Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Christianismum 284.- unde sic nominati ibid. — eorum dogmata ibid. duo genera hominum constituunt 285. eorum fabula de Chamo ibid. idem cum Christo Sethus fuisse ab illis creditur 286. libri subdititii Sethianorum ibid. Horaeam Sethi coniugem fingunt ibid.

eius

Severianorum haeresis 25. post Christianismum, sive 45. ordine 388. a Severo quodam dicti ibid. dogmata ibid. vinum damnat vitemque serpenti ac draconi similem asserit ibid. — mulierem quoque damnat, ut opus Satanae ibid. et 389. hominem partim dei, partim esse diaboli ibid. libris apocryphis utuntur ibid. — vitem non esse a diabolo ex serpentis semine productam contra Severianos ibid.

Sethus quot annos vixerit, et quando vivere desierit relictis liberis 289. Sethianorum haeresis decima nona post

-

[ocr errors]

-

sanctum

Sicyoniorum regnum antiquissimum, cui Europs dedit initium 9. Similitudines in scripturis, quomodo sunt accipiendae 1027. Simonianorum haeresis prima ab exortu religionis Christianae unde dicta 55. Simon Magus eius auctor unde oriundus ibid. apud quos se deum patrem, apud quos filium iactabat ibid. a quo baptizatus ibid. spiritum non accedit, et cur eo caruerit ibid. avaritiae deditus ib. pecunias obtulit Petro, ut spirirum sanctum illi conferret per manuum impositionem 56. a daemonibus per magiam delusus, et veneficus ib. in Venerem proclivis ibid. cubinam habuit nomine Helenam ibid. quam vana de se, et de sua Helena absurde finxerit ibid. haec ab haereticis vocata Barbero vel Barbelo ibid. et 57. - et ab ipso Simone Mago dicta Minerva 57. item et Notio et Ovis errabunda evangelii sub Iovis se imagine, item suam Helenam sub specie Minervae a suis voluit adorari ibid. foeda corporum profluvia instituit ibid. varias intelligentias in coelis consti

con

58.

[ocr errors]

[ocr errors]

[merged small][ocr errors]

a variis intelligentiis spiritum acce

eius

pisse censuit ibid. veteri testa-
mento fidem abrogavit 59. in-
eptiarum eius refutatio ibid.
dem interitus Romae ibid. senten-
tia Petri in eundem ibid. refutatio
eius impietatis circa nuptias et vir-
ginitatem ibid. item confutatio
impiorum eius dogmatum, circa crea-
tionem mundi 60.

a Simoniacis Gnostici | Stoicorum refutatio 12.

idem Simon prophetas Stuporis nomen plura significat, et quae

stuporis differentiae 406.

[ocr errors]

[ocr errors]

T.

cruce passum non esse 75. Simulacra quando primum fabricata 8. Somno obrepente mens tamen vigilat

Simonem Cyrenaeum pro Christo in Tabernaculum ecclesiae accommodatur, cuius iam in virtute fundamentum consistit 512. Talpae quadrupedis animalis natura 458. visu caret, et sub terra latet ibid. nocet plantis et seminibus ibid. — illi haeresis comparatur Adamianorum ibid.

407.

Somni sive stuporis affecta in corporeis sensibus 407.

Somoron mons Samaritanorum unde dictus 24.

Sorores nefas fuit uxores ducere propagato hominum genere 288. Spiritum sanctum esse deum, quia est una trinitas 756.

Spiritus sanctus a creaturis differt 896. plures in sacris literis spiritus 897. Spiritus sanctus a patre et filio procedit 899. eius praeclara epitheta ibid.

Tascodrugitarum haeresis, unde nomen acceperit 416. dicti quasi Paxillonasones ibid. infandum eorum sacrificium ibid. comparantur viperae Haemorrhoeae 417.

Spiritus sanctus cur specie columbae Tatianorum haeresis 26. post Christiavisus 517. nismum, sive 46. a quodam Tatiano ibid. eiusdem historia 391. origo Tatiani ibid. ab eo Encratitae haeretici originem acceperunt ib. eius dogmata ibid. nuptias damnat ibid. aqua sola in myste

riis utebatur 392. Adamum salvum esse contra eius opinionem 392. Ταυτοούσιον non idem in divinis personis quod ὁμοούσιον 920. Testamentum vetus cum novo consentit 705. quod eleganti comparatione docetur ibid.

Spiritus sanctus omnibus praestat crea-
turis 900. de sancti spiritus di-
vinitate testimonia 986.
Spiritus verus ac sanctus quibus nomi-
nibus distinguatur et signis cognosca-
tur 414.

Spiritus sanctus aequalis Christi, et at-
tributa unius alteri etiam conveniunt
892.

