Page images
PDF
EPUB

|

homines, mankind, the world, p 354, I 340, 361, 535, 125, a 95, cf. v 123 and 0 29; quisquam, any one, v

400.

åvráļw (ávín), ipf. avialov, pertae--(2) for action (of whatever sort), ◊ sum esse, be disgusted with, weary of, 258, μ 439, with inf., incipere, v 380; 460, 598, Σ 300; Ovμ, indignari, to speak, roîoi d' ávέorn, rose up (before indignant, grieved in heart, 270, x or among them), cf. Toto d' ávioráμe87; trans. annoy, distress, ¥ 721, 7 323. vos μETEON, A 58; for combat, battle, d [] 343, Β 694; τινί, σ 334; ἄν repeated, Ψ 709; freq. in tmesi, e. g. 0 118.—(3) from sick-bed, O 287; from grave, 56.

áviáw (ávín), ávinow, pass. ȧviãral, avinosis, act., taedio afficere, incommode, v 178, r 66; pass., be annoyed, wearied, y 117; riví, a 133, o 335; B 291, 'tis indeed hard to return out of weariness. [---] av-topwri, sine sudore, without sweat, O 228t. [~~~~]

orãoa, inf. ȧvorýμevai, for imp. see äva
under ává-, I.), surgerc, rise up.—(1).
from seat (of whatever sort), I 195, ε
195, 410, or from bed, 336, v 124.

avín, ns, molestia, burden, weariness, o 394, v 52; μ 223, unendurable bane; trouble, plague, n 192, p 446. (Od.) [i]

avinbeis, aor. pass. from áviáw, per

ἀν-ίσχων, ἰσχοντες, part., tollens, raising, E 798, 0.369; ávà d' ïoxeo= áváoxeo, hold thyself erect, i. e. be of good courage.

åv-ixveúwv (ïxvoç), investigans,
tracking back, X 192.

ἀν-νεῖται, see ἀνανέομαι, oritur.
ȧ-vońμov, imprudens, unreflecting,
B 270. (Od.)

ȧv-oíyw, ȧvéwye, ȧvye, ipf., and iter. άvaoiyeokov, аperio, open, к 389, 168, 228.

tacsus.

ἀν-ολέθρους (ὄλεθρος), incolumes, untouched by destruction, N 761†. ἄνομαι, see ἄνω.

441t.

ȧv-ínu, 2 sing. -íes, 2 sing. opt.
- ιείης, fut. -ήσω, 2ο1. 1. -ῆκα, -έηκεν, 2
-coav, subj. 3 sing. -in (conjectural
false reading, oɛɩ, σ 265), -ý, mittere.
-(1) send forth, 8 568; p 105, vomit
forth.-(2) loose, dεoμóv; open, Túλaç
(mid. Kóλrov, laying bare her bosom, X
80; aiyaç, skin, B 300); let go, o 265,
πVOS, B 34; w 440, forsake; give reins
to, E 880.-(3) loose upon, urge on, in--oas, exsilio, spring up, ik Оpóvwv,
citare, Υ 118, β 185; ἐπί τινι, against, ὕπνου, ἐς δίφρον, P 130; Ηέλιος,
E 405, 882; with inf., 362; exci- climbed swiftly up the sky, y 1.
tare, stir up against, impel, P 705, esp.
Ovpóc Tiva, also with inf., X 252, § 465.
[ἀντει, ἀντέμενος; elsewh. i.]

ἄ-νοον, κραδίην, quam excors fu-
isti, silly, foolish heart,
ἀνόπαῖα, see ὀπαῖα.
ἀν-όρνυμι, see ἀνῶρτο.
ἀν-ορούω, only aor. -όρουσεν, -σαν,

ἀ-νόστιμον (νόστος), reditu inter-
clusum, ë☺ŋkav, reddiderunt, cut
off his return, d 182†.

ἀ-νόστους (νόστος), reditu carentes, Oŋkav, made void their return, w 528t.

ȧvinpós (avín), molestus, troublesome, p 220, 377; ȧvinpέorepov, the more troublous for him, ß 190. (Od.)

ἀ-νιπτό-ποδες, Σελλοί, illotis pedibus, with unwashed feet, II 235†. ἀ-νίπτοισι (νίπτω),illotis,unwashed, Z 266†.

ἀν-ίστημι, I. ipf. -ίστη, fut. ἀν(α)ornow, aor. 1. -έornoε, imp. ävornoor, part. ȧvornoaoa, exciere, bid or make stand up, n 163; xεpóc, supporting with his hand, & 319; disperse, A 191; wake up, K 32; call to life the dead, 2 756; deport, transfer, 7; excitare, stir up to battle, Ο 64, Σ 358.-ΙΙ. ἀνίστα- | see ἀνέχω. μαι, fut. -στήσεσθαι, aor. -έστην (du. ávorýτηv, 3 pl. -έorav, part. -orás áv- | bilia, unendurable, ẞ 63†.

ἄ-νουσοι (νοῦσος), sine morbo, without disease, 255†.

ἀν-ούτατος (οὐτάω), non cominus vulneratus, unwounded, ▲ 540†.

ἀν-ουτητί, nor did any one draw
near without inflicting a wound, X
371t. [i]

ἀν-στάς, -στᾶσα, -στησόν, -στήτην,
ornoεolaι, etc., see ȧviorημi.
ἀν-στρέψειαν, see ἀναστρέφω.
ἀν-σχεθέειν, -σχεο, -σχήσεσθαι, etc.,

ἀν-σχετά (ἀνέχω), οὐκ, intolera

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ἄντ' = ἄντᾶ (old instr. case, ἀντί, ] ἀντίύω ; aor. ἀντιάσαιμεν, etc., occurGerman prefix ant, ent), adversum, rere, meet, n 293, μ 88, v 312, K 551; opposite; adv., and prep. with gen., encounter, O 297 (with dat., Z 127, (1) e regione, in the vicinity of, B 431, o 147), with gen., H 231; N 290, 626; coram, in presence of, before, strike; have or take part, share, with 141, she remained standing before him, acc., only A 31; elsewh. with gen., A X 232; a 334, holding the veil before 67, M 356, N 215, Y 125, Y 643 (mid. her cheeks; straight forward, ideiv, Q 62), a 25; 402, would that he τιτύσκεσθαι; ἄντα ἐῴκει, properly ore might enjoy just as much good luck as (instr.) similis fuit, was like him in -X 28; w 56, participate in the fucountenance.-(2) in hostile sense, ad- neral ceremonies of her son. versus, contra, against, vai, Y 75, 355; ἐλθεῖν, πολεμίζειν, στήῃς, ἔγχος deipai; avasyoμévw, having drawn back their hands (to strike); 159, before thee, to thy face. ἀντ-άξιος, ον, aequi pretii, equivalent to, with gen., I 401, A 514. (II.) ȧvráw (ävτa), ipf. ñvreov, fut. åvrýaw, aor. vrnoa, occurrere, meet, A 375, 201; Tivi, H 423, Z 399; Tiós, encounter, owns, & 327; H 158, then might he soon take part in battle, i. e. find an opponent; meet in hostile encounter, π 254.

|

|

"Avtela, dĩa, wife of Пpoiros, Z

160t.

ἄντην (ἄντα), strictly, the face, εἰσιδέEv, T 15, 223, cf. & 77; acc. of specification, in respect to countenance, with ivaliykios, sikéλn; acc. of direction, face to face, openly, co-oram, palam, A 187, K 158, O 247, 464, y 120, 221, 213, 158; in battle, ▲ 590, 307, X 109; forward, ✪ 399; in front,

M 152.

̓Αντηνορίδης, son of ̓Αντήνωρ, ἙλιKáwv, F 123; pl. A 59, sons of Ante

nor.

[ocr errors]

ȧvri-Biois, dat. pl. (ẞía), adversis,
hostile, έπέεσσι, Α 304, σ 415; ἀντίβιον,
adv., with verbs of combating, ǹ 20,
435, A 386; so also ȧvriẞíny, A 278,
E 220, 226. (Both advs. only II.)

ἀντι-βολέω (ἀντί, βάλλω), -ήσω, a01.
ἀντι-βόλησε, come in the way of, cf.
àvriáw, occurrere.-(1) meet acci-
dentally, encounter, II 790, Q 375, 275,
16; with gen. only, & 547; o 272,

shall be my lot, 306; elsewh. with
dat., e. g. H 114.-(2) meet intentionally
(a) as friend, K 546, ʼn 19, к 277; (b)
as foc, A 365, M 465; Tivi, II 847, v
229.-(3) interesse, have part in,
μάχης, Δ 342; φόνῳ, τάφῳ.

n

avrí-0Eos, 3, godlike, distinguished in rank, might, size, beauty; common epithet of kings, E 663; heroes, I 623,

257, a 21, o 90; Odysseus's companions, & 571; nations, 241, M 408; suitors, 18; Penelope, A 117; Polyphemos, a 70. [i]

ἀντί-θυρον (θύρη), κατ' -, opposite the entrance (out of doors), 159†.

