Page images
PDF
EPUB

ούτε πλέον αν ήν υμίν συκοφαντούσιν ουδεν, αλλ' °ει 7 ήνέγκατε τότε μάρτυρα και επεμαρτύρασθε, νύν° απέ

φαινεν αν εκείνος ειδως ακριβώς όπως είχεν έκαστα τούτων, και τους ραδίως τούτους μαρτυρούντας εξήλεγχεν. ανθρώπου δ', oίμαι, τηλικούτου και απείρου των πραγμάτων άπαντες καταπεφρονήκατέ μου, αλλ' εγώ προς άπαντας τούτους, ώ άνδρες Αθηναίοι, τας αυτών πράξεις ισχυροτάτας μαρτυρίας παρέχομαι. διά τί γαρ ουδείς ούτ' επεμαρτύρατο ούτ' ένεκάλεσεν, αλλ' ουδ' εμέμψατο πώποτε, αλλ' εξήρχει ταύτ' αυτούς ήδικημένους περιοράν και e-e Bekk. (Berlin).

om. ει ήνεγκατε-νύν Zet Βekk. (st. Leipsig ed.) cum ΣrA'A5. ( εκείνος pater estΖ.) 1 Βekk. (Berlin) cum Α'A5.

τούτοις Ζ et Βekk. st. cum FΣΦB.

8 Βekk. .

αυτών Ζ. ει ήνεγκατε - επεμαρτύρασθε, editors, is open to the objection vûv.] If (with Dindorf and G. that between κατεδιητήσασθε in H. Schaefer) we retain these the previous and καταπεφρονήwords, εκείνος will refer to o kate in the subsequent context, μάρτυς ; if (with the Zurich we expect, not the third person editors and the higher manu- τούτοις, but the second person script authority) we omit them, vuiv, just as above we have it can only refer to ο πατήρ ουδέν πλέον αν ήν υμίν. (Tisias, who was no longer If we retain the doubtful alive). The latter makes quite words at the beginning of 8 7, as good sense as the former; the argument in favour of Toú if we lose the antithesis be- τους is yet stronger, and τούτοις tween ο μάρτυς And τους ραδίως is then still less defensible. μαρτυρούντας, wo gain the con. (melior vulgata lectio, τούτους, trast between the father who udptupas scilicet,' Seager, Claswould certainly have held his sical Journal, 1825, no. 61 p.63). own and the son whose youth τηλικούτου.] more commonly and inexperience are held fair of great age (tantae aetatis), game by the plaintiff's party but here of extreme youth (τηλικούτου––καταπεφρονήκατε). (tantulae aetatis). Soph. El.

7. ραδίως.] only too readi- 614, ήτις τοιαύτα την τεκούσαν ly,' recklessly,' at random.' ύβρισεν, και ταύτα τηλικούτος (sc. Plat. Apol. p. 24 c, ραδίως εις ουσα). Αntig. 726. Ρlat. Apol. αγώνας καθιστας ανθρώπους, Leg. 25 D, τοσούτον σύ εμού σοφώτερος 917 B, θεών ονόματα μη χραίνειν ει τηλικούτου όντος (so old, of ραδίως, Meno 94 Ε, ραδίως κα- Socrates) τηλικόσδε ών (εο young, κώς λέγειν ανθρώπους.

of Meletus). . τούτους.] The reading τού- εξήρκει-περιοράν.] “they were τοις, accepted by the. Zurich content to submit to these

8

Έγώ τοίνυν ικανά μεν ηγούμαι και ταυτείναι 12 προς την τούτων κατηγορίαν. ίνα δ' ειδήτε, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, και περί των άλλων, ώς ούθ' ο πατήρ ουδέν ήδίκει περιoικοδομών το χωρίον ουτοί τε κατεψευσμένοι πάντεισιν ημών, έτι σαφέστερον υμάς πειράσο

μαι διδάσκειν. το μέν γάρ χωρίον ομολογείται και 9 παρ' αυτών τούτων ημέτερον ίδιον είναι τούτου δ'

