσίζω 79, 9.

Χυδαιολογία 16, 3. 66, 9. et alibi.

Χυδαιέω 70, 3.

Χυδαίως 69, 37.

Χωνεύω 64, 34. 51, 33.
Χώρα et Χώρος (inctim) 42,
Χώρισι; 31, 19. ex coni.

ε.

ευδοδιδάσκαλος 41, 3. Ψευδοπροφητεία 48, 3.

7.

εκάς 80, 4.
Ψευδάδελφος 41, 3.
Ψευδηγορέω 33, 3. 39, 9.
ευδηγορία G6, 33. 28, 8. 42, 9.
Ψευδοβραχμᾶνες Expos. Fid. 10. pag.

1091.

743

saepe.

Ψογίζω 66, 48 et 52.

έρημα 35, 2.
Ψυχαγωγία 21, 2.

Ψυχρολογέω Expos. Fid. 13.
4υχρολογία 77, 16.
Ψυχρός 44, 2.

Ω.

Ωμοφόρος 66, 22.
Ώρα (c. inf.) 64. 40. 77, 6. (πρὸς ὤ-
ραν et πρὸς τὴν ὥραν) 48, 5. 55, 9.
Ωραΐζω 64, 20 (41).
Ωρύομαι 66. 7.

'; (pro ) 76, 4.

CT: 72, 10. 73, 35.

οἷον 76. p. 946. 947. et saepius.

av (węźv) 42, p. 330. 72, 2. ἂν εἰ 59, 11.

"Ost' ovv 42, p. 357. 69, 19 et 20. Ωτίου 30, 9.

INDEX RERUM.

(NUMERI APPOSITI SIGNIFICANT PAGINAS EDIT. PETAV.)

quorundam de Adami creatione refutata opinio ibid.

A.

Abraami excelsus qualis fuerit 409.
Abraam aequalis Nino ac Semiramidi 8.

Adami nomen hominem significat ibid. | Adami uxor ex eiusdem corpore et ex

Abraami vocatio 9.

Abraamus Iudaeorum parens 17.

eodem afflatu similis ei procreata ibid. Adamus cur a deo eiectus fuit de paradiso 546.

Abraami octo liberi 9.

Abraamitae a Patriarcha Abraam dicti Adami procreatio, liberi, aetas et mors circumcisi 9.

640.

Abraamitae et Isacidae dicti veri dei Adamus neque ludaeus, neque idololatra, cultores 9.

sed, ut propheta, catholica fide imbutus 6.

Adami liberi cum sororibus matrimonia contraxerant 287.

Acacius et Paulus collegae Epiphanii in officio sacerdotali 3.

Abraamus nonagesimo anno aetatis circumcisus, Isaacus eius filius octavo nativitatis die 17. Abrotonum fugat venena serpentum Adami sepulchrum 394., et 603 (Add.) 423. Adamianorum haeresis trigesima secunda post Christianismum, sive ordine quinquagesima secunda 458. talpae comparantur ibid. ridicula eorum haeresis ibid. ritus quales sint 459. ubi conventicula habeant ibid. nudi ceremonias et mysteria sua peragunt, tam viri quam feminae ibid. ecclesiam suam vocant Paradisum ibid. — qualis Paradisus terrestris, et victus Adami et Evae ibid.

Aegyptiorum primordia 8.
Aegyptiorum ritus quam sint ridiculi
1092. quae apud eos sacra Har-
pocratis ibid.

Aequinoctium est anni initium 814.
Aerii haeresis quinquagesima septima
sive ordine septuagesima septima
haereses unde natae 905.

904.

Aerii historia ibid.

monachus cum presbyter

Acacii et sectatorum eius fidei professio simulata 871. item alia fidei

III.

-

professio in conciliabulo Seleuciensi habita 872. in quo vox homousii, id est consubstantialis sublata 873. — quot et qui episcopi huic concilio subscripserint 874. expositionis et professionis istius callida ratio 875. divisio trifaria sectae Arianorum ibid.

Acta Pilati 420.

Adami quot fuerint liberi 787.

Adami aetas quot annorum fuit 4.

Adami liberi et nepotes eius ex Setho
ibid.
Adamus designatus per hominem de-
scendentem ab Hierusalem in Iericho
394.
Adami creatio de terra 4. vetus

[ocr errors]

Eustathio fuit ibid.

[ocr errors]

factus ab Eustathio et curator ptochotrophii in Ponto ibid. ab Eustathio discedit, et eum hostiliter insequitur ibid.

Aerii dogmata 906.
ubi cum suis degebat ibid.

ibid.

Alogi haeretici, cur ita fuerint appel

lati 450.

hendant 454.

byteros aequabat episcopis de paschate male sensit 908. mortuorum memoriam et bona pro Alogi quomodo Apocalypsim repreillis suscepta opera damnat ibid. ieiunia stata damnabat ibid. sub Pascha ieiunia ab ecclesia obiri solita in ebrietatem et risus convertebat ibid. cetera in vita vinolentus, et gulae ventrique indulgentissimus ibid. eius refutatio 908. obiectio eiusdem circa episcoporum et presbyterorum aequalitatem et solutio

[ocr errors]

successit Achillas, cui Meletiani Theonam opposuerant 735. Alexandrinae ecclesiae consuetudo in episcopo constituendo 735.

quo pacto et Alexandrini episcopi dioecesis eiusque provinciae 717.