[merged small][ocr errors]

Stupor Adami qualis fuerit 406.
Substantiae vocem quomodo Syrmien-

sis synodus conata fuerit tollere 861. Superstitionum Aegyptiorum origo 8. Synaxeos dies et conventus, quomodo ab apostolicis instituti 1104. item ieiunium quarta et sexta feria ibid.

-

-

-

Tharra filius Nachor simulacrorum ex argilla figlinoque opere repertor et artifex primus 8.

Theclae historia 1048.

Theodotianorum haeresis 54. post Chri-
stianismum ordine quinquagesima
quarta 462.
similis Alogorum
haeresi ibid. unde dicti 463.
Theodoti historia ibid. — Christum ab-
negavit ibid.
eundem esse nudum

refutatur

hominem asseruit ibid.
probaturque verbum carne fuisse ve-
stitum 465.

Thermae Gadarenses 131.
Thermuten Pharaonis filium, cur ado-
rent Aegyptii 1055.

Thracum nomen a Thera apud turrim
Babel nato 8.

Thyatiris haeretici Cataphryges frequen-
tes fuerunt 455.

Trinitatis cognitio ex symbolo 891.
Trinitas variis temporibus diverse nun-
tiata 899.

Trinitatis triumque personarum varia
nomina 895.

Trinitas semper praedicata 18.
Trinitas accurate a scriptura sacra de-
claratur, quae de singulis personis
distincte loquitur 612.

Trinitas in creatione hominis reprae-
sentata 383.

Trinitatis quae sit ratio, et quo pacto
unus sit deus in trinitate 514.
qualiter dicatur pater ibid. quae
sit filii productio 515.
quae sit
spiritus sancti productio ibid.
patre filioque procedit ibid.
Trinitas expers passionis 968. sed
verbum in carne passum est sine ulla
divinitatis passione ibid. quae
omnia humanae mentis captum su-
perant 969.
quomodo ex patre
genitus dicatur filius 970. in tri-
nitate solus deus est adorandus 974.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

Tibia serpentis habet effigiem per quem Tyranni ac reges pro diis culti inde
Eva decepta est 79.

deorum cultus 8.

Tibicinum gestus quando tibia canunt

diabolicus est 79.
Traditiones seniorum quomodo vocen-
tur a ludaeis, et quatuor illarum ge-
nera 224.
Traditiones necessariae, quia ex scri-
pturis peti omnia non possunt 511.
Traditiones non scriptae a matre eccle-
sia relictae 912.
Traditiones Iudaeorum quando coepe-
rint 332.

Trinitas eiusque fides quam tenet ec-
clesia 483.

[ocr errors]

et eius nulla est alia caussa prae-
ter seipsam 975. neque ulla ac-
cessione opus habet 976. circa
divinitatem inanes sunt hominum co-

gitationes 979. sola trinitas se-
ipsam cognoscit 980. 981.

ea est

sola increata 984.

[ocr errors]

a

[ocr errors]
[ocr errors]

Tubarum usus in veteri testamento quid
designaret 454.

Turris Babel 6.

[ocr errors]

V.

tri-

Valentinianorum aeresis quae est post
Christianismum undecima 163.
iidem se Gnosticos vocant ibid.
quando prodierit eorum auctor.
Valentini Enthymesis sive cogitatio qui-
bus figmentis ab eo explicetur 182.
et 183. Enthymeseos lacrymae
ceteraeque huiusmodi nugae 183.
disquisitio lacrymarum eius et qua-
lis humor ab illis fluat 184.
plici ex materia quot rerum genera
producta finxerit 185. fictio de
septem sphaeris coelestibus 186.
diabolum mundi facit moderatorem
cum angelis nequitiae 187. - homo
ut qualiter ab eo conditus credatur
ibid. quibus ex partibus et initiis
constet 188. animalis homo, spi-
ritalis et carnalis apud eum ut diffe-
rat 189. Valentinianorum flagi-
tia ibid. vanissima opinio circa
mulierum amorem 190. ignem
mundum cousumpturum 191. qua-
tuor ex naturis salvatorem composi-
tum asserunt ibid. · quomodo vati-
cinia prophetarum dividant 192.
tria hominum genera secundum Va-
lentinianos ibid. -
quot item anima-
rum species fingant 193. refuta-
tio dogmatum Valentini ibid. — Va-
lentini Aeones triginta tricenarium
numerum annorum vitae Christi in-
dicant ex eius mente 176. alia
de nugis eiusdem sententia 177.
Horus sive Terminus et Horothetes

-

-

----

[ocr errors]

--

[ocr errors]
[ocr errors]

