Page images
PDF
EPUB

scripturae phrasim prophetiae nomen non minus officium, quam sanctitatem ostendat, uti habetur Matt. 21, 11: Populi autem dicebant, hic est Jesus propheta a Nazareth Galileae, et Marc. 6, 15: Alii autem dicebant, quia Elias est, alii vero dicebant, quia propheta est, quasi unus ex prophetis. Et bene adnotavit Maldon. in Matth. cap. 11, p. 232: « Quia enim prophetae, sancti et esse solebant, et habebantur. Viri sancti etiamsi prophetae non essent, prophetae vocabantur, quo sensu passim videmus Christum a judaeis, prophetam appellari, non quod futura praediceret, sed quod suam miraculis sanctitatem declararet. » Cum tamen majoritas illa S. Joannis Baptistae et in prophetia, et in sanctitate respiciat patres veteris testamenti, uti post S. Hieronymum docet Maldonat loco cit. pag. 233. Breviter igitur et facile respondeo, Joannem, quemadmodum Hieronymus docet, non cum omnibus, sed cum solis sanctis veteris testamenti comparari, et sequitur Cornelius a Lapide in citat. cap. 11, Matth. pag. 244, ibi: «< Tacite ergo Christum Joannem vocat omnium maximum; alioquin enim non recte hinc concluderet Joannem esse plusquam prophetam quod tamen probare intendit. Intellige hoc de hominibus veteris testamenti, praecedentis scilicet saeculi usque ad Christum, ab his facile deduci potest, allegatos evangelii locos, nullatenus respicere Sanctum Joseph, qui ex supradictis ad novum pertinet testamentum, et subsistente per consequens majoritate S. Joseph in sanctitate prae S.Joanne Baptista a primo ad ultimum non alium illi in litaniis locum esse assignandum quam illum, qui sanctum praedictum Joannem Baptistam immediate praecedit.

17. Crescitque argumentum, quandoquidem in regulandis litaniis haberi consuevit ratio temporis, quo sancti obierunt, itaut qui primo mortuus est, alium praecedat, qui subsequenter ex hac vita migravit. Porro probabile admodum videtur Sanctum Joseph mortuum fuisse ante S. Joannem Baptistam. Christus enim Dominus, cum esset annorum duodecim venit Hierusalem ad celebrationem Paschae, non rediit cum parentibus, sed inventus est post triduum in templo in medio doctorum sedens, erudiens illos et interrogans, uti legitur in evangelio S. Lucae cap. 2. Et cum factus esset annorum duodecim, pauloque post S. Joseph ex hac vita migravit, itaut consequenter nulla amplius illius fiat mentio in evangelio, teste S. Epiphanio haeresi 78: « Joseph post repertum Jesum puerum in templo, haud multo post ex hoc vita migravit, et propterea in evangelica scriptura nulla amplius de eo habetur mentio: » et sequitur Card. Baronius in annalibus ad annum Christi duodecimum, pag. 88, juxta editionem typographiae vaticanae, quando e contra S. Joannes Baptista suum ministerium exercuit per integrum ferme annum, postquam Christum Dominum baptizaverit, et Christus Dominus baptizatus fuerit ineunte aetatis anno trigesimo, uti facta veri temporis supputatione docet pater Graveson ex dominicana familia theologus insignis collegii Casanatensis in suo tract. de mysteriis et annis Christi, quaest. 1,pag. 215, et quaest. 3, p. 234, adeoque venerabilis Beda censet S. Joannem Baptistam occisum fuisse currente anno trigesimo tertio aetatis Christi, et Salianus in annalibus, tom. 6, in fine ad annum Christi 32, num. 20, putat eumdem occisum fuisse in fine anni trigesimi secundi aetatis Redemptoris nostri.

18. Verum his, et similibus minime obstantibus tutum mihi nullatenus videtur, neque conveniens reponere in litaniis nomen S. Joseph ante nomen S. Joannis Baptistae. Nomen S. Joseph non solum est in litaniis patrum praedicatorum, sed etiam erat in litaniis majoribus universalis Ecclesiae, et hodie reperitur in litaniis pro aquae benedictione, cumque in his omnibus, numquam illius nomen sit ante nomen S. Joannis Baptistae concludendum hinc esse videtur, locum nominis ejus non posse esse illum, qui immediate S. Joannis Baptistae praecedit, et specialius cum in litaniis patrum Carmelitarum, nec Elias nec Eliseus S. Joannem Baptistam praecedant, licet de regula sit, ut in litaniis sancti veteris testamenti praecedant his, qui pertinent ad novum testamentum, juxta bene deducta per Gavant. n. 2, sect. 5,

