Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

ἀστήρ, -έρος, ἀστράσι, dat. pl., stella, star, e. g. Sirius, E 5, X 26; σπερos, X 317, v 93; stella cadens, falling star, A 75.

ȧoTοí (äσTV), citizens, ▲ 242 and v

192.

ἀστράγαλον, acc., -ων, -οισι, (strangulare?), neck-vertebra, к 560; pl., game of dice, cf. our jack-stones, 88. (See cut, after an ancient painting in Resina.) [ă]

[ocr errors][ocr errors]

άστράTTEL, aor. part. -ávaç, (dorεporn), fulgurat, gleams, lightens, B 353. (II.)

ἀστϋ-βοώτην, acc., (βοάω), calling throughout the city, 701†.

̓Αστύ-νοος, (1) son of Προτιάων,
a Trojan, O 455†.—(2) a Trojan leader,
E 144t. [~]

̓Αστϋ-όχεια, mother of Τληπόλεμος,
B 658†.

̓Αστϋ-όχη, mother of ̓Ασκάλαφος
and Ιάλμενος, Β 5134.
Αστύ-πυλος, a Paionian, Φ 2097.

[v]

å-σúdnλov, ntr., insulting, I 647 and Q 767. [v]

aorpa, rá, astra, constellations,
312; sank toward the horizon, K 252.
ǎoTV, Eos, (Fάorv), habitations, a 3;
city, e. g. "Iußpov; äorude, in urbem,
K 104; P 144, civitatem et urbem.
'Aorúaλos, a Trojan, Z 29†. []
'AoTU-ávat, epithet conferred by
Trojans, in honor of Hektor, upon
Exaμávopios, his son, Z 403.

ἀ-σφαλες (σφάλλω) αἰεί, immutable,
42, ἀσφαλέως, P 436; θ 171,
steadily, without faltering.
Ασφαλίων, servant of Μενέλαος, δ
216. []

ἀ-σφάραγον, τόν, (φάρυγξ ?), wind-
pipe, X 328t. [ă]

ἀ-σφοδελὸν λειμῶνα, acc., asphodelmeadow, A 539. (The asphodel is a plant of the lily kind.) (Od.)

ά-oxăλáą, -ówoi, 3 sing. pl., -áav inf., -ówv prs. part., (oxoλý), be impatient, B 297; TIvós, at—, 7 159, 534; to be beside one's self (with grief), X 412. [ă]

Z 400†.

aτalde, ipf., skip, gambol (cf. Psalm

104, 26), N 27†. [ă]

ἀταλαί, -ῇσι, and -ὰ φρονέοντες,
frisking; 39, 567, light hearted.
ἀτάρ (from αὖ, τε, ἀρ ? ἀτᾶρ, ε 108, τ
273), sed, but, however, at, but, yet.—(1)
after μév, A 166, Z 86, 125; also drap
avre, K 420; attamen, and yet, after
μuv, vero, verily, I 58.—(2) without

év, introducing a new thought, & 236,
A 506, B 313; after μáy, B 214; after
voc. not easily translatable, for indeed,
Z 429 (in contrast with 413-28), X
331.-(3) after Tei, in apodosis, M
144; following a wish, o 404. [~~]
ἀ-ταρβής (τάρβος), impavidus,
fearless, 299t. [ă]

sistible, E 892; Mévos, in courage, B
ἄσχετος, ον, (and ἀάσχετον), irre
85; overpowering grief, II 549,.2 708.
Ασωπός, a river in Βοιωτία, Δ

383.

ἀ-τάλαντος (σα-, τάλαντα), balanc-
ing, equal, τινί (θεόφιν, γ 110, 409);
unriv, in counsel. (II.) [ă]
ἀ-τἅλά-φρονα, acc., harmless, tender,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ἀντάρβητος (ταρβέω), imparidus,|ἀ-τιμάω, ipf. ἀτίμα, fut. and aor. fearless, intrepid, 1 63†. [a] nríμnoα (Tiμáw), despicere, treat with a-TapTirós,, (araprós), path, Σ contempt, 127; maltreat, A 356, § 57. 565 and p 234. [ă] [ă] ἀ-ταρπόν, τήν, (τραπῆναι ?), semita, path, footway, P 743 and [ă]

1.

ἀταρτηρέ, -οῖς, (τάρταρος ?), infernal, horrible, A 223. [ă] ἀτασθαλίαι, αἱ, (ἀτάσθαλα), scelus, wantonness (sin), μ 300. [ă ì]

àτaodáλλwv, -ovoa, prs. part., (áráolala), acting wantonly, o 57 and 88. [ă]

T

ἀτιμίησιν (ἄτιμος), assail with insults, v 142f. [ă]

ἄ-τιμος (τιμή), inhonoratus, despised; comp. -ότερον, sup. -οτάτη ; π 431, without making return. [ă]

ἀ-τϊτάλλω, inf. ἀτιταλλέμεναι, ipf. ἀτίταλλεν, aor. ἀτίτηλα; pass. part. átáotăλos, ov, (ätn), scelestus, prs. άτiτaλλoμέvny, rear, of gods, wanton, presumptuous, wicked, pélev, 60; of men, X 250; of animals, o 174. ἐώργει; esp. μηχανάασθαι ἀτάσθαλα, [ἅ] practice wickedness, X 418, π 86. [ă] å Te, never as in Attic-tanquam, see ὅς τε.

ἀ-τίμητον (τιμή), contemtum, despised, μeravάorηy, I 648 and II 59. [ă]

ἀ-τειρής, -έα, νέας, (τείρω), not to be η worn out, (1) hard, xaλкós.—(2) unyielding, enduring, I 60, 0 697. [ă]

ἀτέλεστος, -ον, -α, (τέλος), without purpose, without result, unaccomplished; T111, without ceasing. [à] ἀτελεύτητον, -ψ, (τελευτάω), unfulfilled, A 175 (cf. 111), unfinished. ἀτελής (τέλος), unaccomplished, 546t.

ǎ-TITOS (Tíw), unpaid (penalty for),
484; unavenged, N 414.
"Ατλας, αντος, father of Καλυψώ,
245, α 52.

ἄ-τλητον, -ψ, (τλῆναι), unendurable,

I 3 and T 367.

ἆτος (ἄ-ατος, ἄμεναι),insatiabilis, insatiable, Tiós, v 293. (II.) ἀ-τραπϊτοί = ἀταρπιτοί, paths, ν 1957.

ȧréuẞw (drewv), only pres., act. and pass., vex, deceive, pass. carere, be deprived of, be without, Tivós, 42, 445, 834.

'ATρetons, ov, son of Atreus, title of p ̓Αγαμέμνων and of Μενέλαος ; also in pl. and du., w 24, λ 397, A 16, 17, г 182. Ατρεΐων, ωνος, son of ̓Ατρεύς, ̓Αγαpéμvov, A 387, B 192. (II.)'

un

ἀ-τρεκές (ἄτρακτος), ntr. as adv., distorted, real, true, E 208; adv. éws, truly, p 154.

ἀ-τρέμα and before vowels (exc. 318) ἀτρέμας (τρέμω), motionless, τ 212; calm, B 200.

̓Ατρεύς, father of ̓Αγαμέμνων and of Μενέλαος ; his sceptre, Β 105. ἀ-τρίπτους (τρίβω), not hardened, tender, 151f.

ǎrep, with gen., sine, without, E 473; Znvos (cf. B 372), invito Jove; procul, apart from, A 498. a-répaμvov (Teipw), hard,

[ă]

167†. ἀ-τερπής, -έα, (τέρπω),joyless region, n279; T 354, tormenting. [ă] a-réprov, gen., (réрTw), doleful, Z 285+. [ă]

ἄ-τρομος, ον, (τρόμος), intrepidus, fearless, E 126. (11.)

dréovra, acc. part. from áréw (ärn), | temerarium, foolhardy, Ÿ 332†. ἀ-τρϋγέτοιο, ον, gen. acc., (τρύω), [~~~~~] unwasting, restless, unresting, epith. of the sea, and P 425, of ai0hp, glimmering; the ancients derived the word from Tpvyav, unfruitful; opp. yainv πολυφόρβην, Α 316.

arm, ns, (dáw), noxa, bane, hurt, μ 372; folly, infatuation, B 111, 0 237; euphemistically for sin, crime, Z 356, 8 261, T 270. [a] ἀντίζων, part. from ἀτίζω (τίω), contemnens, unheeding, Y 166t. [a] ἀντιμάζω, ipf. iter. ἀτιμάζεσκε, aor Tipare,(arpaw), despicere, treat with disrespect, dishonor, p 332, o 144, A 11. [ă]

Ατρυτώνη, Διὸς τέκος—, (ὀτρύνω), 'Aonvain, d 762.

ǎTTă (cf. in Swiss dialect Aetti), term of endearment used in addressing elders=father, π 31.

áruloμévw, oi, part. pres., and aor.

ἀτυχθείς, from ἀτύζω (ἄτη ?), strictly, blinded, dazed, frightened; fleeing bewildered over the plain, Z 38; terrified at, Z 468; amazed, & 42. [ă]

avλý, ñs, (ƑAΣ), court enclosure, (1) before the house; with gate, gate-way, portico, stables, slave-quarters, altar, and Oólos; see table III.—(2) before the cave of Πολύφημος, ι 239; before the tent of 'Axıλλɛúç, Q 452; round the palace of Αἴολος, κ 10.

̓Ατυμνιάδης, son of ̓Ατύμνιος, Μύδων, Ε 581†. [“]

̓Ατύμνιος, son of ̓Αμισώδαρος, Π

|

317, 328.

auλy, v. 1. instead of avλy, к 10. αὐλιζομενάων, pres. part. from αὐλίoμai (avλý), penned in, μ 265. (Od.) avdiv, acc., (iavw), place of repose, X

μ

470.

av, rursus, again, on the contrary, adversative conjunction, (1) nearly equals dé, B 493; after uv, A 109; viv av, but now, v 149; ei d' av, o 371; but if on the contrary; again, moreover, B 671,678, 681, r 200.—(2) on the other hand, г 323, ▲ 240; d'av, but again, Δ 17, Ζ 229 ; esp. freq., τὸν δ ̓ αὖ ἀντίον nida, a 213, 230.-(3) denuo, also, again, A 540, v 88; aù vũv, ɛ 129, dɛúτερον αὖ.

avaívw, avavlév, aor. pass. part., (avw), siccatum, when it was dry, i 321†.

αὐγάζομαι (αὐγή), discern, Ψ 458†. Auyelal, town, (1) of Aákwves, B 583+.-(2) of Aoкpoi, B 532†.

Αὐγείας, αo, father of ̓Αγαμήδη, Λ 701, 739.

avyń, ñs, bright light, radiance, N 341, 305; pl., beams, of sun, of light of day, Atóc, N 837.

Αὐγηιάδης, son of Αὐγείας, ̓Αγασθένης, Β 624†.

αὐδάω, imp. αὔδα, ipf. ηὔδα, aor. (iter. avdnoaoke), part. avdηoas, speak, ἔπος, Ζ 54, ν 199 ; ἀντίον—τινά, alloqui, address, г 203; πог, E 170; μɛyáλa, boast loudly, d 505.

Αὐλίς, ίδος, rendezvous of Greeks before sailing for Troja, town in Bowría, B 303.

avλós, oỡ, (áƑñvaí), (1) wind instrument, flute, Σ 495, K 13.—(2) socket in which point of lance was fitted, P 297; holes or eyes, receiving the tongue of a buckle, 227.—(3) stream of blood, x 18.

αὐλῶπις, ιδι, (αὐλός), with upright socket to receive the plume, E 182. (II.) (See b in cut; see also cuts 17, 18, 122.)

d

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cuốn, ns, voice, A 249, 2 419, T 418; 411 (of the swallow).

αὐδήεις, εσσα, speaking with human voice, T 407, ε 334; v.1. οὐδήεσσα, earthly.

av-épvov, ipf., aor. av-épvσav (avFepów), draw out, M 261; bend back (head of victim), A 459.

aun, aun, see avoi, accenderet. αὖθ ̓, (1)=αὗτε.—(2) Λ 48, Μ 85, β 369, σ 48 =αὖθι.

ave, (1) eodem loco, on the spot, here, there, A 492; with following determination of place by prep., ɩ 29.— (2) illico, at once, o 339.

avíaxo, pl., (d-Fiaxoi), speechless, N 41t. (Others interpret, shouting loudly.) αὐλείου, ῃσι, (αὔλειος, αὐλή),belonging to the aun, of the court, a 104. (Od.)

avos, 3, (εvw), siccus, dry, P 493; avov, of sound, dull, hollow, grating, M 160, N 441.

ἄ-υπνος, -ους, (ὕπνος), sleepless, (1) of persons, 404, k 84.—(2) vúкTAS, I 325. [*]

avpn (änu), aura, breeze, ɛ 469†.
aupiov (pi), to-morrow morning,
535, n 318.

ἀυσταλέος (αὖος), squalidus, un-
anointed, unkempt, r 327†. [ă]
αὐτ-άγρετα, ntr. pl., (ἀγρεῖν), self-
chosen, attainable, π 148†.

αὐτάρ (αὖτε, ἄρα), but, however, ad-
versative conj., differing from de chief-

3 5 23 7 5 5

cind

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ly in marking a contrast more strong-|lowing: e. g. dypu, ruri, à 187; or ¿v,
with dat., 29; кar', K 273.
αὐτο-κασιγνήτη, soror germana,
own sister, к 137†.

ly, (1) after uév, A 127, B 103, a 215;
also αὐτὰρ ὁ αὖτε, Β 107, and αὐτὰρ
apa, B 103; after εi-, r 290; after
a wish, o 404.-(2) at beginning of
sentence, but, yet, now, A 118, 348;
auràp o, I 18; in transitions esp. with

αὐτο-κασίγνητος, ου, frater germanus, г 238; see кaoiyvnтos. (11.) Αὐτό-λύκος, ου, father of ̓Αντίκλεια,

ἐπεί, ἐπήν, Α 458, 464, 467, ω 467.|mother of Οδυσσεύς, τ 394 to 466, Κ 267. [-, the first syllable always in arsi.] αὐτό-μᾶτος, 3, (μέμαα), spontaneus, of one's own accord, B 408. (11) Αὐτο-μέδων, οντος, son of Διώρης, charioteer of 'Axıλλɛvç, P 536, II 145. Αὐτο-νόη, handmaid of Πηνελόπεια, σ 182†.

avre (au, -TE), lit. on that occasion; then, further, moreover, but, (1) adversative, with viv, A 237; Tótɛ, B 221; vea, Z 234; r 180, also; further, B 407, and deúrεpov avre; on the other hand, H 345; with de, г 76, 121, ẞ 203, 331; like de in apodosis, A 137, ▲ 321. -(2) hereafter, A 340, B 225, 370; again (in disapproval), A 202; cf. also Z 73, 81, H 335.

AUTÓ-VOOS, (1) a Greek, A 301†.— (2) a Trojan, II 694†.

auto-vuxí (vý), this very night, 197†. av-Tós, ý, ó, lit. again he, (1) idem, same, pron. of identity, preceding subst., 0 107, M 225; with demonstr. (Tóv), Z 391, 8654, A 338, n 55.-(2) ipse, pron. of emphasis, opposition, A 47, 51, 112, 161, г 301, A 4, λ 602; imme122, B 153;diately under, N 615; middle of the 96; battle, O road, x 158; dat. (with and without ouv), together with, I 194, 0 186, v 118; of one's own free will, ẞ 168, 0 218; alone, 99, N 729; often with preceding pers. pron., 7 93, y 49, 331, 312, a 279, K 389, ₪ 292; pers. pron. must sometimes be supplied, x 38, 430, B 263; with enclitic pron. forms preceding, & 179, 190, K 242, ß 33, λ 134, 66; following, E 459, x 345, X 346, & 244; in reflexive sense, 249, 51, 0 68, к 416, ẞ 125, d 247, H 338; with possessive prons., a 409, x 218, π 197, K 204, o 262, d 643, O 39, ß 138. -(3) as pron. 3 pers. (only in oblique cases), A 633, î 302, ẞ 154, P 546, B 347.

αὐτο-σταδίῃ, ἐν—, (ἵστασθαι), handto-hand fight, N 325†.

αὐτο-σχεδίῃ, -ην, (σχεδόν), close combat, 0 510; acc. cominus. αὐτο-σχεδόν,-ά,(σχεδόν), cominus, hand to hand, O 386, II 319.

aŮтοû (αÚTÓS), eodem loco, on the spot, usually more closely defined by following preposition, 68; illico, B 250, 114; hic, ibi. αὐτόφι(ν) = αὐτῷ, Τ 255 ; = αὐτῶν, Λ. 44; avrois, N 42; always with prep..

=

avrew (2 avw), only ipf. 3 sing. and
pl. ȧúrel, ȧúτeuv, call aloud, Y 50,
582; call upon, A 258; of things, ring,
resound, M 160. [ă]
áūrý, ñs, (2 avw), cry,
esp. battle-cry, A 331,

718.

avт-ĥμаρ (ñμap), on the same day, y 311; A 81, to-day.

aurika (cf. víka, Tóкa), forthwith, straightway, 403, A 160, A 199; often with vuv, Z 308; πɛi, M 393; πeтa, Τ 242; μάλα, κ 111.

avris (av, TÉ), again, rursus, back again, A 425, B 208; with ay, 139; Tálv, E 257; once more, again, A 513, 522, H 462, A 15, k 461, see auris; on the other hand, in turn, H 170, o 439; another time, in future, T440, a 317.

avrun, nv, (German Athem; άFñvai?), breath, I 609, 174; 369, scent; scorching heat, 389; blast, λ 400, Σ 471. [a]

ἀντμένα, acc. from ἀυτμήν, masc.,
(avrun), breath, 765; blast, y 289.
αὐτο-δίδακτος (διδάσκω), self-taught,
x 347f.

αὐτόδιον (αὐτοῦ), e vestigio,
straightway, 0 449†.
AUTÓ-ETES (TOS), in the same year, y
322+..

4

αὐτόθ ̓ = αὐτόθι.
αὐτόθεν (αὐτ-οῦ), from the very spot,
Y 120; elsewh. with -, from one's
seat, chair, T 77, v 56,
aÚTÓÐɩ (= avrov), on the spot, K 443;
often with more definite limitation fol-

420.

|

Αὐτό-φονος, father of Πολυφόντης of Oýßn, ▲ 395†.

αὐτο-χόωνον, acc., (χύανος) σόλον,

of mass of stone in its natural rough shape, massive quoit, ¥ 826f.

αὔ-τως (αὐτός), (1) eodem modo, just so, X 125; esp. wc d'auτws, so in this very way, 166.—(2) sponte, even without this, A 520; utterly, simply, B 138, v 379, F 220, Z 400, 268; just as you are, 198. (3) sic (temere), thus, with ellipsis, as you propose, as he was, A 133, v 130; in vain, B 342. (Reading often doubtful between αΰτως and οὕτως.)