[ocr errors]

ibid.

Aetas mundi prima quot annorum fuit 5.
Aetii Anomoei opusculum 924-931.

pres

-

[ocr errors]

trecenta capitula ab eo conscripta
931. eius refutatio 931-993.
cur Aetius catholicos vocat tempo-
rarios 932.

Aetii absurditas in creato deo et in- | Angelicorum haeresis ibid.
creato 951.
Aetianorum cavillatio adversus catholi-
cos 990. illi apostolos et pro-
phetas respuunt 991.

Aetii successor Eunomius ibid.
Aetiani rebaptizati ibid.

Aetius ab exilio revocatus et episcopus
creatus ibid.

Aetius sodales suos athletas et athle-
trias vocat 987. eius salutatio in
fine suae doctrinae posita a principio
dissentit ibid. partim Sadducae-
orum, partim Gentilium errores sa-
pit 988.
Aetii impia superbaque
opinio 989.
Aetianorum arro-
gantia ibid.
Agabi spiritus propheticus circa zonam

Pauli 409.

Agni immolatio ab Aegyptiis celebrata

39.

Alexandri Alexandriae episcopi mors et

substitui sibi Athanasium mandat 722. Alexandro mortuo episcopo Alexandriae

Alogorum haeresis 31. post natum

Christianismum ordine 51. 422. unde sic dicti 423. Apocalypsim et evangelium Ioannis repudiant ibidem. Cerintho tribuunt scripta Joannis 424. Ioannem ipsum reprehendunt ibid.

[ocr errors]

Altare domini nunquam debet feriari 704.

Amen dei quo Christus dominus rata fecit omnia dei promissa, et ea confirmavit 366.

Angeli praesides gentium, cur loricas habere dicuntur sulphureas et hyacinthinas 457.

Angeli cum coelo terraque producti 611.
Angelina locus intra Mesopotamiam unde
Angelici haeretici 505.

Angeli cur a deo innumeri sunt conditi
295.

Animam esse immortalem probatur expressis scripturae verbis 559.

Anima extra corpus peccare non potest 565. sed illud refutatur 566. Anima in corpore inclusa tanquam in loco supplicii 564.

Anna et Ioacim beatae Mariae parentes

1049.
Anomoeorum haeresis 912.

princeps Aëtius a Georgio ordinatus ibidem. adulta aetate exteras disciplinas didicit 913. eius relegatio 914. eius dogma ibid. Aëtius ab Arianis excommunicatus 916. Aetianorum superbia ibid. Aetii perfidia similitudine demonstratur ibidem. Aetiani dei praecepta negligunt ibid.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Anomoios esse idololatras et solem ac
ceteras creaturas adorare 985.
Anomoiorum origo et a quo profluxe-

rint 886.

Anomoii cum Iudaeis conferuntur 1036.

Antidicomarianitarum haeresis quinqna-
gesima octava sive 78. ordine 1033. -
qualis illa fuerit ibid.

Apelleianorum haeresis 24. post ex-
ortum Christianismi 380. unde

sic nominati ibid.
mata ibid.

[ocr errors]
[ocr errors]

-

sui opinionem oppugnat ibid. — tria
eiusdem principia destruit, ac unum
omnino constituit 381.. deum vult
unicum esse principium sine nomine
ibid. negligere mundum ibid.
sed hunc alium deum produxisse

mundi creatorem, sed malum ibid. –
cius dogmatum confutatio ibid.
Christum boni dei filium postremis
temporibus venisse asserit ibid.
eundem ex Maria virgine natum di-
cit, sed aliunde carnem assumpsisse
ibid. scilicet ex quatuor elemen-
tis 382. quomodo eam deposue-
rit ibid. fabulae tales ridentur
et refelluntur ibid.
mendaces
Apelleiani 383.
negant corporum
resurrectionem ibid. inepte dis-

serunt de anima Christi 385. item

de corpore eiusdem 386. corpus
cnim illius spiritale in coelo vidit
Stephanus ibid.
corporum resur-
rectio probatur contra Lucianum et
Lucianistas ibid. illi comparan-
tur cum crabrone quem Zopyrum vo-
cant 387.

[ocr errors]

Apellis dog-
Marcionis magistri

[ocr errors]

-

-

-

-

Apocalypsis quaedam mysteria expli-
cantur 454.
Apollinaris dogma de carne divinitati
Verbi consubstantiali refutatur 1000.
et vera Christi humanitas probatur
1001. Verbum ea sibi attribuit
quae corpus passum est 1002.
Apollinaris ob doctrinam singularem
commendatio 1016. refutatur eius
haeresis 1018. Apollinaristarum
obiectio 1020. Christus humanas

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

renuntiato-

tur Apotactici 1.
res et cur ibid.
a quibus orti
ibid. Andreac ac Thomae Actis
adhaerent ibid. nuptias impro-
bant ibid. ubi habitent 507.
Aquae benedictae ac cruce signatae vis

137.

