Page images
PDF
EPUB

.66

V Βekk.

αγνοήσειν oίμαι, εαν ακούσητε, « Διότιμος Διοτίμου

Ικαριεύς, Αρχεβιάδης Δημοτέλους Αλαιεύς, Χαι

ρέτιμος Χαριμένους * Πιτθευς μαρτυρούσιν απιέναι « από δείπνου μετά Κόνωνος, και προσελθεϊν εν αγορά

μαχομένοις 'Αρίστωνι και το υιεί το Κόνωνος, και 32 μη πατάξαι Κόνωνα 'Αρίστωνα,ως υμάς ευθέως

πιστεύσοντας, το δ' αληθές ου λυγιουμένους, ότι πρώτον μεν ουδέποτ' άν ούθ' ο Λυσίστρατος ούθ' ο Πασέας ούθ' ο Νικήρατος ούθ' ο Διόδωρος, οι διαρρήδην μεμαρτυρήκασιν οράν υπό Κόνωνος τυπτόμενον έμε και θοιμάτιον εκδυόμενον και τάλλα όσα έπασχον υβριζόμενον, αγνώτες όντες και από ταυτομάτου παραγενόμενοι τα πράγματι τα ψευδή μαρτυρείν ηθέλη- 1267

Χαιρώτιος Ζcum FΣ ; χαιρίτιος Φ. * Βekk. Xαιριμένους Ζ cum ΣrA'. Ικαριεύς... Aλαιεύς... Πιτθεύς.] The sense shews that Conon is The names of the corresponding the subject, Ariston the object. denmes are (1) Ικαρία, belongingto The order of the words is, in the tribe Aegeis, and placed by itself, inconclusive. In ωςLeake in the south part of πιστεύσαντας we have the accu- ο! Diacria, not far from the Ma- sative absolute of the parti. rathonian district:' (2) Αλαι, ciple, used with us, as often a name common to two sea- with ώσπερ (quasi vero). coast demes, the first 'Alai Al- 32. αν] is constructed with ξωνίδες of the tribe Cecropis ηθέλησαν, fve lines distant. S.W. of Athens and N.W. of Νικήρατος.] possibly the NiCape Zoster; the second 'Alai ceratus to whom Demosthenes 'Αραφηνίδες of the tribe Aegeis pathetically refers in Or. 21 on the east coast of Attica near (Meid.) 8 165, Νικήρατος και του Brauron: and (3) Πίθος, of the Νικίου αγαπητός παίς, ο παντάtribe Cecropis placed by Bursian πασιν ασθενής τω σώματι. If so, N.E. of Athens, near the south- he would be a great-grandson ern spurs of Brilessus. The of the Nicias, who commanded spelling IIco eùs is found in the in the Sicilian expedition. Paris MS Σ, instead of Πιτθεύς θοιμάτιον εκδυόμενον.] Lysias of other MSS. The latter is Οr. 10 8 40 (with reference to recognised by Harpocr. 8. v. the term λωποδύτης) εί τις απά

Πιτθεύς: δήμος της Κεκροπίδος ή γοι τινά φάσκων θοιμάτιον απο-
IIct@ós (sic). (Leake's Athens, and δεδύσθαι ή τον χιτωνίσκoν εκδε-
Bursian Geogr. Ι. 345, quoted δύσθαι, where θοιμάτιον (as here)
by Westermann).-For 'Apxe- and χιτωνίσκoν are the object
βιάδης see note on 8 34.

and not the subject.
μη πατάξαι Κόνωνα'Αρίστωνα.] τα ψευδή.] Cf. Οr. 45 S 2
P. S. D. ΙΙ.

13

[ocr errors]

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

σαν, ει μη ταύθ' εώρων πεπονθόταν έπειταυτός έγι ουδέποτ' άν, μη παθων υπό τούτου ταύτ', αφείς του και παρ' αυτών τούτων ομολογουμένους τύπτειν έμ

προς τον ουδ' αψάμενον πρώτον εισιέναι προειλόμην 33 τί γαρ άν; αλλ' υφ' ου γε πρώτου επλήγην και μάλισε

υβρίσθην, τούτω και δικάζομαι και μισώ και επεξέρ χομαι. και τα μεν παρ' εμού πάνθ' ούτως έστιν αληθ. και φαίνεται τούτω δε μη παρασχoμένω τούτους μάς τυρας ήν δήπου λόγος ουδείς, αλλ' ηλωκέναι παρα χρήμα υπήρχε σιωπη. συμπόται δ' όντες τούτου κα πολλών τοιούτων έργων κοινωνοί είκότως τα ψευδ μεμαρτυρήκασιν. ει δ' έσται το πράγμα τοιούτον, "έα

Reiskius, (ώστ') εάν άπαξ– ουδέν είναι της αληθ. Hoc quide speciose, sed illud non puto necesse. Dobree. if they had not actually seen δικάζομαι ... μισώ.

