Bosnyák föld és népe: Bosznia története és néprajzi leirása

Front Cover
T. Nándor, 1881 - Bosnia and Hercegovina - 301 pages

From inside the book

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 26 - Ecclesiae, tam de vita et conversatione nostra, quam ipsins obsecundare obedientiae et rivere institutis : obligantes nos pro omnibns, qui sunt de nostra societate, et loca nostra cum possessionibus, et rebus omnibus si aliqua tempere Princeps sutan fuerimus haereticam pravitatem.
Page 150 - XXV. czikk. Bosznia és Herczegovina tartományokat Ausztria-Magyarország fogja megszállani és kormányozni. Minthogy Ausztria-Magyarország kormánya a Szerbia és Montenegro közt délkeleti irányban egész Mitroviczán túl terjedő novibazári sandzsak kormányzatával nem kivánja magát terhelni, az ottomán kormány ott továbbra is fog működni.
Page 150 - Mitroviczán túl terjedő novibazári sandzsak kormányzatával nem kivánja magát terhelni, az ottomán kormány ott továbbra is fog működni. Mindazonáltal hogy az új politikai állapot, valamint a közlekedési utak szabadsága és biztonsága biztosíttathassék.
Page 150 - Az e czélból tett intézkedéseket idöszakonkint tudomására fogja adni a hatalmaknak, melyek azoknak alkalmazására fel fognak ügyelni. LXII. czikk. Miután a Fényes kapu kifejezte akaratát, hogy a vallásszabadság elvét fentartja, a legbővebb kiterjedést adván ennek, a szerződő felek hivatalos tudomásul veszik ez önkénytes...
Page 150 - ... nem lesz szabad. Minden nemzetiségbeli papok, zarándokok és szerzetesek, kik európai vagy ázsiai Törökországban utaznak, azonos jogokat, előnyöket és kiváltságokat élvezendnek. A hivatalos védnökség joga a hatalmak diplomatiai és konzulsági ügynökeinek részére Törökországban elismertetik, ugy a fennevezett személyekre, mint akár a Szent-Helyeken, akár egyebütt létező vallási telepeikre, jótékonysági és más intézeteikre vonatkozólag.
Page 140 - Il y aurait donc lieu d'établir une commission de notables du pays, composée par moitié de musulmans et de chrétiens, et élue par les habitants de la province, suivant un mode qui serait déterminé par la Sublime Porte. Je viens d'exposer les points dont il faudrait obtenir l'application aux provinces soulevées pour pouvoir se livrer ŕ l'espoir fondé d'une pacification. Ces points, les voici : La liberté religieuse, pleine et entičre; l'abolition du fermage des impôts; une loi qui garantisse...
Page 151 - Francziaország által megszerzett jogok világosan fentartatnak, és magától értetik, hogy a szent sirokat illetőleg, semminemü változás sem tehető a status quon. Az Athos-hegyi szerzetesek, bármely ország legyen hazájok, korábbi birtokaikban és előnyeikben meghagyatnak és minden kivétel nélkül teljesen egyenlő jogokat és kiváltságokat élveznek. LXIII. czikk. Az 1856-iki márczius 30-iki párisi szerződés...
Page 141 - Firman, sembleraient ne pas devoir en bénéficier dčs ŕ présent, on pourrait espérer de voir ramener la paix dans ces contrées désolées. Je me résume. Les promesses indéfinies de l'Iradé du 2 Octobre et du Firman du 12 Décembre ne pourront qu'exalter les aspirations sans les contenter. D'un autre côté, il est ŕ constater que les armes de la Turquie n'ont pas réussi ŕ mettre fin ŕ l'insurrection. L'hiver a suspendu l'action, le printemps la verra renaître. La conviction que, le...
Page 150 - Montenegróban a vallási és felekezeti különbség nem hozható fel senki ellen indokul arra, hogy kizárassék vagy képtelenittessék polgári és politikai jogai élvezetére, közhivatalok, tisztségek és méltóságok viselésére, vagy a különféle üzletek és iparok bármely helyen való folytatására. Minden...
Page 150 - LXI. czikk. A fényes kapu kötelezi magát, hogy minden további haladék nélkül megvalósítja a javításokat és reformokat, melyeket az örmények által lakott tartományok helyi viszonyai megkivánnak, és hogy azon lakosok biztonságáról a cserkeszek és kurdok ellen szavatoskodik.

Bibliographic information