[]

̓Αντί-κλεια, daughter of Αὐτόλυκος, wife of Λαέρτης, λ 85, ο 358.

"AVTI-Kλos, name of a Greek warrior in the wooden horse, d 286.

̓Αντήνωρ, ορος, son of Αἰσυήτης, husband of Osavú, I 262, A 59, 262. ἄντηστιν· (ἀντάω), κατ' - at the junction of the men's and women's apartments, opposite the entrance of the house (see table III. at end of volume), ex adverso, v 387†.

avrí (locative from avra), prep. with gen., strictly (1) in the face of, adversum, 0 415, 481; 115, before the eyes.(2) placed over against as equivalent, loco, instead of, I 116, 546, v 307, x 290.

X

ἀντί ̓, ἀντία, see ἀντίος. ἀντι-άνειραι, -ανείρας, matching- 452, δ 187. men, of Amazons, r 189. (II.) ἀντιάω, ἀντιόω (ἀντί), fut. ἀντιάσω, [ 138, Μ 188.

ἀντι-κρύς, ἀντικρύ, ex adverso,
opposite.-(1) coram, face to face
with, E 130, 819, H 362; "EKTOрos,
310. (2) straightforward, N 137;
outright, utterly, II 116, 380, Y 673,
867, 162; often joined with foll.
prep., e. g. παραí, diá, κará, ȧvá; also
in compounds, e. g. dioxe, E 100; di-
10, 876, cf. A 481. [-~~, E 130,
0819.] []

̓Αντί-λοχος, son of Νέστωρ, Δ 457,
N 554, II 320, N 93, O 569, E 565, y

̓Αντί-μαχος, a Trojan, Λ 123, 132,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

̓Αντί-νοος, Εὐπείθεος υἱός, α 383;
the most insolent of the suitors, B 84,
π 418, X 22, w 424.
ἀντίον, see ἀντίος.

̓Αντί-όπη, daughter of ̓Ασωπός, mother of Aupiwv and Zños,

260.

ἀντιόω, see ἀντιάω.

ἀντι-πέραια (πέραν), adversa, the
lands lying over against, B 635†.
ἀντ-ίσχω, ἀντ-ίσχεσθε, contra op-
ponite, oppose, interpose (tables against
arrows), gen., x 74†.

ἀντι-τορέω, aor. τορήσας, perfo-
rare, only dóuov, break into—, K 267;
pierce, xpoós, E 337.

-(5) son of Oɛooaλóg, leader of Greek islanders, B 678, 'Hpakλεidns.

ȧvτíos, 3, (άvτí), adversus, against,
towards.—(1) ἤλυθε, Υ 463 ; τινός, ΧΘ
113; π 160, idεiv, look up.-(2) with
friendly intent, obviam (ire), (go) to
meet, Z 54, P 257; τινί, Η 20 ; τινός,
Β 185, Λ 594, Φ 539, π 14; ἔσταν, A
535.-(3) with hostile intent, contra,
ἵστασθαι, ἐλθεῖν, ἔγχε ̓ ἄειραν, ἐείσατο,
ἀίξας, τ 445, Λ 94, 216, (ἀίσσουσι, Λ
553, P 662); Tivi, O 584, Y 422; elsewh.
Tivós, e. g. H 98, O 694, P 8, 31, x 90.
åvτíov, adv., in opposition, against.—(1)
in friendly signif., coram, before, in
presence of, p 529; answer, nuda rivá,
I 203, ẞ 208, a 213; iev, etc., ε 198,

165, Tóc, I 218; π 160, look up;
κατέθηκε, ρ 334; ἀίξασθαι πυλάων, Χ
195. (2) in unfriendly signif., con-
tra, τινός, εἴπῃ, Α 230 ; ἰέναι, Ε 256 ;

Oεiv, H 160. Similar significations has ȧvría, (1) coram, rivós, г 425, o 377.-(2) contra, against, with verbs of combating, Y 88, 80, 113, 333, X 253, a 78. [i]

ἄν-τῖτα (τίω), ἔργα, talio, requital, vengeance, p 51; cf. B 76.

̓Αντί-φάτης, ἄο, (1) a Trojan, M 191.-(2) son of Meλáμжоvç, o 242.(3) king of the Aaιorρuyóvεs, acc. -ña, 114. [a]

ἀντι-φερίζεις, ειν; τινί, (τι), matchi one's self against, Þ 411. (Þ)

ἀντι-φέρεσθαι, measure one's self with, páxy, E 701; with acc. of respect, 482.

̓Αντί-φονος, son of Priam, Ω 2507.
"AVT-pos, (1) a son of Priam, A
489, A 109.-(2) son of AiyúπTIOS, B
19.-(3) 10aкhotos, o 68.-(4) son of
Ταλαιμένης, Β 864; leader of Μήονες.

ρ

avτλos, ou, o, sentina, bilge-water, hold, u 411. (Od.)

ἀν-τολαί (τέλλω), ortus, Ηελίοιο, rising-places of the sun, μ 4†.

ἄντεσθαι, ομένη, αι, (ἄντα), only pres., ipf., occurro, encounter, B 595, 412; τινί, Χ 203 ; join, τινί, Δ 133; come together with hostile purpose, O 698, II 788.

avтpov, antrum, cave, i 216, o 6. (Od.)

̓Αντρών, ῶνος, town in Thessaly, B 6974.

ἄν-τυξ, γος, ή, (τέγος).—(1) metal rim of shield, Z 118; serving to bind together the layers of metal or leather, of which the shield was composed (see the cut).—(2) rim of chariot'; rim surrounding (Tεpidpoμos) the body (dí

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]

ἀν-ώνυμος (ὄνομα), sine nomine, nameless, 0 552t.

ἀν ̓ ὦρτο (ὄρνυμι), aor. in tmesi, surrexit, arose, 812, 0 3.

ἄνωχθε, -θι, -θώ, imp. from ἄνωγα, iubete, etc.

ἄξαντος, -ασθε, -έμεν, -έμεναι, -ετε, from ayw.

atívn, you, n, bipennis, double battle-axe of Trojans, O 711. (See cut.)

pencer 25

ἄνυμι (ἀνύω), ἥνῦτο, ipf., cito ei successit opus, was progressing, & 243+.

1. avo, ipf. vov, conficere.-(1) were completing, y 496.-(2) pass. avεται, ἄνοιτο, draw to a close, K 251, Σ 473. ; K 251,-~~~]

2. avo (ává), su sum, upwards, 596; porro, to thorthward, Q 544. [-]

ἄνωγα (ἄγχω ?), pf. (imp. ἄνωχθι, -ώχθω and -ωγέτω, -ωχθε and -ώχετε, inf. -wyéuev); plupf. vwysa (3 sing. vwye and -uv, avúye), also forms like pres. ipf. ἀνώγει, -ετον; ἤνωγον, avwyov; fut. avúkw, aor. vwka, iubere, command, constr. like Keλeuw, B 113, p 508 (rivi, only v 139); Ovuòs (ETOTρUVEL Kai) avúуE, Z 439, T 102, O 322, 409, etc.

ἄνυσις, -ιν, ἡ, (ἀνύω), accomplishment, successus; B 347, they will accomplish nothing; 544.

ἀνύω (ἄνω), fut. -ύσω, -ύσ(σ)εσθαι, conficere. (1) Tivá, consume, w 71. (2) 357, o 294, traverse; proficere, effect (nothing), A 56; mid., πZ 46, N 446, v 383; worth, Y 885; 373. [-]

ažios, 3, (ay), counterbalancing, equivalent, Tivós, O 719, Y 562; worth a gift in return, τινός, α 318; equal in strength, 234; corresponding to one's station or requirements, suitable, I 261,

βοός, θ 405, πολέος.

'Ağuós, river in Paionia, 141, B 849.

ἀ-ξύλῳ (σα-, ξύλον), lignis abundante, dense forest, A 155t. [---] Αξυλος, son of Τεύθρας in ̓Αρίσβη,

Z 12f.

ἄξων, ονος, (axis), axle, Ε 838, Λ 534. (Π.)

ἀοιδή, ῆς (ἀΓοιδή, from ἀείδω).—(1) cantus, singing, the power to sing, B 595, N 731, 0 44, 253; song, a 328, 159, 421; ἀοιδῆς ὕμνον, θ 429, strains of the bard.-(2) carmen, song, ballad, story; that song men hear most willingly, a 351; mournful song, a 340; funeral lament, elegy, 721; with pregnant signif. song, subject for song,

ω 197, 200, 204, (v. 1. πυθέσθαι), θ

580.