επεξέρχ the assault, they would never μαι.] “Sue...abhor... prosecu have consented to give false (visit with vengeance'), 'he evidence,' i.e. evidence which, is whom I sue and prosecut on that supposition, would have as my enemy.' The collocatio been false, τα ψευδή αν όντα εί of μισώ, expressive of inwar μη ταύθ' εώρων.

feeling, between δικάζομαι an έπειταυτός εγώ] refers to ότι επεξέρχομαι, indicating outwar πρώτον μεν (οι μάρτυρες) and still acts, is curious. The latte subordinate to the distant ότι. . word is probably immediate.

πρώτον.] adverb, to be taken suggested by ultū not only do with εισιέναι, contrasted with hate him in my heart, but Icarı υφ' ου πρώτου επλήγην. Ι; pro

out that hatred to its practici secute first the man who struck issue by prosecuting him.' me first of all the assailants.' φαίνεται] sc. αληθή όντα, η This seems better than to take appears, but is proved 1 it with αψάμενον, him who did be,' is clearly true.'-un mo not even touch me first.'

ρασχόμενος = ει μή παρέσχετο. εισιέναι.] εις το δικαστήριον. είκότως.] to be taken with See note on Or. 45 87. Reiske's ψευδή μεμαρτύρηκασι, not wit index shews that this verb is κοινωνοί. used in Dem. of either litigant ει δ' έσται κ.τ.λ.] If : or both, or again of the cause comes to such a pass, if one itself, or even with dianu or certain persons are lost to a ypapny as accusative after it. sense of shame and openly dai

33. τίγαράν;] “Why shouldI?? to give false evidence, and (co1 The mss have the interpolation, sequently) truth has no advai ή διά τί; probably a mere ex- tage, it will be an atrocior planation of th; as equivalent state of things.' The simpl to διά τί;

construction would have bee * Bekk.

άπαξ άπαναισχυντήσωσί τινες και τα ψευδή φανερώς

τολμήσωσι μαρτυρείν, ουδέν δε της αληθείας όφελος, 34 πάνδεινον έσται πράγμα. αλλά νή Δία ουκ εισί τοιού

τοι. αλλ' ίσασιν υμών, ως εγώ νομίζω, πολλοί και τον Διότιμον και τον 'Αρχεβιάδης και τον Χαιρέτιμον τον

Χαιρήτιον Ζ cum FΣΦ. Cf. S 31. as followς: εάν δε άπαξ άπαναι- 88 34-37.

Many of you σχυντήσωσι τινες και τα ψευδή know the characters of the witφανερώς τολμήσωσι μαρτυρείν, nesses for the defence,-men who, ουδέν έσται της αληθείας όφελος" in the daytime, affect an aus. ει δε έσται το πράγμα τοιούτον, terity which is very inconsistent πάνδεινον έσται.

with their conduct when they As it is, Demosthenes, by meet together. They will unwriting τοιούτον in the early scrupulously contradict the evipart of the sentence, leads us dence on our side, but you will to expect ώστε, which however remember that I rely on medical never comes; we have instead, witnesses, whereas my oppothe clause εάν, κ.τ.λ., exegetical nents have no independent tesof τοιούτον ; again ουδέν της timony, and, but for themselves, αληθείας όφελος is in sense the could get no evidence at all aapodosis of εάν...τα ψευδή τολ. gainst me. People who break into μήσωσι μαρτυρείν, but in con- houses, and assault persons in struction is made part of the the streets, would surely have protasis. πάνδεινον έσται πράγμα no scruple about putting down is left to do duty as an apo- . false evidence on a paltry piece dosis and apâyua is necessarily of paper. repeated owing to the long, 34. 'Αρχεβιάδην.] This worinterval that separates the thy, who has already been men. apodosis from το πράγμα in the tioned among the witnesses in protasis.