cap. 18, num. 7. Secundo, quia totum fundamentum praeferendi S. Josephum Sancto Joanni Baptistae constituitur in majori illius sanctitate, de qua tamen nullam habemus certitudinem, tum quia deest auctoritas Scripturae, tum quia non concurrit Ecclesiae traditio: quo circa Suarez, qui primus docuit S. Joseph majorem gratiam obtinuisse S. Joanne Baptista subdit tantummodo id esse probabile, sed non certum. En verba ejusdem in tertiam partem divi Thomae tom. 2, disp. 8, sect. 2, pag. 85, colum. 1, in fine: « Nihilominus tamen cordati, ac prudentis hominis esse existimo nihil tenere, aut nimium asseveranter affirmare, quia re vera ubi deest Scripturae auctoritas, aut Ecclesiae traditio, nulla potest esse sufficiens certitudo, in re praesertim ex divina electione, ac praedestinatione pendente, cujus consilia inscrutabilia sunt et abditissima mysteria. «< Tertio, quia per hanc semitam procedendo, tamquam certum admitteretur Ecclesiam in litaniis ordinem deducere a majori, vel minori sanctitate sanctorum, quae res periculosa videtur; quis enim est, qui seclusa revelatione divina, dicere possit S. Antonium majorem fuisse sanctitate S. Benedicto, vel S. Agatham majorem fuisse sanctitate S. Lucia et sic de caeteris. Quarto, quia quatenus in litaniis admittendus esset ordo temporis, quo sancti mortui sunt, hinc tamen numquam sequitur, Sanctum Joseph esse S. Joanni Baptistae praeponendum, incerta quippe sunt omnia, quae de die et tempore obitus S. Joseph asseruntur, nec desunt Ecclesiae patres, qui existimant illum in Domini Passione superstitem fuisse, et sunt, S. Cyprianus in sermone de Passione, et auctor inter illius opera de virtutibus cardinalibus, Sanctus Joannes Chrysostomus homil. 3, in Matth. et hom. 3, in acta apostolorum, S. Ambrosius lib. 1, cap. 10, in Lucam et de instituto Virginum cap. 6 et 7, et epist. 79. Sanctus Aug. serm. 81, de tempore, et Arnoldus Abbas de laudibus Virginis Mariae. Quinto tandem, et ultimo quia si Sanctus Joseph praeponeretur S. Joanni Baptistae et unus et alter essent in classe patriarcharum, et prophetarum, in hac classe confessor martyri praeponeretur, quod non videtur admittendum, citra siquidem omnem difficultatem S. Joseph est confessor, quando e contra indubitatum esse videtur S. Joannem Baptistam martyrem fuisse, adeoque de illo inquit S. Augustinus comment. in psal. 140, in fin: « Pro lege veritatis, pro aequalitate, pro justitia, ideo sanctus et ideo martyr » et sequitur Sanctus Gregorius respons. ad 6 Augustini interrogationem: « Capite truncatus est et sancto martyrio coronatus. » Neque dissentit S. Eulogius Cordubensis lib. 1, memorialis sanctorum, quod habetur t. 9, bibliothecae patrum: « Cum regem iniquum de stupro Herodiadis commoneret, in ergastulo propter veritatis confessionem detruditur, ibique absque ulla fidei persequutione truncatur, nec tali recusavit succumbere dispendio, quia sine dubio noverat divino revelante spiritu, tantumdem esse propter justitiam mori, quam pro fidei professione prosterni, ad rationem siquidem martyrii, idem est mori pro fide, ac pro operibus virtutum, secundum quod referuntur in Deum, juxta doctrinam divi Thomae 12; quaest. 124, art. 5, per tot ubi in responsione ad 5. haec habet: «Nam in Ecclesia Beati Joannis Baptistae martyrium celebratur, qui non pro neganda fide, sed pro reprehensione adulterii, mortem sustinuit » de eodem martyrio S. Joannis loquendo, late prosequuntur Abulensis tom. 4, in Matth. cap.14,9,41, Suarez in tertiam partem divi Thomae quaest. 28, art. 1, disput. 24, § postremo. Martyrem fuisse Joannem, Cornelius a Lapide comment. in Eccles. ad cap. 4, sect. 23.

19. Post haec operae pretium est sermonem facere de alio loco, quem diximus assignari posse in litaniis S. Josepho, et est primus inter confessores. Non est haec opinio improbabilis, habet enim Ecclesia S. Joseph in classe confessorum, eumque tamquam confessorem veneratur, ut ex martyrologiis, missa- libus atque breviariis colligitur. Cumque Illmus Fontaninus Cubicularius honoris SS. D. Nostri vir prae sua eruditione ubique notissimus, antiquum habeat in sua bibliotheca breviarium manuscriptum in membrana et ante illud registrata sint kalen

