Page images
PDF
EPUB

θημι.

θεινέμεν, inf., θείνῃ subj. prs., ipf. |
Oɛive Oεive, part. aor. Otivas and part.
pres. pass., (fendo), strike, τινά τινι,
with (the bow behind the cars), Þ 491.
θείομεν, subj. aor. from τίθημι.
θεῖος, ου, οιο, ον, ων, η, ης, ην, di-
vinus, divine, B 41; also = glorious,
B 341; sacer, H 298.

place, a sunny spot in vineyard where | (1) with ablative force, audire ex, B
grapes were dried, ŋ 123†.
26, 289; de, Q 490; obedire, obey,
beîμev, opt., Oɛivaι inf. aor. from rí- O 199; after comparatives, A 114, §
56, 312; Vπεрéxw, I 419; also with
ἐξ, ἀπό, πρό, Ε 96; πρόσθεν, Ε 56.-(2)
with verba recordandi, ℗ 431, ▲
127; εἵνεκα, ἀέκητι,γ 213; ὑπέρ,Ζ 524;
ävev, P 407.—(3) joined with word in
gen., v 42, A 180, π 94, 337; with
ἄντα, ἀντίον, ἀντιᾶν, πειράζειν, ψ 114.

=

θείω, (1) = θέω, curro.-(2) = θέω, θῶ, aor. subj. from τίθημι.

(4) instead of gen., d 393, v 232, T 439; but never instead of gen. partitive. θέναρος, gen. from τὸ θέναρ, flat of the hand, E 339†.

θέλγω, prs., ipf. θέλγε, iter. θέλγεσκε, y 264; fut. Xai, aor. 1; pass. prs. opt. Oyoiro, aor. 0λxons, and 3 pl. EVEXXOεv, charm, cajole, bewitch, Þ 276; delude, deceive, Tivά, Tivós, and rivi Ovμóv, O 322, 594; blind, N 435.

θελκτήριον, α, τό, (θέλγω)= deli-gods, in exterior, A 131. ciae, charm; 0 509, means of appeasing the gods.

θέμεθλα and θεμείλια, τά, (θεῖναι). fundamenta, M 28; the first, fig. bed (roots) of the eye, E 493; lower part of throat, near the jugulum, P 47. Jéμev(a)=Oεivai, inf. aor. from Tí

Géo, imp. aor. act. from rienu.
Oco-Sunτwv, gen. pl., (déμw), a diis
constructorum, god-built, ↔ 519†.

θεο-ειδής, έα, acc., (είδος ), godlike,
beautiful as the gods, B 623, o 271.
θεο-είκελος, ον, (ε), (ίκελος), like the

CEO-Kλuμevos, seer in Ithaka, son
of Polypheides, o 256, v 350.
leo-mрonéwv, part., vaticinans,
prophesying, A 109.

Օպ.

θεο-προπίης, gen., ην, ας, and -πρόπιον, gen. pl. ίων, (θεοπρόπος)=θεί

θέμις, ιστος, ιστι, ιστα, ι, ιστες, (θεῖ-φαντον, vaticinatio, vaticinium, vai), custom, usage, that which is laid prophecy, oracle, A 385. down or established not by written law, but by old law, E 761, ι 112, 115; ἐστί, fas iusque est; with inf. . ., sicut fas est, as is right, B 73; also with gen., žɛivwv, with dat., 386; fatum, Alòs OéμOTEL; decisions, II 387; prerogatives, joined with oknπTρOV; TελεTV, рay dues, taxes. Personified, Themis, B 68, Y 4, 0 87, 93.

θεο-πρόπος, acc. ov, (cf. ἀρι-πρεπής)=θεοφάντωρ, one who di closes th: will of gods; vates, seer (N 70, oliviorns), a 416.

béμwσe, aor. (Oɛμów), coegit, forced, with inf., 486 and 542.

θεός, οὔ, οῖς, ε, όφιν, όν, οί, ῶν. oioi, niç, oúc, comm., deus (dea), god (goddess); of individual deities, ▲ 514,

θεμιστεύει, οντα, (θέμις), give law, τινί ; τινός, govern, ι 114.