υπάρχοντος, ώ άνδρες Αθηναίοι, μάλιστα μεν ήδειτε αν ιδόντες το χωρίον ότι συκοφαντούμαι. διό και τους

wrongs. The dative ήδικημένοις subordinate to teplopâv, follows the case of αυτούς, which again depends on εξήρχει. Cf. Οr. 54 38 16 and 44. Οr. 38 23, ευδαίμοσιν υμίν έξεστι γίγνεσθαι. Madvig Gk. Synt. § 158 2) 3).-ταύτ', acc. after ήδικημένοις.περιοράν, & verb characteristic of Greek prose and comedy (Porson on Eur. Med. 284 and Cobet var. lect. p. 338).

SS 8, 9. I contend that my father had a perfect right to build the enclosure, as even the plaintiff himself admits that the land is our own property. This being admitted, a personal inspection would in itself have sufficed to shew the jury how groundless the present action is. And this was why I wanted (and my opponents refused) to submit the matter to the arbitration of impartial persons who knew the neighbourhood. Failing this, I must ask the jury for their closest attention while I describe the position of the properties in question.

8. ούθ'...τε] Οr. 54 8 26, Madv. Gk. Synt. § 208.

ημέτερον ίδιον] our own private property,' stronger than ημέτερον. So in 8 13. - The grammarian Priscian, who cu

riously regards tolos as an exact equivalent to the Latin suus has the following remark: quod mirum est, hoc ipsum [id est το ίδιον] etiam primae et secundae adiungitur personae apud illos ut Ισαίος εν τω πρός Ευκλείδην: ουκ αν τα ίδια τα έμαυτού (fragm. 60). Demosthenes εν τω προς Πολυκλέα: ου περί των εμών ιδίων μάλ. λον τιμωρήσεσθε Πολυκλέα ή ουχ υπέρ υμών αυτών και εν τω αυτό ου περί πλείονος εποιησάμην τα έμαυτού ίδια ή τα υμέτερα (Dem. Οr. 50 88 66, 63). εν δε το προς Καλλικλέα περί χωρίου βλάβης το μεν γαρ χωρίονημέτερον ίδιον είναι. Ρhroenichus ποαστρίαις : ώσπερ εμού αυτής ίδιον, pro quo nos dicimus 'meum proprium,' et 'tuum proprium.' dicitur tamen etiam suum proprium illius,' ut non putetur abundare 'suum,' sed indubitabilem discretionem sig. nificare. Priscian, Instit. p. 1089 -90.

τούτου δ' υπάρχοντος). “this being admitted,''with this fact to begin apon. Plat. Tim. p. 29 Α, τούτων υπαρχόντων = τούτων υποκειμένων, his positis.

9. ιδόντες]=εί είδετε, Good. -win's Moods and Tenses $ 52, 1.

τοίς ειδόσι...τοίς ίσοις.] 3 35,

[ocr errors]

είδόσιν επιτρέπειν έβουλόμην εγώ, τοίς ίσοις. αλλ' ούχ ούτοι, καθάπερ νυνι λέγειν επιχειρούσι: δήλον δ'

υμίν και τούτ' αυτίκ' έσται πάσιν. αλλά προσέχετε, το ώ άνδρες Αθηναίοι, προς Διός και θεών τον νούν, του

γάρ χωρίου του τ' εμού και του τούτων το μέσονή οδός έστιν, όρους δε περιέχοντος κύκλω τους χωρίοις το

h Bekk. (Berlin). μέσον Zet Βekk. St. cum Σ (prima manu). έτοιμοι ημεν επιτρέπειν τους εί- contending parties. [In modern δόσιν, ίσοις και κοινοίς. Οr. 40 8 courts a map or plan made by 40, διαιτητή επέτρεψα. On pri- a surveyor would be produced. vate arbitrators' see note on P.] Οr. 54 8 26 ή δίαιτα.

SS 10, 11. The estate of my In the present instance, the opponents is separated from my consent of the speaker's oppo- own by a public road, and both nents was essential, and he in- are surrounded by a tract of sists (for all they urge to the mountainous country. Thus, the contrary) that it was to their drainage from the hills flows refusal that the failure of his partly into our properties, partly attempt to secure an amicable on to the road, and in the latter settlement must be ascribed. case, it is either carried down

ούχ ούτοι.] επιτρέπειν εβού- the road itself; or, if anything λοντο.-In the next sentence stops its course, it inundates the υμίν and πάσι go together, και properties. On one occasion, the emphasizing τούτο.

water made an inroad into what προσέχετε τον νούν.] “I im- was subsequently my father's plore the jury, in the name of property, and, owing to neglect, all that's sacred, to give me made more and more way. Actheir best attention.' The ear- cordingly my father, on coming nestness of this appeal (προς into possession, built this wall to Διός και των θεών) is explained protect his land from the enby the fact that unless the croachments of his neighbours as jury clearly understood the to- well as from the inroad of the pographical details which here water. follow, the remainder of the 10. του γάρ-οδός έστι.] lit. speech would be almost unin. 'for the space between their telligible, and what applies to property and mine is a road,' the original hearers holds i.e. there is a road between equally good for the modern their property and my own.' reader. The defendant has το μέσον, however, seems just informed the court that an less satisfactory reading than actual inspection of the premi. μέσον. ses would have been decisive

όρους περιέχοντος κύκλο.] Xen. in his favour; he therefore Hellen. IV. 6, 8, διά τα κύκλο naturally endeavours to com- περιέχοντα όρη. Ρlat. Critias, pensate for that disadvantage A, το περί την πόλιν παν πεδίον by giving his audience a dis

εκείνην μεν περιέχον αυτό δε tinct description of the relative κύκλο περιεχόμενον όρεσι. situation of the properties of the τοϊς χωρίοις.] This can hardly P. S. D. ΙΙ.

15

[ocr errors]

καταρρέον ύδωρ τη μεν εις την οδόν, τη δ' εις τα

χώς συμβαίνει φέρεσθαι. και δη και τούτ' είσπίπτον την οδόν, ή μεν άν ευοδή, φέρεται κάτω κατά την οδ η δ' άν ένστη τι, τηνικαύτα τούτ' εις τα χωρία υπερι ρειν αναγκαίον ήδη. και δή κατά τούτο το χωρί ώ άνδρες δικασται, γενομένης επομβρίας συνέβη ύδωρ εμβαλείν αμεληθεν δε ούπω του πατρός έχον

1 + ενίοτε Βekk. (Berlin).

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

be taken with περιέχοντος κύκλο which would require an accusative, nor again with καταρρέον as we should then expect to τους χωρίοις καταρρέον ύδωρ, which indeed is actually printed in Reiske's Index Graecitatis ( (with the explanation id est εις τα χωρία'). Reiske's erroneous quotation may account for this passage being cited in Liddell and Scott as an instance of καταρρείν “o, dat. to rush down to a place.'

A better explanation is either to construct it with συμβαίνει, (which however is objectionable on account of the repetition τα χωρία in the same sentence,) or, better still, to understand it as a kind of dativus incommodi: in the latter case we might render as follows : "between their property and mine there is a road; a hilly district encircles both; and unfortunately for the properties the water that flows down runs (it so happens) partly into the road, partly into the properties.'

[[ should regard xwplous as the dative in relation to position; 'as these farms have mountains enclosing them on every side.' P.]

και δη και.] and in particular.

After making a general re: ence to το καταρρέον ύδωρ, speaker narrows his descript to the water which runs do the road. In the next sect again, kai on limits the subj still further to the water wb on a special occasion made road into his own property.

ή αν ευοδή.] wherever has a free course, Ar gen. αnim. Ι. 18, ρεί όπου ευοδήση του σώματος and (a passive in intransitive ser ib. II, 4, ευοδείται μάλλον. infra 8 11, το ύδωρ...μά) ωδoπoίει.

