Page images
PDF
EPUB

vit.

ATE, aor. from aλiraivw, pecca-our; ntr. subst. with sig-, -de and i'
ἡμέτερα==home, β 55.
qui-semi-, half-.
ἡμῖ-δαής (δαίω), semiusta, half-
burnt, II 294†.

=

Hui-léwv, semi- deorum, demigods, M 23†.

ἠλϊτό-μηνον (ἀλιτεῖν, μήν), untimely born, T 118†.

Akηoe, aor., vim attulerat, from ἑλκέω.

λo, oui, nails, studs, ▲ 29. (II.) ἤλυθον, ες, aor. from ἔρχομαι. 'HAúolov Tedíov, Elysian fields, abode of the blest, d 563 sqq.† [v] ἦλφον, aor., (ἀλφεῖν), have gained. Aw, capta est, aor. from àλíoro

μαι.

ἠλώμην, vagabar, from ἀλάομαι.
Havn, a city in Phthiotis,

7394.

t-ovov, acc., etc., (nom. and dat. sing. wanting), comm., mulus, mule, ¥ 266, 655.

ἡμῖ-πέλεκκα, half axes, one-edged 851. (II.)

Baxes,

μtoees, εwv, ntr., v, semis, y 155; ntr. usually subst., half, p 322. ἡμί-τάλαντον, half a pound (gold), 751, 796.

hμi-Teλýs, half complete, desolate, 701†.

uos, quum (temporal), when, always at beginning of verse, exc. μ 439;

93.

ἦμαι, σαι, σται, 3 pl. (ἦνται), ἕαται, followed in apodosis by τῆμος (ἄρα), εἵαται, imp. ἧσο, inf. ήσθαι, part. ἥμενος, δὴ τότε, δὴ or καὶ τότ ̓ ἔπειτα, οι (δή) ipf. ἥμην, στο, σθην, 3 pl. ἧντο, ἕατο, ἄρα with indic. of histor. tenses; with q laro, sedeo, sit, nuevos n ρπwv, o subj. (=pres.), only d 400. 158; often with collateral meaning supplied by part. with which it is joined, A 134, B 137, 412.

ἠμύει, prs., aor. ἤμῦσε, σειε, (κάρη, kapnari, with head), nod; B 148, it, the ploughed field, nods (to the breeze), with its heads of grain.

ἥμονες, pl., (ημι), ἄνδρες, darters, 886†.

ἦμαρ, ατος, ατι, ατα, day, (a) as opposed to night, E 490; (b) division of the year, season, Xεquépiov, etc.; (c) periphrastically with adj., e. g. λɛú0ε~ pov pap, condition of freedom; doúAtov, servitus; vooripov, reditus, Z 455, o 137; μara rávтa, always, forever; 'pari, in one day, but T 229, one whole day; "μarı т ÖTE, tum quum, B 351.

μărín, ai, adj., (nμap), (1) diurna, die, by day, B 104.-(2) quotidianae, daily, I 72.

udov, dat. pl., (inμı), at javelin throwing, Y 891t.

Hpain, ancient name of Makedonia, 226†.

ἠμαθόεντος, ι, a, comm., (ἄμαθος), | arenosa, sandy, epithet of Pylos, a

Β

ἤμβροτον, ἐς ==ἥμαρτον, ες, missed. ἡμεῖς and ἄμμες, ἡμείων, -έων ; ἄμμί(ν), ἡμῖν, encl. ἦμιν ; ἄμμε, ἡμέᾶς (nμjās), nμắc only π 372, we. ἠμέν, usually corresponding to ἠδέ (Kai), de, ré, Kai; both, as well, II 664.

uépn, pl. al, (other forms from huap), dies, day. ἡμερίς, ή, (ἥμερος), cultivated vine, ε 69t.

uepov, acc., cicurem, tame, o

162+.

ἡμῖ-όνειον, ην, adj., (ἡμί-ονος), belonging to a mule, mule-, of chariot, yoke, Ω 268.

μétépos, n, ov, etc., (ýμɛïç), noster,

K

žv (εí ãv), si, iƒ, when, (1) with subj. of pres. expectation, the verb of the principal clause standing in; (a) imp.,

237, π 274; (6) fut., I 394, Á 353; (y) opt., u 288; (d) prs. subj., μ 121,

482.—(2) with subj. of repeated action, verb of principal clause being pres., A 166, X 159; often with ép, 318.(3) whether, with subj., a 282. (εi äv, éjáv, ýv.)

Ο

ἠναίνετο, negabat, from ἀναίνο

μαι,

VELKE, KAVTO, tulit, aor. from

φέρω.

ἠνεμόεντα, acc., -όεσσα, αν, ας, (ἄνεμos), windy, breezy, airy, (of towns, mountains, trees), Truxaç, T 432.

vía, rá, frena, reins, often adorned with gold or ivory, σιγαλόεντα, Ε 226. [i]

[i]]

vika, when, with indic., x 198†. Ηνιοπεύς, ἦα, son of Thebaios,

charioteer of Hektor, slain by Diomedes, 120†.

=

ἡνϊ-οχεύς, ἡνιοχήα, ες, ας, (Π.), = ἡνίοχος.

ἡνιόχευεν, ipf., (ἡνίοχος), held the reins, guided, drove, Y 642.

ἡνίοχος, οιο, ῳ, ον, οι, οισι, ους, (ἡνία, Exw), charioteer, Oɛpánov, E 580, etc. The charioteer stood usually left of the póμaxos; among the Assyrians, the warrior (armed with bow) had also a second attendant, shield-bearer, with himself on the chariot (see cut); the Egyptian monuments represent only one warrior or triumphing king upon the war-chariot.

[ocr errors]

To, sedebant, from ua. ἥνυτο, successit, from ἄνυμι. ἠνώγες, ει, iussit, from ἄνωγα. e, fregit, from ayvvu. ἠοῖον, acc., οι, ων, fem. η, ην, (ήώς), matutinus; subst. morning, dawn, d 447; elsewh. orientalis, eastern. ᾖος, see ἕως.

Tap, art, dat., jecur, liver, 301. Tape, ludificatus est, see TaparapiσкW.

Tedavós, feeble, weakly, 0 311, 0

104.

ἤπειρος, ἠπείροιο, ου, ψ, ον, fem., (à - Tεipw?), mainland, terra firma, opp. sea and islands, cf. esp., B 635;

[graphic]
[ocr errors]

víname, compellavit, hail, see

ἐνίπτω.

viv, acc. pl. vis, (AN), sleek, shining, y 382.

Hvoribns, Satnios, 444+. [] vopén, inpi, inv, (avp), prowess, manhood, Z 156.

vor, dat., (voy, AN), gleaming, dazzling, of naked metal, always with χαλκῷ, Π 408.

"Hvoy, (1) father of Satnios of Mysia, 445—(2) father of Klytomedes from Aitolia, 634.-(3) father of Thestor, of Troja, II 401.

VTEOV, obviam facti sunt, meet, from ἀντέω.

interior, opp. sea (coast), 49; yet used
even of island, & 56; repóvde, toward
the land.

ἤπερ=ἠέπερ, quam, than, Ξ 468.
ἧπερ (ὅσπερ), eadem qua, just
there (thither), where, p 81, 4; just
as, I 310.

ἠπεροπῆα, acc. from ἠπεροπεύς, λ 364+, and TeρоTEUτá, voc. from -7 deceiver, seducer, r 39 and N 769.

ἠπερ-οπεύεις, ει, ειν, prs., ipf. ήπερα OTEVOV, aor. -Evons, (Ger. afterre den, For), deceive, cajole, seduce, r

399.

ἠπιό-δωρος (ἤπια), kind'y giving bountiful, Z 251f.

2001

Grek

Danas

52. E

ในม่านเม

ངེ་

[ocr errors][ocr errors]

Los, ov, ov, n, a, mild, of persons, of remedies, A 218; of counsels, A 361. ἠπῦτα (ἠπύω), loud voiced, Η 384†. Ἐπυτίδης, Periphas of Troja, P

nptov, ró, sepulchral mound, Y 126†. ἤριπε,lapsus est, slip, from ἐρείπω. ἤρυγε, vomuit, from ἐρεύγομαι. ἠρῶ, precabaris, from ἀράομαι, ἠρώησav, cesserunt, retire, from pwśw.

ἥρως, ωος, ωΐ (ῳ, Η 453, θ 483), ωα (303 [~~~], w before vowels); pl. do|ωες, ώων, ώεσσι, ωας, hero, warrior, title 578 of honor for the free and brave; standing alone as subst., A 4, K 179; in address, Y 104, K 416; with Aavaoí, 'Axauoi, likewise with single names, ▲ 200, ß 15, Þ 163; joined with Oɛpáποντες "Αρηος, Β 110; γέρων, η 155. (Never demigod.)

ἧσ ̓ = (1) ἦσαι, Ο 245, sëdes-(2) ñσo, π 44, conside.

3241.

vel, ipf. ÿæve, hail; p 271, sound shrill; E 399, roar.