394; then like numen, the deity, σὺν θεῷ, ἄνευ(θε) θεοῦ, ὑπὲρ θεὸν, ἐκ θεόφιν. [Often pronounced by synizesis, e. g. 251, fj.]

θεουδής, έα, (θεό-Εαδής ?), η "sing the gods, pious, T 364. (Od.)

Deрáπevov, 1 sing. ipf., (08v), serviebam, serve, v 265†. [a]

θεράπων, οντι, όντα, ε, ες, ας, come rade, comrade at arms (esquire, not servant), cf. A 255, B 110, ♪ 23.

θερέω, see θέρομαι.

θερμαίνω, only subj. aor. θερμήνη, calefaceret, warm, heat, 7; opt., prs. pass. Oɛpuaivoiro, calefieret.

Oepuóv, ntr. á, fervidum, a, hot, warm, 1 388.

Cépμete, imp. prs., calefacite;

-Cev, suffix (cf. Lat. -tus). I. in general, (1) local, answering question whence, πεδόθεν, funditus; Τροίη, ovpavó-, oikó-; also with , àπó; with verba movendi, pépei, ayew; sentiendi, Ιδηθεν μεδέων.—(2) denoting source, & 477, Y 305, cf. aivó-, oló--(3) specifying originator, O 489,

447.-(4) temporal, noεr, öπolev, postmodo. II. with designations of persons, Osó-, divinitus; Tarpó-, Aió-, δημό-, ἐμέ- (with ἄνευ, Ο 213), σέ-, -;

Oeó¤ev, divinitus, from the gods, π 447†.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Θήβη and Θήβησι, ας, name of a
city, (1) in Troas, at foot of Mount
Plakos, residence of Eetion, A 366, Z
397; destroyed by Achilleus. —(2)
ἑπταπύλοιο, ἐυστεφάνῳ, πολυηράτῳ,
iɛpà Teixea, in Boiotia, orig. founded
by Kadmos; Onẞaode, to Thebes.
Θῆβαι, only pl., ἑκατόμπυλοι, city in

Oepoírns, slanderous demagogue in
Greek camp, B 212-69.

θέρεσθαι, prs., fut. mid. θερσόμενος,Egypt on Nile (Διὸς πόλις), δ 126,
- 507, pass. aor. subj. Oɛpéw, ferve-
scere, be warm, warm one's self, so also
pass., p 23; Tupós, incendi, Z 331.
Cés, imp. aor. from ríoŋui.
θέσ-κελον, α, (κέλω), wondrous, ἔργα
ntr. adv., mirum in modum,
107.

;

pass. ipf. 3 sing. Oépuero, calefiebat,
Y 381.

Cépos, vc, ε, (fornax, fur-nus),
aestas, summer, n 118.

Θερσίλοχος, a Paionian, slain by
Achilleus, 209, P 216.

Béoriv, acc., (σεπ-, sequi?), following, attending the deity; pious or divine, glorious, ἀοιδόν, ρ 385; ἀοιδήν, α 328. (Od.)

θεσμόν, acc., (θεῖναι), site, ψ 296†. Oéorea, town in Boiotia, B 498†. θεσπεσίοιο, gen., ῳ, ον, η, η, ην, άων, adv.-wc, 0 637 (0ɛóg and Téropat ?), astonishing, tremendous, in good and bal sense; θεσπεσίη, by providential ordering, B 367. θεσπι-δαές (δαίω), πῦρ, fiercely blaz-|728, θ 265.

ing, M 177.

Compuroí, tribe dwelling about Dodona in Epeiros, π 427; their king Pheidon, 316. (Od.)

Berralós, son of Herakles, father of Pheidippos and Antiphos, B 679†. DeoTopians, son of Thesfor, (1) Kalchas, A 69.-(2) Alkmaon, M 394. Θέστωρ, (1) father of Kalchas.-(2) of Alkmaon.-(3) son of Enops, slain by Patroklos, II 401†.

léo-paros, ov, a, léopal before rough breathing, (θεός, φάναι, φαίνειν), cf. faum, ntr., decrees of fate; with ἀήρ, 3=thick.

I 381.

OnBaîos, (1) a Theban; but (2) as proper name, father of Eniopeus,

120.

enyel, wv, prs., whet (the teeth); imp. aor. mid. Ongáo0w, let cach one sharpen well his spear, B 382.

θηέομαι, only opt. θηοῖο, ipf. θηεῖτο, ἐθηεύμεσθα, θηεῦντο, aor. θηήσατο, αυτο, αιο, and ́θησαίατο, 3 pl., (θέα), mirari, contemplari, gaze at, admire, Q 418, n 133; Tivá, σ 191; with part., ρ 64; τί, Κ 524, ο 132; θυμῷ, ε 76; joined with synonymous verb, y

Gns, 2 sing. subj. aor. from rienμi. θηητήρ (θηέομαι), beholder, i. e. fancier, connoisseur, p 397† (v. 1. Onpnτήρ).

θήιον, θέειον, sulfur, brimstone, X 4931.

θήλεας, see θῆλυς.

θήλεον, ipf., (θηλέω θάλλω), (the meadows) bloomed (with violet blossoms, lov), 73†.

Aus (also with fem. substs.), vv, fem. sia, ai, as, and Oýλɛas, E 269, and θηλύτεραι, άων, ῃσι, λ 386, gentler, feebler, cf. gentle sex; femininus, muliebris,female.—(2) fresh, refreshing (dew, & 467).

θημῶνα, τόν, (θεῖναι), congeriem, heap, & 368.

Onv, in prose, nov, allied perh. to dn, then, so then; also î-, où- (îñ). enoto, mirareris, opt. from Onέo

[ocr errors]

e dos, i, iv, i, a Nereid, mother of Aceus by Peleus, & 431 sqq., 62, cf. A 502 sqq., 397 sqq.; epithets, ἁλοσύδνη, ἀργυρόπεζα, ἠυκόμοιο, καλλιπλοκάμου, τανύπεπλε.

θέω, θέεις, etc., prs., (inf. also θείειν), ipf. (iter. Oéεokov), fut. Devorai, odai, curro, run; of men and animals; part. joined with other verbs=ocius, quickly, in haste, M 343, Z 394, x 106; also of ships, potter's wheel, vein, and in gen. of round or quick-moving things. θεώτεραι, θύραι, divinae, ν 111†.

pai.

θηρί, θῆρε, du., and θῆρες, εσσιν, ας, (Eng. deer), fera, wild beast, & 473.

θηρευτῇσι, dat. pl., (θήρη), venatoribus, hunters, joined adjectively with avopάoiv and kúveσow, M 41. (11.)

enpeúovra, part., (Onpn), venantem, hunting, r 465†.

Cńpn, ns, nv, (Php), venatio, chase,

i 158.

θηρητήρ, α, ες, ας, and θηρήτορας, |(θέω), citus, quick, with δαῖτα, θ 38, I 544, (Onpm), venator, hunter; 397, proleptically; vú, swift-descending, bebetter reading θηητήρ. cause night, in the countries on the Mediterranean, follows more speedily than with us the setting of the sun (cf. B 388); vnooi, swiftly flitting by, and sinking in the horizon, o 299.

Onpiov, ró, (Onp), beast, к 171 and

θοόω, only aor. ἐθόωσα, (ἄκρον, prae), acui, brought to a point, i 327†. θόρε, aor. fron θρώσκω.

θοῦρος, ον, fem. θούριδος, ῖν, (θρώOkw), impetuosus, rushing, raging, na-|impetuous; Ares, E 30; ἀλκῆς, ἀσπίδα,

Ares

180.