daria ad usum ecclesiarum Florentinae, Aquileiensis et Parentinae illaque recognoverim, non habet in eis Sanctus Joseph alium titulum, quam confessoris, idque efficere posse videtur, ut nomen illius quatenus reponendum sit in litaniis, primo reponatur loco inter confessores. Eoque fortius cum ita expresse docuerit Isidorus ille de Isolanis supra citatus in sua summa de donis S. Joseph cap. 7, p. 4, p. 96, ibi: « His idem rationibus nullo modo conticendum in litaniis est nomen ejus, sed Joseph in sanctorum ordine confessorum primus nominandus est; non enim fas esse videtur, ut inferiorem obtineat locum, cui Salvator supra se locum concessit. Neque subjici debet nomen illius alteri, cui Christus ipse se subjecit. Etenim propter Christum, ac Bmam Virginem Matrem, omnis honor Joseph exhibitus praeclarissimus, atque dignissimus esse debet. » Non omisso, quod si nomen S. Joseph non ponitur in classe confessorum de necessitate juxta tertiam sententiam recensendus est in classe patriarcharum, et prophetarum immediate post S. Joannem Baptistam, quae res non satis congrua videtur, tum quia S. Joseph non est patriarcha, tum quia pertinet ad novum testamentum, et nemo est qui in novo testamento praecedere debeat apostolis, ut in puncto argumentatur Guyet de festis propriis sanctorum lib. 2, cap. 7, quaest. 7. Prophetas omnino compellandos Joannem Baptistam, clausulam legis, ac prophetarum a Tertulliano dictum, chorique hujus ducem, ac magistrum, itemque Zacchariam, et Elisabetham, parentes ejus SSños, sicut et Simeonem Senem et Annam prophetissam probant, vel ipsa de singulis elogia in evangelio posita. Inde tamen duo nolim ut tu arguas: Primum pertinere illos ad vetus testamentum de S. Joanne expresse negat Sanctus Thomas. Secundum si forte in litaniis inferuntur, jungendos esse protinus post Joannem Baptistam ante apostolos. Cum enim ad gratiam novi testamenti pertineant, nullatenus apostolis praemitti debent. Idemque esto judicium de SS. Joachino, et Anna ipsoque Josepho Beatae Virginis Sponso, quibus nec patriarchae titulus, nec locus ante apostolos ulla ratione est tribuendus, quidquid secus tentaverint devoti recentiores aliqui. »

20. Opinio haec reponendi nomen S. Joseph in classe confessorum non est revera improbabilis, cum illam rationes, et auctoritates propugnent. Verum illam retinendam non esse aut amplectendam censerem: adversatur enim praxi Ecclesiae, quae uti saepe diximus non solum in litaniis patrum praedicatorum, sed etiam in litaniis antiquioribus et in aliis, quae deserviunt pro aquae benedictione invocat S. Joseph, sed illius nomen non recenset inter confessores. Ducto ergo argumento a partium enumeratione, tutior esse mihi videtur sententia, quae authumat nomen S. Josephi nominandum esse in litaniis immediate post S. Joannem Baptistam et praesertim cum hic ordo nominandi habeatur in litaniis patrum praedicatorum, habitus fuerit antiquioribus temporibus in litaniis majoribus universalis Ecclesiae, idemque conservetur in litaniis insertis in rituali romano pro aquac benedictione, uti desumitur ex missalibus, et ritualibus supra recensitis et absona profecto res esset, si nomen S. Joseph, quod antiquitus, in litaniis majoribus invocabatur immediate post Sanctum Joannem Baptistam, et hodie etiam ita nominatur non tam in litaniis patrum praedicatorum, quam in aliis pro aquae benedictione in rituali romano appositis in litaniis majoribus iterum reponeretur sed non amplius immediate post S. Joannem Baptistam, sed in classe confessorum.

21. Absque eo quod quidquam faciat, quod Sanctus Joseph confessor vocatur in martyrologiis, et quod ab Ecclesia in kalendariis et breviario colitur tamquam confessor; quandoquidem non valet argumentum a breviario, et officiis ad litanias, in litaniis siquidem habemus classem patriarcharum, et prophetarum, in qua Sanctus Joseph reponi potest, et in breviariis et officiis non habent S. Evangelici, in quorum numero est Sanctus Joseph, nisi commune, vel unius vel plurimorum martyrum vel confessoris pontificis, vel non pontificis, teste ipso Guyet, de festis propriis Sanctorum lib. 3, cap. 16, quaest. 5,

ibi: «Quorum sanctorum iu quatuor evangeliorum libris mentio fit cum laude ii merito appellari possunt evangelici. Sunt autem ejusmodi praeter Bmam Virginem Deiparam ejusque sponsum castissimum S. Josephum etc. De his ergo omnibus commune aliud non datur quamquod in breviario positum est unius vel plurimorum martyrum, confessoris pontificis, vel non pontificis, pro cujusque statu, ac conditione, vel clarum est exemplis S. Josephi, S. Mariae Magdalenae etc. quod ipsum repetit lib.3, cap. 23. quaest. 7. hoc autem stante, clarissime colligi potest, haec duo non esse incompatibilia, sanctum videlicet Joseph in officio coli tamquam confessorem, ejusque nomen reponi in litaniis in classe prophetarum et patriarcharum immediate post S. Joannem Baptistam.