Arabes Dusaren deum colunt eiusque

-

-

Ar-

matrem Virginem 444. (Addend.)
Arbitrii libertas cuique est concessa 575.
Arcae Noemiticae apud Cardyacos re-
liquiae asservatae 39.
Archonticorum haeresis vigesima post
Christianismi ortum 291.
ubi
proseminata fuerit ibid. et ab
Eutacto sive potius Atacto quodam
anachoreta propagata ibid.
chontici apocryphis libris utuntur
292. eorum dogmata ibid.
corporis negant resurrectionem, ani-
mae credunt ibid. eorum fabula
de congressu diaboli cum Eva 295. —
quos prophetas profitentur 297.
haeresis Archonticorum ex multiplici
anguium colluvie conflata 299.
Ariani et Arianorum haeresis quadra-
gesima nona sive sexagesima nona
717.
unde oriundus et quomodo

-

a fide aberraverit ibid. — sub quo
floruerit imperatore ibid. — eius

-

[ocr errors][merged small]

bant 760.

Arianorum obiectio ex I. Corinth. ubi de mortuorum resurrectione agitur 798. eius solutio 799 et 800. 801 et 803. iterum alia obiectio ex Ioannis quinto capite, et eius refutatio 803.

mores et habitus 729. detegitur Ariani epistolam ad Hebraeos reiiciea Meletio Thebaidis episcopo ibid. excommunicatur cum suis sectatoribus ibid. Alexandria discedere iubetur ibid. multos in fraudem inducit 730. fugit in Palaestinam ibid. Alexander episcopus epistolas encyclicas ad episcopos misit ibid. quot numero fuerint ibid. — | Arii fautores quorum princeps Eusebius Nicomediae episcopus ibid. Arii epistola qua suum dogma explicat 731. alia epistola eiusdem ad Alexandrum 732. sed Constantinus encyclicam epistolam scripsit contra Arium 734. - Arii mors 735. Nicaena synodus contra Arianos ibid. quibus scripturae locis errorem suum confirmaret 736. Arianorum haeresis cur a deo tolerata 737. eorum fautores principes ibid.

Arianorum fraus 738. eorum firmamentum ibid. eorum blasphemia de filio dei ibid. captiosa oratio 739. eius refutatio 740.Arianorum objectiones 742. anihumauam detrahunt Christo

mam 743.

-

[ocr errors]

-

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ariani catholicos et verbis et armis persequuntur 885.

Arii mors prodigii similis et a deo in ultionem immissa 722.

[ocr errors]

662.

ex

Arianorum variae obiectiones prima est
de solo et vero deo 751. de filio
creato 758. ex Ioannis I. capite
et eius solutio 763.
Actibus apostolorum 764.
Matthaei evangelio 766. ex Jo-
annis evangelio de mittente maiore
missio 775. eius responsio 776.
item de mittente dissimili a misso
ibid. ex Ioannis 20. capite, quo
Christus dicit deum meum 777.
Arianorum secta in tres factiones divisa
670. ex iis qui fuerint occulti
fingentes se esse orthodoxos 871.
quae fuerit eorum fides qui Seleuciae
fuerunt congregati ibid.

ex

[merged small][ocr errors]

Ariani Hebraicae linguae ignari, cuius vocum vis expendenda 749.

Ariani refutantur circa obiectionem de consubstantiali verbo 796. Consubstantialis vocabulum est necessarium 797.

Arianorum quanta calliditas in circum

veniendis simplicioribus mentibus 757.
Arianae haereseos confutationis conclu-
sio ab illuminatione per sputum ex
evangelio Ioannis 806.
Ariani negant animam assumptam a
Christo 771. sed Arianus hallu-
cinatus videtur in Esaiae loco citando
772. et quae de patre tropice
dicuntur, cur non de filio similiter
usurpentur ibid.

Ariani de spiritu sancto
dogma refutatur 777.

eum non

esse creatum 778.
ex Matthaei
19. capite obiectio de solo bono
deo 780. quia multa bona in
scripturis appellantur 781. alia
obiectio ex Matthaei 20. et Marci
10. de filiis Zebedaei ibid. qui
locus explicatur 782. objectio
de Christo suscitato ex mortuis a deo
ibid.
alia ex Lucae 22. ca-
pite de Christo orante patrem 784.
alia de auxilio angelorum 785.
cur Christus in eo ut in ceteris pas-
siones humanas susceperit ibid.
quomodo angelus Christum confor-
tasse dicitur 786. alia obiectio
de Christo lugente quod a deo sit
derelictus 787. sed humani in
Christo affectus fuisse probantur 788.
et eius anima ad inferos descen-
dit 789. et occlusis foribus in-
gressus est 791.
et cur in cruce
partim Hebraice, partim Syriace sit
locutus 792. alia obiectio ex lo-

[ocr errors]

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »