Page images
PDF
EPUB

rùm feorfum edere decreverat, ne ei, qui jam priorem emiffet, pofterior etiam comparanda * effet; fed in illâ ejúfque corollario divitiarum "Græcarum cumulum & ipfe poffideret. Addam etiam quæ de illo fcapulâ Scribit Malincrotius. "Emulatione laudabili incitatus filius ejus (fcil. Roberti)" & in arte fucceffor Henricus Stephanus, præter alia multa & diverfa, grandia poft

c

[ocr errors]

" modum tria de linguâ Græcanicâ ejufdem tituli (fcil. Thefauri)" volumina, infinito labore con

1

gefta & magno doctorum plaufu excepta in lucem dedit, nifi quòd miniftri feu adjuræ fui Scapula fraude & deceptione minus ex illâ editione fuâ lucri quàm gloriæ collegit, adeóque "fumptibus immenfis ob tardiorem exemplarium "distractionem non fatis celeriter receptis fortu"narum jacturam aliquam fecit. Equidem femper miratus fum illud Scapula Lexicon, opus Tyronibus non minùs perfidum quàm Author fuo hero fuerat, toties effe excufum, tantóque in pretio apud emptores habitum. Alumnis olim Weftmonafterienfibus ufum iftius Lexici interdicere folebat Doctiffimus Busbeius, cujus erga me beneficia meo nunquam animo excident, vir in Linguæ Græcæ tum cognitione tum inftitutione omnibuş ævi fui ac præteriti forfanque & futuri magiftris longè fuperior. Sufpectos habemus in rebus Politicis, & quidni in literariis ? Viarum compendiofarum

Almeloov. p. 100. ex Malinc. Differt. de Art. Typog. cap.14.

inventores, qui ex operibus alienis, quam ex fuis non poffunt, gloriam quærunt. Circulatores hujufmodi literarii incautos Tyrones, quibus brevia difcendi compendia monftrare se gloriantur, à viâ tritâ tutâque in diverticula & errorem abducunt.Sed jam & mihi in viam revertendum eft; inquirendúmque, quo tempore pofterior Thefauri Græci editio prodierit. Aliquot poft priorem annis Scapula fuæ ́ epitomes specimen ad Stephanum attulit. Anni aliquot, vix quatuor pauciores intelligi poffunt ; Anni præterea fpecimini abfolvendo & excudendo dandi tres aut minimùm bini; Scapula Lexicon anno 1570. Cal. Dec. primùm edicum fuiffe ex epiftolâ dedicatoriâ ad Senatores Bernatum Rei-publicæ Bafileæ datâ conftat; Deniqne quum Lexici editionem Poftreme Thefauri præiviffe oporteat, credibile eft hanc anno circiter 1580 prodiiffe.

[ocr errors]

Hic libet inferere, quæ Henr. Stephanus in fuâ de Lipfii Latinitate palæftrâ de Græco Thefauro, Scapulâque fcripferit." Kanophilus. fed cur hæc

& alia quàm plurima ad Græcæ linguæ cogni"tionem pertinentia, quæ alibi poftea dixifti, in "Thefauro tuo tacuifti? Coronellus. Prævideram "futurum ut in multò majorem molem opus illud excrefceret. Quædam etiam (nequid tibi

1 Page 51. 220.

Z 4

" diffi.

[ocr errors]

diffimulem) in mentem mihi tum non venie bant: & quidem nonnulla quoque eorum, quæ tamen jam alibi fcripferam. alibi fcripferam. Tantum enim "negotii indagatio radicum mihi faceffebat, quum "à nemine unquam via ad rem tam difficilem "fuiffet patefacta, ut hoc memoriam quoque fæpe interturbaret. Kan. Quamvis plurima non

6

[ocr errors]
[ocr errors]

ex iis, quæ cæteri dixerant, fed ex iis quæ ❝ afferre valde fructuofa poteras, à te fuerint prætermiffa fuit tamen quidam Scapula, qui ex illis etiam ipfis, de quibus lectores ibi mo"nuifti, & de quibus moneri erat perneceffarium, prorfus omifit. Cor. Invertit ac pervertit multa 6. eorum quæ à me dicta fuerunt, dum meam mentem atque id, quo utor, artificium non affequitur. Addidit abfurdiffimas & ineptiffimas aliquot etymologias, quas quòd tales effe videram, "de induftriâ prætermiferam.

[ocr errors]

"Opus redegit qui illud in compendium, Impendium in eo temporis quàm maximum Feciffe dicit; vellet id penfare nos

"Suæ crumenæ maximo compendio. "Le&torum at ille maximo difpendio. "Contraxit opus id, impofuit & omnibus. "Pœna irrogetur huic ut non gravis tamen, Tantum effe dignum dixerim fufpendio.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ορκια πις τιμών γλώσσης πάντεσσιν ἐρασαῖς
Ἑλλαδικῆς ταυτίω ἐξεπόνησα βίβλον.
Αλλα πόνες τὶς ἐμὲς ἐπιτέμνοι, πᾶσιν ἀρεταῖς
Ἑλλαδικῆς γλώσσης ὅρκι ἄπιτα ταμών.

"Non potuiffe me à Mufâ meâ impetrare, ut "de tantâ epitomographi injuriâ tam longo tem

66

[ocr errors]

pore fileret, teftata eft publicè pofterior illius

operis, quod Thefaurus Linguæ Græcæ infcriptnm eft, editio.

Quidam επιτέμνων me &c.

"Alludo ad vocem Scapula, quæ nomen eft illius epitomographi, duobus modis in vocabulo Seapulis & in voce capulo.

[ocr errors]

Hôc in loco Theodori Beza in Roberti & Henrici Thefauros carminibus locum non denegandum cenfeo.

In Thefauros Lingua Gr. & Latinæ.

Aufonias quondam Mufas Robertus egentes
Excepit grato providus hofpitio.

At nunc Henricus, patris veftigia fe&tans,
Errantes Graias excipit hofpitio.

Illæ autem memores accepti muneris, ecce
Æternas Stephanis conftituere domos.

Vos æternùm igitur, Stephani, nunc vivite. namq;
Æternùm præftant vivere Pierides.

Et vos cum Stephanis æterno fœdere pactæ

Et Graiæ & Latiæ vivite Pierides.

Tu quoque Mufarum cultrix, Mufis Stephanifque
Communes colito fedula turba domos.

In

In Thefaurum Linguæ Græcæ.

Eruit ille Argos Agamemnoniáfque Mycenas
Romanus Troje Mummius ultus avos.
Quinetiam longùm Romanis fracta tyrannis
Græcia, mox Turcæ est dilaniata cani.
Sic periit Sparte, fic vos periiftis, Athena;
Sic nihil infœlix Hellados Hellas habes.
Quorfum ergo novus hic populator tertius, (inquis)
Quæ folæ fuperant, qui rapit unus opes?
Imò o te tandem ifto prædatore beatam,
Quas fparfere alii, qui legit unus opes.

O te, inquam, Henrico Hellas prædatore beatam.
Nam te eadem dicat, quæ populata, manus.

In Eundem.

Quid Graiis inhias fpoliis nunc, barbare miles?
En Graias Gallus congerit unus opes.
Imò iftas Gallus, quas veras fomniat, (inquis)
Poffideat, reliquas dum mihi linquat opes.

"Roberto Steph. & Henrico Roberti filio, illi quidem, Latinarum, ifti verò, Græcarum Mulacr rum fautori & alumno, Th. B. V. dicavit.

Iniquiffimè interim comparatum eft, ut ille, qui orbem literatum opulentis Græciæ gazis locupletaverat, ex fui Thefauri copiâ fibi pararet inopi

Eâ de re fatis conqueritur in epigrammati

bus priori Thefauri editioni præfixis.

Henricus

« PreviousContinue »