Onτes, pl., (Oεivaι, conditio), laborer on fixed terms, hired laborer, day laborer (opp. dues, vanquished serfs, slaves), 8 6447.

enoaíaτo, 3 pl. opt. aor. from Onέopai, mirarentur. Onoaтo, he sucked, see θάω.

Θησεύς, acc. έα, λ 631, Theseus; tional hero of Athens and Attika, A aiyida.

265.

[blocks in formation]

θῶκος, οι.

θόωκος, οι Ξ
Θόων, ωνος, (1) a Phaiakian, θ 113.
(2) son of Phainops, slain by Dio-
medes, E 152.—(3) a Trojan, slain by
Odysseus, A 422.—(4) a Trojan, com-
rade of Asios, slain by Antilochos, M
140, N 545.

Oówσa, a nymph, daughter of Phor-
kys, mother of Polyphemos, a 71.
Ooorns, herald of Menestheus, M

342.

Oón, name of a Nereid, Σ 40†. θοινηθῆναι, aor. pass., (θοινάω), to be entertained, 36†.

Cóλov, oto, only gen. sing., building of circular form, with vaulted roof, in court-yard of Odysseus. (See plate III., k.) Goós (no gen. sing.), only gen. dat. and acc. pl. Gon, áwr, yo(iv), adv. Co@s,

Θίσβη, town in Boiotia, πολυτρήρω va, B 502+.

θλάω, only aor. ἔθλασε, θλάσσε, shattered, E 307.

θλίβω, only fut. θλίψεται ὤμους, will rub his shoulders, p 221†.

|

evioкov, prs., aor. Oavev, etc., inf. θανέειν, fut. θανέεσθαι, pf. τέθνηκα, part. τεθνηώς, ῶτος (and ότος, ότα, ότας), etc., τεθνηκυῖαν ; pf. sync. τεθνᾶσι, αίην, ης, η ; τεθνάμεν(αι), τέθναθί, άτω, mori, die, ὑπὸ χερσίν τινος; joined with πότμον ἐπισπεῖν, Η 52; οἰκτίστῳ θανάτῳ,λ 412. τεθνηῶτες and θανόντες, mortui, the dead.

|

|

Opǎov-unlos, Sarpedon's charioteer, Π 463†.

θρασύς, ύν, ειάων, audax, bold, dar ing, rash, A 553.

Ovητós, ý, etc., (no ntr.), mortalis, Υ 41; βροτόν, π 212.

Bóas, avros, (1) son of Andraimon, B 638; in Aitolia, ▲ 527.—(2) Oɛìos, son of Dionysos and of Ariadne, of Lemnos, 230.—(3) a Trojan, slain by Menelaos, II 31ì.

Opάotos, a Paionian, slain by Achilleus, 210. [ă]

θράσος, τό, Ξ 416 [ἅ]=θάρσος, a1dacia, boldness, courage.

Θρᾶσύ-δημος, v. l. see Θρασύμηλος. θρᾶσϋ-κάρδιος, stout-hearted, Κ 41.

(II.)

θρασυ-μέμνονα (μίμνω), bravely steadfast; Herakles, E 639.

Θρασυ-μήδης, son of Nestor, I 321,

Κ 255.

θρέξασκον, aor. iter. from τρέχω.
θρέπτρα, τά, (=θρεπτήρια from τρέ
pw), praemia educationis, return
for bringing up, ovdè tokevσiv Openтρа
piλois dπédwKEV, A 478 and P 302, nor
did he recompense his parents for (their
care in) bringing him up.

θρέψα, aor. from τρέφω.
Θρᾴκη, Θρήκηνδε, Θρήκηθεν, Thrake,
a region in northern Greece beyond
the Peneios, inhabited by Kikones and
Paiones, B 845, Y 485, A 222; trav
ersed by river Axios; hence adj.
Θρηίκιον, ῳ, οι, ης, Thrakian; sea, Ψ
230; Zápov island Samothrake, N
13; the inhabitants of Thrake are call-

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

which

[ocr errors][ocr errors]

ed Opikes, wv, (sing. Opýtka), also
Θρήικες ἀκρόκομοι, Δ 533.

