Page images
PDF
EPUB

Glossaria duo ' cùm ab aliis plurimis tum à Jacobo Cujacio valde desiderata, & de Atticæ linguæ idiomatis commentarium, Thomæ Redingero dicata, vulgavit. Fecerat' animi magis quàm corporis ægritudo, ut ejus Glossaria tardiùs in lucem prodierint fpe & suâ & aliorum, qui lubenter uni cuipiam ex Thesauri tomis assuenda cu râffent. Eam animi (ut conjicio) ægritudinem effecerat res, quam pofiti in literis promovendis præsertim in Græco Thesauro abfolvendo fumptus exhauserant, domi anguftiffima. Sed aliquando uti & Romæ ità & paffim evenit, uti ex vocis fidiúmve modulatione aut agilitate pedam multò uberior quàm ex fiteris quæftus fiat. Id interim observatione dignum est, imperium Romanum nunquam magis quàm sub Augusto Literatorum Patrono floruifle; & tunc cæptuni in pejus ruere, cum Cæfares Cicharædis & Ludionibus favere coeperint. Henrici

Thesaurus in ea incidič tempora, cum res in Gal sliâ Religionis ergô multùm turbarentur ; nec po

terat idem à Carolo, quod Pater à Francisco expertus est, sperare patrocinium.

Pofteriorem illius Thesauri editionem prodiiffe tam certum est, quàm quo anno prodierit incercum. Editionis enim iftius fronti nullius anni chaa rácter præfigitur, sed in loco, ubi prior annum indicat, leguntur hæc, Henrici Stepliani Oliva ; ac præterea additur hoc diftichon, Gloff Epift.

Z 2

Thesaurus

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Thesaurus lectori, de eâ, quam fecit quidam, ejus epitome. Quidam śmtékywy me capulo tenus abdidit ensem :

Æger eram à scapulis, fanus at huc redeo. Hôc epigrammate in vocibus capulo & fcapulis alludit ad Johannis Scapulæ nomen, qui fecerat Thefauri Græci epitomen titulum Lexici Græco L. novi præferentem, de quâ prolixè agit în admonitione ad lectorem pofteriori Thesauri editioni præfixa. " ' Præviderat fore, ut aliquis Thesauro

illi manus afferret meg's toemréussiv. Operam ita

que inter fabricandum ejus corpus dederat, ut " alii quàm fibi fabro talis incifio periculofa esfer. “ Hujus periculi in ipfâ præfatione mentionem

fecerat, ut à tentandå ejusmodi incisione piurimos abfterreret. Aliquot igitur viri docti (quod únus eorum ipsi fateri non erubuit)insidiis animadversis admotas manus ftatim removerunt. Ac

quidam (Scapula scilicet, cujus nomen noluit apertè indicare ) « Thefaurum (nam imperitia "eft audax) de vivo multis in locis resecuit, om" nésque ejus propemodum venas nervósque inci« dic. Hic śmitouorisxoppécos, dum crumenæ emptons “ vult consulere, illius ftudiis peffimè consuluit “ Illius epitomes fpecimen ab ipsomet aliquot pot " Thefauri editionem annis allatam Henricus mal.

ta reprehensione digna habere oftendit, séque " suam pecuniam in meliores merces velle collo

care dixit. Iste tamen, quamvis suam agnofcere o infitiam videretur, in opere illo, quo pede cæ Admonitio Præfix. Parkerior. edit. Ther. : Pag. 17.

pera

ز

[ocr errors]

perat, perrexit. Henricus itaque in pofteriore fui Thesauri editione “ monere lectorem de eo,

quod accidit, officii sui esse existimavit ; nil

magis dispendiosum quàm illius epitomes com“pendium ; in quâ, dum Thesauri epitomen ha" bere te putas, proverbiale illud contingit, !! Soavess Spa KM : cujus Author diversas multorum " locorum expofitiones necnon ipforum expositorum nomina .; Voces item plurimas, quas Græ

. ca lingua ex aliis mutuata est; plurima præterea, quæ in vulgaribus superioris temporis lexi"cis leguntur, & in Thesauro duabus hisce literis

v. l. fignantur ; ea denique, quæ, quum ad se“ creciorem Græcæ linguæ cognitionem pertine

ant, primus tamen & folus & in eo folùm libro " tractavit Henricus, missa fecit. Hanc partem

cum maxima Linguæ Græcæ ftudioforum jectura

resectam fuisse Henricus fe oftenfurnm promic" cit , quum illa Græcæ Linguæ arcana pergeret patefacere; féque illi tractatui ouvægargles quan

' " dam Græcarum vocum ( partim quæ à se & ab, " amicis poft editionem. Thesauri observatæ, par“ tim quä in Lexicis illâ pofterioribus inventæ «s fuerint). subjuncturum ; & (fi opus fit) in non

nulla, quæ ex aliis (non dissimulatis illorum no" minibus) habet, in quædam pariter, quæ sua " sunt, severam censuram acturum. Hæc autem « omnia ( quæ nondum fcio eum præftitille. ) non ? huic posteriori Thesauri editioni inserere, ve

rùm

[ocr errors]

ز

2 3

15

1

66

ç rùm seorsum edere decreverat, ne ei, qui jam “ priorem emisset , pofterior etiam comparanda " effet ; sed in illâ ejúsque corollario divitiarum “ Græcarum cumulum & ipse poslideret. Addam etiam quæ de illo scapulâ Scribit ' Malincrotius. “ Æmulatione laudabili incitatus filius ejus (scil. Roberti) “ & in arte fucceffor Henricus Stepha

nus, præter alia multa & diversa, grandia post“ modum tria de lingua Græcanicâ ejusdem tituli (scil. Thefauri) " volumina, infinito labore con

gesta & magno doctorum plausu excepta in lu

cem dedit, nisi quòd ministri seu adjuræ sui " Scapulæ fraude & deceptione minus ex illâ edi" tione sua lucri quàm gloriæ collegit, adeóque

sumptibus immensis ob tardiorem exemplarium “ distractionem non fatis celeriter receptis fortuo parum jacturam aliquam fecit. Equidem semper miratus sum illud Scapulæ Lexicon, opus Tyronibus non minùs perfidum quàm Author suo hero fuerat, toties esse excusum, tantóque in pretio apud emptores habitum. Alumnis olim Weftmonasteriensibus usum istius Lexici interdicere folebat Doctissimus Busbeius, cujus erga me beneficia meo nunquam animo excident, vir in Linguæ Græcæ tum cognitione tum inftitutione omnibus avi sui ac præteriti forsánque & futuri magistris longè superior. Suspectos habemus in rebus Politicis, & quidni in literariis ? Viarum compendiosarum Almeloov. p. 100. ex Malinc. Dissert. de Art. Typog. cap.14.

4

inventores, qui ex operibus alienis, quam ex suis non poffunt, gloriam quærunt. Circulatores hujufmodi literarij incautos Tyrones, quibus brevia discendi compendia monstrare se gloriantur, à viâ critâ cutâque in diverticula & errorem abducunt.Sed jam & mihi in viam revertendum est; inquirendumque, quo tempore posterior Thesauri Græci editio prodierit. Aliquot poft priorem annis Scapula fuæ epicomés specimen ad Stephanum attulit. Anni aliquot, vix quatuor pauciores intelligi poffunt ; Anni præterea specimini absolvendo & excudendo dandi tres aut minimum bini ; Scapulæ Lexicon anno 1570. Cal. Dec. primum edicum fuiffe ex epistola dedicatoriâ ad Senatores Bernatum Rei-publicæ Bafileæ datâ conftat ; Deniqne quum Lexici editionem Poftremæ Thesauri præivisse oporteat, credibile eft hanc anno circiter 1580 prodiiffe.

[ocr errors]
[ocr errors]

Hic liber inserere, quæ Henr. Stephanus in suâ de Lipsii Latinitace 'palæstrâ de Græco Thesauro, Scapulâque scripserit. “ Kanophilus. sed cur hæc

. & alia quàm plurima ad Græcæ linguæ cogni“ tionem pertinentia, quæ alibi postea dixisti, in “ Thesauro tuo tacuifti ? Coronellus. Prævideram “ futurum ut in multò majorem molem opuś il

lud excresceret. Quædam etiam (nequid tibi.

[merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »