Page images
PDF
EPUB

του, τοσαύτα δ' αυτόν τούτον αγαθα ειργασμένον όσ' υμείς ακηκόατε, τούτον οίεται δεϊν ελών τηλικαύτην δίκην αδίκως εκβαλείν. ου γάρ άλλο γέχοις ουδέν αν ποιήσαι. είς μεν γαρ τα όντα εί βλέπεις ακριβώς,

ταύθ' εύρήσεις ών έστιν, εαν, ο μη γένοιτο, εξαπατη5ο θώσιν ουτοι. οράς τον 'Αριστόλοχον τον Χαριδήμου ; ποτ' είχεν αγρόν, είτά γε νύν πολλοί πολλούς γάρ * ΣrA1. εκβάλλειν Ζ.

1 Βekk. έχοι Ζcum Σ. Σ Βekk. αυτά Ζcum FΣΦB. Υ ΣrA1. αν Ζ. 2 Σ. Αρχίλοχον Ζ.

[ocr errors]
[ocr errors]

theless ruined; the defendant not misled into condemning him.' only paid a rent for the bank The property consists largely of but kept up the business for the deposits at the bank, invested family of the plaintiff, who, so in different speculations, and far from being grateful, takes incapable of being realised at a no account of all this, but even moment's notice. If Phormio persecutes and calumniates him. has to pay damages, there will Our friend, if for a moment we at once be a run upon his bank; may call him so, little thinks his customers, to secure their that honesty is the best policy property before it is paid away (as is proved by the defendant's in damages, will claim their deprosperity). The plaintif at posits, and Phormio, like others any rate is a case in point; he before him, will be bankrupt. has (if we are to believe him έχoις ουδέν άν.] Notice the lost all his money; had he been strong affinity or attraction that a man of sound sense he would åv has to the negative; which is not have thrown it away.

the reason of the common hy. 49. εκβαλείν.] Ιn Οr. 45 κατά perthesis ουκ άν oίμαι σε ποιεϊν, Στεφάνου Α $ 70, Apollodorus &e. Goodwin's Moods and taunts Stephanus (one of Phor. Tenses, $ 42, 2, n., and Short's mio's witnesses in the present Order of Words in Attic Greek trial) with turning his own uncle Prose, p. xciv. (3) ). out of his patrimony, for arrears 50. 'Αριστόλοχον.] In 45 8 64 of debt: τοκίζων...εξέβαλες εκ Stephanus is described as cringτης πατρώας ουσίας.

ing to Aristolochus the banker ου γάρ άλλoγ.] i.e. If heavy in his prosperity, and deserting damages are granted the plain- his son when in great distress tiff, the penalty will prove none after Aristolochus was ruined other than (will not fall short and had lost all his property. of) turning the defendant out ποτ' είχεν αγρόν κ.τ.λ.] “He of house and home. 'Examine had a farm once,'—'he owned the nature of his property close- some land in his day; that ly and you will soon see whose land has passed to many owners it really is (cf. Teles quoted

now.' ποτέ (olim) is seldom in § 11 n.) and into whose found in so emphatic a position. hands it will fall, if (which -πολλοί (sc. έχουσι τον αγρόν). heaven forbid) the court is

εκείνος οφείλων αυτών έκτήσατο. και τον Σωσίνoμoν και τον Τιμόδημον και τους άλλους τραπεζίτας, οι, έπει διαλύειν εδέησεν οις ώφειλον, εξέστησαν απάντων των όντων. συ δ' ουδέν οίει δεϊν σκοπείν ουδ' 96ο

ών ο πατήρ σου πολλά βελτίων ων και άμεινον σου 51 φρονών προς άπαντ' έβουλεύσατο δς, ώ Ζεύ και θεοί,

τοσούτω τούτον ηγείτο σου πλείονος άξιον είναι και σοι και εαυτό και τοις υμετέροις πράγμασιν, ώστε ανδρος όντος σου τούτον, ου σε των μισθώσεων κατέλιπεν επίτροπον και την γυναίκα έδωκε και ζών αυτόν ετίμα, δικαίως, ώ άνδρες Αθηναίοι: οι μεν γαρ άλλοι τραπεζίται μίσθωσιν ου φέροντες, άλλ' αυτοι εαυτούς d εργαζόμενοι πάντες απώλoντo, ούτος δε μίσθωσιν φέ