θρήνεον, ἐθρήνεον, ipf., (θρηνέω), were raising the funeral song (Opĥvos, QB 721), 722, w 61.

Opivus, vi, vv, footstool, (1) of the helmsman running athwart the ship, O 729.-(2) elsewh. footstool, either as in cut No. 113, from Assyrian original, attached to the chair, or usually standing free. (See cuts Nos. 73, 74, 113.)

Θρήξ, see Θρήκη.

Optykós, oioi, coping, cornice, pl. battlements, p 267. (Od.)

θριγκόω, only aor. ἐθρίγκωσεν, crowned the top of the wall, to make it impassable, with bramble-bushes, 107.

Opivakin, fable-island, pasture of
the cattle of Helios, μ 135; the ancients
identified it and located it in Sicily.
θρίξ, τρίχα, ες, ας, θριξίν, capillus,
pilus, hair, also spoken of wool, and
of bristles, 135.

θρόνα, τά, flowers, Χ 441†.
Opóvior, town of the Lokrians, B
533t.

Opóvos, ov, etc., arm-chair, with high
back and footstool; cushions were
laid
upon the seat, and over both seat
and back carpets were spread. (See
cut, under äuruкa; cf. also No. 113,
where two chairs, from Assyrian and
from Greek originals, are represented.)

those who suddenly and irrecoverably
disappear, v 63, d 515. []

Ovéorns, brother of Atreus, & 517,
107; father of Aigisthos, who is
hence called Oveotiádns, d 518.
Ovýels (Ovos), smoking with incense,
fragrant, & 48.

θυηλάς, τάς, (θύω), part of the vic-
tim to be burned, I 220f.

θυμ-αλγέος, έι, έα, ές, (ἄλγος), heartpaining, grieving, π 69.

θυμ-ἁρέα, ές, dear, welcome, ρ 199,

I 336.

Opóos, o, speech, tongue, A 437†. Opulixen, aor. pass., (Opuλioow), was crushed, 3961.

Ευέεσσιν, see θύος.

búella, y, av, ai, aç, (Oów), tempest (of wind or of fire); also of sudden gust which, like the Harpies, snatches away

[blocks in formation]

639.

θῦμο-ραϊστής, έων, (ῥαίω), life-destroying, N 544. (II.)

θυμός, οὔ, ᾧ, όν, (θύω), strictly, that which is in constant motion (blood as the vehicle of the anima), (1) life, vital strength, ἑλέσθαι, ἀποπνείων, etc. (2) heart, as seat of emotions, courage;

Opúov, Tó, coll., rushes, 351†. []

Θρύον, τό, (lit. reedy), and Θρυόεσ-|also wrath, ἀπὸ θυμοῦ = ἀπο-θύμιος;
carols (lit. reed-town), a town on a
ford of the Alpheios, B 592, A 711.
θρώσκωσι, ων, prs, ipf., aor. θόρε,
Copwv, etc., salire, leap, iní (v) rivi,
invadere, attack.

as feeling desire, appetite (even for food
and drink).-(3) as seat of reason;
mind, thought, ἐν θυμῷ βαλέσθαι, lay to
heart.-(4) in general signif. disposition,
nature, heart,-iv otýlεool, & 215;
(ἐν) θυμῷ, locat., in (his) heart, soul,

θρωσμῷ, dat., (θρώσκω), πεδίοιο, ris-
ing or rise of the plain (on Skaman-
dros), K 160. (11.)

145, v 301, 304; from the heart, seri-
ously, Ο 212, Ω 778; κατὰ φρένα καὶ
θυγάτηρ, έρος, ός, έρι, έρα, έρες, έρεσ- | κατὰ θυμόν, mente animoque, in
σιν; sync. θυγατρός, ι, θύγατρα, τρες, | mind and in soul, in the inmost heart;
rpov, filia, daughter, O 197. [ in
forms of four and five syllables.]

Ovpós, used as equivalent to one's own
self, ε 298, o 202, X 122.

