Page images
PDF
EPUB

υπό γήρως ή υπό μανιών ή υπό ανάγκης τινός καταληφθέντα άκυρον κελεύουσιν είναι οι νόμοι. σκοπείτε

δης, ει δοκούσιν υμίν ευ φρονούντος ανδρός είναι αι 134 17 διαθήκαι, άς φασι διαθέσθαι ούτοι τον πατέρα. μη

προς άλλο δε τι παράδειγμα σκέψησθε ή προς την μίσθωσιν, ει δοκεί υμίν ακόλουθον είναι τώ την τέχνην μη εξουσίαν δόντι εν τω αυτώ ημίν εργάζεσθαι, τούτω την γυναίκα δούναι την αυτού και των παίδων εάσαι κοινωνών αυτώ γενέσθαι. και μη θαυμάζετε, ει τάλλα σκευωρουμένους αυτούς τα εν τη μισθώσει τούτο παρέλαθεν. ίσως μεν γαρ ουδε προσεΐχον άλλο ουδενί ή τω τα χρήματα αποστερήσαι και το προσοφείλοντα τον πατέρα έγγράψαι είτα δε' ουδε έδόκουν εμέ ούτω δεινον έσεσθαι ώστε ταύτα ακριβώς εξετάσαι.

9 Bekker cum correcto E. Z cum E (prima manu).

relta Z, Dind., Bekker (st. Leipsig ed.) cum ? et yp. $. elta Bekker (Berlin ed.).

ει δοκούσιν ευ φρονούντος κ.τ.λ.] be a forgery. It is curious to find the plaintiff 17. ακόλουθον είναι...τω δόντι.., setting up this suggestion of τούτω δούναι.] Thejuxtapositions lunacy when in another speech, of these two datives, referring Or. 49 (Timoth.) § 42, delivered to two different persons, is exat an eirlier date, he describes tremely harsh. The order is : his father as not only giving δοκεί υμίν ακόλουθον είναι (Πασίhim a written statement of ωνι), το μή δόντι εξουσίαν εργάdebts due, but also, in his last ζεσθαι την τέχνην εν τω αυτώ illness, telling him and his ημίν, δούναι τούτο (sc. Φορμίωνι) brother the details of each par- την γυναίκα την αυτού ; “Is it ticular sum, the name of the consistent for one who refused debtor, and even the purpose Phormio permission to carry on for which the money was lent. business in partnership with

He might have turned his us, actually to give Phormio his argument to more account, if, own wife?' instead of insinuating that the των παίδων κοινωνών αυτώ.] terms of the alleged will sug. Kennedy: (partner with himgested that his father was of self in paternity' (by marrying unsound mind, and therefore his widow). For σκευωρουμένους legally incompetent to make cf. Οr. 45 8 5. any will at all, he had urged έγγράψαι.] Specially used of that, his father having been of registering’ a man as debtor. sound mind up to the day of Cf. Οr. 53 8 14. his death, the 'insane' pro- ούτω δεινόν.] They little visions of the will betrayed it to dreamt I should be clever

[ocr errors]
[ocr errors]

18

Σκέψασθε τοίνυν και τους νόμους, παρ' ων κελεύουσι τας εγγύας ποιείσθαι, ίν' είδητε και εκ τούτων ως κατεσκευασμένης διαθήκης ψευδής μάρτυς γέγονε Στέφανος ουτοσί. λέγε".

ΝΟΜΟΣ. ["Ην αν εγγυήση επί δικαίοις δάμαρτα είναι η πατήρ ή αδελφός ομοπάτωρ ή πάππος και προς πατρός, εκ ταύτης είναι παΐδας γνησίους. εάν δε μηδείς ή τούτων, εαν μεν επίκληρός τις ή, τον κύριον έχειν, εάν

δε μή ή, ότω αν επιτρέψη, τούτον κύριον είναι.] 19 Ούτος μεν τοίνυν ο νόμος ους εποίησε κυρίους είναι, ακηκόατε ότι δ' ουδείς ήν τούτων τη μητρι, οι & Bekker.

om. Z cum Σ. t Bekker cum libris. enough to examine all these ques. on public service (and therefore tions thoroughly.' This passage of full age) when Phormio has been quoted as an indication married my mother (and he did of the plaintiff's consciousness 80 without obtaining the consent of his own oratorical skill, and as of myself, her guardian). a presumption in favour of the 18. σκέψασθε τους νόμους.] view that Apollodorus is him- The accusative after the prinself the writer of the speeches cipal verb, where in English delivered by him which have we should prefer making it the come down to us among the ora- nom. of the subordinate clause. tions of Demosthenes. (A. Schae- Cf. Or. 45 $ 24. Kennedy parfer, Dem. ι. 8. Zeit, 1ΙΙ. 2.192.) tially keeps up the Greek con:

onm. Ζ.

88 18-21. The forgery of struction by rendering it thus : the will is also proved by the • look now at the laws, (to see) law of betrothals, which provides from whom they require betroth. that a woman may be affianced for als to be obtained.' lawful wedlock by her guardians, εγγύας.] The betrothal (έγ2. e. certain near relations, such γύησις) was made by the natural as father, brother or grandfather. or legal guardian of the girl, in As none of these are in existence, the presence of the relatives of and you may be sure that the both parties. . All children other side would have produced born from a marriage legally them or pretended to do so to contracted in this respect were suit their purpose, it follows γνήσιοι, and consequently, if that my mother was an heiress,' 8ons, ισόμοιροι, or entitled to and the law declares that the inherit equally. (Whiston in son of an heiress, when he comes Dict. Ant. s. v. Matrimonium, of age, shall be his mother's K. F. Hermann, Privatalt. § 30, guardian. Now I was abroad 7 and 8 65, 15.)

[ocr errors]

αντίδικοί μοι αυτοί μεμαρτυρήκασιν. ει γαρ ήν, παρείχοντ' άν. ή μάρτυρας μεν ψευδείς οίεσθ' άν παρασχέσθαι και διαθήκας ουκ ούσας, αδελφόν δε ή πάππον ή πατέρα ουκ άν, είπερ ήν δυνατόν ένεκα χρημάτων; οπότε τοίνυν μηδείς φαίνεται ζων τούτων, τότε ανάγκη επίκληρον την μητέρα ημών είναι. της τοίνυν επικλή

ρου σκοπείτε τίνας κελεύουσιν οι νόμοι κυρίους είναι. 1135 20 λέγε τον νόμον.

ΝΟΜΟΣ. [Και εάν έξ επικλήρου τις γένηται, και άμα ηβήση επί δίετες, κρατείν των χρημάτων, τον δε σίτον μετρείν τη μητρί.]

Ούκούν ο μεν νόμος κελεύει τους παίδας ηβήσαντας κυρίους της μητρός είναι, τον δε σίτον μετρεϊν τη

μητρί. εγώ δε φαίνομαι στρατευόμενος και τριηραρ21 χών υμίν, ότε ούτος συνώκησε τη μητρί. αλλά μην

ότι εγώ μεν απεδήμουν τριηραρχών, έτετελευτήκει" δ' ο πατηρ πάλαι, ότε ούτος έγημε, τας δε θεραπείνας

τετελευτήκει Ζ. 20. και εάν-μητρί.] “If a επιδιετές ήβησαι is explained to son is born of an heiress, two include the 17th and 18th year, years after he has attained his and the coming of age' is placed puberty he shall enter into at the age of 18. K. F. Hermann, possession of the estate, and he Privatalt. § 35.) shall pay alimony to his mo- On étríkinpos cf. note on Or. ther.' K. Harpocr. éTLOLETAS 45 & 75 and see C. R. Kennedy ηβήσαι: Δημοσθένης εν τω κατά in Dict. Antiq., K.F.Hermann, Στεφάνου. At the end of his Public Antiq. § 120, notes 6article he quotes Hyperides 12. (Lortzing, Apoll. p. 85 and (frag. 223) έπει δε ενεγράφην A. Schaefer u. s. p. 176.) εγώ και ο νόμος απέδωκε την στρατευόμενος κ.τ.λ.] And κομιδής των καταλειφθέντων τη

therefore of full age; referring μητρί, δς κελεύει κυρίους είναι της back to παϊδας ήβήσαντας. επικλήρου και της ουσίας απάσης 21. παλαι.] Pasion died B. C. τους παίδας, επειδάν επιδιετές 370, the trierarchy probably took ηβώσιν. Cf. Isaeus frag. 90, 1d. place in B. C. 368 (Or. 45 8 3), Οr. 10 $12 and Or. 8930. (See Α. and it was during the plaintiff's Schaefer, Dem. III. 2. 19—39, absence on this public service esp. p. 25, Eintritt der Mündig- that the marriage of Archippe keit nach Attischen Rechte, where took place. The interval here

[ocr errors]
[ocr errors]

αυτόν εξήτουν και ήξίουν περί αυτού τούτου βασανίζεσθαι αυτάς, εί ταύτ' αληθή εστι, και ως προεκαλούμην, λαβέ μοι την μαρτυρίαν.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. [Μαρτυρούσι παρεϊναι, ότε προκαλείτο 'Απολλόδωρος Φορμίωνα, ότε ήξίου αποδούναι 'Απολλόδωρος Φορμίωνα τας θεραπείνας εις βάσανον, ει μή φησι Φορμίων και πρότερον διεφθαρκέναι την μητέρα την εμήν, πριν ου αποφαίνει Φορμίων γήμαι εγγυησάμενος αυτήν παρά Πασίωνος. ταύτα δε προκαλουμένου 'Απολλοδώρου ουκ ήθέλησε Φορμίων παραδούναι τας θεραπείνας.]