τας,

αὐχενίους, acc. pl., (αὐχήν), τένονneck sinews, y 450†. αὐχήν, ένος, ὁ, cervices, neck, of men and animals, Z 117, 559. αὐχμεῖς, 2 sing. prs. from αὐχμέω (avxμós), be dry, i. e. unanointed, squalid, w 250+.

1. αὔοι (αὔω, εὕω), accenderet, where he could not obtain fire from other source, v. 1. avy, that he may not be forced to seek fire from elsewhere, & 490†.

2. auw, only ipf. ave, and 1 aor. nuσe and ἄυσε (ἀῦσαι, ἀύσας, etc.), call aloud, (1) vocare, call upon, tivá, A 461, N 477, 65.-(2) clamare, call aloud, of things, ring, with μέγα, δεινόν, καρφαλέον; αὖον, of harsh, dry sound (cf. aridum); diaπpúσiov, piercingly; (ἐπὶ) μακρόν, so as to be heard a great distance, aloud (E 347, ✪ 160), г 81,

117.

ἀφ-αιρέω, fut. mid. -αιρήσεσθαι; aor. -ov, etc., also ano-αipso, pres. imp., (Fαίρεο ?), -εῖσθαι, ἀπο-Γεῖλε(το), often in tmesi, adimere, (1) act., take away, ι 313 ; τί τινος, Ε 127, ι 416 ; τί Tivi, & 455.—(2) take away to hold for one's self, r 294, II 54, I 336; Tivá Ti, → 108, X 18, A 182; remove from one's self, μ 199; take away, A 299, 91; Ovμóv (life) Tivoc, and rivá; frustrate, vóσTOV, vóóriμov йμáp Tivi, ẞías Tivos; take off armor, uwv, H 122; “poüv, II 560.

ἄ-φαλον (φάλος), without crest, ταυρείην-τε καὶ ἄλλοφον, Κ 258†. [u]

[blocks in formation]

ἀφ-ήμενος (ἦμαι), seorsum sedens, sitting apart, O 106†. [a]

ἀφ-ήτορος, gen. (ἀφίημι), sagittarii, of the archer knẞóλov, I 404†. [ă]

ἄ-φθιτος, 2, (φθίω), aeternus, unwasting, imperishable, only of possessions, exc. 1 413, Ω 88.

ad-ínu, reg., collat. forms of ipf. ἀφίει, ἠφίει, aor. ἀφέηκε, subj. -η, -ή, opt. -εin (inu), dimittere, (1) send away, A 25; drive away, B 263, A 642; shed blossom, n 126; let fall, M 221; μévoc, slackened its force, N 444; release, Y 464; mid. 240; pass., are emitted from, A 77.-iaculari, hurl, weapons, lightning, etc., K 372, Y 432, P 631, x 251, w 539, 133. [~~~~; χ 251 - . ~~~]

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

åþ-άμaptev, -ív, -ovơn, and ήμβροτεν, acr. from ἁμαρτάνω-τινός, (1) miss, deerrare a, ✪ 302.—(2) lose, orbari, Z 411. (II.) ȧp-дμаρто-επýs, missing the point, rambling speaker, г 215†.

ἀφ-ϊκάνω (ἱκάνω), pervenio, come
to, reach, πρός τι, Ζ 388 ; δεῦρο, huc,
aπ-43 (Od. only with acc.).

áo-ikoμaι, only fut. -igeat, perf. inf.
-ixoai, aor. -ikóμny, etc. (tmesis,
2),
pervenio, with acc., come to (a per-
son), arrive at (a place), o 25, a 332,
42, ο 489, also witli εἰς, ἐπί, ποτί,

4-00

« PreviousContinue »