ἦρα,

ἦρα φέρειν τινί, also ἐπὶ a favor, gratify, humor, y 164, A (Fῆρα, βούλομαι). Epakleions, (1) Tlepolemos, B 653. (2) Thessalos, B 679.

Hpakλños, ni, ña, often replaced in nom., as in other cases, by periphrasis, Bin Hpakλnein, voc. wanting, Herakles, son of Zeus and of Alkmene; his birth, T 98; äɛ0λol, ✪ 362, λ 623, ¢ 26; destroys Laomedon's Troja, Y

ἦσαι, σται, sedes, sedet. ἥσατο,

ἤσκειν, wrought, ipf. from ἀσκέω.
oo, conside, imp. from μat.
noowv, pl. ovas, ntr. ov, deterior,
365; ¿liyov noσov, paullo minus,
little less.

o

oral, sedet. ἤστην, erant

nouxín,, quies, peace, quiet, o 22†.
hoxlov, acc. masc., tutum, unin-
jured, 598†.
ᾐσχυμμένος, pf. pass. from αἰσχύνω.
ἦ τ ̓ =ἦ τε, Γ 366.

145, E 642; makes conquest of Py-gavisus est, from doμai. Яσelv,
los, A 689 sqq., cf. also E 392, 397; fut. from inu. Hola, eras.
death, 117; his shade, A 601; his
wife (on earth) Megara (see Thes-
salos and Tlepolemos), in Olympos,
Hebe. National hero, celebrated in
popular songs before Homer's time,
602, 267. Epithets, θείοιο, θρασυμέμ-
νοια, κρατερόφρονα ; cf. φ 25.
Ἡρακληείη, ης, ή, ην, always with
Bin, periphrasis for Herakles, A 690.
ἠράμεθα, see ἄμνυμι, gain.
ἤραρε, aor. from ἀραρίσκω.
ἤρατο, aor. mid. from αἴρω.
ἠρᾶτο, from ἀράομαι, precari.
"Hpn, Hera, daughter of Kronos and
of Rhea, sister and wife of Zeus; her TOL (I. ǹ, and III. Tot), marks (1)
education, 201 sqq.; relation to calm assurance, surely in address, H
Zeus, A 568, O 13, 153; hostile to 406, a 307, H 191; in narration, A
Trojans; to Herakles; patron of 140, Z 201; after, p 372.—(2) marks
Greeks; her children: Ares, Hephai- antithesis μév, A 68, o 6, H 188, A
stos, Hebe, Eileithyia; her favorite 487; quamquam, and yet, X 280;
haunts, Argos, Mykenai, Sparta, A 51, 'To, but by all means, A 211, 2
52. Epithets, Αργείη, βοῶπις πότνια, 48, ο 488, π 278; -μέν, sed vero, but
πρέσβα θεά, Διὸς κυδρὴ παράκοιτις; yet, A 140; with imp, yet, δ 238, κ
ἠυκόμοιο, λευκώλενος, χρυσόθρονος, 271; after ώς, ε 24, and ὄφρα, γ 419;
Xpugoredilov, Zeus gives her yet other μév before dé, by all means, r168; ( 339
(dishonorable) names, O 14; likewise read "T; TO, 599, is dat.).
Poseidon, θ 209 ; δολοφρονέουσα.

TE- TE, Sive-sive, either-or.
ᾐτιάσθε, όωντο, ipf. from αἰτιάομαι.

pike, fracta est, break, ί ἐρείκω.

ἠρήρει, plupf. from ἀραρίσκω. pipetoro, plupf. pass. from ¿pɛidw. pt, loc., (nep), mane, at early morn, I 360; with neεv, 7 320.

npi-yévela, ns, av, early born, epithet of núc, d 195. As substantive Eos, Child of dawn, x 197.

ĥτоρ, Tó, heart, not as bodily organ, though used as synonymous with кpadin, K 93; kñp, P 535; likewise with Ovμós; also with vì ppɛσí, II 242, T 169, 413, 320, cf. B 490; v кpadiŋ, Y 169; synonymous with anima, N 84, 201; life, E 250; power of thought, mind, A 188; heart, feelings, I 497, 572; seat of astonishment, p 514; of joy, 647; of grief, E 364; of

from

ambo.

[ocr errors]

hope, π 92; of fear, Γ 31; of courage, | κλυτόεργον, κλυτόμητιν, πολύφρονος,
II 209; of desire, E 670; of wrath, TEρikλUTOS, TOλUμŃτIOS. Hephaistos
367; of appetite, T 307, I 705.
is orig. nothing else than the element
of fire, as may be recognized in I 468,
and esp. in B 426.