Τον τοίνυν νόμον επί τούτοις ανάγνωθι, ός κελεύει επιδικασίας είναι των επικλήρων απασών, και ξένων

[merged small][ocr errors]

6

[ocr errors]

implied by the vague word
malai 'some time before' would
seem to be two years. The
plaintiff wishes to insinuate
that, though some time elapsed
before the marriage proper
(έγημε), intrigues had been go-
ing on at an earlier date, and
this is how the composer of the
deposition in 8 21 seems to have
understood it.

την μητέρα την εμήν.] These
words, which would have been
appropriate enough in the
mouth of Apollodorus, are ab-
surdly out of place in the depo-
sition, and betray gross care-
lessness on the part of the
fabricator of the document.
Even apart from this detail,
the general contents of the
deposition are different from
what we are led to expect by
the plaintiff's language in intro.
ducing it. (A. Westermann u. 8.
p. 113.)

SS 22–24. The law does not

allow any one to marry an

heiress,' without a legal adjudication. Phormio made no legal claim for the hand of my mother, but did exactly as he pleased, in defiance of the law.

22. των επικλήρων.] Theplaintiff attempts to prove that his mother was an ‘heiress.' If so, her property ought to have pass. ed absolutely into the hands of her eldest son, on his coming of age, whether her husband was alive or not. But there is not a single trace of such a relation between Archippe and Apollodorus in the rest of the speeches of the latter. Archippe was most probably of foreign extraction (cf. Or. 45 § 22) and the plaintiff's argument seems the merest shuffling.

(See further, A. Schaefer, Dem. U. 8. Zeit, ΙΙΙ. 2, p. 176.) Οη επιδικασία των επικλήρων see note on Οr. 45 8 75.

και αστών, και περί μεν των πολιτών τον άρχοντα εισάγειν και επιμελείσθαι, περί δε των μετοίκων τον πολέμαρχον, και ανεπίδικον μη εξείναι έχειν μήτε κλήρον μήτε επίκληρον.

ΝΟΜΟΣ.

1136 [Κληρούν δε τον άρχοντα κλήρων και επικλήρων, όσοι εισι μήνες, πλην του σκιροφοριώνος. ανεπίδικον

δε κλήρον μή έχειν.] 23

Ουκούν αυτόν είπερ έβούλετο' ορθώς διαπράττεσθαι, λαχείν έδει της επικλήρου, είτε κατά δόσιν αυτώ" προσήκεν: είτε κατά γένος, ει μεν ως υπέρ αστής, προς τον άρχοντα, ει δε υπέρ ξένης, προς τον πολέμαρχον, και τότε, είπερ τι λέγειν είχε δίκαιον, πείσαντα υμών τους λαχόντας μετά των νόμων και της ψήφου κύριον

Bekker. ήβούλετο Z cum Σ. * αυτώ Ζ.

*"G. H. Schaefer. προσήκειν Ζcum libris. κληρούν κλήρων κ.τ.λ.] i. e. vacated office and passed their 'assign by lot days for the trial audit. of claims to inheritances or ανεπίδικον.] • Without legal heiresses.' Below, we have the adjudication. See K. F. Hercorresponding phrase λαχείν mann, Privatalt. § 66, notes 1 της επικλήρου, i.e. to have allot- and 2. ted to one a suit for the hand of 23. είπερ...είτε...είτε...εί...εί... the heiress.' Cf. the common είπερ.] ει is here repeated in phrases λαγχάνειν And κληρούν various forms no less than six - δίκην ; 8ο λαγχάνειν του κλήρου times in the same sentence; cf.

to be a suitor for the property,' Οr. 53 8 23 where εί occurs Isaeus Or. 11 (Hagn.) SS 22, twice. But even the undisputed 40, Οr. 3 (Pyrr.) 8 74 and Or. writings of Demosthenes con9 (Astyph.) 8 4.

tain frequent instances of such τον άρχοντα.] The Archon reiteration, e.g. Or. 54 § 15 Eponymus, or Chief Archon. (twice); Or. 15 (de Rhod. lib.) See Or. 35 § 48 (where the 8 15 (thrice); Οr. 20 (Lept.) duties of the Polemarch are Š 113 (four times) quanquam also mentioned) and Or. 37 hic el uèv et ei inter se op

ponuntur quae non πλην σκιροφοριώνος.] The last repetitio.' (Lortzing, Apoll. p. month of the Attic year, nearly 33). corresponding to our June. It υμών τους λαχόντας.] Those is here excepted, apparently of your number who were drawn because it was in this month for the jury' ('allotted for the that most of the magistrates trial of the cause').

§ 33.

est

vera

« PreviousContinue »