Page images
PDF
EPUB

Anal funt

[ocr errors]

τί γέγραπται και τι μεμαρτύρηκας; ταύθ' ως αληθή δείκνυε. και γαρ αντιγέγραψαι ταύτα αληθή μεμαρ

τύρηκα, μαρτυρήσας τα εν τω γραμματείω γεγραμ46 μένα,ου το και το των εν τω γραμματείω. ότι δ' ούτω ταύτ' έχει, λαβε την αντιγραφήν αυτήν μοι. λέγε. O

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
[[Απολλόδωρος Πασίω- | Στέφανος Μενεκλέους 'Α-

νος Αχαρνεύς Στεφάνω χαρνεύς ταληθή έμαρ-
Μενεκλέους 'Αχαρνεί τύρησα μαρτυρήσας τα
ψευδομαρτυριών, τίμη- εν τη γραμματείω γε-
μα τάλαντον. τα ψευδή γραμμένα.]°
μου κατεμαρτύρησεΣτέ-
φανος μαρτυρήσας τα
εν τω γραμματεία γε-
γραμμένα.
Ταύτα ούτος αυτός και αντεγράψατο, α χρή μνημο- 1116

e om. Σ.
1 Στέφανος Μενεκλέους 'Αχαρνεύς cum Reiskio Bekker.

om. 4
cum libris.
* Bekker (Berlin ed.). om. Z et Bekker (st. Leipsig ed.) cum 2.

αντιγέγραψαι.] You have *είρω.), ρηθήσεται however is pleaded' in answer to the in- found in Thuc. 1. 73, Ar. Ethics dictment or plaint (λήξις); see ΙV. 1. 14, and Rhet. I. 12 and 13. Dict. Antiq. 8. v. Antigraphe.

88 47-50. I hear they pro• The two pleadings together, pose to speak of my original the plaint on the left side, the action and to denounce it as plea on the right, form (as we fraudulent and vexatious. But should say) the issue on the I submit that this would be irrecord. The deposition com- relevant to the present issue, and plained of was annexed.' C. R. I claim that, instead of their Kennedy.-το και το “go and being allowed to go into the 80 ;' this or that, cf. τόσα και proofs of the original claim τόσα in Οr. 34 8 24.

which they debarred me from 46. επ' εξαπάτη.] Οr. 20 adducing, they should be com(Lept.) 8 98 εξαπάτης ένεκα.- pelled, in the interests of justice ρηθησομένους. This future is and for the convenience of the used chiefly in the participle jury, to keep to the record, and and infinitive, while the third prove that the testimony by future' is probably confined to which they deprived me of those the third person singular elpń proofs was true. σεται. (Veitch Greek Verbs 8. Υ.

[ocr errors]

νεύειν υμάς, και μη τους επ' εξαπάτη νύν λίγους υπό τούτου ρηθησομένους πιστοτέρους ποιείσθαι των νόμων και των υπό τούτου γραφέντων εις την αντι

γραφήν. 47 Πυνθάνομαι τοίνυν αυτούς και περί ών έλαχον

την εξ αρχής δίκην έρεϊν και κατηγορήσειν, ως συκοφαντήματα ην. εγώ δ' ον μέν τρόπον εσκευωρήσατο την μίσθωσιν, όπως την αφορμήν της τραπέζης κατάσχοι, είπον και διεξήλθον υμίν, υπέρ δε των άλλων ουκ αν οιός τ' είην λέγειν άμα και τούτους ελέγχειν

περί της μαρτυρίας" ου γαρ ικανόν μοι το ύδωρ εστίν. 48 ότι δ' ουδ' υμείς εθέλοιτ' άν είκότως ακούειν περί τού

των αυτών, εκείθεν είσεσθε, αν λογίσησθε προς υμάς αυτούς ότι ούτε νύν εστι χαλεπόν περί ων μη κατηγόρηται λέγειν, ούτε ψευδείς αναγνόντα μαρτυρίας απο

φεύγειν. αλλ' ουδέτερόν γε δίκαιον τούτων ουδ' αν 49 εις φήσειεν είναι, άλλ' ο εγώ προκαλούμαι νύν.

πείτε δε ακούσαντες. εγώ γάρ αξιώ, οις μεν αφείλοντό με ελέγχους περί των εγκλημάτων, ούς προσήκον ήν ρηθήναι, μη ζητείν αυτούς νύν, αίς δε αφείλοντο μαρτυρίαις, ως εισίν αληθείς, δεικνύναι. ει δ' όταν μεν την δίκην είσίω, τας μαρτυρίας με ελέγχειν αξιώσουσιν,

όταν δε ταύταις επεξίω, περί των εξ αρχής εγκλη

σκο

47. περί ών έλαχον.] The original indictment of Phormio in the δίκη αφορμής to which Οr. 36 is a παραγραφή.όπως κατάσχου, sup. 8 27. --είπον και διεξήλθον Sc. in 88 29-36.-On το ύδωρ, see note on Οr. 54 8 36.

48. ούτε νύν κ.τ.λ.] i.e. it is easy enough for my opponents to introduce into their reply matter that is irrelevant to the case and is no part of my indictment, just as formerly it

was easy enough for them to get an acquittal by reciting false depositions.'

Whether, with Dobree, we read ούτε (τότε) ψευδείς or not, we must in either case take the second clause as a pointed reference to the former trial.

49. αϊς δ' αφείλοντο μαρτυρίαις] Sc. τους ελέγχους.-On την δίκην εισίω see note on 8 7 προς εκείνους εισίω,

μάτων λέγειν με κελεύσουσιν, ούτε δίκαια ούτε υμίν 50 συμφέροντα ερoύσιν. δικάσειν γάρ ομωμέκατε υμείς

ου περί ών άν ο φεύγων άξιοι, αλλ' υπέρ αυτών ων αν η δίωξις ή. ταύτην δ' ανάγκη τη του διώκοντος λήξει δηλούσθαι, ήν εγώ τούτω ψευδομαρτυριών είληχα. μη δή τούτ' αφείς περί ων ουκ αγωνίζεται λεγέτω μηδ' 1117

υμείς εατε, αν και άρα ούτος αναισχυντή. 51 Γ οίμαι τοίνυν αυτόν ουδέν ουδαμή και δίκαιον έχοντα

λέγειν, ήξειν και επί τούτο, ως άτοπον ποιώ, παρα-
γραφήν ηττημένος, τους διαθήκην μαρτυρήσαντας δι-
άκων, και τους δικαστές τους τότε φήσειν διά τους
αφεϊναι μεμαρτυρηκότας άποψηφίσασθαι μάλλον ή
διά τους διαθήκην μαρτυρήσαντας, εγώ δ', ώ άνδρες
'Αθηναίοι, νομίζω πάντας υμάς είδέναι ότι ουχ ήττον
τα πεπραγμένα ειώθατε σκοπεϊν ή τας υπέρ τούτων
παραγραφάς" περί δή των πραγμάτων αυτών τα ψευ-
δή καταμαρτυρήσαντες ούτοι μου ασθενείς τους περί
και εαν Ζ.

4 οίομαι Ζ (cf. Οr. 36 8 18).
και ουδαμη Ζ. 1 cum Reiskio Bekker. φήσει Z cum libris.

50. περί...υπέρ.] 8 11 η.- main issue (like the defendant) δίωξις. (Dem.) Οr. 47 S 70. οι crippled

my case on the special δε νόμοι τούτων κελευόυσι την plea. Where all gave false eυί δίωξιν είναι. Τhe word is also dence, it is not enough for any found in Antiphon Or. 6 § 7 individual defendant to point την δίωξιν ευσεβείας ένεκα ποιείσ. out that some other witness θαι.- On λήξει...είληχα cf. Οr. 36 damaged my case more than he 8 50 λήξεων.

did, but to prove that his own $S 51–52. The defendant will urge that the jury in the former 51. αφεϊναι] 8ο. των εγκληtrial were led to dismiss my suit μάτων Φορμίωνα. Οr. 36 88 23 by reason of the witnesses in sup. -25. port of the discharge on which τα πεπραγμένα.] The facts of Phormio's special plea was based; the case on its merits, as opand not by reason of those who posed to the special plea. See (like himself) gave evidence to the note on Or. 36 Argument l. 25 will, as part of the main issue. άπτεται της ευθείας κ.τ.λ. But I reply that every one knows ασθενείς εποίησαν κ.τ.λ.] that juries look to the main issue "Weakened my arguments on as well as to the special plea, the special plea.' This need and I contend that witnesses to the not imply that he actually

evidence is true.

[ocr errors]

52 της παραγραφής εποίησαν λόγους.) χωρίς δε τούτων

άτοπον, πάντων τα ψευδή μαρτυρησάντων, τις μάλιστα έβλαψεν αποφαίνειν, αλλ' ουχ ως αυτός έκαστος αληθή μεμαρτύρηκε δεικνύναι. ου γαρ, αν έτερον δείξη δεινότερα ειργασμένον, αποφεύγειν' αυτό προσ

ήκει, αλλ' αν αυτός ως αληθή μεμαρτύρηκεν αποφώνη. 53 Έφ' ώ τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, μάλιστ' απο

λωλέναι δίκαιός έστιν ουτοσί Στέφανος, τούτ' ακούσατέ μου δεινόν μέν γάρ έστιν ει και καθ' ότου τις ούν τα ψευδή μαρτυρεϊ, πολλώ δε δεινότερον και πλείονος οργής άξιον, ει κατά των συγγενών ου γάρ τους γεγραμμένους νόμους και τοιούτος άνθρωπος μόνον, spoke; as a matter of fact, we 'Intelligisne (asks Cobet) quae find the court would not listen sint τα της φύσεως οικεία opto bim ($ 6).

posita τοις νόμοις τοις γεγραμ: SS 53–56. By giving false μένοις ? Non opinor. Sed latet evidence against me, the defen- in oikeia vocabulum quo non est dant has done wrong to the un- aliud apud Oratores tritius et written laws of natural afection, frequentius, nempe τα της φύσεως for my wife is his first cousin. δίκαια αναιρεί, veluti Οrat. Very different has been the con- ΧΧV. 28 προφάσεις πλάττων και duct of my wife's father, Deinias, ψευδείς αιτίας συντιθείς τα κοινά who holds himself debarred by δίκαια ανατρέψειν οίει. Rectissime the claims of kinship from giving igitur componuntur τα της φύσεως even true evidence on my behalf δίκαια et τα των νόμων δίκαια, against my opponent Stephanus, que commemorat idem Orator who is his sister's son.

ΧΧν. 3 μεθ' εαυτου δείξων εκάτερος 53. απολωλέναι.] To be put τα των νόμων δίκαια(Nova Lecto death' for bearing false wit- tiones p. 619).-τα της φύσεως ness against his own relations, oikeia may however be retained Apollodorus having married the in spite of the above suggestion, first cousin of Stephanus, and we may readily render it

καθ' ότου τις oύν] καθ' natural relationship' or better ότουουν όστισουν; like οπωστι. 'the home-ties of nature,' 'the ούν = οτιούν και οπωσούν.

natural ties of home affections.' και τους γεγραμμένους νόμους...τα In $ 65, Stephanus is denounced της φύσεως οικεία.] Soph. Αntig. as the common enemy of all 454 ου γαρ σθένειν τοσούτον ώ- human nature.' όμην τα σά κηρύγμαθώστ' άγρα- C. R. Kennedy (Introduction πτα κάσφαλή θεών νόμιμα δύνασ. to κατα Στεφ. p. 45) observes, θαι θνητόν όνθ' υπερδραμείν, "To give wilfully false testimony where, as here, the unwritten against the plaintiff was law of natural affection is con. aggravation of his offence, .. trasted with human ordinances. for the Athenians excused a man

an

αλλά και τα της φύσεως οικεία αναιρεί τούτο τοίνυν

επιδειχθήσεται πεποιηκώς ουτοσία. έστι γαρ ή τούτου 54 μήτηρ και και της έμής γυναικός πατήρ αδελφοί, ώστε

την μεν γυναίκα την εμήν ανεψιών είναι τούτω, τους
δε παίδας τους εκείνου και τους έμούς ανεψιαδούς. Ι18
αρ' ούν δοκεϊ ποτ' αν υμίν ουτος, εί τι δι' ένδειαν είδε
ποιούσας ων ου χρή τας αυτού συγγενείς, όπερ ήδη
πολλοί πεποιήκασι, παρ' αυτού προίκα επιδους εκδου-
ναι, δς υπέρ του μηδ' ά προσήκει κομίσασθαι ταύτας
τα ψευδή μαρτυρεάν ηθέλησε, και περί πλείονος έποι-

ήσατο τον Φορμίωνος πλούτον ή τα της συγγενείας 55 αναγκαία, αλλά μην ότι ταύτ' αληθή λέγω, λαβέ μοι

την μαρτυρίαν την Δεινίου και αναγίγνωσκε, και κάλει Δεινίαν.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. [Δεινίας Θεομνήστου Αθμονεύς μαρτυρεί την θυn Belkker (Berlin ed.). ούτος Zet Bekker (st. Leipsig ed.) cum Σ. 2 Bekker, om, Z cum Σ.

ο οιη. Σ.
for being reluctant even to give και της ανεψιάς, i.e. cousins once
true evidence against a rela- removed, second cousins. The
tion.” [The patriarchal system, form of the word follows the
descended from the old Aryan analogy of λυκιδεύς, κυναδεύς,
peoples, made the Greeks view αδελφιδούς, θυγατριδούς, αλωπε-
all family ties as almost invio- κιδεύς, the terminations in -ιδεύς,
Lable. With all their respect for -ιδέος, -αδεύς, -αδέoς (ους), being

written law,' the obligations of a kind of patronymie form. P.]
relationship bad more of reli- See Diet. Αnt. 8. V, Heres.
gious sanction. See Cox, Hist. πολλοί πεποιήκασι κ.τ.λ.] In-
of Greece, I. pp. 15-18. Ρ.] stances of such generosity are

54. ό της έμής γυναικός πατήρ.] given in the passages quoted
i.e. Deinias, father of the from Dem. in the note on
Theomnestus who speaks the § 35 supra, where instead of
irst 15 ss of Or. 59 κατα Νεαίρας, επιδούναι προίκα the rather less
when Apollodorus takes up the common phrase προσθείναι προι-
speech. Apollodorus, besides ka is used.
being brother-in-law to Theom- τα συγγενείας αναγκαία.] “The
nestus by marrying the sister strong ties of kindred.' Cf.
of the latter, gave his own nécessitudo. Fals. Leg. & 290.
daughter in marriage to him υπέρ συγγενών και αναγκαίων. Cf.
(Or. 59 8 2).

Οr. 36 8 30 ανάγκη...οικείον. ανεψιαδούς.] Ηesych. ανεψια- 55. Δειωίας Θεομνήστου 'Aθμοδούς· εκ του ανεψιού γεγονώς, νεις.] The father's name is

[ocr errors]
« PreviousContinue »