Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

merum pertinentia admiscebo. s De Lips. Latin. 1595. ad Lector p. 28. Diodorum Siculum (qui & antea ex meâ officina prodiit) quum viderem longè aliam, quàm quæ vulgò in manibus verfatur, interpretationem poftulare , quendam oravi,

ut interpretis officio fungi huic scriptori vellet ; & quidem "ità oravi ut exoraverim. Herodot. 1592. Henr. Steph. Lection. Herod. studiosis. p. 3. " Egoin Diodori Siculi & in Polybii

p editione idem præstare (viz. unumquemque librum in certa

tmematia distribuere) constitui.- p. 2. non dubito quin me"um hâc inre exemplum typographi fint fecuturi. 6 Præfat. ad P. Steph. ante Gell. certiores fieri amicos velim, me

quicquid otii fuffurari potui, in ea contuliffe, quæ ad præpa"randas aliquot Græcorum scriptorum ex eis pertinent. Ex “ eorum numero funt Dionysius Halicarnalseus & Polybius, qui" bus mean dilationem multa commoda allaturam esse spero. Epiftol. Leuncl. ad H. St. “Polybium paro, quo edendo nolim te properare. De Lips. Latin. 1595. ad le&tor. p. 27. Polybii

editio jam inchoata fuit, fed ob quandam, cujus fpes fa&ta eft, " acceffionem ad ea ejus fcripta, quæ hactenus prodierunt, fuit

intermiffa. 7 Epistol. Sambuc. ad H. S. & H. S. Epiftol. ad Sambuc. in Pseudoc. 1577.

At

ego (dices) meum Dioscoridem à te expectabam, cum quo nihil commune haber cuus

Pseudo-Cicero. Ne igitur in immerentem Pseudo-Ciceronem, "longiore expectatione tui Diofcoridis offenfus, ftomachum

erumpas; hujus editionem cum magno studiosorum medicinæ commodo differri fcito; ut uno eodémque tempore & tuis illis utilissimis castigationibus velut renovatus & nová inter

pretatione Latinâ donatus prodeat. : H. St. annot. in Soph. & Euripid. 1568. pag. 98. “ mihi ad editionem Euripideam ta, " lia defuerunt adminicula, qualia nunc ad Sophocleam, & jam “pridem ad Æschyleam adfuerant. Et pag. 1. fpero fore, ut

aliquando Euripides è noftrâ quoque officinâ prodeat unà cum “ Brodæi in ipsum annotationibus. 9 In citulo Fragm. Vet. Poer. Lat. pollicetur “ propediem & amatoribus Orationis fo

. “Juræ in fimili labore gratificaturum. * H. S. Epiftol. ad Da

. 10 . nes. ante Macrob. 1585. sperabam fore, ut quædam Macro"bii, quæ nondum in lucem prodierunt, (De differentiis & fo"cietatibus Græci Latinique verbi, vel potiùs ex eo, quem ità “infcripferat, libro excerpta) in hâc editione in publicum veni

rent, & tibi à me dedicarentur. Sed quum meipfum ex vea “teri P. Pithoei exemplari ea describere neceffe foret ; quòd “ neminem invenirem, cui hoc muneris injungerem, & aliis ta

men rebus occupatus essem, unam tantùm partem defcripfi,

alteram, quum gondow to Tây rûr due digon ourTwy, descriptuac rus. Macrobii præfatiuncula ilii tractatui præfixa est hujuf

[ocr errors]
[ocr errors]

8

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

modi, Græcæ Latinæque linguæ &c. In hoc libello multa sunt quæ nobis aliunde fateor effe nota ;,fed funt & quædam à pau

છે cis fortaffe animadverfa. Sunt profe&ò nonnulla , quæ meum judicium confirmârunt de eâ Græcarum vocum * in

certas classes distributione , quam in meo Thesauro secutus “ fum. Hoc aurregypénoy cum meo ejusdem, ferè argumenti editurum me propediem fpero : quum primùm autem prodibit, ejus exemplar à me accipies. - Fr. Sylburg. in Epistol. ad

și Huld. Fugg. ante Not. ad Pausan. 1583." oro, utquanto diligen

tiæ conatu susceptus à me ac confe&tus eft hic labor, cantâ

tu illum benignitate in tutelam tuam recipias, non aliter ac si “vel à Xilandro, vel ab Henr. Stephano, Clariss. & tibi charis

viris (quorum hoc præceptore, illo amico uti mihi contigit)

hic cum Pausaniâ comitatus ad te mitteretur. H. Steph. Præfat. ad P. Steph. ante Gell. 1585. ubi de suis, quas meditabatur, Dionysii Halic. Polybii , Aristotelis editionibus verba faciens, addit hæc. “Sed me alius interim typographus præveniet. Imò verò me ab illis præveniri nego, quorum editionem mea, quoties libuerit, ( Superbè di&tum ) mulcis à tergo passibus relin

quet. Cujus rei vel in Paufaniâ documentum dare possum, Stephanus forfan fcripfit fe præveniri, quòd Ariftoteles Sylburgii ftudio Francofurti apud Wecheli Hæredes excudi cæpissec anno 1584 poftea ann. 1587 finitus. • Præf. ad Proodop. Senec. Hæc in Senecam danda effe existimavi, dum varia ad ejus edi

tionem fubfidia comparo. Quamvis enim me mulci scriptores Græci partim ad se vocent, partim revocent, nihilominus & Latinis locum aliquem relinquere, in meæ officinæ instauratione, ftatui. Sed de alio potiùs quàm hộc Latino scriptore edendo cogicâffem, fi Romana edicio meæ multorúmque aliorum

expectationi refpondiffet. Nota , quod, quum hæc fcriberet anno 1586. loquatur de fuâ officinâ inftaurandâ, quasi scilicet antea nullam fixam habuiffet. Poer. Heroic. 1566. Vol. pofter. Pag. 488. admoneo in Stobæi editionibus, quæ unà cum Ger

neri interpretatione prodierunt , permixta Stobæi & iplius Gesneri collectanea : quæ in meâ Stobæi editione aliquando

(Deo favente) distinguam, & quæ præterea in hunc autho

rem habeo, cum ejus ftudiofis communicabo Apophthegm. - 1568. Titul. loci aliquot in Græco contextu emendaci fire

sunt : aliorum autem quorundam emendationem cum noftris

edicionibus Plutarchi & Laertii atque Srobæi accipies. ': De Lips. Latin. 1595. ad Le&tor. pag. 28, 29, 30 "Tantum abest,

ut non fim in meo de juvandis Thucydidis & Xenophoneis le&toribus proposito pertinax, ut ab eo, quo me id facturum

promisi, tempore promptior voluntas fuerit. Cui ftimulum l'addidit, quæ'nuper prodiit, Thucydidis & Xenophontis editio

[lci

[ocr errors]

66

66

[ocr errors]

66

Gg 4

[ocr errors]

[fcil. editio Thucydid. operâ Æm. Porti. Franc. 1594. & Xe noph. operâ Leuncl. Franc. 1594.] " utraque Lectoribus fucum,

utraque mihi furtum faciens. Majus furtum ne esset, illud

meæ procrastinationis malum (Hinc animo ad procrastinationem prono fuiffe Henricum conjicias)“ obftitiffe comperi. Si

fuisse enim promissas tum meas cum aliorum lucubrationes edidif. sem, non minùs in hunc meum laborem & ille trium lite. rarum homo invasifset, eodémque modo in illis multa sibi non intellecta depravâffet. Verùm & aliâ de re mihi fum gratulatus, quòd ille Xenophontis interpres Leunclaius in recognitione fuæ interpretationis, cum quo fcriptore fibi res

effet , minùs quàm antea cognoverit , ac idiomatis hujus ": fcriptoris & fui officii oblitus fuerit ; interdúmque bonam interpretationem suam malâ fuâ mutaverit ; unde factum eft, ut multò latiorem campum meis in hunc scriptorem lucubra

tionibus aperuerit. - Quæ in illos fcriptores præstabo, “ materiem tibi præbebunt dicendi, Grande moræ pretium. Benedictis qui certat, bene audit ; ac Henrico certè meliùs fuisler consultum, ut refponderet, quàm lacefferet ; Quod ab illo allatum est, id ei fuit relatum ab Æm. Porto, & præsertim à Leunclaio (lege priùs) in cujus vitâ hæc habet Melchior Adamus. “Litem ei fuper istá interpretatione Xenophon

teâ Criticam & Grammaticam movit Henricus Stephapus, vir & typographus clarissimus, edità in ejus errores

insignes inquisitione autoschediafticâ (quam nondum vidi). “ Contra & Leunclaius de Stephano conqueritur, quòd contra " fidem datam & præter officium viri boni, Xenophontis á fe

Latinè redditi exemplar, sicut & Zofimi, detinuerit. Et fas. " fus est Stephanus, accepisse se illam Xenophontis versionem

ab annis circiter 18: pòst 13 aut 14 ampliùs annis fibi non

visam : fed cum è sua supelle&tile librariâ, milicum incuriâ, “belli tempore aliquot libri incendio periiffent: nesciviffe, an “ in illorum numero Xenophon, à Leunclaio versus, fuisset.

Tanden , interjecto anni ampliùs fpatio, librum inventum “ fuisse, litu obfitum, & membranâ crassà, quâ involutus erat,

contervatam. Sed de hoc, quod quisque volet. Ex PræfaciWonibus & fcriptis Leunclavii.

[ocr errors]

:

[merged small][ocr errors]

1

Budæi Commentarios ; !3 Erasmi Adagia ; Roberti patris Thesaurum Linguæ Latinæ, & ejusdem · Dictionarium ? Latinogræcogallicum renoyare cupiebat.

Catalogus aliorum Opusculorum , quæ aliquando edere Henricus ftatuerat.

Æsopi fabulæ Gnomæque singulæ fingulis versibus comprehenfæ ; quibus fabulas nonnullas haud antè editas addere decrevit ; sed id noluit nisi pristinâ interpretatione recognità aggredi. Dial. de Inftit. Gr. Stud. 1587. pag. 19.

Corollarium Thefauri Græcæ linguæ, quod supplementum vocetur. Gloffar. 1573. Præf. ad lector. Et De Lips. Latin. 1595. p. 51.

De cæteris Dialectis tractatus. Iles. Gr. 1572. tom. 1. ad Leétor. pag. 11.

Libellus de variâ versuum Homeri accommodatione. Centon, Homer, 1578. Præfat.

De fecretis Gr. linguæ Commentarii. Oper. H. S. in Dion. Hal. 1588. pag. 55. & Annot, in excerpt. pag. 41.

Proodopæeïa in Plutarchum. Proodop. Senec. 1586. Prefat.

Uberiores in Tragicos Græcos observationes. Æschyl. 1557. pag. 386.

2

Epistol. de Typogr. ftatu. Nullum di&tion. Latinogræcogall. novi excusum à Rob. Stephano , fed à Fran. Steph. 1571. 3. H. Steph. ad Lect. in calce Horatii. “ Ad augendum Centu" riarum Adagiorum Erasmi (i. e. ab Erasmo collectorum)

numerum quidam nescio quæ di&ta hinc indè collecta pro adagiis haberi voluerunt: in quibus, qui paulò acutiùs cernunt, nihil tale perspiciunt. Verùm de hâc ad Erasmi Centurias accessione tum dicendi locus erit, quum fecundam ejus

adagiorum editionem dabo, non fine mearum in illius exposi" tiones Animadversionum locuplecatione.

Appendix Appendix ad Commentarios Græcæ linguæ.

Conform « Preface à Memm. Car combien qu'il semble que l'œuvre de

feu Monsieur Budé ne doive donner moine de crainte à ceus,

qui le voudront achever, qne donnoit à tous les peintre le " tableau, qu'Apelles mourant avoit laissé imparfait : (Plin. Histor. lib. 35. cap. 10. Apelles inchoaverat aliam Venerem Cois, superaturus etiam suam illam priorem. Invidit mors per. actâ parte: nec qui succederet operi ad præscripta lineamenta inventus eft.] “ & fe puisse à mon jugement dire d'iceluy Budé

au regard de ses commentaires, ce qu'a dit Ciceron des Com

mentaires de Cefar (Cicer. edit. 1539. Brut. 142.) c'est que es Omnes sanos à scribendo deterruit :: j'ay esperance neant“ moins de faire cognoistre, que relle entreprise ne me pare

aucunement d'outrecuidance ou presumption, mais plutoft

que l'ardent defir d'avancer l'honneur des lettres Grecques " m'a fait exposer le mien a tous dangers.

Liber annotationum uberiorum in Thucydidem. Thucydid. 1592. Pref. ad Lector. pag. 1, 4. & Thucyd. Lat. in fine Animado,

46

[ocr errors]

pot Indic.

Libellus Dion. Halic. de Thucydidis idiomatis exposicụs pariter & locupletatus, Thucyd. 1592. Pref. ad le&. p. 4.

Annotationes in Herodotum, & quorundam locorpm emendaționes: quandoquidem vetere exemplari video me ante bellorum noftrorum finem potiri haud poffe. Herod. 1592. Pref. ad le&t.7. 3.

Libellus Le&tionum ex Platone excerptarum, cum annotationi. bus, emendationibus & (si exemplaris cujufdam fieret copia) infignium locorum illustratione. Plato. 1587. Tom. 3. annot. H. Steph. pag. 79.

Scholia Græca in Theocritum multò emendatiora & au&iora, Prolegom. Theoc. 1579.

Omnes leges, non folùm quæ apud Oratores Veteres & Demofthenem funt, fed etiam quæ in aliis omnibus Græcis Authoribus extant, in unum corpus colle&tæ, & cum aliis recentioribus comparatæ. Orat. Vet. 1575. Epistol. pag. penult. Hujufmodi opus

Sam.

« PreviousContinue »