22. Majoris roboris non est, quod nominatio Sancti Josephi immediate post S. Joannem Baptistam sit devotioni quorumdam recentiorum adscribenda, juxta ea, quae in superioribus ex Guyeto deducta sunt, ut enim supra probatum fuit, ordo hic retentus fuit usque ab anno 1551, in litaniis patrum praedicatorum, et in litaniis majoribus universalis Ecclesiae usque ab anno 1541; in quo rerum statu nemo est qui non videat nullatenus subsistere methodum hanc esse recentioribus adscribendam, eoque fortius, cum hic idem ordo habeatur in litaniis pro aquae benedictione insertis in rituali romano quae res avertit quamcumque novitatis suspicionem.

23. Ad partes posito, quod Sanctus Joseph praecederetapostolis: praetermisso quippe quod munus, et officium S. Josephi apostolico muneri praeferendum esse videtur, juxta ea, quae late docet Suarez in tertiam partem divi Thomae tom. 2, disput. 8, sect. prima. Jam vero officium hoc cum aliis conferendo dubitari potest, an haec dignitas major sit quam dignitas praecursoris, vel apostolorum, aut evangelistarum, quod ad munus, et officium attinet etc. ratio dubitandi esse potest quia hoc ministerium Josephi videtur fuisse proxime conjunctum cum ipsamet Christi persona; item videtur maxime accessisse ad dignitatem matris Dei, item videtur fuisse aptissimum ad perfectius exercendas omnes actiones vitae activae et contemplativae, quam ullum aliud munus purae creaturae sola Dei Matre excepta etc. et paulo post. In hac comparatione, quam a nemine video satis esse discussam, ac declaratam nihil temere affirmare valeo, probabiliter tamen dici posset, haec munera esse quodammodo diversorum ordinum, et ideo non posse tam proprie comparari, habere tamen se mutuo sicut excedens, et excessum, scio equidem apostolicum munus esse supremum omnium eorum, quae in Ecclesia Christi, prout ab eo in lege gratiae instituta est inveniuntur, ut Anselmus, et divus Thomas expresse docuerunt, et testimonia, et rationes factae probant. Nihilominus tamen non existimo improbabile munus, seu ministerium S. Joseph, quatenus quodammodo est altioris ordinis posse dici perfectius, intelligo enim quaedam esse ministeria precise pertinentia ad originem gratiae gratum facientis et in hoc ordine intelligo apostolos habuisse supremum dignitatis fastigium et indiguisse fortasse pluribus gratiae praesertim gratis datae et sapientiae donis quam reliquos. Alia vero sunt ministeria, quae attingunt ordinem unionis hypostaticae qui ex suo genere perfectior est ut de dignitate Matris Dei supradiximus, et in hoc ordine intelligo constitutum esse ministerium Sancti Joseph et esse veluti in infimo gradu illius, et in hac parte excedere reliqua tamquam in superiori ordine existens; quandoquidem haec et similia tota undequaque dici non possunt, et sic deservire nequeunt nisi forte pro concionatoribus, nullatenus autem, vel pro loco in litaniis praefigendo, ut in puncto explicando allegatam doctrinam Suarez perpendit Guyet de festis propriis sanct. lib. 4, cap. 13, 9, 5, ibi: « Et vero valeat Suarii docta non minus, quam pia in gratiam sponsi SSmae Genitricis Dei Mariae argumentatio, sitque vere Joseph apostolis, ut sanctitate, sic et gloria non impar; subscribam ego ejus opinioni, nec invitus inter concionandum profitebor, et non est privati cujusquam jus illud, de quo agimus praeferentiae

presse

in divinis officiis ei tribuere, nisi accedente Ecclesiae auctoritate legitima vis stat in hoc quod Sanctus Joannes Baptista pertinet ad novum testamentum, uti praeter supra deducta exdocet divus Thomas secunda secundae quaest. 174, art. 4, ad tertium, ibi: « ad tertium dicendum quod Joannes pertinet ad novum testamentum, cujus ministri praeferuntur etiam ipsi Moysi, quasi magis revelate speculantes; » cumque in litaniis S. Joannes Baptista praeferatur apostolis, novum idcirco non est, ut praelatio competat alicui ad novum testamentum pertinenti comparative ad ipsos apostolos, et hoc vel quia est in classe patriarcharum, vel prophetarum, vel quia ante dictos apostolos mortuus est, quae omnia sicuti non minus conveniunt S. Joanni Baptistae, quam Sancto Josepho, ita efficiunt, ut sicut ille praefertur apostolis in litaniis, ita huic eadem praelatio in litaniis concedenda sit, absque eo quod in eo, quod attinet ad S. Joannem Baptistam recursus haberi possit ad illud Matth. cap. 11, non surrexit inter natos mulierum major Joanni Baptista, cum enim hoc intelligatur quoad sanctos veteris testamenti, nec Christum Dominum consequenter nec Bmam Virginem, nec sanctos apostolos comprehendit, uti ad rem argumentatur Maldonat. in Matth. cap. 11, loco supra citat. Breviter igitur, et facile respondeo Joannem non cum omnibus, sed cum solis sanctis veteris testamenti comparari, et Christus, et ejus mater omnesque apostoli ad novum pertinent testamentum, et sequitur Cornelius a Lapide in eumdem locum Matth. p. 244. «Non ergo Joannes hic comparatur cum Christo, Beata Virgine, vel apostolis qui Christum sequuti sunt, et ob dignitatem apostolicam Joanne non fuisse minores, sed potius majores. »

