Page images
PDF
EPUB

|

"Apns, -nos, -nï, -na, -ny (also -εos,
-i, and -), voc. 'Apes (see άpés), god
of war and of the tumult of conflict, E
890 sqq.; son of Zeus and "Hon,
brother of "Ερις, father of Δεῖμος and
Φόβος ; common epithets, ἀλλοπρόσαλ-|
λος, άτος πολέμοιο, βροτολοιγός, δεινὸς ἀρι-πρεπής, -ές, conspicuous, distin-
ἐνυάλιος, θοῷ, θοῦρος, μιαιφόνος, ὄβρι- guished; Z 477, Τρώεσσιν, among the
μος, ταλαυρινὸν πολεμιστήν, χάλκεος, | Trojans.

etc.; his favorite abode, N 301 sqq., 0 ̓Αρίσβας, αντος, father of Λειώκριτος,
his size, E 860; cf. E 385,0 267
brave heroes are called öog or
θεράποντες ̓́Αρηος; cf. follg.

361; sqq.;

apns (pus ?), orig. the god "Apns (cf. "Hoaioros), then his element, the tumult of battle, oživ äpna έyɛípɛiv, B 440; ξυνάγειν, Β 381; φέρειν πολύδακρυν, T 132;

etc.

bj. aor. from äpvvμai, compa S.

ἄρησθα

Apnrn, daughter of 'Pnnvwp, wife of ̓Αλκίνοος, η 54, ν 66. (Od.) [a] ἀρητήρ, ῆρος, a, (ἀράομαι), one who prays, a priest, A 11. [a] ̓Αρητιάδης, Νῖσος, π 395. [a] ἄ-ρητον (perh. from ἄFρητον= ἄρρηTov, cf. pnka, from E-Fonka), infandum, unspeakable, P 37, 22 741; others interpret, accursed, shocking, from ápáομαι.

"Apηros, (1) son of NeoTwp, y 414. (2) son of Ipiauos, P 535. apeev, conferti sunt, 3 pl. aor. pass. from ἀράρισκε.

apeunoavre, part. aor. (dp0μéw), iv φιλότητι, having been brought together (in combat), separated in friendship, H 302†. aрoμo (apaρioкw), coniuncti, allied, π 4274. ἀρί- (ἀρείων), intensive, inseparable | prefix, exceedingly, very. [ă] ̓Αρι-άδνη, κούρη Μίνωος, λ 321,

Σ

592.

apíryvaros, n, ov, recognizable, N 72, 207; famose, infamous, p 375 (where ~~~~).

=

ȧpí-Ľnλos, n, (dñλoc), valde clarus, conspicuous, 519; clear, shrill, Σ 219 (Β 318, ἀίζηλον). adv. ζήλως, clearly, μ 453f. ἀριθμήσω, fut. (ἀριθμέω), aor. -ήσας, pass. -nuevai, numerare, count,

reckon up; díxa, divide into two compa-
nies, к 204.

-

åρilμ, -óv, numero, number, λ
449. [ă]

̓Αρίμοις, εἰν—, name of a region in
Κιλικία, 783†. [ă i]

=

ἄριστος, η, ον, (ἀρείων, ἀρι-), and pioroso ap., optimus, the best, most excellent, most capable, bravest, first; of things animate and inanimate; among, with gen. part., A 69; with v (with verbs), Z 7,0 296; with dat. of manner (or respect), I 54, 0 247, π 419, v 297; with acc. of respect, r 39,483, 469, y 370, also followed by inf., 123; often intensified by advs., μέγ', ὄχ ̓, ἔξοχ ̓, διακριδόν (Μ 103, O 108), decidedly; Zeus, 213, T 95, 303, N 154; princeps, e. g. г 274, K 214, Z 209, I 3, (by birth, rank, or other title to honor); advantageous, I 103, Γ 110, ν 154; Ζ 56, σοὶ—πεποίηTai, honorable (indeed) has been their conduct toward thee ! [ἄ]

ἀρι-σφαλέα, acc., (σφάλλομαι), 1ubricum, slippery, the ground, p 196†.

ἀρι-φρἅδές and -έα, ntr., (φράζομαι), very plain, easy to recognize, σῆμα, ὀστέα, ἀρι-δείκετος, illustrious, λ 540;Ψ 240 ; adv., φραδέως = ἀριζήλως, v. 1. usually with gen. part. ἀνδρῶν, λαῶν,ψ 225†,

€ 382.

̓Αρκάδες, inhabitants of ̓Αρκαδίη, Β 611, 603, in the Peloponnesos. (II.) [ă] ̓Αρκείσιος, son of Ζεύς, father of Αρκεισιάδης, i. e. Λαέρτης, π 118, ω 270. (Od.)

P 345†. [a]

̓Αρίσβη, town in Troia; ̓Αρίσβηθεν, from Arisbe, B 838. [ă]

ἀριστερός, όν, sinister, left, ἐπ ̓ ȧpiorεpá (-ópiv, N 309), sinistrorsum, 277; foreboding ill, v 242. [ă]

ȧpornos, gen., pl. -ñes, nobilis, optimates, chiefs, O 489, H 73, o 28. ἀριστεύειν, ipf. iter. ἀριστεύεσκε, excellere, be the best or bravest, usually with inf. páxεolai, A 746; with gen. τινός, (μεθ ̓ ἡμέας, δ 652); with both gen. and inf, z 460.

άρioτov (pi), breakfast, π 2, Q 124.

[a]

̓Αρκεσί-λαος, leader of the Βοιωτοί,
B 495, O 329. []

[ocr errors][ocr errors]

ἀρκέω, only ipf. ἤρκει, fut. ἀρκέσει, aor. pкεσε (άký), arcere, keep off, Tivi τι, Ζ 16 ; ἀπό τινός τι, Ν 440; patrocinari, protect, Tivi, π 261, 131.

apkios, -ov, (αρkéw), sufficient, K 304; B 393, ei non erit opportunitas, shall have no further opportunity to; certum, O 502.

[blocks in formation]

̓́Αρνη, town in Βοιωτία, Η 9, Β 507.
With initial F, B 507 ?

apva, acc. sing., du. -, pl. regular,
dat. only -εoov, gender comm. (Fapv,
Γ 310), sheep, lamb, δ 85, Δ 102.

άρктоs, and, ursus, bear, λ 611;
, constellation of the Great Bear, or
Wain, 2487, & 273; septem triones.
ἅρμα, ατος, τό, (ἀραρίσκω), chariot, |
ἀγκύλον, ἐύξοον, εύτροχον, θοόν, καμ-
πύλον; usually in pl., δαιδαλέοισιν, ποι-
Kiλa xaλk (adorned with gold and sil-
ver, Κ 438), κολλητοῖσιν ; esp. war char-|κῦδος, εὖχος, νίκην, ἀέθλια (also gain
for another, Tví, A 159, I 303, ▲ 95, II
84); also carry off as share of booty, Y
592, I 188; avdpάypia, 510; receive,

ἄρνυμαι, pres. ipf., aor. ἤρατο, -άμε-
θα and ἀρόμην, etc., comparare,pro-
cure for one's self, polóv; gain, Kλéos,

iot, drawn by horses, hence these often
named with it, E 199, 237, A 366; the
Homeric chariot differed in no essential
respect from that in use centuries earlier
by the Egyptians and by the Asiatics;
for description of separate parts, cf.
ἄντυξ, ἄξων, ῥυμός, ἕστωρ, ἴτυς, ἐπίσ-
σωτρα, πλῆμναι, κνήμη, δίφρος, ζυγόν
(see cut No. 10, and tables I. and II.).
̔́Αρμα, village in Βοιωτία, Β 4994.
ἁρμᾶτο-πηγός (πήγνυμι), ἀνήρ,
chariot-builder, A 485†.
ἁρμα-τροχϊή (τρόχος), wheel-rut, y

130; experiri, take upon one's self,
107, a 390; carry, as burden, vnus,
Y 247; seeking to gain, a 5, X 160.
[--~; •]
ἀροίμην, etc., aor. opt. from ἄρνυμαι.
ἄροσις, ή, (ἀρόω), arva, arable land,
134; nv, unwooded. [ă]
ἀροτήρ, ῆρες, arator, plough-man, Σ
542. [a]

ȧpórolow, arationibus, by cultiva-
tion, '122t. [ă]

505+.

appevos, fitting, part. aor. mid. (apáρισκε).

p

åpμóleo, imp. pres. mid., aor. act. pore, from ápuów, strictly, fit together, r 333, the cuirass fitted him; fit together, beams, & 247; 162, unite them together into a raft.

ἄροτρον, τό, (ἀρόω),aratrum,plough, TηKTÓν, firmly put together, N 703. apovpa, ns, (earth), plough-land, Z 195, M 422, N 707; field, K 7, 599; ground, I 115; Seidwpos, corn-bearing earth, & 229 (used in altogether general sense, cf. also r 593 upon the earth). As goddess-Taĩa, B 548. [ă] ἀρόωσι (ἀρόω, cf. obsolete Eng. ear, to plough), arant, plough, 108; åpnpouévn, perf. pass., aratae, 548. [a] ἁρπάζω, fut. -ξω, aor. ἥρπαξα, ἥρTaos, etc., rapio, rob, carry off, 319, N 528; draw out, II 814; carry off, o 250; sweep away, ε 416.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]

Appovídns, ship-builder in Troy, (ἁρμόζω), Ε 604. [i]

ápμoviáwv, poi, gen. dat. pl., (ápuów), bands, slabs, one side flat, the other curved; serving to bind together the raft: see d, in cut; also k, in cut No. 35. Also fig., bond, compact, x 225.

ἁρπακτῆρες (ἁρπάζω), robbers, Ω

262+.

aprăλéwv, eagerly sought (gains), 164; apraλéws, greedily, 110. (Od.) ̔Αρπαλίων, son of Πυλαιμένης, Ν

644.

άρn, unknown bird of prey, perk. falcon, T 350+.

apmulat, rapaces, snatchers, personified storm-winds, by whom those who have mysteriously disappeared are con

pinder

B&O S

Yebhilwngay 2d, cray

Copies o

33.57

Praks

Aaye and

ceived of as borne away (not the Har-
pies, Monsters, of later myths), a 241.
ἄ-ρρηκτος (-Fρηκτος, Γρήγνυμι), in-
dissoluble, firm, with aλvros, N 360; 0
275, indestructible.

ἀ-σημάντοισιν

ἄρχευε, -ειν, pres., (ἀρχός), τινί, ducere, command." (II.)

a-рPηTOS (Fpηrós, ver-bum, Eng. word), unspoken, 466; unspeakable, see ἄρητον. apony, evos, masculus, masculine, male, 7, 425.

'Apoí-voos, father of 'Ekaμnon, of island Tévedos, A 626†. [i]

Aprakin, name of fountain in country of Λαιστρυγόνες, κ 108t. [i] apreμéa, éσot, acc. sing., dat. pl., incolumis, safe and sound, E 515, v

43.

ȧpxñs, of old, a 188; rivós, o 4, r 100,
ȧpxý (äpxw), initium, beginning,
A 604; occasion, X 116.

162, 8 653, x 48.
ȧpxós, dux, leader, B 493, E 39, 0

plupf., and pass.), I. active: praeire, apxw (and mid., but without pf., way, ε 237; Tivi, w 9.—(2) ducere, (1) precede, A 495, г 420; lead the Tivós, B 494, M 93, к 205; vyшv, B lead, P 262; Tivi, B 805, E 592, 230; nare, rule, only 12.—II. act. (and 576; Tivi μáxɛolaι, II 65.—(3) regmid.*), incipere, inire, commence, be ̓́Αρτεμις, ἁγνή, ἰοχέαιρα, χρυσηλά- Φ 437, Ν 329; with dat. of interest, gin.-(1) with inf., B 84, 0 90*, H 324, κατος, χρυσήνιος, χρυσόθρονος, ἀγρο- τινί, Η 324*, I 93* ; esp. τοῖσι δὲ . . . ἦρχ ̓ τέρη, κελαδεινή, daughter of Ζεύς and ἀγορεύειν, Α 571, β 15 (also Β 378 sc. Λητώ, sister of ̓Απόλλων, death-god- |μαχήσασθαι; ξ 428* sc. ὠμοθετεῖν). dess (cf. ayavós), intaminata vena- (2) with gen., make a beginning with, betrix, & 123, p 37; as huntress, haunting gin, I 97, ▲ 335, p 142* (EK TIVOS, the mountains of Peloponnesos, 102. 199*).—(3) Tivi TIVOS, O 95, 101*; apri, prefix, suitable, excellent. ἀρτί-επής (Fέπος), speaking excellent- Β 433, a 28, and τοῖσιν δ ̓ . . . common phrase, τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε, ly; uvwv, glib-tongued, X 281†. · ἤρχετο ἄρτία (ἀράρισκε), suitable things, μύθων. (Od.) 240; friendly, T 248. apri-Tos (Touc), pedibus valens, strong or swift of foot, I 505, 0 310. apri-opov, mente valens, intelligent (friendly), w 261†. aprov, ovç, acc., wheaten bread, p 343, ☛ 120. (Od.) ȧprúvw (áprios), fut. -vvéovoi, aor. part. -ύνας, mid. ipf. aor. ἠρτύνατο, pass. aor. ápriven, compono, paro, put in order, form in close array, M 43, 86, 0 303; prepare, a 277, 469, w 153; devise, A 366; pass., A 216, the battle began; mid., put in order for one's self, arrange, 782; place, B 55.

θ

ἀρωγή, ή, (ἀρήγω), auxilium, help, should I concern myself with giving aid, in battle or combat; 360, why succor? (II.) [ă]

ἀρωγός, -οί, -ούς, opitulator, help-
nal, o 232. [ă]
er, udvocate, in battle and before tribu-

—(2) aor. from daw, obcaecare.
doal, (1) aor. from aw, satiare.
rem.
aσa, opt. aor. from aw, satia-

ἀρτύει, prs., ipf. ἤρτυε, (cf. ἀρτύνω),
parare. 771, 242; make ready, Σtiare.
379. []
̓Αρύβας,

a native of Sidon, o 426†.

[0]

'Aoaîos, a Greek, A 301†. mus. ǎoaμev, aor. from lauw, dormivi

ȧoáμivos, ǹ, labrum, bathing-tub, 48. [ă]

ǎσaolai, aor. inf. from aw, sa

ἄ-σβεστος, 3, (σβέννυμι), unextin

637.

apxe-kákovs, beginning mischief, E guishable, fire, laughter; unceasing, Bon,

κλέος, η 333.

̓Αρχέ-λοχος, son of ̓Αντήνωρ,

464.

Ξ aocolat, fut. mid. from aw, satiare. of "Εκτωρ, θ 128. ApXE-TтóλEμos, 'Ipirions, charioteer ductore, without a shepherd or leader, ἀ-σημάντοισιν (σημαίνω), sine

K 485†. [ă]

* Denotes that the form referred to is in mid. voice.

blind.
ǎσаτо, aor. of άáw, obcaecare,

[ocr errors]
[blocks in formation]

ἀσκητόν, ntr., (ἀσκέω), curiously wrought, & 134. (Od.) ̓Ασκληπιάδης – Μαχάων, Δ 204. (11.) [ă]

=

Aokλniós, Thessalian prince, a famous physician, father of Iodaλeipios and Μαχάων, Δ 194. (Ι.) [—-Ξύλ a-σкожоs, temerarius, thoughtless, 157.