ή αν έστη τι.] wherever thing stands in the way'- – obstacle intervenes.' F Phaedo, 77 Β., έτι ενέστ (instat, obstat) το των πολλών an objection in argument, στασις).

τηνικαύτα κ.τ.λ.] why! th upon it must of course o How the properties.’ τηνικα though almost always use time, occasionally (as here a Ô, which indicates place) b a more general meaning, , that case,'

under these cumstances.'

11. αμεληθεν] It seems be regard this as an neuter absolute ("neglect ha ensued'), and not to tak

accusa

αυτό, άλλ' ανθρώπου δυσχεραίνοντος όλως τους τόπους και μάλλον αστικού, δις και τρις εμβαλόν το ύδωρ τα τε χωρία έλυμήνατο και μάλλον ωδoπoίει. διό δη ταύθ' ο πατήρ ορών, ως εγώ των ειδότων ακούω, και των γειτόνων επινεμόντων άμα και βαδιζόντων with το ύδωρ, much less with cattle on to a neighbour's land, αυτό, i.Θ. το χωρίον. So in for pasture. Hence the metaPlat. Phaedr. 265 D, ορισθεν phorical use of the word in 'it having been defined. Or. Aesch. Ag. 485, πιθανός άγαν 50 (Polycl.) 8 12, προσταχθέν. ο θήλυς όρος επινέμεται ταχύπορος. (Kühner § 487, 3, and Good- Among other words compounded win's Moods and Tenses with él and used of encroach110. 2).

ments on the debateable borderIn translating, we can best land of two countries, or on the bring out the sense by reserv

boundaries of adjacent propering αμεληθέν to a later point ties, we have επεργάζεσθαι and in the English sentence, and επεργασία. rendering the clause oύπω... In Plato's Laws (pp. 843—4) έχοντος as though it contained there is a long and interesting the principal verb.

Thus :

passage, in which the annoy‘now my father was not yet ances caused by neighbours are in possession of the property, dwelt upon, and suggestions but a man who disliked the made for legal remedies. We neighbourhood and preferred transcribe these portions only town life; accordingly neglect which illustrate the clause beensued, and the water...made fore us, and indeed the speech more and more

way.'-For

in general. p. 844 Β. βλάβαι ώδοποίει, cf. supra S 10, ευοδη. πολλαι και σμικραι γειτόνων

[By μάλλον ωδoπoίει, the speak- γιγνόμεναι, δια το θαμίζειν έχθρας er wishes to shew how the rain όγκον μέγαν εντίκτουσαι, χαλεπήν had made a way for itself al- και σφόδρα πικράν γειτονίαν most amounting to a χαράδρα, απεργάζονται. διο χρή πάντως though he denies the existence ευλαβείσθαι γείτονα γείτονι μηδέν of any recognised xapáopa by ποιείν διάφορον, τών τε άλλων the road-side in § 16. P.]

πέρι και δη και επεργασίας ξυμορών...έπινεμόντων.] For the πάσης σφόδρα διευλαβούμενον... nominative participle combined δς δ' αν έπεργάζηται τα του with the genitive absolute, cf. γείτονος υπερβαίνων τους όρους, Τhuc. VΙΙΙ. 45, 'Αλκιβιάδης τους το μεν βλάβος αποτινέτω, της δε Πελοποννησίοις ύποπτος ών και αναιδείας άμα και ανελευθερίας απ' αυτών αφικομένης επιστολής ένεκα ιατρευόμενος διπλάσιον του ...υποχωρεί (Goodwin's Moods βλάβους άλλο έκτισάτω τω βλαφand Tenses § 111).

θέντι...και εάν τις βοσκήματα των γειτόνων-χωρίου] as the επινέμη, τας βλάβας (αγροneighbours also (ära) encroach- νόμοι) ορώντες κρινόντων και ed and trespassed on the pro- τιμντων. perty.' επινέμειν And επινομία See esp. Donaldson's New are specially used of turning Cratylus § 174, where this class

« PreviousContinue »