ĥo (σFñpi, see öç) Bingi, sua (vi),
X 107†.

ǹxń, ñ, (ýxú), noise, roar, hum, B 209, II 769.

nu-yéVELOS (YEVELov), with Aig at end of verse (Il.), 8 456, with Xéwv, strongbearded, from the long hairs ("feelers ") around the lion's jaws.

ηὔδα, locutus est, ipf. from αὐδάω. йú-Koμos, OLO, (Kóμŋ), beautiful-, fairhaired, A 36.

ἠύς, ύν, ύ, see ἐύς.

voe, clamavit, from aúw.

nute (nƑé Tε), as also, (1) quam, as, comparable to, A 277.—(2) tanquam, quasi, as it were, A 359.—(3) ceu cum, as when, like, B 87.

ἠχήεντα, ntr., ήεσσα, fem., (ἠχή),
echoing, & 72; roaring, A 157.
ἤχθετο, ipf. from ἄχθομαι and ἔχθο-

[ocr errors]

x, ubi, where, A 607.

ňŵlev (ýúc), mane, early; cras mane, to-morrow at dawn, Σ 136; with μál' p, cras multo mane.

"Hoaιoros, no dat., (oFn-, per se, paivov?), son of Zeus and of Hera, noli mрó, before daybreak, A 50. god of fire, and of arts which need the ǹús, ous, oi, w, (aurora), daybreak, aid of fire; his wife, Charis, Σ 382 sqq.; 111, π 2; dawn, & 390; cras mane, but in Odyssey, the faithless Aphro- 470, λ 375; day, Q 31; east, & 26. dite; from childhood on, aμpiyvnas, Personified, 'Hús, Eos, Aurora; her KUMOTоdiwv, Σ 395 sqq.; his favorite son Memnon, ♪ 188; husband, Tithoabode, A 593, 0 283; chief works: nos, A 1, but cf. ε 121, o 250; abode, armor of Achilleus; net in which he μ 3, A 1, T 1, x 197; 'Ewopópos, Y entrapped Ares and Aphrodite, 0 274; 226, precedes her as she drives her brazen houses of gods on Olympos chariot aloft, 246; epithets, pyéand their outfit ; sceptre and aegis of |νεια, ῥοδοδάκτυλος, δῖα, ἐύθρονος, κροhis titles, χαλκεύς, κλυτοτέχνης, | κόπεπλος, χρυσόθρονος.

Zeus;

Paipoús, acc. pl., (Oúpa), hinges of door or gate, M 459f. (See cuts from Egyptian originals; also under πβλής, No. 38.)

O

Jaáoσes, éμɛv, ipf. Oάaoσɛ, sedere, | rẻ), woman of the bedchamber, chamber

sit, O 124.

maid, n 8. (Od.)

θάλαμος, ὁ, no dat. pl., (θέλυμνον), room (opp. large hall, μéyapov dua), hence the rooms of the rear portion of the house [see table III., at end of volume], e. g. women's chamber ( 121), room for weapons (r 17), store-room (B 337), bedchamber, г 423.

θάλασσα, ή, (ταράσσω, orig. form Tapaxja, Curtius), no pl., the sea, as element; when used of any particular sea it means the Mediterranean, B 294. θαλάσσια (θάλασσα) ἔργα, mariti ma (negotia), belonging to the sea, B 614, & 67.

Oăλåμns, gen., bed, hole, ε 432f.

θαλέθων, οντες, part., (θάλλω), bloom

θαλάμη-πόλος, ή, (πέλεσθαι, cole-ing, ζ 63 ; ἀλοιφῇ, teeming with fat.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Oắλeia, y, av, (Oáλlog), always with dais, abounding, goodly feast, 0 76.

Oăλéwv, gen. pl. from rò
(0á\\w), good cheer, X 504†.
Balin, dat. pl. -ns, from
(0áλw), abundance, X 603.

Oáλeia, name of a Nereid, Σ 39†. θαλερός, οῖο, όν, ώ, οί, ῶν, ούς, ή, hv, (0áλw), blooming, (1) fresh, strong, thick, μηρώ, χαίτη. (2) manly voice was mute, pwvý; shedding big tears, dakpu; rich, reeking, aλoipn; thick and frequent sob, yoos; entered into in the prime of youthful freshness, blooming, γάμος.

áλos,

eaλin,

Ballór, acc. masc., (0áλλw), foliage
(as fodder for goats), p 224†.

