Page images
PDF
EPUB

These scholia on the Iliad are imperfect if not mutilated. Fol. 86 a (the other side of which is blank) ends at Il. 11. 251. Fol. 87 contains scholia on Iliad xxiv. 2 sqq. ending at v. 499: but is followed by fol. 88, which has scholia on Iliad xxi. 1 sqq. and which are continued to the end of the book. These leaves are probably transposed : at fol. 87 b are eis Aida στίχοι, consisting of 10 elegiae lines, beginning :

αρχέτυπον Διδούς έρικυδέος, ώ ξένε, λεύσσεις
εικόνα, εξεσία (θεσπεσίω) κάλλεϊ λαμπoμέναν.

(Anthol. Plan. Gr. Τom. ΙΙ. p. 672, Ed. Jac. Lips. 1814.) followed by four elegiac lines, entitled: Αρχίου εις τους τέσσαρας αγώνας. which do not appear under his name in the Palatine Anthology, but the Epigram is marked ådéomotor. (ΙV. p. 122.) Begins :

τέσσαρες εισίν αγώνες αν’ Ελλάδα, τέσσαρες οροί. The MS. is henceforward written in a different hand, and contains about 22 lines in a page: the paper also is a little smaller, but the pagination is continuous: a page is blank here and there at the end of a treatise.

(17) Δημητρίου του Τρικλινίου περί μέτρων οίς έχρήσατο Σοφοκλής εν τω Αίας Μαστιγοφόρος δράματι. fol. 89 ο.

(18) του αυτου Δημητρίου του Τρικλινίου περί μέτρων οις έχρήσατο Σοφοκλής εν τω Ηλέκτρα δράματι. fol. 99 ο.

(19) του αυτου Δημητρίου Τρικλινίου περί μέτρων οίς έχρήσατο Σοφοκλής εν Αντιγόνη. fol. 107.

(20) του αυτου Δημητρίου Τρικλινίου περί μέτρων οίς έχρήσατο Σοφοκλής εν τω Οιδίπους (i.e. the Edipus Tyrannus) δράματι. fol. 116.

In addition to metrical observations on these plays are some others interspersed: :

also περί των εν τω οιδίποδος δράματος (sic) σχημάτων. fol. 122 6. These works of Demetrius Triclinius (written in beginning of xvth century) are published by A. Turnebus, and by Dindorf in his Scholia on Sophocles.

(21) περί έγκλιτικών ονομάτων και ρημάτων. fol. 124. Begins: :

ιστέον ότι τα εγκλιτικά ουκ έστιν εν τοις οκτώ μέρεσιν αλλ' εν πέντε μόνον, ονόμασι, ρήμασι, αντωνυμίαις, επιρρήμασι, και συνδέσμους. Ends :

ίδου γάρ το καυχώ καυχάς δευτέρας ον συζυγίας εν τη αποβολή του και πρώτης εγένετο. By Johannes Charax Grammaticus. Edited in the Thesaurus Cornucopiæ of Aldus, p. 226.

(22) Σχόλια εις το Σοφοκλέους Αίας μαστιγοφόρος δράμα. fol. 126. Begins :

Πεϊράν τιν' εχθρών] ή είπε πειρασθήναι των εχθρών και ών κατά σου μηχανώνται προλαβείν ζητούντα το πρίν ή παθείν μαθείν και φυ

λάξασθαι' ή ούτως, κ. τ. λ. Ends:

ύστερον δε ιδόντος τούτο γενόμενον. fol. 146. Not the same scholia that are given in Brunck's edition, but those published in Dindorf's Scholia on Sophocles, Vol. 11. pp. 329–357.

(23) Σχόλια από του Ηλέκτρας δράματος Σοφοκλέους. fol. 147. Begins :

ών πρόθυμος] αύτη η γενική ού καθά οίονται τινές εστι, λέγοντες, ών είς θέαν έλθείν (τούτο γάρ λαμβάνουσιν έξωθεν) ήσθα πρόθυμος. Ends :

εις την εκ προγόνων σοι προσήκουσαν ευδαιμονίαν. fol. 166 6. These scholia are published in Dindorf's Scholia on Sophocles, Vol. 11. Pp. 359-382.

(24) σχόλια εκ του Αντιγόνης δράματος Σοφοκλέους. Begins: :

'Αντιγόνη φίλων] μη λάβης εις το φίλων έξωθεν υπέρ. fol. 167. Ends:

δια το Πολυνείκη αθαπτον ρίψαι. fol. 182 6. (25) σχόλια εις το Οιδίπους Τύραννος Σοφοκλέους δράμα. fol. 183. Begins :

εξεστεμμένοι] ότι ου μόνον έστεφανωμένοι. Ends :

μηδέν δεινών πεπονθώς. fol. 204 6. The scholia on this and the preceding play are by Demetrius Triclinius, and are published by Dindorf, Vol. 11 pp. 278–327.

(26) περί των διαλέκτων.
Begins :
ιδού σοι και τας διαλέκτους εγχειρίζω, νέων μοι

πάντων φιλολογώτατε: περί ων ό τε Φιλόπονος Ιωάννης επόνησε και Τρύφων ο γραμματικός, και άλλοι πολλοί, οις εκανή περί τα βιβλία διατριβή και άσκησις γέγονεν,

ούπω δέ τις μέχρι και τήμερον το παν εκάστης των διαλέκτων εγνώρισε. This tract, several times edited, is imperfect, ending abruptly καθ υποστολήν, in the section which treats of the Ionic dialect. It is ascribed to Gregorius Corinthus.

3. A tract, on vellum, consisting of 15 leaves, of about 28 to 30 lines each, besides a blank one at the end : the handwriting is neat, comparatively free from contractions, much resembling the Aldine types; the initial letters and the headings are rubricated, the larger ones flourished. At the bottom of the 1st page in a later hand is written,

COLLECTANEA DE LINGUARUM DIFFERENTIA ET ALIIS,' (1) περί διαλέκτων. fol. 1. Begins :

διάλεκτοι εισί πέντε, ιάς, άτθις, δωρίς, αιολις και κοινή. έχει δε εκάστη διάλεκτος οικείον ιδίωμα και εν συνόψει καλώς υποδείξομαι. Then begins a synoptical view of each dialect:

η ιάς τα είς ας λήγοντα ονόματα εις ης τρέπει, Ερμείας Ερμείης, Σωσίας Σωσίης. Taken from the texvikà of Johannes Philoponus. (2) περί ραψωδίας. fol. 7. Begins: :

τι εστι ραψωδία; ποίημα εμπεριειληφός τινα υπόθεσιν και άλλως: μέρος του όλου ποιήματος, κ.τ.λ. This has a good deal in common with the Scholia on Dionysius Thrax. (Βekk. Anecd. Grec. Vol. II. pp. 765-769.

(3) περί έγκλινομένων. fol. 9ο. Begins:

ιστέον ότι τα έγκλινόμενα ευρίσκεται εν ονόμασι και εν αντωνυμίαις και εν ρήμασιν και εν επιρρήμασι, και εν συνδέσμοις. εν ονόμασι μεν το

τις εν πάσαις ταις πτώσεσιν. Edited in the Thes. Cornucopiæ of Aldus, pp. 229—230. (4) περί βαρβαρισμού και σολοικισμού. fol. 12 ο. Begins: :

ιστέον δε ότι ο βαρβαρισμός γίνεται έν λέξει οταν εξ άτεχνίας παραφθαρη η ελληνική λέξις, κ. τ.λ. This and the three preceding are contained in Bibl. Canonic. n. 13 (p. 10, Coxe's Catalogue).

(5) περί των επιτατικών μορίων. “fol. 14. Begins: :

επιτατικά μόρια εισίν επτά. α, δα, ζα, λα, βου, αρι και ερι. α. άξυλος όλη η πολύξυλος, κ.τ.λ. (6) περί των στερητικών μορίων. fol. 14 ο. Begins: :

στερητικά μόρια πέντε. α, νη, νω, νη, νο. απρόθυμος και μη έχων προθυμίαν. (7) το ως, πόσα σημαίνει. fol. 14 6. Begins: :

λβ. τι και τις παραβολήν, κ.τ.λ. 4. A tract on parchment, containing 32 leaves, beautifully written in a minute hand of the same general character as the

Η Η

foregoing, each page containing 27 lines, with numerous interlinear and marginal scholia, written in red.

* Ηφαιστίωνος εγχειρίδιον. fol. 8. Besides the Enchiridion itself, this MS. contains numerous scholia, and introductory pieces, for which Gaisford's edition may be consulted. The first of them begins thus: kupótepa kalcitai uéduvos. After the conclusion of the Enchiridion, fol. 30 b, are three short pieces, occupying two pages, entitled περί κοινής συλλαβής, τί διαφέρει συνεκφώνησις συναλοιφή, and τα τοις θεοίς ανατιθέμενα ζώα, the last of which begins η γλαυξ τη 'Αθηνά. The MS. ends with a scale of feet and catalogue of prosodiacal figures. This MS. has been collated by Bentley, and its readings are given in Gaisford's edition. See Præf. p. iii.

697

Dd. XI. 71. A paper book, in small octavo, of 164 pages, many blank included, bound up with No. 696, containing

Extracts from the Rolls of Parliament, and other sources, relating to the Fisheries.

Some of the Extracts are certified 'per Guliel. Ryley.'

There are also tables of the subscriptions payable to the Worshipful M' Tho. Harrison, Threr A.D. 1632–39, and the substance of the 'fishinge'

Patent granted to a company. 698

Dd. XI. 72.
A quarto, on paper, 135 leaves, of which a few are blank;
handwriting of the xviith century.

MISCELLANEOUS LAW PRECEDENTS.
The collector was probably the same as the owner, who styles himself
William Prigg. The most modern date is 1680.

699

Dd. XI. 73.
A paper book, in small quarto, containing about 360 pages,
written in the years 1623–1634, and forming

A COMMON-PLACE BOOK OF W. WHITEWAY.
The contents are

On pp. 1–48, 61, 64, 81–6, Extracts from various historical works, as Baronii Annales, Herodotus, Strabo, and Bibliander de fatis Monarchiæ Romanæ, Livy, Zonaras.

6. Pp. 49–60 and 67–71. Directions for Painting,'' for Limming.'
C. pp. 73, 4. 1633. Mr Sheruill's censure.'
d. p. 88. 'Certaine questions propounded by Mr Bernard, Minister of

a.

Batcombe, unto the divines of Dorsetshire, concerning the Sabbath day and the Lord's day, January the 31, 1633.'

e. pp. 89—96. 'A priuate Chronology, Aug. 2, 1634.'

The first entry is, '1518. My great grandfather, Peter Mounsell, was borne.' In another hand, at the end, is the entry, ‘1635. This yeare died the author of this booke, W. Whiteway, my brother.'

f. pp. 102–119. Charters granted to the Burgesses of Dorchester, 2 Henr. VIII. and 8 Jac. I.

9. pp. 120—131. 'An act for the annexing of the Rectory and decaied parish of Froome Whitefield to the rectory and parish of the Holy Trinity in Dorchester, 7° Jacobi 9° Februar. Anno Domini, 1609.' h. pp. 133–6. Four French Songs, of which the first begins :

'Que je me plais soubs votre loy

Cloris soudain que je vous voy.' and the last :

Berger il faut que tu me dis

La cause de ta maladie.' i. pp. 137–142. Verses, Anagrams, and Inscription relating to the Duke of Buckingham. With the exception of Georgius Villerius, Anagr., Regis Vulgi illusor,' and the laudatory Latin epitaph, these are all printed, though with some variations, by the Percy Society, Vol. xxIx. See also Gg. iv. 13. § 39.

k. Pp. 144–191. A Vocabulary.

l. After a few blank leaves, on the page numbered 304, is 'A Libell found at the court, and presented to the King by the Bp. of London, Dr Lawde, 8th March, 1628.' and on p. 305 a scurrilous Epitaph, 1633,' beginning, “Here lieth rotten she whose name indeed was Grace.'

pp. 309–323. “The Maiors and Shriues of London,' 1189_1634. p 326. ' Aldermen of London, 1633, and their wards.'

n. pp. 327–366. 'Diploma nouum Caroli Regis anno quinto Regni sui M. Brit. 1629.'

0. p. 370. The Will and Epitaph of William Noy.

p. pp. 371–374. 'Psalmi Dauidici, Anglice traducti, et Gallicis numeris accomodati per G. H. Nouembr. 1629. The first four only have been thus rendered; the first begins :

The man is blest, that walketh not among
The counsell of th’ ungodly, nor in throng

Of synners stands, nor with the scorner sitteth. 9. pp. 377—380. ‘Nomina vicecomitum comitatum Dorsett et Somersett, qui vnum tantum habuerunt usque ad annum 1567.' The book has been reversed, and the contents of this portion are:

pp. 1–30. Anecdotes of various persons. 8. pp. 31–76. Extracts from Thuanus, Holinshed's Chronicle, and other such works.

m.

« PreviousContinue »