Page images
PDF
EPUB

NOTES.

THE DREAM.

1

2

6

$ 1, page 1. άρτι μεν επεπαύμην...... ο δε πατήρ έσκσπεϊτο] it was just after I left school when my father was considering '... The clauses are put parallel with yèv and dè, as often in Greek, where we make the second depend on the first.

atpoonBos] near to manhood, almost a man. Greek lads became onBol on attaining their 17th year. In § 16 Lucian says that he was

αντίπαις. 3 Ötl kal] = quid tandem, or nearly so. The question would be what

am I to put the lad to?' This emphatic kai is especially frequent in Lucian. Compare piscator 8 16 ουχ όρώ ήντινα και λέγεις, 8 45 φέρ'

ίδω τί και έχει ; Charon 8 9 και τι και λέγουσι. 4

Taldela] this word, as will be seen later on, had in Lucian's time a cant sense, almost equal to our culture' or higher education'. The Mèv following here is answered by the dè in el de..., where the construc

tion is however changed. 5 τύχης λαμπράς] a splendid fortune', in our sense.

λαμπράς] Compare piscator 8 34 των λαμπρών τούτων υπεροράν, Menippus 8 12 τα λαμπρά εκείνα πάντα, πλούτους λέγω και γένη και

δυναστείας. 6 Tà d' ñuétepa...] the dè continues the sentence in opposition to the

τύχης λαμπράς. While our means were small and called for a speedy kind of succour'. More literally “the help they called for was one that should be a speedy sort of one'. This use of ths with an adjective in the sense of quidam is very common in Lucian. Compare Charon S8 4, II, 15 ópw rolkian Tlvà thu túpßnu, piscator § 20 πολυμισή τινα μέτει την τέχνην. The verbs είναι, απαιτεϊν, and likewise έχειν, είναι, and ευφρανείν following, depend on the notion of thinking

[ocr errors]
[ocr errors]

and pointing out to be supplied from ēdote above. But in the case of the last three the verb supplied must be in the first person singular

(eg έδόκουν) as αυτός shews. 7 Bavaíown) that is, some sordid mechanical handicraft, such as was

thought too ignoble for a Greek freeman, and left only to the very poor or to slaves. For the construction τέχνην των βαναυσων = βάναυσον Téxvnu compare Ikaromenippus § 3 where yüTA TW Kaptepw is parallel to αετόν ευμεγέθη. 8

αν έχειν] the direct sentence would run ευθύς αν έχοι in the mouth of these pilou speaking to the father about his son. * I should probably have my own needs supplied from my trade?: The future evopaveîv denotes what would certainly follow on the attainment of that which the

present with åv represents as possible. 9 οικόσιτος] =a burden on my parents.

unkéti] in Lucian as in Plutarch before him, we find the distinction between un and où frequently ignored. Lucian, though striving to write the purest Attic, could leave such monsters as piscator § 24 delèw yàp αυτώ ότι μή μάτην ξυλοφορούμεν.

OỦk és makpåv]=és oumakpåv, 'in no long time', 'soon'. Compare § 1o and Charon § 8.

Td ywvóuevov] my earnings. Jacobitz well compares Toxaris § 18 το γινόμενον εκ τούτου αποφέρων έτρεφε τον Δεινίαν.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

13

ανδρί ελευθέρω πρέπουσα] not being strictly a βάναυσος τέχνη, but demanding some intelligence. 14

πρόχειρον έχουσα την χορηγίαν] the adjective is part of the predicate as is shewn by the article before the substantive. The construction is common, and Lucian is very fond of it. Compare for instance piscator 8 1 βάλλε βάλλε τον κατάρατον αφθόνους τους λίθοις, and χρηστάς είχαν τας ελπίδας below here.

xopnylav] the equipment of a choir to sing at a public festival was one of the Seltoupíac or public services imposed by the laws of Athens on her wealthier citizens. Hence the word came to bear in Attic Greek the general sense of equipment or preparation. Lucian's parents could only afford to put him to some work which did not require a costly preparatory training.

Trópov] means, resource, and hence as here earnings', 'wage'. So we find πόρος χρημάτων, a way of getting money'. 15

ως έκαστος γνώμης και εμπειρίας είχεν] as they were severally acquainted with or experienced in (this or that art)'. The intransitive čxw is often thus used with the relative genitive. Compare Toxaris s τις ή γένους ή πλούτου και δυνάμεως έχει, as he is situated in respect of family, wealth, &c'. So Thuc I 22 8 3 ως εκατέρων τις ευνοίας ή μνήμης έχοι.

6

[ocr errors]

44

ως

17 &puoylúoos] a carver of Hermae. These were squared pedestals,

ending in busts of the god Hermes, the making of which was probably one of the inore mechanical departments of the sculptor's art. They were very numerous in Greek towns, being set up at the corners of streets, in temples and the doorways of houses. See Thục VI 27: Lucian's uncle, like many other sculptors, may have devoted himself to their production. There would most likely be a steady demand for

them. See note on èpuoyduocû in § 12. 18 1.Doçóos] a stonemason. In fact "sculptor' is almost too fine a name for him.

εν τοις μάλιστα] that is ευδοκίμοις. Compare gallus $ 24 χώρας εν ταϊς μάλιστα θαυμάζεσθαι αξίας.

ållà Toûtov dye) 'so take this lad off'. dala is often used to introduce the conclusion, after a proposition expressed or implied, the sense being well then’. Compare gallus § 1 årrà , káKLOTE 8 Nextpuuv, ó Ζεύς αυτός επιτρέψειε, deor dial 2 αλλ' ει και τι ήμαρτον, ώ Ζεύ, σύγγνωθι μοι, piscator 8 23 αλλ' εγώ αυτου κατηγορήσω.

ερμoγλυφέα] another form = έρμογλύφον.

20

21

Page 2

I

2

4

éterualpero) 'he was judging this by my playing with the wax'. Compare Soph Ο Τ 916 τα καινα τοις πάλαι τεκμαίρεται.

Toll knpoû] the article shews that the wax on his writing-tablets is meant.

αποξέων αν... ανέπλαττον] the άν goes with the verb in a frequentative sense, as often. Compare piscator § 11 évtUyXávwv äv tlou aunpurwv, where there is as here a participle, to which the åv is

attracted. 3

Bóas] the Attic form would be Boús. Jacobitz.
ElkóTws] naturally, in a lifelike manner. See piscator § 38 éolkótas.

¢ø ofs] on which=for which. See on § 7 emri Nórols.
5 Tanya's Náußavor] the regular phrase in passive sense=

= ετυπτόμην, which is not in common use.

Tóre) at the time of this meeting to decide upon young Lucian's career. The word does not refer back to Óróte. Readers of Thucydides will remember how often the word is thus employed by that author.

ētraivos] a praise (that is, a ground for praising me) for my cleverness. 6 kai taūta] even this moulding of figures in wax, for which I had been whipped at school.

Elxov] 'they had '; that is, the people who gave the ēnalvos. 8 år’érelvns etc] judging at least from that habit of moulding'.

Or with Jacobitz, ‘in consequence of’ that habit.

IO

II

I 2

$ 3. άμα τε ούν έδόκει......κάγώ παρεδεδομην] so soon then as a day was thought suitable for making a beginning of work, I was at once (pluperf) handed over to my uncle'. This parallel arrangement of the two clauses with te...kai (or kai simply), where we make the second dependent, is perhaps even more common than that with uèr de noticed in § 1. For the change of tense compare § 14 ČtPLE ... ŠTETÝYEL, piscator 8 36 διελέλυτο ... κατεγελάτο.

Tòv Ala] uà anticipates the coming oů.
& Xelv] ‘imply', 'involve', 'bring', as often.

McKeutas] simply companions', 'playfellows'. So aequales in Latin.

étídelčev] opening for display.

palvolunu ylúowr] 'should be seen to carve'. The regular meaning of φαίνομαι with a participle. Compare piscator 8 19 είπερ η γνώμη

ορθή και δικαία φαίνοιτο ουσα, and note on 8 8. 14

οίς προηρούμην] κατασκευάζειν αυτά, “ for those for whom I chose to make them'. He writes the imperfect indicative, not the optative, passing into direct narrative instead of making it dependent.

kai r6 ye mpwrov etc) 'and then that first start, which is (kal) usual with beginners, happened'. The imperfect shews that all the events of

this story happened in close connexion. 16 ka@lkéo Bal] with genitive. It means to come down upon'=strike.

alakòs] alá is a flat stone, a slab. So amores 8 12 έδαφος...λίθων πλαξι λείαις έστρωμένον. 17 ÉTELT WV etc] and he added the words of the proverb “well begun

is half done”. Jacobitz remarks that though Lucian elsewhere (Hermotimus § 3) ascribes the authorship of the sentence to Hesiod, yet Iamblichus assigns it to Pythagoras, and Polybius to the ancients generally. Compare Horace epp i 2 40 dimidium facti qui coepit

habet. 18 κατενεγκόντος] εμού τον εγκοπέα.

karptato] 'initiated me' in a way not gentle nor yet encouraging. The word is specially used of beginning the sacrifices, as Dem Midias P 552 κατάρξασθαι των ιερών, and hence of the ceremony of initiation in the Eleusinian or other mysteries. It takes genitive of the victim, as Aristoph Aves 959 μή κατάρξη του τράγου. Here it is humorously put for «made me pay my footing', to use a workmen's phrase.

a

6

21

$ 4. 23 ouveXés] the neuter used adverbially, as often. Compare årevés in piscator SS 30, 46 and ouvexės in gallus § 9.

ávanúšwv] sobbing aloud'. A rare word. The simple verb is better known; see Aristoph Ach 690.

« PreviousContinue »