Page images
PDF
EPUB

δ' ετέροις δέδοται, τηνικαύταγανακτείν και πείθειν υμάς αφελέσθαι. και μήν και Γελάρχω 149 πέντε τάλαντ' αποδούναι γέγραφεν ούτος ως παρασχόντι τοίς εν Πειραιεί του δήμου, και καλώς επoίει. μη τοίνυν & μεν ήν αμάρτυρα, , ταυτ' επί τη του δήμου προφάσει διά σου δεδόσθω, ών δ' αυτός ο δήμος μαρτυρίας έστησεν εν τοις ιερούς αναγράψας και πάντες συνίσασιν, ταυτ' αφελέσθαι παραίνει, μηδ' αυτός φαίνoυ τα τ' οφειλόμεν' ως αποδούναι δεί γράφων, και ά τις παρά του δήμου κεκόμισται, ταύτ' αφελέσθαι παραινών. και μην πρός γε Κηφισόδοτον το- 150 σούτον αν είπoιμι. ούτός έστιν ουδενός ήττον, ώ άνδρες Αθηναίοι, των λεγόντων δεινός είπεϊν.

πολύ τοίνυν κάλλιον τη δεινότητι ταύτη χρήσθαι 5ο3 επί το τους αδικούντας υμάς κολάζειν ή τους

αγαθού τινος αιτίους αδικείν. εί γάρ απεχθάνεσθαι τισι δεί, τοίς αδικούσι τον δήμον, ου τους αγαθόν τι ποιούσιν έγωγε νομίζω δεϊν. προς τοίνυν Δεινίαν· ούτος ίσως έρεί τριηραρχίας 151 αυτού και λειτουργίας. εγώ δ', ει πολλού τη πόλει Δεινίας άξιον αυτόν παρέσχηκεν, ώς έμοιγε δοκεί να τους θεούς, μάλλον αν παραινέσαιμ' αυτώ τινα τιμήν υμάς αξιoύν δούναι ή τας έτέροις πρότερον δοθείσας αφελέσθαι κελεύειν πολύ γαρ βελτίoνος άνδρός έστιν εφ' οίς αυτός ευ πεποίηκεν άξιούν τιμάσθαι ή εφ' οίς έτεροι ποιήσαντες ετιμήθησαν φθονείν. ο δε δή μέγι- 152 στον απάντων και κοινόν υπάρχει κατά πάντων των συνδίκων· τούτων πολλάκις εις έκαστος

E

πρότερόν τισι πράγμασι σύνδικος γέγονεν. έστι
δε και μάλ' έχων νόμος υμϊν καλώς, ουκ επί
τούτοις τεθείς, αλλ' ίνα μη το πράγμ' ώσπερ
εργασία τισιν ή και συκοφαντία, μη εξείναι υπό

του δήμου χειροτονηθέντα πλεϊν ή άπαξ συν153 δικήσαι. τους δη συνερούντας νόμω και διδάξ

.
οντας υμάς ως επιτήδειός έστιν, αυτούς τους
υπάρχουσι νόμοις δεί πειθομένους φαίνεσθαι·
ει δε μή, γελοίον νόμω μεν συνδικείν, νόμον δ'
αυτους παραβαίνειν έτερον. ανάγνωθι λαβών
τον νόμον αυτοίς, ον λέγω.

ΝΟΜΟΣ.
Ούτος, ώ άνδρες Αθηναίοι, και παλαιός έσθ'
ο νόμος και καλώς έχων, όν, εάν σωφρονώσι,

φυλάξoνται παραβαίνειν ουτοι.
154 Εγώ δ' έτι μικρά προς υμάς είπών κατα-

βήσομαι. έστι γάρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, πάντας
μεν τους νόμους υμίν, ως εγώ νομίζω, σπουδαστέον 504
ως κάλλιστέχειν, μάλιστα δε τούτους, δι' ών ή
μικράν ή μεγάλης έστείναι την πόλιν. εισί δ'
ούτοι τίνες ; οί τε τους αγαθόν τι ποιούσι τας
τιμάς διδόντες και οι τοίς ταναντία πράττουσι
τας τιμωρίας. ει γαρ άπαντες ως αληθώς τας
εν τοις νόμοις ζημίας φοβούμενοι του κακόν τι
ποιεϊν αποσταλεν και πάντες τας επί ταϊς ευερ-
γεσίαις δωρεάς ζηλώσαντες & χρή πράττειν
προέλoιντο, τί κωλύει μεγίστης είναι την πόλιν

και πάντας χρηστους και μηδέν είναι πονηρόν ; 155 “Ο τοίνυν νόμος ούτος ο Λεπτίνου ου μόνον, ώ

[ocr errors]
[ocr errors]

άνδρες Αθηναίοι, τούτ' αδικεί, ότι τάς τιμάς
αναιρών των ευεργεσιών αχρείον την επιείκειαν
τους φιλοτιμείσθαι βουλομένοις καθίστησιν, αλλ'
ότι και παρανοίας δόξαν αισχίστην τη πόλει
καταλείπει. ίστε γαρ δήπου τούθ', ότι τών τα
δεινόταθ' ημάς αδικούντων εν εκάστο τίμημ
υπάρχει διά τον νόμον, δς διαρρήδην λέγει
μηδε τίμημα υπάρχειν επί κρίσει πλείν ή έν,
οπότερον αν το δικαστήριον τιμήση, παθείν ή
αποτίσαι, αμφότερα δε μη εξέστω.αλλ' ουχ 156
ούτος έχρήσατο τούτω τώ μέτρω, αλλ' εάν τις
απαιτήση χάριν υμάς, « άτιμος έστω

άτιμος έστωφησί
και η ουσία δημοσία έστω.δύο τιμήματα
ταύτα. « είναι δε και ενδείξεις και απαγωγής:
εάν δ' αλώ, ένοχος έστω τω νόμω, δς κείται, εάν
τις οφείλων άρχη το δημοσίω.θάνατον λέγει :
τούτο γάρ έστ' επ' εκείνο το επιτίμιον. ουκούν
τρία τιμήματα ταύτα. πώς oύν ου σχέτλιον και

δεινόν, ώ άνδρες Αθηναίοι, ει χαλεπώτερον είναι 5ος παρ' υμίν δόξει χάριν εύ ποιήσανταπαιτεϊν ή τα δεινότατεργαζόμενον ληφθήναι ;

Αισχρός, ώ άνδρες Αθηναίοι, και κακώς έχων 157 ο νόμος και όμοιος φθόνω τινί και φιλονεικία και –τό λοιπόν έω· τοιούτοις δε τισι προσέoικεν ο γράφων χρήσθαι. υμίν δ' ουχί πρέπει τα τοιαύτα μιμείσθαι, ουδ' ανάξια φαίνεσθαι φρονούντας υμών αυτών. φέρε γαρ προς Διός, τί μάλιστ' αν

απευξαίμεθα πάντες, και τί μάλιστέν άπασι διεσπούδασται τους νόμους και όπως μη γενήσονται

οι περί αλλήλους φόνοι, περί ών εξαίρετος ή

έν

158 βουλή φύλαξ ή έν 'Αρείω πάγω τέτακται.

τοίνυν τους περί τούτων νόμοις ο Δράκων φοβερόν
κατασκευάζων και δεινόν το τιν' αυτόχειρ' άλλον
άλλου γίγνεσθαι, και γράφων χέρνιβος είργεσθαι
τον ανδροφόνον, σπονδών, κρατήρων, ιερών, αγο-
ράς, πάντα τάλλα διελθών οίς μάλιστ' άν τινας
μετ' επισχεϊν του τοιουτόν τι ποιείν, όμως ουκ
αφείλετο την του δικαίου τάξιν, άλλ' έθηκεν εφ'
οίς εξείναι αποκτιννύναι, κάν ούτω τις δράση,
καθαρόν διώρισεν είναι. είτ' αποκτεϊναι μεν
δικαίως έν γε τους παρ' ημίν νόμοις εξέσται,

χάριν δ' απαιτείν ούτε δικαίως ούθ' οπωσούν διά 159 τον τούτου νόμον και μηδαμώς, ώ άνδρες Αθηναίοι·

μη βούλεσθε δοκείν πλείω πεποιήσθαι σπουδήν,
όπως μηδενί των ευ τι ποιoύντων υμάς χάριν
εξέσται κομίσασθαι ή όπως μηδείς φόνος εν τη
πόλει γενήσεται, αλλ' αναμνησθέντες των καιρών,
παρ' ους ευ πεπονθότες εύ πεποιήκατε τους
ευρομένους, και της Δημοφάντου στήλης, περί ης
είπεν Φορμίων, εν ή γέγραπται και ομώμoται, άν
τις αμύνων τι πάθη τη δημοκρατία, τας αυτάς 5ο6
δώσειν δωρεάς άσπερ Αρμοδίω και 'Αριστογείτονι,
καταψηφίσασθε του νόμου. ου γάρ ένεστευορ-

κεϊν, ει μη τούτο ποιήσετε. 160 Παρά πάντα δε ταύτ' εκείν' έτ' ακούσατέ μου.

ουκ ένι τούτον έχειν καλώς τον νόμον, ός περί των παρεληλυθότων και των μελλόντων ταύτα λέγει. μηδένα είναιφησίν ατελή πλήν των αφ' Αρμοδίου και Αριστογείτονος.καλώς. μηδε το λοιπόν εξείναι δούναι.μηδ' αν

[ocr errors]

τοιούτοί τινες γένωνται, Λεπτίνη και εί τα προ του κατεμέμφου, τί, μη και τα μέλλοντήδεις και ότι 161 νη Δία πόρρω του τι τοιούτον ελπίζειν νύν εσμέν. και είημέν γ, ώ άνδρες Αθηναίοι. αλλά χρή και ανθρώπους όντας τοιαύτα και λέγειν και νομοθετεϊν, οίς μηδείς αν νεμεσήσαι, και ταγαθά μεν προσδοκών και τους θεούς εύχεσθαι διδόναι, πάντα δ' ανθρώπιν' ηγείσθαι. ουδέ γάρ αν Λακεδαιμόνιοί ποτ' ήλπισαν εις τοιαύτα πράγματ' αφίξεσθαι, ουδέ γ ίσως Συρακόσιοι το πάλαι δημοκρατούμενοι και φόρους Καρχηδονίους πραττόμενοι και πάντων των περί αυτούς άρχοντες και ναυμαχία νενικηκότες ημάς υφ' ενός γραμματέως, δς υπηρέτης ήν, ώς φασι, τυραννήσεσθαι. ουδέ γ ο νυν ών Διονύσιος ήλπισεν άν ποτ' ίσως 162 πλοίω στρογγύλη και στρατιώταις ολίγοις Δίων ελθόντ' εφ' αυτόν εκβαλείν τον τριήρεις πολλάς και ξένους και πόλεις κεκτημένον. άλλ' οίμαι, το μέλλον άδηλον πάσιν ανθρώπους, και μικροί καιροί μεγάλων πραγμάτων αίτιοι γίγνονται. διό δεί μετριάζειν εν ταις ευπραξίαις και προ

ορωμένους το μέλλον φαίνεσθαι. 507 Πολλά δ' άν τις έχoι λέγειν έτι και διεξιέναι 163

περί του μηδαμή μηδε καθ' εν τούτον έχειν καλώς
τον νόμον, μηδε συμφέρειν υμϊν· αλλ' ίν' έν
κεφαλαίω τούτο μάθητε, κάγώ παύσωμαι λέγων,
τάδε ποιήσατε. σκέψασθε παρ' άλληλα και
λογίσασθε προς υμάς αυτούς, τί συμβήσεται
καταψηφισαμένοις υμίν του νόμου και τι μή,
είτα φυλάττετε και μέμνησθε, αν υμίν εξ εκατέρου

« PreviousContinue »