24. Parum urgente quod S. Joseph non est patriarcha, quandoquidem patriarcha dici potest, et simul propheta, quamvis ad effectum, de quo agitur satis esset, ut patriarcha, vel propheta dici posset; quod autem S. Joseph dici valeat patriarcha, comprobatur, cum patriarchae juxta sanctos patres, et antiquos recentesque scriptores, fuerint illi, qui totidem familiarum protoparentes extiterunt, quibus Dei populus constabat, uti late ostendit Celada de bened. patriarch. in praef. num. 2. Cumque S. Joseph fuerit pater putativus Christi Domini Nostri qui praedestinatorum et electorum caput est, hac de causa nomen patriarchae jure merito Sancto Joseph attribuitur, et hoc eodem nomine ipse compellatur a plerisque scriptoribus, hic inutiliter non congerendis; » quod vero ille dici possit etiam propheta desumitur ex allegato cap. 1, evangelii S. Matthaei. « Haec autem eo cogitante, ecce Angelus Domini apparuit in somnis ei dicens, Joseph filii David noli timere, accipere

a

Mariam conjugem tuam, quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est, pariet autem filium, et vocabis nomen ejus Jesum, ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum, » adeoque ad rem subdit Isidorus de Isolanis in sua summa de donis S. Joseph part. 3, cap. 18: « Enim vero prophetarum tres sunt proprietates; superior illuminatio, non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu Sancto inspirati loquuti sunt Sancti Dei homines, scripturarum interpretatio, occultorum propalatio, unde etiam prophetae dicuntur, quasi a sensibus occulta loquentes; et haec tria evenere prophetis in lumine adumbrato, et in figuris etiam enigmatibus, Joseph vero lumine angelico illustrante clarius supremum cognovit mysterium filii Dei, quod omnium pariter est prophetarum finis. Quo cognito sacrarum litterarum sensus abditissimos intellexit profundissime, sategitque ut ipse mysterium opportuno tempore toti manifestaretur orbi, eumdem filium educando pluribusque prosequitur Perez in sua lapidicina sacra tract. sect. 20, num. 250. Quod denique ad effectum, de quo agitur satis sit ut Sanctus Joseph fuerit, vel patriarcha vel propheta, ponitur in claris, cum hic et nunc de hac re tractetur non ad alium finem, quam ut reponi possit illius nomen in litaniis et in classe patriarcharum, et prophetarum; in qua facti specie necesse non est, ut ipse utraque praeditus fuerit qualitate, patriarchae videlicet, et prophetae, sed altera ex his est tantummodo necessaria; exemplo deducto ab iisdem litaniis majoribus in quibus videmus Sanctam Mariam Magdalenam recenseri in classe virginum, et viduarum, licet virgo non fuerit, nec conjugata, et subsequenter vidua, uti censet auctor commentariorum in Sanctum Marcum apud S. Hieronymum cap. 15, vers. 40, et sequuntur Jansenius, Franciscus Lucas, Cornelius a Lapide, caeterique in comment. ad cap. 8, S. Lucae, quae omnia tamen ad superabundantiam dicta censeri debent, quia si Sanctus Joseph in litaniis patrum praedicatorum, in antiquioribus litaniis universalis Ecclesiae, et in litaniis insertis in rituali romano pro aquae benedictione est immediate positus post S. Joannem Baptistam et sic cum praeferentia quoad apostolos et in classe patriarcharum, et prophetarum, ab hac Ecclesiae praxi sublata dici debet quaelibet difficultas, nisi aliter videatur huic Sacrae Congregationi, vel SSão Domino Nostro, quorum supremo judicio huc usque scripta humillime subji

ciuntur.

Atque haec dicta sint sub censura salva semper etc. Prosper de Lambertinis sacri consistorii advocatus et fidei promotor.

DE LA DOT DES RELIGIEUSES.

INTRODUCTION.

1. Les anciennes lois romaines ne renferment aucune disposition relative à la dot des religieuses. Quoique les païens eussent leur collége de vestales, on ne remarque dans les historiens aucun passage qui fasse soupçonner que ces vestales eussent à payer une dot. Les empereurs chrétiens ne firent rien pour les monastères des religieuses sous le rapport de la dot. C'est donc à l'Eglise et à ses canons que l'on doit attribuer toute la législation sur cette matière. C'est l'Eglise qui a étendu à la dot religieuse les règles et les priviléges concédés par le droit romain à la dot matrimoniale. Tout ce qu'il y a de plus privilégié dans le droit romain en faveur de cette dernière s'applique donc à la dot monastique; ainsi, l'obligation pour les parents de constituer la dot, le droit d'intenter une action pour les y obliger, celui d'en percevoir les revenus, le privilége de la dot en concurrence des créances d'un autre genre, l'inaliénabilité de cette même dot, ces priviléges et autres semblables sont communs à la dot monastique et à la dot matrimoniale, ainsi qu'on le voit dans le cardinal de Luca, summa dotium, num. 462: Regula est generalis ut omnia quae in jure de dote disponuntur, tam circa dotandi obligationem, quam circa favores et privilegia procedant etiam in hujusmodi dote spirituali.

2. Les canonistes signalent plusieurs différences entre l'une et l'autre de ces dots, et ces différences naissent de la différence des deux états. La première est que la det monastique est invariable et uniforme dans un monastère ou dans un institut religieux, de sorte que les supérieurs ne peuvent pas changer le taux ordinaire. La seconde différence est dans l'époque où la dot doit être constituée. En effet, la dot religieuse est exigée avant l'entrée au couvent, on doit la déposer avant la prise d'habit qui précède la profession d'un an entier pour le moins. En effet, les décrets généraux de la S. Congrégation ne permettent pas de recevoir une jeune fille à la prise d'habit si la dot n'a pas été préalablement déposée en espèces sonnantes dans une caisse ecclésiastique, ou dans une banque solidement établie, ou dans la caisse du couvent.

3. Troisième différence. Dans le mariage, les parents ne sont pas obligés de donner toute la dot en argent comptant, ils peuvent offrir des immeubles pour la totalité, ou des biens meubles pour une partie; la dot religieuse, au contraire, en règle ordinaire, doit être déposée en argent comptant, sauf un indult spécial de la S. Congrégation qui permette d'offrir des immeubles ou des créances.

4. La quatrième différence porte sur l'obligation de restituer la dot. Dans les monastères de vœux solennels, la communauté acquiert la propriété de la dot au moment où la profession a lieu, de telle sorte que la religieuse perd complétement l'usage et le domaine et lors même qu'elle passe à un autre monastère il n'y a pas lieu pour cela à la restitution de la dot, ainsi que la chose sera plus longuement expliquée ailleurs. Dans les instituts de vœux simples les choses sont soumises à d'autres lois. La religieuse ne perd à sa profession que l'usage de sa dot, dont le domaine lui appartient jusqu'à la mort, de sorte que si elle vient à sortir de l'institut, avec dispense légitime, on est d'ordinaire tenu de lui rendre sa dot. La propriété de cette dot n'est censée acquise à la communauté que par la mort de la religieuse.

I. S'il y a quelque simonie à exiger la dot religieuse.

5. La dot des religiuses semble condamnée par les saints canons au chapitre non satis, et au chapitre quoniam, de simonia, qui paraissent la défendre, même dans le cas où le monastère serait pauvre. Aussi plusieurs auteurs ont-ils été de cet avis, de sorte que l'on devrait regarder comme simoniaque tout ce que l'on recevrait ou donnerait pour la réception dans un ordre religieux, ou pour la prise d'habit.

6. Néanmoins, il est tout-à-fait certain que le paiement des dots est entièrement licite. Les décrets du S. Siége exigent une dot, ils défendent d'en faire la remise, totale ou partielle: on ne peut donc pas dire qu'il y ait en cela la moindre simonie. Quelques auteurs ont voulu dire que le paiement des dots était licite en vertu de la coutume, de l'usage reçu, ou par priviléges accordés par les Papes: Attamen illae videntur legistarum vel moralium consuetae frigiditates, dit le cardinal de Luca, disc. 167, num. 4; car, si l'on devait voir là un acte simoniaque, assurément l'Eglise ne le permettrait pas, et surtout elle ne défendrait pas de recevoir les religieuses sans dot. Mais elle permet le paiement des dots, elle en fait une loi, parce qu'en réalité ce que l'on donne, sous le nom de dot, n'est point pour l'admission à l'habit religieux ou à la profession, mais c'est pour subvenir aux charges temporelles que le monastère prend sur lui-même en vertu du contrat par lequel il s'engage à nourrir et à entretenir les religieuses. Il serait facile de rétorquer une semblable accusation contre le mariage et dire que le mari commet un acte simoniaque en recevant la dot de sa femme; et pourtant personne n'a jamais dit que la constitution de la dot matrimoniale fût entachée de simonie. Cette considération justifie pleinement la dot des religieuses, d'autant plus que cette dot est toujours exigée d'une manière uniforme et d'après un taux fixé d'avance, sans acception des personnes, ce qui n'a pas lieu dans le mariage. Aussi les questions de ce genre sont-elles désormais regardées comme bonnes tout au plus pour exercer dans les écoles, l'esprit des jenues gens. Au reste, même au point de vue scholastique, toute difficulté disparaît quand il s'agit non plus des religieuses qui se lient par des vœux perpétuels, mais bien de ces personnes qui entrent dans les conservatoria où elles se contentent de faire une simple promesse d'obéissance; car n'y ayant pas de profession il n'y a point de mariage spirituel, ni par conséquent le moindre soupçon de simonie, car l'on ne saurait trouver de la simonie là où il n'existe aucun don de choses spirituelles. Les canonistes enseignent que le dépôt que font ces sortes d'oblates ne mérite pas, à proprement parler, le titre de dot, ainsi qu'on le voit dans le cardinal de Luca, disc. 167, déjà cité, n. 10: Non potest dici dos, ubi non adest matrimonium, sine quo illa non datur, sed potius dicenda est quaedam quasi dos, per quam peraequipollens adimpletur finis ob quem illa inducta fuit, consulendi scilicet puellarum honestati, atque ut ita de necessariis alimentis provisae remaneant et sic effectus est idem.

7. L'expérience a constaté que les monastères les mieux rentés s'appauvrissent insensiblement et finissent par être entièrement ruinés s'ils ne reçoivent des accroissemens de dotation. D'où résulte la nécessité de compenser, avec les dots des religieuses, les détériorations et les pertes qui se produisent dans les biens de chaque couvent. Tamburini, traité de jure abbatissarum, disp. 5, qu. 2, dit à ce propos: « C'est l'usage dans l'Eglise de Dieu comme dans le siècle, que les femmes ne soient pas admises aux fiançailles si elles sont sans dot, soit qu'elles se consacrent à Dieu par l'entrée en religion et la profession, soit qu'elles s'unissent en mariage. Les femmes qui se consacrent à Dieu doivent donc avoir leurs dots pour les frais d'entretien et d'habillement. C'est pour cela que les lois veulent

qu'un père dote ses filles, non seulement lorsqu'elles se marient, mais aussi lorsqu'elles veulent entrer dans un couvent. » On peut lire sur cette question ce qu'en dit le savant Benoit XIV, livre XI de synodo dioecesana, chap. 6.

Quoique plusieurs docteurs, dit-il, aient désapprouvé la dot des religieuses, l'usage reçu partout l'a pourtant approuvée, et, ce qui est d'un plus grand poids, la S. Congrégation du Concile, le 18 septembre 1683, déclara qu'il n'y avait aucune simonie à recevoir cette dot. Et la même question ayant été examinée de nouveau le 14 avril 1725, la S. Congrégation persista dans son sentiment, ainsi qu'on le peut voir tome 3 Thesaurus resolut. pag. 153. Ce qui fit pencher la S. Congrégation vers ce sentiment, ce fut la doctrine de S. Thomas, qui, dans la secunda secundae, qu. 110, art. 3, s'étant demandé s'il est licite d'exiger quelque chose de ceux qui entrent dans un institut religieux, répond qu'il faut voir le titre pour lequel on exige: si c'est pour l'entrée elle-même, pour l'admission dans l'institut et comme prix de cette réception, en ce cas la chose sera illicite et simoniaque: si c'est pour l'entretien de celui qui entre dans l'institut, il faut faire une autre distinction. Ou le monastère a d'ailleurs des rentes pour nourrir le religieux, et alors il ne peut le forcer à payer sa nourriture. Ou la communauté n'a pas le moyen de s'imposer la charge de nourrir le religieux, et en ce cas il lui est fort bien permis de recevoir ce qu'on croit nécessaire pour cet entretien.

Cette doctrine de S. Thomas a été suivie par S. Bonaventure, (Apolog. contr. advers. fr. min. qu. 18) par S. Raymond (lib. 1, tit. 1, § 22) par S. Antonin (part. 2, cap. 5, § 18) par Denys le Chartreux, lib. 2, de simonia, et communément par les auteurs. La S. Congrégation du Concile embrassa cette même doctrine, ainsi que nous l'avons dit plus haut; elle l'eut constamment sous les yeux, et souvent décida que les monastères dont les revenus ne suffisaient pas pouvaient licitement recevoir les dots. Mais la S. Congrégation des Evêques et Réguliers ne tarda pas à faire plus, lorsque, avec l'assentiment des souverains pontifes, elle ordonna de recevoir la dot de toutes les religieuses, ainsi que Fagnan l'atteste, au chap. Non amplius, de instit. num. 24, en ces termes: Verum S. Congregatio super negotiis Episcoporum, et Regularium, animadvertens, sanctimonialium monasteria sine dotium subsidio diu sustineri non posse, et propter ingruentes necessitates, et casus inopinatos, plerumque ad inopiam redigi; Summis Pontificibus approbantibus, prudenter sanxit, ut dotales eleemosynae a monialibus numerariis persolverentur, tametsi numerus esset taxatus ad mensuram redituum monasterii. En effet, l'expérience a constate que les plus richés monastères tombent insensiblement dans l'indigence, sans que l'on sache comment cela se fait. C'est donc un acte de grande prudence, que de les tous considérer comme indigens, et de recevoir, à ce titre la dot de toutes les jeunes filles qui se présentent.

II. Qui doit établir le taux commun des dots.

8. C'est ordinairement la Saint-Siege qui fixe le taux de la dot que l'on doit exiger de chaque religieuse, et il le fait, soit lorsqu'il approuve les constitutions d'une Congrégation religieuse, soit lorsqu'il autorise l'érection canonique d'un monastère. Voici quelques exemples.

