Page images
PDF
EPUB

χαλκο-βαρής, ές, (βάρος), heavy with pf. part. κεχανδύτα, plupf. κεχάνδει, brass, of ponderous brass, 0 465; also (prehendo), contain, hold, öoov kefem. from βαρύς, -βάρεια, 1 96, χφαλὴ χάδε φωτός, he gave as loud a shout as the head of a man (could) contain (cf. II 76), i. e. shouted as loud as he could, A 462.

259.

Xaλкo-Baτés (Báros), with bronze threshold, v 4. χαλκο - γλώχινος, gen., (γλωχίν), with bronze point, X 225†. χαλκο-κνήμιδες (κνημίς), with greaves of bronze, H 41†.

χανδόν, adv., (χανδάνω), hiantis instar, greedily, † 294†. χάνοι, see χαίνω. χαράδρης, gen., pl. αι, (χαράσσω),

χαλκο-κορυστῇ, ήν, (κορύσσω), hav-gully, ravine, mountain torrent, Δ 454 ing bronze armor, brazen-clad, E 699. (11.)

and II 390.

χαλκο-παρῄου, gen., (παρειά), with side-pieces (lit. cheeks) of bronze, of helmet, w 523. (II.)

xaλкó-πod(e), du., (Tous), with hoofs of bronze, 41 and N 23.

χαλκός, οἷο, and οῦ, and όφι, ῷ, όν, aes, copper or bronze, which consists of copper and tin (brass, an alloy of copper and zinc, was not known to the ancients), Z 48, p 10; utensils of bronze of every sort, cf. ahenum, 349; knife, hook, axe, weapons and armor in general, exc. shield and breast-tude plate, 434 = with sword and spear; αἴθοπι, νώροπι, νηλέϊ, ταναήκεῖ, ἀτειphs; ¿πελλaTо, was riveted upon it; bronze (and gold) utensils served also as presents and ransom, X 50, 340.

χαλκο-τύπους (τύπτω), inflicted with weapons of bronze, T 25†.

χαλκο-χίτωνες, ων, ας, (χιτών), with coat of bronze, brass-clad, A 371.

Χαλκωδοντιάδης, son of Chalkolon, king of the Abantes in Euboia, Elephenor, B 541†.

Xáλкwv, wvos, a Myrmidon, the father of Bathykles, II 595†,

xãμadis, adv.. (xauai), to the ground, Z 147, 0 714, o 114.

χαμᾶζε, adv., (χαμαί), to the ground, down, I 29; to or into the earth, 134, 136.

comp.

χαρείη, χάρη, sce χαίρω. χαρίεις, χαρίεν, εντ(α), εσσαν, Grepov, sup. LEOTαTоs, n, (xápis), graceful, charming, lovely, A 39; 0 167, winning gifts.

χαμαί (old locative from χαμα, humi), on the ground, E 442; = xaμᾶζε, with πέσε, βάλλω, χύντο, Δ 482,

E 588, 181.
Xăμai-evvaí, pl., (εvvý), making their
beds on the ground, II 235†.
Xăμăι-euvädes, pl. fem., (εvvášw),
oves, foreg., lying on the ground, к 243
and € 15.

xavdávw, ipf. èxávdăvov, xávdave, fut. χείσεται, aor. ἔχαδε, χάδε, έειν, |

[ocr errors]

χαρίζεαι, εο, εσθαι, όμενος, η, ipf. χαρίζετο, aor. χαρίσαιτο, σασθαι, (χάpic), show favor, gratify, rivi; court favor by lies, 387; 15, it is hard for a single person to win for himself gratitude for a gift, i. e. it is too much to expect that one person single-handed should make a gift and look to grati

alone for the recompense; rí, bestow abundantly, A 134; and esp. πapεόντων, α 140, giving freely of her store; pass. plupf. KexάptoTo, was dear to her; pf. part. Kexapioμέvos, ε, a= = χαρίεις, pleasing, welcome; ntr. pl., μoi—0ɛíns, thou couldst gratify me.

