Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

κωμωδείν Ρ 25
κώνειον C 17
λαβέσθαι 86
λάβραξ Ρ48
λαγώ βίος 8 9
λακιστος Ρ 2
λαμπρός 8 I, P 34
λήθη C 21, L 5
λίαν Ρ 34
λιθοξόος 82
λιπόνεως C1
λιχνεύειν P 48
λόγοι=systems Ρ Ι5, 23
Mà and vn S 3, P 48, 51
μακαρίτης L 24

L
μάλιστα, εν τοις 82
μάλιστα, οπόταν C 15
μάλλον δε Ρ 5 (special note)
ματαιάζειν L 16
μελετάν P 29
μέμνησο ο 7

C
μέμφεσθαι P 42
μεμψίμοιρος P 34
μεν......δε 8 Ι, 10
μετά with accusative P 14
μετά with genitive 8 8
μετατιθέναι C 5
μεταξύ 8 17, C 6, 17, 24, P 38
μετελθεϊν Ρ 2
μετριότης P 27
μή 8 15, 17, C 5
un intolerable § 1, 9, 18, C 1, 17,

Ρ 24, L 16, 19
μη ούτω μανείην P 37
μηδαμώς put as a surprise P41
μηχανή C 5

.
μοι δοκώ Ρ 29, 39
μοχλία 8 13
μύρον C 22
νόμισμα Ι το
νόμον θέσθαι L 2
νόστιμος L 19
ο πολύς λεώς P 25
ο τυχών P 17
οβολός C I, L το
οθόνη C 3, I 19

LI
οι άριστοι Ρ 26

H. L.

οι αυτοί P9
οι του μέσου βίου L 9

L
οια πολλά ποιείτε P9
οιοι πολλοί είσι Ρ 46, 52
οικείος 87, Ρ 5, 20, 26, 37
οίκοθεν 8 7
οικόσιτος SI
οίσθ' ώς 66
οϊχεσθαι C6, 12, 15, 17, 20, L 3, 17
'Ολύμπια νικάν C 17
ολυμπιάδες Ι 16
όλως 8 το, Ρ 23,

I 16
ομιλείν λόγοις Ρ6
όνομα C II
οπίσω αύθις C 12
οπώρα P 36
όρα μη C 5, Ρ 5, 15, L 18
οσφράσθαι P 48
ότε περ C 7
ότι neuter of όστις 8 Ι, 9, C6
ότι τί C6
o', position of S 1, 10, C 8, 23
ου μή P 18
ου μην αλλά P 20
ου πάνυ C 12
ου φέρειν P 34
ουχ όπως C 8, P 31
ουδ' όλως Ρ ΙΙ
ουδέ C 17
ουδεμία μηχανή P4
ουδέπω και τήμερον Ρ 11
ούτος εκείνος S II
ούτω, position of 8 ΙΙ
ούτω, sense of C 4, P5
όφλισκάνειν γέλωτα P 34

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

παραπαίειν L 16
παρασκευή P 23
παραστήσασθαι 09
παρατείνειν L 13
παρρησία Ρ17
ΙΙαρρησιάδης P 19
πάσχειν P 36
παχύς C8
περαιούσθαι 15
περίδειπνον L 24
περιελθείν L το
περιθέσθαι P 32
περίκεισθαι Ρ 33, 36
περιττος C 21, L 22
περιχρίειν L 21
πήρα P 1, 45
πίπτω passive of βάλλω P2
πλάξ 8 3
πλατύς P 49
πληγάς λαμβάνειν 82
πλήν αλλά C II, 21, P8
πλίνθοι C 11
ποδιαίος τόπος C 24
πόθεν 08
ποιείσθαι P9, 38, 46
πολιάς Ρ 21
πολιτεύεσθαι Ρ 8
πολύ λέγεις P 48
πομπή L 12
πόρος 82
πους of sail C 3
πρεσβεύειν P 23

P
προ πολλού P 32
προαίρεσις Ρ 23
προεδρία 8 ΙΙ
προηγορία P 22
προθεσμία P 52
πρόκεισθαι L 13
πρόναος P21
πρόοδος 89
ar pos with accusative S 16, 18, C 1,

17, 18, 22, P 8, 19, 23, 24, 42,

I II, 19, 20
προς with genitive C 1, P3
προς δυσωδίαν L 11
προς οργήν P8
προσαιτεϊν C 15, P 35
προσβλέπειν C 13
προσεταιρίζεσθαι Ρ 18
προσέχεσθαι P 48

σατράπης C 14, L7
σκέπεσθαι Ρ 29
σκιαμαχεϊν Ρ 35
σκοπή C 3
σοφιστής L 20
σπουδή 8 12
σπουδή adverbial 88
στείλαι C 3
στέφανοι on tombs C 22, L 19
στήλη C 22
στίχοι C 4, L 24
στοά ποικίλη P 13
στρεβλούσθαι Ι 8
συγκωμωδεϊν Ρ 26
συλλέγειν L 20
συλλογισμοί P41
συμβέβηκε C 16
συμπαρεϊναι L 6
συμπολιτεύεσθαι C 15
συμφορείν Ρ 22
συναγορεύειν L 23

L
συναγωνιστής P 26, L 20
συνασπίζειν PI
σύνδειπνος L 21
συνδιάκτορος CI
συνδιαπράττειν L6
συνείναι 8 12
συνείρειν 88, P 22
συνεκδραμεϊν C 3
συνεπιλαβέσθαι P 48
συνεχής P 22

συνήγορος Ρ
συνήθης P 14
σύννοια Ρ 13
συνορών P 29
συνουσία L 17
συντρίβειν C 5, P 36
σχήμα =dress P 12, 13, 33, 42
σχήμα = figure 8 8, P 31

τα άλλα 8 17
τα ανθρώπινα P 36
τα άριστα 8 11
τα ημίν δοκούντα P 44
τα σα Ρ 25
ταινίαι Ρ 5ο
ταριχεύειν L 21
τάττεσθαι υπό P 20
τάχα που 8 17
τέθηπα P 34
τεκμαίρεσθαι 82
τέλος adverbial s6
τέχνη C 7
την ησυχίαν άγειν C 3, P 27
την πρώτην P 39
τι άλλο η P 1ο, 38
τιάρα P 35
τίθεσθαι 8 9, L2
τινές μέν......αι δε C 19
τις, use of 8 Ι, 15, C 4, FI, 15,

το τοιούτον Ρ 27
το των Ίλιέων P 38
το υποδεέστερον 0 15
τοίνυν 8 τ8, C 19
τοιούτον οίον P 20
τορύνη C 7
τοσούτου δέω Ρ 29
τότε, use of 8 2, C 14, Ρ το
τούτ' εκείνο P9
τούτου γε ένεκα P9
τραγωδεϊν P 38, L 15
τρέφεσθαι 8 7
τριακάδες L 16
τριβώνια Ρ Ι1
τριέσπερος 817
τρόπαιον C 24
τρόπος P 19
τροχός 18
τύλος 86
τύμβοι C 22
τύχη 81

Ρ 2Ο

τις είναι P 6
το αίσχιστον Ρ 35
το άνετον δοκούν P 12
το άτιμότατον P 15
το βέλτιον C 3
το γινόμενον SI
το δεινότατον Ρ 26
το εμόν Ρ 20
το επαγωγών P 23
το επί τούτω C 7
το καλώς έχον P 34
το κατ' εμέ Ρ 25
το κεχαρισμένον P 22
το κοινόν Ρ 26
το κρείττον 8 12
το μηδέν P 25
το όλον C 2
το παριστάμενον C 13
το πιθανόν C 5
το προ δίκης Ρ το

ύαλος L 21
üdwp in court P 10
υπάρχειν ο

4
υπειληφέναι L2
υπελθείν Ρ 26
υπέρ with accusative P 23
ůmèp with genitive C 17, P 45, L 9
υπερήμερος P 52
υπερκύψαι L 16
υπερφέρω P9
υπέχειν P8
υπό τη αφή L9
υποδύναι Ο το, Ρ 26, 33
υπόκρισις 8 Ι7, P 37
υποκριτής 8 17
υπόπτερος S 15
υπόσχεσις Ρ 31
υποτίθεσθαι Ρ 7
υποφαίνεσθαι Ρ Ι2
υπώρεια C5
υφίεσθαι L 2

φαίνομαι with participle 8 3, P 8,

19, L 24
φείδου μή C5
φέρε C 4, P4
φθάνειν P 29
φθόνος 87, 8

φιλαπλοϊκός Ρ 20
φιλο Ρ 20
φλήναφοι 8 7,
φοινίσσειν Ι 12
φορτικός P5
φορτικώς P 34
φρονείν L 15
φύεσθαι C 12
φύκος Ρ 12

Ψήττα Ρ 49
ψηφίδες P 35
ψηφίζεσθαι P9
ψήφοι P 21, 24

Ρ 25

χειρί, εν τη Ρ το
χοαι L 9
χορηγία 82
χορηγός L 20
χρήματα P 43
χρίειν Ι ΙΙ
χρυσίον C 12
χώματα 0 12,

ωραία άνθη L II
us=how C 2
us=since 19
ώς = that C 14
üs=thus L 20
ώς = to 8 12, P 17
ως αληθώς 8 το
ús åv with optative suppressed C1,

Ι4 (see P 5ο)
ως αν and ως Ρ 15
ως ειπείν το
ώσπερ Ρ 49
ώστε C4

1 22

CAMBRIDGE : PRINTED BY J. & C. F. CLAY, AT THE UNIVERSITY PRESS.

THE PITT PRESS SERIES.

COMPLETE LIST.

1. GA

EK.

Author Aristophanes

Demosthenes
Euripides

21

[ocr errors]

2/6

[ocr errors][ocr errors]

Editor

Price Green

316 each Graves

3/6 Glover In the Press Beck & Headlam 3/6 Gray & Hutchinson 2/Hadley Headlam Hadley

2/6 Nearly ready Wedd Shuckburgh

3141- each

216 each Edwards 2/6 each

21

21- each Heitland Mackie Adam

4/6

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3/6

3/6

Plato

Work
Aves—Plutus-Ranae
Vespae
Olynthiacs
Heracleidae
Hercules Furens
Hippolytus
Iphigeneia in Aulis
Hecuba
Alcestis
Orestes
Book v

VI, VIII, IX

VIII 1-90, IX 1489 Odyssey ix, x

XXI
Iliad vi, xxII, XXIII, XXIV
Somnium, Charon, etc.
Menippus and Timon
Apologia Socratis
Crito
Euthyphro
Protagoras
Demosthenes
Gracchi
Nicias
Sulla
Timoleon
Oedipus Tyrannus
Book III
Book VII
Agesilaus
Anabasis Vol. I. Text.

Vol. II. Notes.
I, II
I, III, IV, V

II, VI, VII Cyropaedeia I, II (2 vols.)

J. & A. M. Adam Holden

3/6 2/6 2/6 4/6 4/6 61

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

III, IV, V
VI, VII, VIII

19

29

10.9.96

« PreviousContinue »