ρων δύο τάλαντα και τετταράκοντα μνάς υμίν έσωσε 52 την τράπεζαν. ών εκείνος μέν χάριν είχε, συ δ' ουδένα

ποιεί λόγον, αλλ' εναντία τη διαθήκη και ταϊς απ' εκείνης αραϊς γραφείσαις υπό του σου πατρός ελαύνεις, και αdd. ΣΑ'. om. Ζ. • Σ. αυτώ Ζ.

ετίμα. Ζ. 4 Σ. αυτοίς Ζ. 6 αdd. ΣrA1.

C

[ocr errors]
[ocr errors]

διαλύειν.] 80. (τούτους) οίς ώφειλον to settle with, to satisfy, their creditors.' Cf. Or. 37812 n.

εξέστησαν.] “Had to give up, were ousted from.' 45 8 64 απώλετο και των όντων εξέστη. Apatur. 8 25, Pantaen. 378 49, Ar. Acharn. 615 (K. F. Hermann Privatalt. 8 71, 3). εκστηναι (like εκπεσεΐν) would answer as a passive to έκβαλείν. The regular word for becoming bankrupt is ανασκευάζεσθαι (contracted with κατασκευάζεσθαι to establish a bank); Dem. Apatur. 33 8 9 της τραπέζης ανασκευασθείσης. Οr. 49 8 68 τοις ανεσκευασμένους των τραπεζιτών. Cf. infra 8 57, ανατρέψαι, η.

51. εαυτοίς έργ. πάντες απώλοντο.] This frequent failure of

bankers on their own account,
iftruly stated,seems remarkable.

δύο τάλ. κ.τ.λ.] Cf. 8 37.

52. ταϊς αραΐs.] Solemn im-
precations on those who violated
the conditions of the will.

ελαύνεις, συκοφαντείς, διώκεις.]
'Harass, calumniate, prose-
cute.' διώκεις comes rather
feebly after the stronger word
συκοφαντείς, and in spite of the
authority of the Paris MS.
there is much to be said for
'the old order retained by Bek-
ker : ελαύνεις, διώκεις, συκοφαν-
teis. The latter is to some
extent confirmed by the Rhe-
torician Tiberius (περί σχημα-
των, C. 31), who refers to this
passage as an instance of a
figure of speech described by

1

[ocr errors]

συκοφαντείς, διώκειςee. ώ βέλτιστε, εί οιόν τε σε τούτ' είπείν, ου παύσει, και γνώσεις τούθ', ότι πολλών χρη- : μάτων το χρηστών είναι λυσιτελέστερόν έστι: σοι γούν, είπερ αληθή λέγεις, χρήματα μεν τοσαύτ' ειληφότι πάντ' απόλωλεν, ώς φής: ει δ' ήσθα επιεικής, ουκ

άν ποτε αυτά ανήλωσας. 53

'Αλλ' έγωγε μα τον Δία και θεούς πανταχή σκοπών ουδέν ορώ, διότι αν σοι πεισθέντες τουδί καταψηφίσαιντο. τί γάρ; ότι πλησίον όντων των αδικημάτων εγκαλείς; αλλ' έτεσι και χρόνοις ύστερον αίτια

66 Zet Dindf. cum ΣrA1. διώκεις, συκοφαντείς Βekk.
1 παύση Ζ.

γνώση Ζ.

h Bekk. διά τι Z cum ΣrA1. another Rhetorician (Alexander, years after the alleged offence, περί σχημάτων, C. 10) as επί and meanwhile has found time πλείον επί του αυτού νοήματος for incessantlitigation, especially επιμονή μετά αυξήσεως. His in public causes where his perwords are: επιμονή δέ έστιν όταν sonal interests were but partially τις πλείω ρήματα ορθά αλλήλοις affected. While prosecuting 80 επιβάλλη, ως εν τώ υπέρ Φορμίω- many others, how came he to let νος προς τον Απολλόδωρον, άγεις Phormio alone? The presump(sic), ελαύνεις, διώκεις, συκο- tion is that the plaintiff was φαντείς. δείνωσιν το σχήμα never really wronged by him, and έχει.

that the claim now put in, 80 ου παύσει κ.τ.λ.] Do stop, and long after the event, is utterly make up your mind to this false and groundless. truth, that being honourable To meet these charges, it will pays a man better than being be much to the purpose to produce very wealthy.'

evidence of the bad character of πολλών χρημάτων το χρηστών the plaintiff, and also of the inλυσ.] Honesty is the best policy. tegrity and kindly feeling, the The collocation of the cognate generosity and the public services words χρήματα And χρηστος may of the defendant. be only accidental.

53. έτεσι και χρόνοις ύστεσοι γούν.] “In your case, at pov.] i.e. 'years and ages later,' any rate;' goûv is exempli gratia, ever so many years after,' in illustration of a general years and years later. The maxim.

phrase is curious and is perhaps SS 53–57. But though (for rightly suspected by Seager, who sake of argument) the speaker suggests the emendation &TEOL has pointed out the results which και χρόνοις τοσούτοις ύστερον would ensue, if the defendant (Classical Journal 1829, Vol. 30, were condemned, he protests that No. 59, p. 109). It is defended by he can see no ground for such G. H. Schaefer who refers to condemnation. Plaintiff brings Pausanias X. 17. 3, έτεσι δε forward his charge, ever,80 many ύστερον μετά τους Λιβύας αφίκοντα.

6

αλλ' ότι τούτον απράγμων ήσθα τον χρόνον; αλλά τίς ουκ οίδεν όσα πράγματα πράττων ού πέπαυσαι, ου μόνον δίκας ιδίας διώκων ουκ ελάττους ταυτησί, αλλά δημοσία συκοφαντών και κρίνων τινάς; ουχί Τιμομάχου κατηγόρεις; ουχί Καλλίππου του νυν όντος εν

1 τίνας ου; Dobree. We may compare Lysias 3 § 39 κρίνων τινάς.] The force of οι μεν αλλοι...όργιζόμενοι παρα- the sentence is much improved χρήμα τιμωρείσθαι ζητουσιν, ούτος by Dobree's almost certain δε χρόνοις ύστερον. But thetwo emendation κρίνων τίνας ού; phrases έτεσιν ύστερον and χρό- ουχί Τιμομάχου κατηγορεις; νοις ύστερον, however defensible κ.τ.λ., where the loss of oύ in themselves separately, do would be accounted for by ořx? not apparently occur in com. following immediately after. bination elsewhere; and it may Οr. 37 8 14 πολλά δεηθέντος και therefore be worth while to τί ου ποιήσαντος; 478 43 δεομέsuggest either αλλά τοσούτοις νων απάντων και ικετευόντων και χρόνοις ύστερον, or simply αλλά τίνα ου προσπεμπόντων και χρόνοις ύστερον just as in the Τιμομάχου κ.τ.λ.] All these passage of Lysias above quoted. prosecutions are almost certainIn the latter case έτεσι και may ly connected with the naval be a corruption of a marginal operations extending over the gloss έτεσι κ' i.e. twenty years,' plaintiff's protracted trierarchy à transcriber's note explaining of seventeen months in the χρόνοις by referring to 8 26 Thracian Waters (in B.C. 362παρεληλυθότων ετών πλέον και 361). In his speech against Polyείκοσι, and 8 38 ετων ίσως είκοσι. cles (Or. 50) Autocles, Meno, and (Mr Shilleto suggests as a pa- Timomachus are mentioned as rallel to έτεσι και χρόνοις, Cic. successive commanders of the Verr. II. 3. 21 tot annis atque feet (SS 12--14 and Or. 23 8 adeo saeculis tot.)