SS 7 and 31, and must not be For el-ojoèv, see note on confounded with the still less Οr. 34 8 48.

known 'Aρχεβιάδης ο Λαμπτρεύς απαναισχυντήσωσι] used of (Or. 52 § 3), was evidently quite unblushing effrontery. Cf. år. a‘character,' judging from Plu. αυθαδίζεσθαι. Οr. 29 8 20, το tarch's description of him as μεν πρώτον απηναισχύντει, του δε a man of sour countenance διαιτητου κελεύοντος μαρτυρείν ή who always wore a coarse cloak εξομύνειν, εμαρτύρησε πάνυ μόλις. and had grown a prodigious

34. αλλά νή Δία] used, as beard.' Phocion. x init. v often, like at enim, to introduce τις 'Αρχεβιάδης επικαλούμενος emphatically an anticipated re- Λακωνιστής, πώγωνά τε joinder on the part of the op- θειμένος υπερφυή μεγέθει και ponents. “Oh but, good hea- τρίβωνα φορών αεί και σκυvens! they are not such cha- θρωπάζων τούτον έν βουλή racters as I make them out.' θορυβούμενος ο Φωκίων επεκαλείτο The phrase may be seen in its τώ λόγω μάρτυν άμα και βοηθόν. fullest form in Οr. 20 8 3 αλλά νη ώς δε αναστάς εκείνος α προς χάΔι' εκείνο αν ίσως είπoι προς ταύτα. ριν ήν τους Αθηναίοις συνεβού

κα

the grey

[ocr errors]

weai

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

επιπόλιον τουτονι, οι μεθ' ημέραν μέν έσκυθρωπάκασι και λακωνίζειν φασί και τρίβωνας έχουσι και απλά

υποδέδενται, επειδάν δε συλλεγώσι και μετ' αλλήλων 35 γένωνται, κακών και αισχρών ουδέν ελλείπουσι και

ταυτα τα λαμπρά και νεανικά εστιν αυτών ου γαρ λευεν, αψάμενος αυτού των γε- σύμβολον και το αξίωμα της Σπάρ νείων ω 'Αρχεβιάδηείπε «τί της καθορώντες... Athenaeus XII ούν ουκ απεκείρω ;” It will be ob- 50, p. 535 (quoting the historiar served that Plutarch's anecdote Douris) Παυσανίας και των Σπαρ contains several points of coin- τιατών βασιλεύς, καταθέμενος του cidence with the passage be- πάτριον τρίβωνα, την Περ fore us.

σικήν ενεδύετο στολήν. [At the τον επιπόλιον]

same time, the regular dress o: headed man yonder' (present in the old Athenian dicast or ec: court). Aristot. Gen. anim. v. clesiast was the rpißwv and the 5. 3 επιπολιούνται αι τρίχες “ the βακτηρία, both often mentioned hair grows grizzled.' [επιπόλιος in Aristoph. P.] is perhaps much the same as απλάς υποδέδενται] the Homeric μεσαιπόλιος, Ιl. XIII. single-soled shoes' so. εμβάδας. 361, whether the sense is 'grey Harpocration απλάς Δημ. κατά on the top,' or 'half grey,''griz- Κόνωνος. Καλλίστρατός φησι το zled. P.]

μονόπελμα των υποδημάτων ούτα έσκυθρωπάκασι] i.e. assume καλείσθαι. Στράττις Λημνομέδα a sour expression and a frown- υποδήματα σαυτώ πρίασθαι των ing brow. Cf. Οr. 45 8 68. απλών. Ηesychius, απλαι υπο

λακωνίζειν φασι] i. e. pre- δήματος είδος. They had only one tend to imitate the Laconians.' thickness of sole and were ap. Plato Protag. 342 Β, οι μεν (sc. parently more like slippers thar εν ταις πόλεσι λακωνίζοντες) ωτά shoes. (Becker, Charicles, p τε κατάγνυνται (i.e. get their ears 449.) There was also a more battered in boxing) μιμούμενοι elaborate kind of shoes known as αυτούς, και ιμάντας περιειλίττονται Λακωνικαί. For the general drif και φιλογυμναστούσι και βρα- of the sentence cf. Isaeus Or. : χείας αναβολάς φορoύσιν, 8 11 ονειδίζει και εγκαλεί αυτή ως δή τούτοις κρατούντας των Ελ. ότι εμβάδας και τριβώνια φορε λήνων τους Λακεδαιμονίους. Αr. ώσπερ αδικούμενός τι ει εμβάδα Awes 1281 ελακωνομάνουν ά- Κηφισόδοτος φορεί, αλλ' ουκ άδι παντες άνθρωποι τότε | εκόμων, κών ότι αφελόμενος αυτόν τα όντι επείνων, έρρύπων, εσωκράτουν, πονηρα πεποίηκεν. έσκυταλιοφόρουν(v. Becker's Cha- συλλεγωσι] 60. νυκτός, con ricles p. 63 with n. 8).

trasted with μεθ' ημεραν μέν. τρίβωνας.] Sometimes men. κακών και αισχρών] wicked tioned as characteristic of La- ness and indecency.' conians. Plutarch Nicias 19: 35. τα λαμπρα και νεανικά τους Σικελιώτας ..σκώπτοντας εις their splendid and spirite τον τρίβωνα και την κόμην (of Gy- pleas. lippus the Spartan general)...èv ου γάρ κ.τ.λ.] What! sha'n' τη βακτηρία και το τρίβωνι το we, &c.' quidni igitur ?

[ocr errors]

« ημείς μαρτυρήσομεν αλλήλοις; ου γάρ ταύθ' εταίρων « εστί και φίλων; τί δε και δεινόν έστιν ων παρέξεται κατά σου; τυπτόμενόν φασί τινες οράν; ημείς δε μηδ' ήφθαι το παράπαν μαρτυρήσομεν. εκδεδύσθαι 1268 θοιμάτιον; τούτ' εκείνους πρότερον πεποιηκέναι ημείς

μαρτυρήσομεν. το χείλος ερράφθαι και την κεφαλήν δε 36 “γ ημείς ή έτερόν τι κατεαγέναι φήσομεν.αλλά και

μάρτυρας ιατρούς παρέχομαι. τούτ' ουκ έστιν, ώ άνδρες δικασται, παρά τούτοις όσα γαρ μη δι' αυτών, ουδενός μάρτυρος καθ' ημών ευπορήσουσιν. ή δ' απ' αυτών ετοιμότης ουδ' αν ειπείν μά τους θεούς δυναίμην όση και οία προς το ποιείν ότιoύν υπάρχει. ίνα δ' είδητε οτα και διαπραττόμενοι περιέρχονται, λέγε αυτούς ταυτασι τας μαρτυρίας, συ δ' επίλαβε το ύδωρ.

ών παρέξεται.] constr. τί δε και buntur nullum adversus nos tes. δεινόν έστιν εκ τούτων & παρέξεται tem habebunt. Plutarch Timol. ο 'Αρίστων κατά σου; is there 3, πράος διαφερόντως όσα μη μιany serious harm, anything σοτύραννος είναι και μισοπόνηρος.' really worth fearing?'

G. H. Schaefer. ή φθαι] passive, referring to όση και οΐα] quanta et qualis. Ariston, like τυπτόμενον just be- 'In heaven's name I could not fore. ήμμαι is pf. mid. in Soph. tell you the extent and the chaΤr. 1009 (ηπται) and P. Phaedr. racter of the readiness existing 260 (ήφθαι)' (we may add Dem. on their part to perpetrate anyΟr. 51 8 5, ηφθαι της τριήρους thing in the world. Cf. the τούτους); pf. passive in Eur. common collocation τοσούτος και Ηel. 107, Ar. ΡΙ. 301 and Τhuc. τοιούτος (e.g. 8 37), which may iv. 100. Veitch, Greek Verbs. often be conveniently para

έρράφθαι] 8 41, το χείλος δια- phrased as above. κοπείς ούτως ώστε ραφηναι. ένα είδητε.] The speaker uses This was doubtless part of the the plural in addressing the διsurgeon's evidence in 8 10. κασταί, and passes off to the

κατεαγέναι] second perfect in singular Néye, on turning to the passive sense. For other con. clerk of the court. structions, cf. Pl. Gorg. 469 D, επίλαβε το ύδωρ.] Οr. 45 8 8 της κεφαλής κατεαγέναι and Lys. etc. The κλεψύδρα (Becker's Οr. 3 8 40 καταγείς την κεφαλήν Charicles, p. 212 n.) was always υπ' αυτού.

stopped by the functionary in 36. όσα μή] except what is (de- charge of it (o $8'üdwp) during posed) by means of themselves;' the recitation of documents: it nam nisi quod sibi ipsi testa- was only the duration of the

6

« PreviousContinue »