---

-

1

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

--

Aeonum

Valentinus 164. eias tamen patria
ignota ibid. fertur tamen fuisse
Aegyptius ibid. quot deos confin-
xerit ibid. eorum nomina 165.
idem apud eum Bythus quod Chaos
apud Hesiodum 164.
figmentum a poetis mutuatum 165.
quid vocent Valentini Defectum
in Aeonibus sive Hysterema 166.
quid sit Ogdoas apud illos ibid.
Achamoth appellant salvatorem 167.
nomina eorum qui Ogdoade con-
tinentur ibid. relatio ex libro
Valentiniani de Aeone omnium pa-
item de reliqua turba
spiritalium marium et feminarum 169.
dogmata Valentini varia et ridi-
cula 170. 171. passim quid de
Christo sentiant 171.
resurrectionem negant 171. tres
hominum ordines constituunt 172.
errorum Valentini refutatio ex Ire-
naeo 173.
Valentini dogmata ex

rente 168..

mortuorum

--

-

[ocr errors]

-

-

-

[ocr errors]

-

[ocr errors]

-

-

-

--

dictus Emanuel ibid. verbum a fi-
lio non separatur, sed idem cum filio
1007. de Christi carne haereti-
corum sententia 1008. haereti-
corum obiectio de Christi excremen-
tis in carne constituti, et eiusdem re-
futatio exemplo filiorum Israël spa-
tio 40 annorum in deserto moran-
tium ibid. de Hebraeorum ex-
crementis fabula 1010.
vestes
Christi quales fuerint ibid.
caro Christi probatur 1011.- Chri-
stus in carne humanas infirmitates
suscepit 1012.
Christi corpus
nostri simile fuit ibid. — variae hae-
reticorum sententiae de perfecta ho-
minis natura in Christo 1014.
Verbum quomodo sit verissimo sensu
interpretandum 199. 200.

- vera

Verbum dei et alia eiusdem verba quod
discrimen habeant inter se 859.
Veritatis vis adversus mendacium et
utriusque comparatio 627.
Vini condemnatio ex quibusdam scri-
pturae testimoniis 400.
Vipera Amphisbaena 262.

Viperae partus comparatur haeresi 101.
102.

[ocr errors]

-

-

Irenaeo 175.

Valentinus quibus e scripturae locis sua
deliramenta probabat 194. 195. per
totum, et deinceps 196. et 197.
ogdoadem a se confictam confirmat
ex primo capite evangelii Ioannis
198. refellitur ab Irenaeo ibid.
Valesiorum haeresis 38. post Christia-
nismum quinquagesima octava 489.

Valentis auctoris Valesiorum no-
men Arabicum esse putat Epiphanius
ibid. - Valesii universi castrati sunt
ibid. eorum mutilatio 490.
Verbum non est mutatum in carnem,
sed illud quod erat, carnem assum-
psit 1004. et corpori humano
ex verbi communione quantum ac-
cesserit 1005. verbum incarna-
tum vere fuit deus ibid.
et Chri-
stus ipse verbum fuit 1006. unde

--

-

-

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Viperae seipsas devorant quod veteri
historia apud Aegyptios proditum

memoratur 62.

-

Virginitas ecclesiae est fundamentum,
item de solitaria vita et reliquis gra-
dibus 1103. — proxima illi conti-
nentia, et tertio loco viduitas ibid. —
sequuntur nuptiae ibid. digamia
concessa ibid. — sacerdotium supra
omnes gradus ibid.

Virgines deo dicatae nubere non pos-

sunt 511.

Virgines quaenam sint quas apostolus
nubere iubet 509. et decretum
apostoli explicatur de virginibus 510.
Virgo vitulae nondum iugum passae
eadem compa-
comparata 156.
ratur segmento chartae novae ib. et

157.

-

-

Virgo, Dusarae dei mater, apud Ara-
bes culta 444. (Addend.)

1

Vita quae fuit ante legem in corpore

fuit 581.

stitutum 1094.

Vitalis haereticus qualis fuerit ab Epi- Zacchaeus quidam impostor, et eius inphanio describitur 1014. Uranias episcopus e secta Audianorum in Mesopotamia dogma Audiani professus 827. — ut Silvanus episcopus in Gothia 828.

X.

Xenodochia quem in usum ab episcopis constructa 905.

Z.

Zeno princeps Stoicorum 12.
Zenonis dogmata 12.

Zopyrum crabronis genus quod aptissime et eleganter describitur et Luciano haeretico aptatur 387. Zoroaster inventor magiae ac astrologiae 7.

Zoroaster Bactrorum conditor 7.

Pag. 2. in inscriptione lin. 1. repone ΕΝ ΤΩΙ ΠΡΩΤΩΙ pro ΕΝ ΤΩΙ

ΤΡΙΤΩΙ.

« PreviousContinue »