χάρις, ἵν, ἴσιν, fem., (χαίρω), gratia, (1) love, favor, φέρειν τινί, confer upon one. (2) gratitude, ápéolai, earn; Τρώεσσι, from the Trojans, ἐυεργέων, for benefits; ou rig jev, one had no thanks; 650, may the gods grant thee in return for these things a soulsatisfying recompense; idéw, would thank thee, xápiv "Ekropos, for Hcktor's sake. (3) grace, charms, Kádλéï καὶ χάρισι στίλβων, shining in beauty and grace; also of things, words, and actions, o 320.

Χάρις, properly the same word as foreg. personified as wife of Hephaistos, Σ 382 ; pl. Χάριτες, ων, εσσι, the Graces, handmaids of Aphrodite, E 338, 267, P 51, 18, o 194. χάρμα, ατα ζ 185, ntr., (χαίρω), gaudium, joy, r 471; as appositive, 185; source of malignant joy, Z 82. χάρμης, η, fem., (χάρμα?), joy in battle, desire for the fray, eagerness for combat, x 73, N 82; Δ 509, do not yield

in fury to the Argives; also of ani- χειρῖδας, τάς, (χείρ), loose or false mals, II 823; also battle, προκα-sleeves, bound over the hands instead λέσσατο, χάρμῃ, he had challenged to | of gloves, ω 230†.

battle.

χειρότερος, οισιν, (χέρης), = follg.,

χαρ-οποί, with sparkling eyes, λ|Υ 436 and Ο 513.

611†.

Χάροπος, king of Syme, father of Nireus, B 672†. Χάροψ, οπά, son of Hippasos, brother of Sokos, wounded by Odysseus, A 426t.

χείρων, ονος, ι, α, ες, (χέρης), de|terior, inferior, worse, Ο 641, λ 621,

P 149, 325.

Χάρυβδις, ιος, ιν, (χάραδρα), fem., Charybdis, personification of the whirl- | Τ 390. pool opposite the “howling” Σκύλλα, μ 113, ψ 327; δεινήν, δῖα, μ 104,

235.

Χείρων, Cheiron, the centaur, skilled in healing and prophetic arts, intructor of Asklepios and Achilleus, δικαιότατος Κενταύρων, Λ 832, Δ 219, Π 143,

χεῖλος, χείλει, εα, εσ(σ)ι(ν) (χειῇ), lip, Χ 495, ἀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες, biting their lips, a 381; border of the ditch, M 52, cf. δ 132, ο 116.

χατέουσ(ιν), and part. έουσι, έουσα,low, φ 411 and x 240. (χάσκω, κῆτος), inhiare, γ 48, θεῶν, have need of; elsewh. desire, demand, o 376, I 518.

Β

χατίζεις, ει, ων, (χατέω), with gen., (1) have need of, Σ 392, P 221, sc. αὐτῆς; elsewh. (2) desire, beg, X 351. χειῇ, τῇ, (χάσκω, hio), hole, Χ 93 and 95.

χειμερίῳ, ον, ?, αι, ῃσιν, (χεῖμα), wintry, r 222; vdwp, snow-water,

420.

χείσεται, see χανδάνω.
χεῖσθαι, see χέω.

χελιδών, χελιδόνι, hirundini, sual

χέραδος, τό, gravel, pebbles, Φ 319†. χέρειον, see χερείων.

χερειότερος, ον, (χέρης), see follg., 248, M 270.

χερείων, ονος, ι, α, (χέρης), deterior, inferior, worse ; δέμας, in figure; φυήν, in size ; οὔ τι χέρειον, 'tis not ill, with inf., ρ 176; τὰ χερείονα, ill counsels, A 576.

χέρης, χέρηι, χέρηα, χέρηες, ntr. χέρεια, (χείρ, i. e. under one's hand, subject), humble, low, base, A 80, Ξ 382; with gen. has force of comparative,

Δ 400.

χεῖμα, ατος, ntr., hiems, winter, η 118, λ 190; cold, ξ 487. (Od.)

χειμά-ρροος (from σροος, ῥέω), -ρρῳ, χερμάδιον, «, α, οισι(ν), ntr., (χείρ), Ε 88; -ρροι, ους, swollen (lit. flowing)loose stone, of such a size as to fit the with (water from melting) snow, ποτα-hand and be easily thrown, Ε 302, Π μός, Ν 138.

774.

χερνῆτις, fem., (χείρ), living by hand labor, woman who spins for daily hire, M 433t.

χέρ-νϊβον (χείρ, νίπτω), wash-basin, Ω 3044.

χειμών, ῶνος, storm, rain, Γ 4, P 549, 566.

|

39

χερ-νίπτομαι only aor. -νίψαντο, washed their hands, A 4494. χέρ-νιψ, acc. νίβα, water for washing the hands, a 136. (Od.) Χερσι-δάμας, son of Priamos, slain by Odysseus, Λ 4234.

χείρ, χειρός, (ί), (α), (ε), ες, ῶν, εσσ(ιν), ας, also χερί, χερσ(ίν) (χερ-, radical meaning “grasp,” old Latin hir), manus, hand, hand and arm, Z 81, a 238 ; fist, στιβαρῇσιν, μ 174; ἀνέχειν, raise, in prayer, ν 355; τινί, pray to, Γ 318; pi. freq. in conventional use = sing., ν 225 ; 288, κατέρεξε, stroked him with the hand; ἐν χερσὶ τίθει, laid in his hands or arms, intrusted, of present or prize, A 441, y.51; coupled with πόδες, χ 477 ; pl. fig. = strength, might, υ 237, Z 502, coupled with μέ- χέω, I. act. pres. and ipf. χέε(ν), νος, δύναμις, βίη; ἐπιφέρειν, ἐφιέναι, χέον, mid. χέοντ(ο), etc., only unconἰάλλειν τινί, attack ; (εἰς) χεῖρας ἱκέ-|tracted forms, exc. χεῖσθαι κ 518, fut. σθαι, fall into the power. | χεύω, aor. ἔχειν, εαν, (ἔχε(εν), χεύ

χέρσονδε, on the dry land, Φ 238†. χέρσου, ψ, ον, fem., land, shore, Δ 425, ζ 95.

χεῦαι, αν, ε, see χέω.

χεῦμα, τό, (χέω), that which is poured out, casting, Ψ 561†.

αμεν, (ἔ)χεῦαν, subj. χεύομεν, ωσι, imp. χεῦον, άντων, inf. χεῦαι, part. χεύας, αντες, άντων, aor. mid. (ἔ)χεύατο. II. pass. pf. KέxvvTaι, plupf. KéXUT(0), (E)KEXUVTO, aor. xv0ein; with pass. signif., aor. sync. (xuro, (xvvro, Xvμévn, (XεFw). I. fundo, pour, scatter; Zeus vdwp, it rains; M 281, pours down snow; oñua, raise a monument; Túμßov, funeral mound; x0ovi, throw down, scatter on the earth; pale, let fall on the ground; avruέva, breathe forth; pwviv, let resound; mid. xov, pour out a libation, elsewh. with reflexive signif.; strew upon one's head, throw one's arms around, they shower their missiles forth.-II. pass. fundi, flow, be strewn; Táλiv xúτo, flowed back, lie spread out; with k, effundi; pé, threw themselves upon me, к 415; άupi Tivi, embrace.

xili(a), thousand, H 471, 0 562.

(11.)

χίμαιρα (χίμαρος), she-goat, Z 181†. Xiuaipa, fem., Chimaera, fire-spouting monster; its fore part a lion, its middle a goat, its hinder part a snake, sent as a plague upon Lykia, but slain by Bellerophon (the cut is from an Etruscan bronze statue of large size in the museum at Florence), Z 179 sqq., II 328.

χηλός (χάσκω), χηλοῖο, οὔ, ῷ, όν, οἱ, olov, fem., chest, 51, II 228.

χἡμεῖς = καὶ ἡμεῖς, Β 238. χήν, χῆν(α), ες,· ῶν, ας, masc. and fem., (xaivw? Ger. Gans), anser, goose, o 174, B 460.

xnρăμóν, τóν, (xάokw), hole or crevice in a rock, 495†. χήρατο, aor. from χαίρω. xnρevel (xnpn), is deprived of, goes without, avopov, hominibus, 1247.

L

xnen, yv, aι, (xaívw), bereaved, widowed, B 289; with gen. σou, Z 408.

χήρωσας, ε, aor, (χήρη), thou hast bereft, P 36; make desolate, E 642.

χηρωσταί, οἱ, (χηρόω), surviving relatives, heirs of one who dies childless, E 158.

