Page images
PDF
EPUB

Whenever a longer explanation is required than my space will admit of, a reference will be given to Curtius' smaller Greek Grammar (edited by Dr Smith) -a cheap and compact little work which only needs a complete Index to make it everything that could be desired.

To assist the student in testing his knowledge of the subject I have added an Index of the principal constructions explained in the notes.

ST CATHARINE'S COLLEGE,

Aug. 30, 1874.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

ΚΥΡΟΥ

Α Ν Α Β Α Σ Ι Σ.

Δ'.

CAPUT I.

1. "Όσα μεν δή εν τη αναβάσει εγένετο μέχρι της μάχης, και όσα μετά την μάχην εν ταις σπονδαίς ας βασιλεύς και οι συν Κύρω αναβάντες Έλληνες έσπείσαντο, και όσα, παραβάντος της σπονδάς βασιλέως και Τισσαφέρνους, επολεμήθη προς τους Έλληνας επακολουθούντος του Περσών στρατεύματος, εν τω πρόσθεν λόγω δεδήλωται. 2. Επει δε αφίκοντο ένθα ο μέν Τίγρης ποταμός παντάπασιν άπορος ήν διά το βάθος και μέγεθος, πάροδος δε ουκ ήν, αλλά τα Καρδούχια όρη απότομα υπέρ αυτού του ποταμού έκρέματο, έδόκει δε τους στρατιώταις διά των ορέων πορευτέον είναι. 3. "Ήκουον γάρ των αλισκομένων ότι, ει διέλθοιεν τα Καρδούχια όρη, εν τη Αρμενία τας πηγάς του Τίγρητος ποταμού, ήν μεν βούλωνται, διαβήσονται ήν δε μη βούλωνται, περιλασι. Και του Ευφράτου τε τας πηγάς ελέγετο ου πρόσω του Τίγρητος είναι: * και έστιν ου τι στενόν*. 4. Τήν δ' εις τρύς Καρδούχους εμβολήν ώδε ποιούνται, άμα μεν λαθεϊν πειρώμενοι, άμα δε φθάσαι πριν τους πολεμίους καταλαβείν τα άκρα. 5. Ηνίκα δ' ήν αμφί την τελευταίαν φυλακήν και έλείπετο της νυκτός όσον σκοταίους διελθεϊν το πεδίον, τηνικαύτα αναστάντες από παραγγέλσεως πορευόμενοι αφικνούνται άμα τη ημέρα προς το όρος. 6. "Ένθα δη Χειρίσοφος μεν ηγείτο του στρατεύματος λαβών το αμφ' αυτόν και τους γυμνήτας πάντας: Ξενοφών δε συν τους οπισθοφύλαξιν οπλίταις είπετο ουδένα έχων γυμνητα ουδείς γαρ έδόκει κίνδυνος είναι μή τις άνω πορευομένων εκ του όπισθεν επίσποιτο. 7. Και επί μεν το άκρον αναβαίνει Χειρίσοφος, πρίν τινας αισθέσθαι των πολεμίων έπειτα δε υφηγείτο εφείπετο δε αεί το υπερβάλλον του στρατεύματος εις τας κώμας τας εν τοις άγκεσί τε και μυχούς των ορέων.

8. "Ένθα δη οι μεν Καρδούχοι εκλιπόντες τας οικίας, έχοντες και γυναίκας και παιδας, έφευγον επί τα όρη τα δε επιτήδεια πολλά ήν λαμβάνειν ήσαν δε και χαλκώμασι παμπόλλους κατασκευασμέναι αι οικίαι, ων ουδέν έφεραν οι Έλληνες ουδε τους ανθρώπους εδίωκον, υποφειδόμενοι, εί πως εθελήσειαν οι Καρδούχοι διϊέναι αυτους ως δια φιλίας της χώρας, επείπερ βασιλεί πολέμιοι ήσαν. 9. Τα μέντοι επιτήδεια, ότω τις επιτυγχάνοι, ελάμβανον ανάγκη γαρ ήν. Οι δε Καρδούχοι ούτε καλούντων υπήκουον ούτε άλλο τι φιλικόν ουδέν εποίουν. 10. Επει δε οι τελευταίοι των Ελλήνων κατέβαινον εις τας κώμας από του άκρου ήδη σκοταίοι, (διά γάρ το στενής είναι την οδόν όλην την ημέραν η ανάβασις αυτούς έγένετο και κατάβασις) τότε δη συλλεγέντες τιμές των Καρδούχων τους τελευταίους επέθεντο και απέκτειναν τινας και λίθοις, και τοξεύμασι κατέτρωσαν, ολίγοι τινές όντες" εξ απροσδοκήτου γαρ αυτοίς επέπεσε το Ελλη

νικόν. 11. Eί μέντοι τότε πλείους συνελέγησαν, εκινδύνευσεν άν διαφθαρήναι πολύ του στρατεύματος. Και ταύτην μεν την νύκτα ούτως εν ταις κώμαις ηυλίσθησαν" οι δε Καρδούχοι πυρά πολλά έκαιον κύκλο επί των ορέων, και συνεώρων αλλήλους.

12. "Αμα δε τη ημέρα συνελθούσι τους στρατηγούς και λοχαγούς των Ελλήνων έδοξε τών τε υποζυγίων τα αναγκαία και τα δυνατώτατα πορεύεσθαι έχοντας καταλιπόντας τα άλλα, και οπόσα ήν νεωστί αιχμάλωτα ανδράποδα εν τη στρατιά, πάντα αφεϊναι. 13. Σχολαίαν γάρ εποίουν την πορείαν πολλά όντα τα υποζύγια και τα αιχμάλωτα και πολλοί δε οι επί τούτοις όντες απόμαχοι ήσαν διπλάσιά τε τα επιτήδεια έδει πορίζεσθαι και φέρεσθαι, πολλών των ανθρώπων όντων. Δόξαν δε ταύτα εκήρυξαν ούτω ποιείν. )

14. Επει δε αριστήσαντες επορεύοντο, υποστάντες εν στενώ οι στρατηγοί, εί τι ευρίσκoιεν των ειρημένων μη αφειμένον, αφηρούντο οι δ' επείθοντο πλήν εί τις τι έκλεψεν οίον ή παιδός επιθυμήσας ή γυναικός των ευπρεπών. Και ταύτην μεν την ημέραν ούτως επορεύθησαν, τα μέν τι μαχόμενοι, τα δε και αναπαυόμενοι. 15. Εις δε την υστεραίαν χειμών γίγνεται πολύς, αναγκαίον δ' ήν πορεύεσθαι' ου γαρ ήν ικανά τα επιτήδεια. Και ηγείτο μεν Χειρίσοφος, ωπισθοφυλάκει δε Ξενοφών. 16. Και οι πολέμιοι ισχυρώς επετίθεντο, και, στενών όντων των χωρίων, εγγύς προσιόντες έτόξευον και έσφενδόνων ώστε ηναγκάζοντο οι "Ελληνες επιδιώκοντες και πάλιν αναχάζοντες σχολή πορεύεσθαι και θαμινά παρήγγελλεν ο Ξενοφών υπομένειν, ότε οι πολέμιοι ισχυρώς επικέoιντο. 17. 'Ενταύθα και Χειρίσοφος άλλοτε μεν ότε παρεγγυώτο υπέμενε, τότε δε ουχ υπέμενεν, αλλ' ήγε ταχέως και παρηγγύα έπεσθαι· ώστε δήλον ήν ότι πράγμά τι είη σχολή δ' ουκ ήν ιδείν παρελθόντι το αίτιον της σπουδής: ώστε η πορεία ομοία φυγής εγίγνετο τους οπισθοφύλαξι. 18. Και ενταύθα αποθνήσκει ανήρ αγαθές Λακωνικός Κλεώνυμος, τοξευθείς διά της ασπίδος και της στολάδος εις τας πλευράς, και Bασίας 'Αρκάς διαμπερές εις την κεφαλήν. 19. Επει δε αφίκοντο επί σταθμών, ευθύς ώσπερ είχεν ο Ξενοφών ελθών προς τον Χειρίσοφον ήτιάτο αυτόν, ότι ουχ υπέμεινεν, αλλ' ηναγκάζοντο φεύγοντες άμα μάχεσθαι. Και νύν δύο καλώ τε κάγαθώ άνδρε τεθνάτην, και ούτε ανελέσθαι ούτε θάψαι [αυτώ] εδυνάμεθα. 20. 'Aποκρίνεται προς ταύτα] ο Χειρίσοφος: Βλέψον, έφη, εις τα όρη, και ίδε ώς άβατα πάντα εστί: μία δε αύτη η οδός, ήν οράς, όρθία και επί ταύτη ανθρώπων οράν έξεστί σοι όχλον τοσούτον, οι κατειληφότες φυλάττουσι την έκβασιν. 21. Ταύτ' εγώ έσπευδον και διά τούτό σε ουχ υπέμενον, εί πως δυναίμην φθάσαι πριν κατειληφθαι την υπερβολήν οι δ' ηγεμόνες, ούς έχομεν, ού φασιν είναι άλλην οδόν. 22. Ο δε Ξενοφών λέγει: 'Αλλ' εγώ έχω δύο άνδρας. Επεί γαρ ημίν πράγματα παρείχον, ενηδρεύσαμεν, όπερ ημάς και αναπνεύσαι εποίησε, και απεκτείναμέν τινας αυτών και ζώντας προυθυμήθημεν λαβείν αυτού τούτου ένεκα, όπως ηγεμόσιν είδόσι την χώραν χρησαίμεθα.

23. Και ευθύς αγαγόντες τους ανθρώπους ήλεγχον, διαλαβόντες, εί τινα είδεψεν άλλην οδόν ή την φανεράν. Ο μεν ούν έτερος ουκ έφη, και μάλα πολλών φόβων προσαγομένων έπει δε ουδέν ωφέλιμον έλεγεν, δρώντος του ετέρου κατεσφάγη. 24. “Ο δε λοιπός έλεξεν ότι ούτος μεν διά ταύτα ου φαίη είδέναι, ότι αυτό τυγχάνει θυγάτηρ εκεί παρ' ανδρί εκδεδομένη: αυτός δ' έφη

« PreviousContinue »