9. Un monastère de Clarisses fut érigé dans la ville de Mérida, en Espagne, en vertu d'un décret de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers du 1er mars 1703, qui concéda au comte de Montijo et à ses descendants le droit de présenter deux religieuses sans dot: pour ce qui concerne les autres religieuses, dont le nombre ne devait pas dépasser 26, la S. Congrégation fixa le taux de la dot à 700 ducats pour les religieuses de chœur, et remit à l'Ordinaire le soin de déterminer

la dot que les converses devraient apporter. Le décret en question était ainsi conçu:

[ocr errors]
[ocr errors]

« Sac. Congr. Episcoporum et Regularium attenta relatione >> episcopi Pacen referente Emo Tanario, censuit committendum, prout praesentis decreti vigore benigne committit Ordi>> nario loci de Montijo, ut veris etc. et postquam sibi constiterit, >> praefatum conservatorium numeris omnibus esse absolutum, >> ac eidem annuum redditum ducatorum mille vere, et cum Deffectu fuisse assignatum idem conservatorium seu, domum >> tertiariarum S. Francisci in monasterium Ordinis S. Clarae oppidi Meridae sub invocatione D. N. Jesu Christi cum onere >> servandi perfectam vitam communem sub regimine ordinarii >> loci de Montijo pro tempore, accedente tamen consensu ipsa>> rum puellarum per secreta suffragia, et cum facultate moderno comiti de Montijo, ejusque successoribus primogenitis » praesentandi in perpetuum duas moniales absque dote recipiendas praevia tamen cujuslibet earum acceptatione capitula>> riter facienda pro suo arbitrio et conscientia erigat, dummodo >> tamen non excedatur numerus viginti sex monialium, inter >> quas numerari possint quatuor tantum conversae, cum dote quoad moniales professas ducatorum septingentorum monetae >> aeris, vulgo de vellon, et quod conversas arbitrio praefati » ordinarii, cui Emi patres facultatem impertiuntur evocandi, >> e quovis monasterio, ejusdem tamen ordinis et regulae, duas >>moniales, earum tamen et Ordinarii loci consensu accedente » ad effectum instruendi moniales novi monasteri ad tempus » sibi benevisum, quo completo ad proprium monasterium re» vertantur. Ita tamen ut translatio ipsa recta via et sine ulla >> ad extraneum locum diversione comitantibus honestis ma>> tronis, ac si commode fieri possit proximioribus consangui<< neis ipsarum monialum transferendarum fiat. Et in reliquis >> ea omnia quae per S. Canones, S. Conc. Trid., const. Ap. et >> ordinis praefati circa hujusmodi novorum sanctimonialium >> monasteriorum erectiones praescripta sunt religiose serven

[ocr errors]

» tur etc.»

10. D'autres exemples se remarquent dans les décrets d'érection des monastères qui ont été rapportés dans nos articles sur les vœux des religieuses, 3e série des Analecta, col. 71, 167, 426. Nous nous contentons d'en citer quelques-uns. En 1745, sous le pontificat de Benoît XIV, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers permet la fondation canonique d'un couvent de Bénédictines à Motula, et fixe la dot à quatre cents ducats (environ 2000 fr.). En 1753 un monastère de Dominicaines est érigé dans la ville de Corato diocèse de Trani, et la S. Congrégation ordonne, entre autres choses, que la dot soit de 350 ducats pour les personnes de la ville et de 400 pour les étrangères. En 1772 se trouve la fondation d'un monastère de Capucines à Mercatello, diocèse d'Urbania; la S. Congrégation fixe le taux de la dot à 300 écus romains pour les religieuses de chœur ( environ 1600 fr.) et 100 écus pour les converses (538 fr.). En 1843 la S. Congrégation autorise l'érection canonique du monastère des sœurs de la Visitation à Reggio, mais comme la dotation de cette maison est jugée un peu insuffisante, les Emes cardinaux prescrivent de fixer le taux de la dot à 700 ducats. - Au sujet d'un monastère de Clarisses dont l'érection canonique fut autorisée en 1847, la S. Congrégation jugeant que le taux de 700 ducats proposé pour la dot était trop élevé, ordonna de le réduire à 500 pour les religieuses de chœur et 150 pour les converses. On trouve aussi des exemples pour des monastères hors de l'Italie. Grégoire XV, par le bref Superna 6 décembre 1621, permit la fondation du monastère franciscain de Sainte Elisabeth dans le diocèse d'Evreux, et, après avoir fixé le taux de la dot, prescrivit de recourir aut Saint-Siége toutes les fois que l'on voudrait admettre quelque religieuse surnuméraire. (Bullar. Rom. tom. 5, part. 4, pag. 410).

11. Quelquefois le soin de fizer le taux de la dot est laissé à l'Ordinaire du monastère que l'on érige; soit que la S. Con

« PreviousContinue »