104—5); and while he there άπράγμων.] Often used of speaks in general terms of the quiet and easy-going people who maladministration of all the shrink from litigation. Or. 40 Commanders (S 15 τα των στρα$ 32 απράγμων και ου φιλόδικος. τηγών απιστα), he uses the Cf. άπραγμοσύνη and its oppo- strongest language against Ti. sites, πολυπράγμων, πραγμο- momachus, mainly for his νείν,-πραγμοσύνη. So also, in treasonable collusion with an the next line, πράγματα πράττων, exiled relative, Callistratus. (See as is clear from the rest of the next note.) Timomachus was sentence, refers to the plaintiff's condemned, and put to death incessant litigation. Or. 27 g 1 (Schol. on Aeschin. 1 § 56). ουδέν αν έδει δικών ουδέ πραγμά- Καλλίππου του νυν...έν Σικε

.] The context shows that κατηγόρεις.] Young students this Callippus (who must not are apt to confound the imper. be confounded with the plainfect katnyópecs with the present tiff in the speech of Apollodorus κατηγορείς.

προς Κάλλιππον Οr. 52) can be

τών.

Σικελία ; ου πάλιν Μένωνος; ουκ Αυτοκλέους ; ου 961 54 Τιμοθέου; ουκ άλλων πολλών; καίτοι πως έχει λόγον σε Απολλόδωρον όντα πρότερον των κοινών, ως μέρος

1 none other than the son of lodorus is stated to have prosePhilon, of the deme Aexone,' cuted Callippus του νύν όντος εν who, at the request of Timo. Σικελία. The Athenian fleet machus, conveyed Callistratus (with Callippus) reached Athens on board an Athenian trireme from the Thracian coasts in to Thasos from his place of exile Feb. 360, and Callippus started in Macedonia, after Apollodorus for Syracuse from Zacynthus in had stoutly refused to allow his Aug. 357, so that the plaintiff's own vessel to be used for so prosecution of him cannot well unlawful a purpose (Or. 50 $ be placed later than the spring 46–52). He may, with great of 357, though it may have been probability, be identified with two years earlier in 359, and in Plato's pupil of that name, with any case about the same time whom another of Plato's dis- as his prosecutions of Timomaciples, the well-known Dion chus, Meno and Autocles. (A. of Syracuse, lived on friendly Schaefer Dem. U. 8. Zeit, III. 2. terms at Athens on his banish. 158_161.) ment from Sicily in B.c. 366. If the present speech is as late In August 357, Dion, with a as 350 B.C., Callippus was still small force, started from the alive; at any rate, the news of island of Zacynthus, and during his death cannot have reached the absence of Dionysius the Athens. younger, made à triumphal oủ Timootov;] The charge aentry into Syracuse, attended gainst Timotheus, the celebrated by his friend Callippus who was Athenian general, may have been one of his captains, and is de- connected with his defeat at scribed by Plutarch as λαμπρός Amphipolis B.C. 360. At first εν τοις αγώσι και διάσημος. U1. sight the allusion might be extimately, in the spring or sum- plained of the plaintiff's private mer of 353, Dion was assassi- suit (Or. 49) against the general nated by Callippus, who after for sums borrowed from Pasion usurping the government for (cf. above $ 36 n.); but the conthirteen months, was defeated text appears to point expressly in battle by a brother of the to public indictments (δημοσία younger Dionysius, and after in the previous sentence and wandering about in Sicily and των κοινών the next); though establishing himself in Southern this reason is not conclusive, Italy, at Rhegium, was shortly as the first part of the previous after (probably in B.C. 350) him- sentence refers to δίκαι ιδιαι. self killed by his friends, with 54. 'Απολλόδωρον όντα κ.τ.λ.] the very sword (as the story Aculeatum et amarum dictum. runs) with which he murdered Reiske. It is not like Apollodorus, Dion. (Plutarch, Dion, 17, 28 it is inconsistent with his true 58; Plato Ep. vii.; Diodorus character, to be going out of his xvi. passim.)

way to undertake public proseIn the present passage Apol. cutions where his own interests.

« PreviousContinue »