Page images
PDF
EPUB

2

baud multò difficilior erat intellectus, quàm fi di&ta fern ne Gallico fuissent. Eandem scilicet videtur & th lami & ftudiorum consortem voluisse. 'Fuit tempu quum decemviratum quendam literarium domi habere eúmque ut mayte Soñ, fic etiam ayawway. Decem bi pa tim literati, partim literatisimi viri, quoram quidam con rectorio munere fungebantur, (iíque . præfertim, qui ep. grammata poftreme Latini Thesauri editioni præfixerunt quum, ficut ex diverfis oriundi erant gentibus, fic etiam diversam sermonem vernaculum haberent, linguâ Latin tanquam communi interprete inter se utebantur. Ac quun ex bis decem modò hos modò illos famuli pariter do famula de rebus, quas ipfi ipsaque vel noverant vel faltem conjeEtare poterant, colloquentes, quinetiam in menfà quotidie cùm de aliis tum verò de iis, quorum illa folet argumes. tum suggerere, fermonem babentes audirent, ità suas paula tim aures verbis illorum afluefaciebant, ut non folùm phtaque eorum, quæ dicebant, intelligere, sed quædam eti. am eloqui valerent. In eam profectò familiam, ub illiteratis esse ne servis quidem licebat, Romanus Sermo Romæ jam diu sedibus suis exul videbatur commigráffe.

Ex quo primum animum ad rem Typographican appulit, nullum tempus fibi dedit laboris vacuum nullo non anno, donec vixit, Author aliquis, qu vel ad Christianæ Religionis vel ad bonarum Artiun

• Epistol. Henr. Steph. præfix. Aul. Gell. pag. 13. : Andrea Gruntierus, Gerardus Clericus, Adamus Modius.

[ocr errors]

incrementum conduceret, ex ejus Officinâ prodiit. Præterea adeo feverus erat ftudiorum fuorum exactor, ut librorum 'fini aut (fi Hebraïci fuerint)

fronti diem mensis aut (in Hebraïcis) : mensem folum addere : rarò omiserit ; qui & ipsius patri & * plerisq; notioribus Typographis mos erat. Nonnunquam annus, mensis, dies, & Typographi nomen in libri initio omissa calci adjiciuntur. Quidam narrant ipsum folitum fuisse singula folia perlegenda, hic illic per plateas, locis certis affigere, adjun&o pretio illi, qui vitia quædam detexifset.

6

1

Aperta Officina, toto animo & ftudio omni in eam operis, quod instituerat, rationem incubuit ; nec committere voluit, ut tantam, quam sui dederat, spem, & opinionem, quam primam sciebat effe maximi momenti, falleret. Prima ei cura atque opera in facris Codicibus pofita eft, proxima in Scriptoribus Latinis ; Latini enim sermonis peritior aut faltem ftudiofior fuit, fi tanta & tot tanti viri ftudia inter se componere, & ex libris pluribus in illo quàm in ullo alio sermone excusis æstimare ličeat. Claflicos Authores optimorum Grammaticorum scholiis illuftratos vulgavit in gratiam puerorum,

[ocr errors]

' Persius. 1527. 5. Non. Maii. Inftitut. Calvin. 1559. 17. Cal. Sept. Bibl. Hebr.

> Bibl. Hebr. 3 Comment. Cæsar. 1544. Beza de hæret. puniend. 1554. * Sim. Colin. Adr. Turneb. Gul. Morel, Vat.

4 cofan. Aud. Parv. Bene-nat. Fed. Morel. Seminarium. 1536. • Jansson. Differt. p. 41.

B 2

quorum

quorum teneram ætatem politioribus literis initiari multùm intererat, illo præsertim tempore, quum inculta barbaries & ignorantia nondum suis, quas pertinaciter multos retro annos tenuerant, sedibus penitus pulsæ fuerant.

2

* Anno 1527° Johannes Frobenius Bafileæ deceffit insignis Typographus; quo avulso alter aureus florere incepit Robertus Stephanus. A Satyris Persii optimi quidem (' ut ipse ait) sed difficillimi Poetæ exordium duxit 1527. 5. Non. Maii. quibus addidit 5. Cal. Jun. Ælii Antonii Nebrissenfis Grammas tici Commentaria, seorsim edita : nam ' morem illum, quo ferè utebantur Typographi, longos ac plerumque ineptos commentarios mediis Authorum operibus intercalandi do intexendi, tantum aberat, ut probaret, ut vebementer etiam obesse omnibus arbitraretur. Quoniam autem fuum claflicos edendi confilium fruftra fore noverat, nisi ad eorum intelligentiam aditum tyronibus patefaceret, varia Grammaticorum opera excudit ; ea primùm, quibus rudimenta tantùm facilia traderentur, qualia Melanchthonis, anno 1927°3 deinde illa, quibus ad reconditiora artis adyta via muniretur, quales sunt libri Thomæ Linacri de emendatâ Latini Sermonis Structurâ, anno 1528°

Deza in lib. Icon. . Præf. in Per

Anno

[ocr errors]

Anno 1528° Cal. Mart. Biblia Latina, quorum editionem ut absolveret, nec operæ nec oleo plures jam annos pepercerat, quibus privilegium anno 1527° Francisci 14° obtinuerat, vulgavit; nec multò poft, Pfalterium & Solomonis Libros cum brevibus ex He bræo annotationibus, 'quòd sæpius Chriftianorum manibus teri debeant,legi,& edisci. Quò autem non minorem à Juris-consultis quàm Theologis gratiam iniręt, jure Divino his dato, Civilis Pande&as quinque voluminibus in usum illorum emisit. Sibi etiam devincire voluit Matheseos & Hiftoriæ studiosos ho

mo omnium literarum; & illos Cuthberti Tonstalli : de arte supputandi, hos Polydori Virgilij de inven. toribus rerum libris donavit. Id circiter tempus

eum complures efflagitabant, yt Calepini Di&tionarium juxta pofteriorem Autboris recognitionem fuæ integritati reftitutum excuderet. Ipse re ter quater tentatd reperiebat opus arduum, invidiæ plenum, & parum Rei-publicæ profuturum. Inftabant quotidie studiosi, ut, fi non Calepinum, exquifitius aliquod di&tionarium ex optimis Authoribus Commentariis aut colligendum curaret, aut ipfe fuo labore colligeret. Quum autem omnes, quibuscam Sepius egit, precibus eo præmiis non mediocribus fruftra Sollicitati grave negotium detre&tarent, se accinxit operi, ex Plauto ac Terentio diligenter perlę£tis annotationes diftionésque collegit, ex scribendas & in ordinem alphabeticum Præf. Pfalm. 1528. ? Lege Præf. & Privileg. Di&ion. 1532. B.3

redigendas

redigendas curavit, ut futuri Diktionarii quafi Sylua e materies essent. Hortatu demum virorum eruditorum quibus duos aut tres incæpti operis quaterniones oftendera binos annos in hốc opere dies noctésque, rei domestica e corporis ferè negligens, ita defudavit, ut quotidie duobu. prelis materiam (ufficeret, & abfque ope Divinâ oneri fuccumbendum fuerit.

Anno 1529° 9. Cai. Jul. Terentium, quo non alter meliùs Romani idiomatis munditiem exhibet, publicavit accuratissimè cum Donati commentariis, ' in quibus Græca propè omnia (nam pro eis antehac exeusi codices lacunis scatebant ) repofuit, & fententias Authorum, quos Donatas citare folet, integras reddidit ; ad illa vetufti ex Iodoci Badii dono manuscripti exemplaris,& cujufdam Anonymi acerrimo judicio præditi Latinéque ac Græcè doctissimi, ad has Petri Rosseti Laureati Poet & vera fus Virgilianos ad unguem tenentis auxilium mutuatus. Intra spatium quadrimestre Terentio fuccefferunt, quafi Virgilio honoris causâ præviæ, Virgilianæ le&ionis per Io. Pierium Valerianum castigationes ; & ipse prodiiffet Poetarum Princeps, . nisi luculentis Tiberii Donati in universam Æneida commen. tariis potiundi spes confilium in aliud tempus diftulisfet. Interim quum clam eum non foret, quàm jucundum ac utile fit pueros à teneris epistolarum scriptioni assuescere, Plinianas emisit, adjundo • Præf. Terent. Præf. Virg. 1532.

Panegyrico

2

« PreviousContinue »