άokós, o, uter, leather bottle, usually a goat skin (see cut, after a Pompeian painting), r 247; elsewh., corium, hide, к 19.

ἄσμενος, ψ, οι, (αδα, σ ́αδ-), 1ubens, glad, 63; 108, it would please me.

ἀ-σπάζομαι, only ipf. ἠσπάζοντο, (oráw), amplectebantur, were making welcome (by reaching out hands to draw toward one), xepoi; cf. K 542.

a-onaípov, part. ipf., move convulsively, quiver, Κ 521 ; πόδεσσι, χ 473, το 231. ἄ-σπαρτα (σπείρω), non sata, unsown, 109t.

ἀσπάσιος, 3 and 2, (ἀσπάζομαι). (1) acceptus, welcome, 488.-(2)

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

lubens, joyful, & 397, to his joy the
gods have delivered him; so also ȧona-
σíws, adv. [ă]
άoTaoтós, óv, acceptus, welcome,
239; 398, a grateful thing.
a-σтEρμоs (σжÉрμa), sine prole,
without offspring, Y 303t.
à-σTEрXés (σTÉρxoμai), ntr., stu-
diose, eagerly, 556; μeveaivw, be
vehemently enraged with.

by rivets, which projected on the outer
convex side of the shield; the head of
the central rivet, larger than the rest,
was the dupaλós, and was usually fash-
ioned into the form of a head; instead.
of the plate above mentioned, concen-
tric metal rings (δινωτήν, ἐύκυκλος)
were sometimes substituted. The rim
of the shield was called ävтvž, and
the convex surface bore some device
-σTETOS, 2, (E-OTETE), infandus, analogous to our coat of arms, E 182,
unutterable, P 332; with πoλλá, A 704, A 36, cf. E 739. The shield of Achil-
75; enormously great, T 61, II 157; leus, Σ 478-608, which was large and
countless, unlimited, x 407, A 245; end-round, does not exactly correspond to
less supplies for his needs, v 424. either of the two doπides above de-
domidiuras (domidiúrns), scuta- scribed.
tos, shield-bearing, B 554 and II 167.
doris, idos, n, shield, (1) the great
oval shield (see cut); epithets, duoi-

, TodηvεKns; more than 2 ft. oad, 4 ft. high, and weighing about lbs.; Agamemnon's shield described, 32-40; it was carried over the left shoulder, sustained by the reλapúr and by the Topras, or ring within the shield.-(2) smaller circular shield, TáνToo' ion (see cut), with only two handles; or with one central handle for

άσTIστáv, gen. pl., (-ris), scutatorum, shield-bearing, A 90. (II.) [ā] Ασπληδών, όνος, a town in Βοιωτία, B 5117.

ἀ-σπουδί (σπουδή), μὴ μὲν· γε, may I at least not perish without combat, X 304. (II.) [] ἅσσα=ἅ τινα,

[ocr errors]

ἄσσα, ὑπποῖ, what sort of, τ 2184. ̓Ασσάρακος, son of Τρώς, Υ 232, 239 (supreme deity of Assyrians). [a] aooov, comp. from ayx, propius,

nearer, τινός, ρ 303; with twofold comparative termination, doσοτέρω, ρ 572; τινός,

T 506.

[graphic]
[blocks in formation]

a,

ἀστερόεντος, 1η (nom. -όεις; ἀστήρ), stellatus, starry, 527; spangled (for ornament), II 134 and Σ 370. (See cut on follg. page, also No. 22.) ̓Αστεροπαῖος, Son of Πελάγων,

the arm and several for the hand (see
cut No. 12): it was of about half the
size and weight of the larger doris;
cf. description of Sarpedon's shield, M

294 sqq. The shield consisted gener-leader of Aukiol, M 102, 179.
ally of 4 to 7 layers of ox-hide (pivoi, N
804); these were covered by a metal
plate, and the whole was firmly united

doTEρоT,, lightning. (II.) ἀστεροπητής, Ολύμπιος, fulminator, sender of lightning, A 580. (II.)

« PreviousContinue »