χήτεϊ, ει, ntr., nom. χῆτος, (χατέω), from lack (of), TIVÓS, π 35. (II.)

χθαμαλή, αί, comp. -ώτερον, sup. -ώτατον, (χαμαί), humilis, low-lying, low, X 194, μ 101, N 683.

χθιζός, όν, ά, (χθές), hesternus A 424, ntr. = heri, yesterday, T 195; Xoisa Te Kai Tρwil', it was (only) yesterday and day before yesterday when the ships of the Achaians were gathered in Aulis, it was recently (verses 305-307 are parenthetical), B 303.

=

χθών, ονός, ί, a, humus, tellus, ground, earth; ii xeovi, upon the earth; i x0ova, to the ground; the region, v

352.

Χίος, οιο, island on the Ionian coast of Asia Minor, y 170, 172.

χιτών, χιτῶνος, νι, ν(α), νες, νων, ῶσι, νας, (word of Semitic origin; Heb. ketonet, Eng. cotton), bodyjacket, tunic, 595; like a shirt, but without sleeves, of woolen, white, worn by men and women next the body, and confined about the middle by a girdle, 72; the cut represents Achilleus (clothed in the xirov) taking leave of Peleus (cf. also Nos. 59, 73); there were also long tunics, see ἑλκεχίτωνες; of soldiers, coat of mail, cuirass, B 416, A 100 (cf. cuts Nos. 12, 17, 85, 93); λάινον, sarcastic expression for death by stoning, I 57.

[graphic]

278.

χϊών, όνος, όνι, fem., snow, ζ 44, Μ |σ 20-II. mid. pass. be angry, θυμῷ, ἐνὶ φρεσί, κηρόθι, θυμόν, φρένα, ἦτορ, χλαίνης, η, αν, αι, άων, a piece of | in mind, heart; τινί, at or with a percoarse, shaggy woollen cloth, double or son; τινός, because of (also with ἐκ, single, διπλῆ, δίπλακα, ἁπλοΐδας, freq. εἵνεκα, ἀμφ ̓ ἀστραγάλοισι), Ι 523, Ν of purple color; cloak, mantle, X 493, 203, P 710.

460, 478, 480, 488, 500, 504, 516, χολωτοῖσι, dat. pl., (χολόω), angry, 520, 529 ; it served also as covering|wrathful, ἐπέεσσιν, Δ 241, χ 26. in sleep, being in fact a sort of blanket, χορδήν, τήν, (χολάδες), chordam, v 4, 95, y 349, 8 50. string of gut, φ 407†.

χλούνην, τόν, (ἐν χλόῃ εὐνήν ἔχοντα, etymology of ancients), making its bed or lair in the grass, epith. of wild boar, σῦν, Ι 5394.

χοροι-τυπίῃσιν, ταῖς, (τύπτω), tripudio, choral dance, Ω 261†.

Σ

χοροῖο, ῷ, όν, (όνδε, to the dance), οί, masc., choral dance, (1) dancing-place, 590, μ 318.—(2) dance, χορῷ καλή, beauteous in the dance, II 180. χόρτῳ, οισιν, masc., (hortus), en

χλωρηΐς, fem., (χλωρός), pale green, yellow green, epith. of nightingale as dwelling in fresh foliage, τ 518†.

Χλώρις, ιδος, daughter of Amphion, closure, Λ 774 and Ω 640. king in Orchomenos, wife of Neleus, χραΐσμ(ε), 201, = ἔχραισμε, η(σι), mother of Nestor, Chromios, Perikly-|ωσιν, εῖν, fut. ήσει, ησέμεν, 1 aor. menos, and of Pero, λ 281†. χραίσμησε, ῆσαι, (χρήσιμος), always χλωρός, όν, οί, άς, (χλοΓερός), fla-with negative, be useful to, τινί; with yum, greenish yellow, μέλι; δέος, pale reference to—, τί ; hence help, aid, and fear, Η 479, λ 43, Ο 4; elsewh. fresh,|ward off any thing, A 566, 589, Λ 117, verdant, ι 379, 320.

120, 193.

χράομαι (χρέος), part. χρεώμενος, trisyll., Ψ 834, according to his need; ntr., (χέω), melting-pits, | pf. κεχρημένος, ψ, ον, with gen. desiring, Τ 262 (πρόφασιν, as a pretext); as χοήν, άς, (χέω), libation, drink-offer-|adj. needy, p 347; plupf. φρεσὶ γὰρ ing, esp. in sacrifices for the dead, κ κέχρητ ̓ ἀγαθῶσιν, she had good sense, right feelings.

χνόος, ύ, (κνάω, κύνες), foam, ἁλύς, ζ 226. χοάνοισιν, Σ 470†.

518 and a 26.

χοῖνιξ, χοίνικος, fem., measure for grain, = a soldier's daily ration, about | one quart; ἅπτεσθαί τινος, taste of E my bread, τ 284.

χραύσῃ, aor. subj. from χραύω (χράFw, χρώς), scratch, graze, wound slightly, 138t; here belongs also aor. ἔχρᾶε, άετ(ε), fall upon, assail, τινά; with inf.

χοίρε(α), ntr., (χοῖρος), κρέα, of swine, of purpose, Φ 369, φ 69; but with τοι, suine-flesh, pork, ξ 81†. οἱ δαίμων, the god has handled (thee, χοῖρος, χοίρων, masc., porcus, hog,him) hardly. 73+.

χράω, part. χρείων, delivering an oracle, θ 79 ; mid. fut. χρησόμενος, ον, ους, to have an oracle given to one, for

χολάδες, fem., (χορδή, haru-spex), bowels, intestines, Δ 526 and Φ 181. χόλος, οιο, ου, ῳ, ον, (fel), gall I the purpose of receiving the divine re203, elsewh. wrath, τινός, as subj. or sponse, to consult with, θ 81, λ 165, κ obj. gen. one's wrath or wrath against | one; τινί, out of regard to any one, with μεθέμεν, λήσεσθαι; Χ 94, rage.

492.

χολόω (χόλος), act. fut. χολωσέμεν, aor. ἐχόλωσεν, σατε, σῃς ; mid. pass. pres. χολοῦμαι, οὗται, fut. ώσεαι, pf. κεχύλωται, ῶσθαι, ωμένος, etc., plupf. κεχόλωσο, ωτο, 3 pl. ώατο, 3 fut. κεχολώσομαι, σεαι, σεται, aor. also v. 1. χρεῖος, τό, want ; Τειρεσίαο κατά (ἐ)χολώσατο, χολώσαιτο, σάμενος, etc., = to consult with Teiresias; elsewh. aor. pass. (ἐ)χολώθη, χολωθῇς, θείς, affuir, business, need, β 45, a 409 ; debt, I. provoke, enrage, A 78, Σ 111, θ 205, | ὀφείλειν, οwe; payment of debt, θ 353;

χρέος θ 353, λ 479, χρείως θ 355,

χρεῖος, see χρέος. χρείων, see χράω. χρειώ, see χρεώ. χρείως, see χρέος. χρεμέτιζον, ipf, neigh, whinny, Μ 51†.

μ

ἀποστήσωνται, recompensent, re- | Ω 670, ὀλίγον ; ἕνα χ., once for all; ἐπὶ,
cover for themselves (pay back) the for a time, μ 407.
debt of yesterday, N 745 (v. 1. άñori- χροός, οΐ, όα, see χρώς.
Gwvrai, see themselves repaid for). χρυσ-άμπυκας, acc., (ἄμπυξ), with
frontlet of gold, of horses, E 358.
(11.)

Xpeú, subst. fem., [monosyll., short, Λ 606], (χρέος, χράομαι), want, need, ἐστίν, γίγνεται, cf. opus est, 136, Φ 322, ô 634, cf. A 341, I 197; with inf., ¥ 308; Tivá, a 225, K 85; with acc.

χρυσ-αόρου, ον, (ἄορ), with sword of gold, Apollo, E 509 and O 256. χρύσεος, ου, ψ, ον, οι, οισ(ιν); έη,

and inf., Σ 406, ὃ 707, Φ 322; τινάῃ, ην, αι, ησιν; εον, εα, and parallel τινος, Ι 75, 607, K 43, δ 634; parallel|form χρύσειον, ω, οι, οις ; η, η, ην, αι, form χρειώ ἱκάνει, εται, ἵκει, necessity της, ας ; (α), (χρυσός), aureus, golden, arises; Tvá (Tóσov, so sharply), TIvós; adorned with gold; esp. of all which shall he have any need of a tomb, the gods wear or possess, 'Appodirn, o 14, adorned with gold (see cut No. 2); golden golden yellow, bɛipai, vέφεα.