ἀοιδϊάει, -ουσα, (ἀοιδή), καλόν, ἐπὶ Kaλy, sweetly sings, only κ 227, & 61. [ă]

άoídio, cantabiles, subject for song, notorious, (infames), Z 358†. [ă]

å-oɩdós, oỡ, (åƑeidw), cantor, singer (of funeral ode), Q 720; elsewh. singer ἀπ-αίνυτο, ipf., also (ἀποβαίνυται, and poet, regarded with special favor-ro, cf. u 419) only pres. and ipf., a diμ by the gods (0 43, 479, 487, p 518, au- mere, take away, rob, A 582, O 595, μ τοδίδακτος, χ 347 ; e. g. Φήμιος, Δημό-|419; τί τινος, ρ 322 (v. 1. ἀπαμείρεται), doros), hence Oɛios, p 385, 0 479, sqq., and highly honored."

N 262.

ἀ-ολλέες, έα, (σα-, foλλ, εἰλέω), con

'Arraιoós, Trojan town, B 828†; see Παισός.

ferti, crowded together, in throngs, E 498, O 306; cuncti, N 39, y 165, 412; unaoaι, all together, x 446.

ἀπ-αΐξας (αίσσω), κρημνοῦ, desiliens, springing down from a crag, Þ 234†.

ἀολλίζω, only aor, ἀόλλισαν, -σσασα, and pass. ἀολλίσθησαν, -θήμεναι (αολées), congregare, collect, Z 270, O 588. (II.)

ἄορ, ορος, τὸ, (ἀείρω, ἄσκορ, English sword), gladius, sword, in form =ipos, 0 403, 406, k 294, 321; acc. pl., ❝opas, p 222. [~ in arsi (See cut.)

"

ALARIA

ἀπ-άγουσιν, fut. -άξω, aor. -ήγαγον, abducere, lead away; always with pers. obj., exc. σ 278, bring with them from their own estates; always with pers. subj., exc. 0 706.

ἀπ - ἅειρόμενον, πόλιος πεδίονδε, campum petentem, withdrawing from the city, and seeking the plain, 563†.

άπ-αууé, only ipf. ȧnayyéλλeσke, and 1 aor., renuntio, report, Tí, I 626; bring tidings, riví, P 640, o

ἀπ - αιτίζοντες, res repetentes, reclaiming, β 484.

ἀπ-άλαλκε, -οι, (ἀλκή), imp. and opt. 2 aor., arcere, ward off, 8 766, X 348, τί τινος. [ἅ]

ἀ-πάλαμνος (παλάμη), sine palmis, not knowing how to swim, helpless, E 597t. [ă]

ἀπ-αλεξήσειν, -ήσαιμι, fut. and aor. opt., arcere, keep off, rivά Tivos, 371; p 364, but not even thus could she keep some one from maliciously insulting him, cf.

462.

ἀπ-αλθήσεσθον, 3 du fut, ἕλκεα, shall they be healed of their wounds, 405, 419.

ἁπᾶλός, 3, tener, tender, δειρή, αὐχές νος, ἦτορ, παρειάων (πόδες, Τ 92, of ̓́Ατη, as ἠεροφοῖτις, like the ̓Ερινύς),

ἀορτήρ, ῆρα, etc., mase. (ἀείρω, ἀσFoρτ.), balteus, sword-belt = τελα- χεῖρας, φ 151; ἁπαλὸν γελάσαι, heartμών (see cut), λ 609; Λ 31, ἀορτήρεσ- | ily, ξ 465. ov, with hooks or handles; of strap on wallet, 438. ἀ-οσσητήρ, ῆρα, ες, ας, masc. (socius, a-oorjnτhp), defensor, companion in battle, O 254; helper, & 165, 119. ἄ-ουτον (οὐτάω), non percussum, unwounded, 536f.

ἁπᾶλο-τρεφέος, σιάλοιο, bene saginatae, well-fed, 363†.

ἀπ ̓ ἀμήσαντες (ἀμάω), after having
cut (hacked) off, 301t.

ἀπ-αμβροτεῖν, see ἀφαμαρτάνω.
ἀπ-αμειβόμενος, and ipf. -ετο (former
with προσέφη, latter with φώνησέν τε),
respondens, answering, A 84, & 824,
0 400, 347.

ἀπ-αμείρεται, v. l. for ἀποαίνυται,
P 322f.

210.

άπ-áyxwv, strangulans, throttling, T 230†.

ἀπ-αμύνω, only aor. (in tmesi ἀμῦναι, A 67, ẞ 59), act. and mid.; and ipf.

ат- - αλοιάω, ἀπ-ηλοίησεν, ἄχρις, contudit penitus, crushed utterly, A 522†.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »