Page images
PDF
EPUB

hi cálle cum Henrico Stephano Lutetiæ in ædibüs s paternis, numquidnam vacaret hæc & alia feri

pea varia publicè edere. Causacus est ab Rege

nefcio quid imperatum sibi ; neque fibi in urbe " prælum premi aut verti volvíque. Imò & pau« cis antè diebus emiffos à se plerofque medicos in * lucem, quorum pars effet aliqua ex iis, quos pro & ferebat, ut Celsum, Scribonium, Marcellum, & & alios. Cui quum objeciffet duplici fibi nomine * faétum miriùs probari : tum quod Græcos plures & paucioribus Latinis eodem densiore tomo excudis** set : tum quòd è multiplici le&tione Latinorum "&"correctione unicam amplexatus esset, quam in “ album retuliffet, reliquis in totum omiffis ne

que adeo margini adfcriptis : adeo & fæpicule « deterrimam quamque le&ionem dictionémque " textui inseruiffe minùs expenfâ exploratâque * sententiâ ; cujus idoneus arbiter debuerit effe 66 medicus aliquis doctus & artis & critices peritus: « Contra&å fronte & corrugatâ caperatâque ex

more & naturali quâdam wstwzornic paucis re* fpondit subiratus, in hanc propè fententiam

aut fimilem ; mihi fic eft ufus ; tibi ut eft opus • facto, face. Idem Nancelius in epiftolâ ad Dalechampium 1584. Non. Apr. datâ fcribit “ fibi of inter sua opera illud effe magis arduurri quàm * utile, de correctione prifcorum medicorum ;

quos inter, Cælium Aurelianum Rouillii ann. * 1569. totum fuis notis delineayerat & interpun

65

[ocr errors]

xerat: reliquos nondum potuerat, quia exem“plar suo fimile desideravit, nec Lutetiæ invenire " potuit, aut aliunde adipisci. Rogat itaque Dalechampium,“ si apud Librarios repererit, ad

fi " se justo pretio mittat. Titulus illi eft, Medici · antiqui omncs Latini &c. Venetiis. M. D. XLVII.

Ald. in folio. “ Non hoc intelligit, quod Hen“ ricus Stephanus de Græcis & Latinis confusum “ edidit : Illud enim folos Latinos habet numero

“ circiter 12. aut 13. ex quibus unum Strabumi : " Gallum ampliffimis commentariis explicaverat.

Hæc Nancelius; cui noftri Henrici labor minùs placuit. Recténe an secus, judicent medici.

Anno 1568. Apophthegmata Græca volumine minori excudit, unà 'cum Latinâ Raphaelis Res gii, quam Erasmianæ liberiori, rarò fideliori prætulit, interpretatione. • Loci aliquot in Græco textu emendati fuerunt : aliorum emendationem cum suis editionibus Plutarchi, & Laertii pollicitus est. In hôc libello se Fuggeri Typographum poftremùm ( quantum adhuc vidisse contigit), nec enim in aliis libris hôc anno editis, nuncupavit. Opusculum hoc in gratiam puerorum vulgavit, quorum memoriam excoli & exerceri vellet in hujusmodi Apophthegmatis caprui eorum à sagaci præceptore selectis & accommodatis. Puerorum etiam rationem à fe habitam fuisse notat in rejiciendis obscænis : Nec possum hic filentio " Apophth. Præf. Titul.

T

præterire

1

præterire mei Præceptoris optimi Patroníque D. Busbeii curam, qui, quicquid modestiam poffet lædere, non quidem manu (utì falliffimè * Viri pii memoriam calumniarinescio quis A. nuper aufus eft) indigitavit, fed ab Authoribus omnino eliminavit. Hôc anno ex officinâ Henrici prodierunt (quos fuperiore promiserat) Varii Historiæ Romanæ scriptores partim Græci partim Latini in unum velut corpus redacti cum copioso in omnes indice, & carminibus de singulis Imperatoribus à Julio Cæfare ad Ferdinandum partim ab Ausonio, partim à Jacobo Micyllo & Ursino Velio conscriptis. Prxterea ut adolescentes linguæ Græcæ ftudiofi Poesi Christianæ assuescerent, volumine minimo, quod faciliùs circumferretur, aliquot Synesii hymnos & Nazianzeni odas vario Lyricorum versuum genere, adjunctâ Fr. Porti Latinâ interpretatione; ac Palmos Davidis aliquot Ανακρέοντειομαλοποιηθέντας metro Anacreontico Sapphicóque à se redditos, unum 126m Latinè,cum nonnullis de rebus sacris Flamini verfibus vulgavit.

* Sciunt, quotquot illum norint , quàm feverâ disciplina, moribus antiquis, tenacissimâ erga Ecclesiam (cum in maximis periculis verfaretur) fide, ferventi & Apoftolico juxta rectan fcientiam bonamque conscientiam Zelo, stabili pro Catholicis ac Primitivis ideóque fanis ritibus (dum Ecceliastico senatui ir tererat) conftantiâ fpectandus fuerit. Heroicæ funt illæ virtutes milite Christiano dignæ, calumniis omnibus fuperiores ; quas maledicus quivis conviciator faciliùs nunc carpat, quàm imitetur. Credar jam, qui poflit, virum illis præditum juventuti feneftram ad nequitiam aperuiffe. Quamvis autem res tam manifefta & omnibus nota vindice minimè egeat, amor tamen veritatis gra túsque (quem erga Præceptorum optimum gerere discipulum in perpetuum summis beneficiis devinctum decer) animus tacere ine non palsus est.

Sophocles

[ocr errors]

2

Sophoclem tandem emisit cum Græcis Scholiis, Joachimi Camerarii Commentariis (Joanni O

porino, cujus eruditionem & diligentiam laudat, i inscriptis) Latinísque Ajacis lorarii ac Electræ, ;

illâ ad verbum, hâc liberâ, versionibus, (omnes 6 Vitus Ortelius Vinesimus verterat). • Stephano in

Sophoclis multò minùs Æschylo vitiati editione laboris multò minus impendendum fuit, præsertim post Adrianum Turnebum Regium Literarum Græcarum Profefforem & Typographum , qui hunc Authorem edidit, Æmari Ranconeti exemplari (non ex omni parte emendato) usus. Suas ftatim Henricus seorsim in Sophoclem annotationes & dissertationem de Sophocleâ Homeri imitatione excudit His etiam adjecit notas in pofteriores (i. e. ' à librariis & Typographis loco pofteriore collocatas) tragædias Euripidis ex duobus vecustiflimis exemplaribus emaculatas, - quibus graviùs, quàm priores , laborantibus adhibenda priùs effe remedia existimavit. In his multa non vidit - Brodæus, vir alioqui fagacissimus, cuíque in eis & aliis multis in lucem poft ejus obitum prodeuntibus facta est injuria ; plurima enim, quæ tumultuáriè fibi non aliis annotaverat, nequaquam vulga ri passus fuiffet. Editiones Aldinam & Hervagianam Euripidis (ann. 1537.), 8 Frobenianam

ز

3

4

5

• Is Oporinus Profeffor Gr. & Lat. fe Frobenio associaverat. natus 25. Jan. 1567. Mortuus 6. Jul. 1568. Jansson. & la Caille. lège Thuan. ad ann. 1568. * Sophoc. ad lect. 3 Annotat. 4

pag. 111. 1. Pag.140. pag.102.

opusculorum

6

7

8

P. 113. Pag. 98.55 12

1

opusculorum Plutarchi (ann. 1542.) fædiffimis erratis scatere monet. Stephanus toto jam ferè & forsan ampliùs triennio ab uxoris morte elapso nullum in eam , cujus laudibus verba deerant, epitaphium scripserat, quamvis alias plerasque epitaphiis ornasset; nunc verò tandem videtur nonnulla in præftantiflimam illam fæminam composuisse, è quibns quatuor nobis ipfe fervavit.

Huic pudor & candor famam vicere fidémque ;

Huic, quæ tres Charitas gratia vicit, erat. Huic sexum vicit prudentia, vicit & annos :

Huic victum est morum nobilitate genus.

[ocr errors]

Anno 1569. Henricus Stephanus duos edidit tractatus, Artis Typographicx querimoniam, & ad quosdam amicos de suæ Typographicæ ftatu epiftolam ; illam rariffimam, hanc non ubivis obviam : Utramque igitur hic integram adjiciam, tum quòd multa ad Stephani aliorúmque editiones fpe. ctantia complectantur, tum quòd hic à Lectore quicquam, quod in Almeloveeniana dissertatione habetur, defiderari nolim.

Epift. Gell. p. 11, 2 Indè conjici poteft eam non ætate multùm proveétam fuille, cum obierit.

« PreviousContinue »