Oupoírns, a Trojan chief, r 146†.
θυμο-λέοντα, acc., lion-hearted, E

θυμο-φθόρος, ον, α,(φθείρω), destroying life, fraught with death, fatal; Z 169, inciting to murder; at risk of his life, wanton, 7 323; ô 716, consuming (grief).

δ

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Oúvov, part. prs., imp. Ouvɛ, besides these forms, ipf. Ovvε, ov, (Oúw), rush or dart along, charge, ▲ 342.

Ovóev, ntr., (Ovos), odorous, O 153†. evov, gen., arbor-vitae, with fragrant wood, & 60t.

Oúɛa, Ouéwv, ntr., burnt-offerings, Z 270.

Ovo-σkóos, ol, (σкoƑεiv), one who, from the smoke rising from the burnt-offering, draws an omen, ₪ 221, p 145.

Ovów, only pf. part. Telvwμévov, (Ovos), fragrant, 172†.

Oupale, foras, to the door, forth, out, E 694, & 410.

Oupa-úpovs, acc. pl., (ŵpa), guarding the doors, X 69†.

Ouρeóν, Tóv, door-stone, placed by Polyphemos at mouth of his den, L 240. (Od.)

θύρετρα, τά, (θύρη), wings of a door, door, B 415; avλñs, x 137, near to the σTóμa Xaúρns (see plate III., o). [~]

Oúpn, no gen. and dat. sing., pl. gen. áwv, dat. not, door, folding doors, gate, a 441, 47; entrance, v 370; B 788, ini Oúpnoi, at the court (cf. our phrase 'Sublime Porte,' as designation of Sultan, also [Xen.] Basilews Oúpai). Cúpno, 352ēúpno, foris, forth. Oúpale, foras. []

[ocr errors]
[ocr errors]

θυσανόεσσαν (θύσανοι), richly tasseled, many-tasseled, E 738. (I.)

búσăvoi, nis, (lúw), tufts, tassels, B 448. (II.) []

Ovodλa, rá, (Ovw), implements employed at orgies of Dionysos, Thyrsi, Z 134t. (See cuts.)

I. Oówv, prs., ipf. Gõɛ, (Oέw), (1) heave, surge; of water, 234, rushing with swollen stream; apart, swam in blood. -(2) sacvire, A 342, raged; Tepi Too Yxi, raged charging around and in front with his spear, II 699.

II. Osovтa, part. prs., ipf. Ouɛ, aor.

θῦσε, σαμεν. σαι,
(Ovos, tus), offer by
throwing or pour-
ing upon the fire to
be burnt a part of,
the first-fruits of, a
meal, 446, o 260.

(See adjoining cut.)
Εϋ-ώδεος, εα, (ὕδω
da), fragrant, & 121.
(Od.)

θωήν, τήν, mul-
tam, penalty, B 192,
N 669.

(θῶκος) θόωκος, οι, θῶκον, ψ, ους,(1) sedes, seat, B 14.-(2) consessus, assembly, ẞ 26; Owкóvềɛ, ε 3, to the assembly.

Θῶν, ῶνος, a noble Egyptian, δ

228†.

θωρηκτάων, οῖσι, from θωρηκτής,
(won), cuirassed, 429. (II.)
Oúpns, no dat. pl., breastplate, cuirass,
corselet, A 19 sqq.; usually of bronze,
consisting of two plates (yvala). (See
adjacent cut, also cuts Nos. 36 and 78.)

The cuirass fitted closely to the body,
and was cut square off at the waist;
the shoulder pieces (see cut) were drawn
down by small chains and fastened to
buttons (see cut No. 78); the metal
plates were united by clasps (see cut
No. 22); the upper part of the thighs
was protected by the uíron, worn over
the apron, Zua, of leather or felt, by
its metal flaps, Tréρuyεs (Nos. 12, 36,
85), or plates (Nos. 3, 36, 78); over the

Cara

PAP7JA

slain

Pelopo

Labe

traor

COY, OF

« PreviousContinue »