θάλλω, only pf. part. τεθηλώς, τεθα-
λυΐα, η, αν, plupf. τεθήλει, cf. θηλέω,
abound in, teem with, dat.; part., abun-
dant, fresh, lépon, v 245, cf. ε 467.
θάλος, acc,, τό, (θάλλω), shoot, scion,
X 87, 157; see Oaλewv.

|

θαλπιόων, part., (θάλπος), warm, τ 319†.

ários, son of Eurytos, chief of the Epeians, B 620†.

Báλπwv, ovTec, part., (Od.), calefa-miratio, surprise. ciens, warming,

246.

θαυμάζω, prs, ipf,θαύμαζε, iter.
θαλπωρή (θάλπω), warming, metaph. | -ξεσκον, mid θαυμαζόμην, fut. θαυμάσ-
comfort, Z 412.
σεται, aor. θαυμάσωσι, (θαῦμα), mira-

θαλύσια, τά, (θάλος), offering of first-ri, wonder (at), Β 320, γ 373; τινά, Ε
fruits, harvest offering, I 534†. [v] 601, σ 411; rí, N 11,ŋ 43; ró, on account
Oǎlvoiádys, 'Exéπwλos, son of Tha- of; with dependent sentence, B 320,
lysios, A 458f.
629 sq.; with acc. and inf., E 601.

θαυμανέοντες, fut. part. from θαυ

μαίνω, admiraturi, 0 108†.

eaua, frequenter, often, a 143,209. θαμβέω, only pl. ipf. ἐθάμβεον, aor. θάμβησεν, σαν, part. θαμβήσαντε, σασα, (Cápßos), be struck with astonishment, I 398, a 360; gaze upon with wonder, 483.

Oavμakin, town in Magnesia, under rule of Philoktetes, B 716†.

| 693. Personified, Death, twin-brother
of Sleep, 231. [à ă]

θάομαι, only 3 pl. I aor. θησαίατο,
admirarentur, admire, σ 1914.

θάπτω, prs. ipf., 3 pl. aor. θάψαν, plupf. pass. ré@aπто, sepelire, bury, vπò xovóc, A 52.

lapoăλéos, ov, o, n, ntr. comp. -úrepov, adv. -έwc, (Pápoos), ferox, courageous, daring; p 449, impudent.

θαρσέω, prs., pf. τεθαρσήκασι, also 1 aor., (ápoos), be bold, also in bad signif. be impudent; part. confident; 0 197, with acc., be of good courage as regards the contest.

lauíles, 2 sing. ind., and -ízwv part. prs., ipf. Oáze, frequentare, come frequently, resort; with part. frequenter, 0 451.

Cáuvos, y, and pl., frondes, bush,
shrub, thicket, 190, ▲ 156.
Oάuupis, Thrakian bard, vanquished
and blinded by the Muses, B 595t. [a]
Cávăros, sing., and or u 341, mors,
nex, mortes; Oávaróvde, to death, II

=

θάρσος, ους, ευς, (Eng. dare), audacia, boldness, also impudence, P 570. θάρσυνος, adj., (θάρσος), confident, relying upon, οἰωνῷ, Ν 823.

Papouva (subj.), prs., ipf. 1 sing. θάρσυνον, iter. θαρσύνεσκε, 2 sing. aor. θάρσυνας, (θάρσος), confirmare, encourage, A 233.

θάσσων, etc., comp. from ταχύς. θαῦμα, τό, (θάομαι), miraculum, res mira, wonder, also with idéolai, as exclamation, p 306; only к 326,

fáμßos, evç, ntr., wonder, bewilder- | Q′58; milk, d`89. ment, w 394.

θεά, ᾶς, άν, αί, (θέαιναι), άων, ὅσι,

θαμέες, έσι, έας, ειαί, ειάς, frequen-τῇς, άς, dea, goddess, (opp. γυνή), Ξ
tes, crowded, thick, frequent, & 252, A 315, appos. with μnrno, vúμpai.
Θεανώ, Κισσηίς ἄλοχος ̓Αντήνορος,
Z 302, priestess of Athena in Ilios.

552.

BéeLov, only sing., sulfur, sulphur, as sacred instrument of purification; какwν äкос, X 481; with fumes of sulphur, μ 417. (0εelov=OéƑelov, cf. Oúw.) θεειώσω, fut., and pres. mid. θεειοῦrau, fumigate and purify with brimstone (one's house), 50.

μ

θεῖεν, opt. aor. from τίθημι.
(ειλό-πεδον (θ' εἱλόπεδον ?), drying-

Oάw, only mid. prs. inf. Cñolaɩ, aor.
Ongaro, suck (the breast of a mortal),

[ocr errors]
« PreviousContinue »