322.

=

χρεώμενος, see χράομαι. Xpń, subst. = χρεώ, sc. ἵκει, ἐστίν, opus est, (there is) need, 50; with inf., ▲ 57, II 631, y 209, w 324; with pers. acc. and inf., H 331, ¥ 644, 27, ω 407, cf. A 216, κ 490; οὐδέ τι (σὲ) xon, with inf. (to be supplied, II 721, Y 133, 7 500), or expressed, y 478, a 296, 118; rivá tivos, H 109, a 124, X 377.

Xpnileis, Swv, ovтɩ, οvτα, prcs., (xpń), need, Tivós, p 558, A 834.

Xρýμăτ(α), aσi, ntr., (xpáoμai), what one has for need or use, possessions, property, ẞ 78, 285, π 315. (Od.) χρίμπτω, aor. pass. Xpuoleis, (scrimp? xpiw?), πéλaç, approaching very near, κ 516†.

xpiw, ipf. xpiov, εv, aor. Exploε(v), χρῖσεν, σαν, σον, σαι, ἐλαίῳ, smear with oil, anoint, d 252; also bodies of dead, 186; außpovín, II 670; mid. χρίεται, εσθαι, fut. χρίσομαι, aor. σάμεναι, anoint one's self, ἐλαίῳ, κάλλει; love pappáky, smear one's arrows with juice of poisonous plants, a 262.

χροιῇ, τῇ, (χρώς), prop. surface, skin =body, 164†. Xpóμădos, masc., (Xpeμeti¿w), 688t.

Xpúon, Chryse, a harbor town in Troas, with temple of Apollo, A 37, 100, 390, 431, 451.

Xpuonis, idos, Chryseis, daughter of Chryses, A 111, 143, 182, 310, 369, 439. (Her proper name was Astynome.)

χρυσ-ηλάκατος, ου, ῳ, (ἠλακάτη), with golden arrows, Artemis, & 122. χρυσ-ήνιος (ἦνας), gleaming with gold, Z 205 and 0 285.

Xpúons, ao, voc. n, Chryses, the priest of Apollon Smintheus at Chryse: his daughter Astynome had fallen as booty to Agamemnon; upon his refusal to release her on ransom to her father, he induces Apollo, in answer to his prayers, to send a pestilence upon the Greek camp, which compels Agamemnon to yield up the maiden, A 11, 370, 442, 450.

|

Χρυσό-θεμις, daughter of Agamemnon and of Klytaimnestra, I 145 and

287.

χρυσό-θρονος, ου, ον, (θρόνος), on
throne of gold, golden-throned (cf. Aph-
grind-rodite in cut No. 2); epithet of Eos,
Hera, Artemis, A 611, ɛ 123.

χρυσο-πεδίλου (πέδιλον), golden-
sandalled [λ 604].
χρυσό-πτερον (πτερόν), with wings
of gold, → 398 and A 185.

χρυσό-ρραπις, voc. ι, (Fραπ-), bear-
ing a golden rod, of Hermes with his
magic staff, k 277, 331, ε 87.

χρυσός, οἷο, οὔ, ῳ, όν, gold, unwrought and wrought; ráλavтov, & collective = utensils of gold,

ing,

Xpoμios, olo, (1) son of Priamos, slain by Diomedes, E 160.-(2) son of Neleus, A 286, ▲ 295.—(3) a Lykian, slain by Odysseus, E 677.-(4) a Trojan, slain by Teukros, ✪ 275.—(5) chief of Mysians, P 218, 494, 534. Χρόμις, ιος, : Χρομίος (5), Β 858. χρόνιον, acc., (χρόνος), after a long time, ἐλθόντα, ρ 1127. χρόνον, τόν, (χερ-, χραίνω?), time, pound; πολύν, δηρόν, long time; τόσον, so long, Το 207.

=

[ocr errors]
« PreviousContinue »