Page images
PDF
EPUB

sponding to the apowuoola in an ordinary suit. In the case of the γραφή παρανόμων this was called υπωμοσία, a word commonly meaning an affidavit on which to ground an application for the postponement of a trial. The propriety of the name consists in the effect produced by the commencement of the γραφή παραvóuwv, by which all further action in respect of the contemplated measure was suspended till the suit should be decided. And in many cases the result was the practical overthrow of a proposal, its mover not caring to proceed further in the face of the threatened action. In such a case he was said kâv tov vójov év Út Wuoolą. If he determined to contest the point, he met the υπωμοσία by an ανθυπωμοσία, an affidavit that he meant to defend the action, and then it proceeded in due course to trial in the Heliastic court. If the prosecution was successful, the case being an dywy Tluntós, he and the defendant respectively named what each considered an adequate penalty, and the court imposed whichever of the two it thought the more suitable. If the action failed, the measure assailed could be proceeded with from the exact point which it had reached when the 'mwuoo la was sworn against it ; but if it were already vóuos, the prosecutor seems, from the speech against Leptines, to have been bound to propose an alternative measure in its place. If the prosecutor failed to obtain one-fifth part of the votes, he was subject to a fine of a thousand drachmae, and incapable of exercising civic rights (&timos) till this was paid. In the case of the law of Leptines we find advocates appointed by the State (oúvoikol) to undertake its defence, of whom Leptines himself was probably one; but this would be because his measure was already law, and as such, under the protection of the State till sufficient cause was shown against it.

INDEX. .

The numbers, except where otherwise signified, refer to the

Sections of the Speech.

'Αγχιστεία, 102.

Aorist and present contrasted
'Αγών θεματικός, 141.

87, 147, 167.
στεφανίτης, 141.

Apsephion, 1, 145.
τιμητός, Exc. ii. 8.

Archebius, 60.
φυλλίτης, 141.

Areopagus, 157.
Αθροος, 138.

Aristodemus, 52.
"Ακυρος, 5.

Aristophon, 146.
"Αλλος χρόνος, ο, 16

Asyndeton, 151.
'Αμαθής, 119.

Attraction, 18, 35, 87, 97, 151.
'Αμφισβήτησις, with inf., 135. Athenians easily deceived, 3.
*Av, repetition of, 143.

Athens, corn supply of, 31.
with inf., 109.

wills at, 102.
with part., 33.

with rel. and opt., 55. Βουλή of 500, Exc. ii. 3.
'Αναγράφειν έν σανίδι, Exc. ii. 2. Bathippus, 145.
'Ανάκρισις, 98.

Bosporus, 33.
'Ανθυπωμοσία, Exc. ii. 8.

Byzantium, 60.
'Αντίγραφοι στήλαι, 36.
'Αντίδοσις, 30, 40, 130, Exc. i.
11.

Γελωτοποιοί, 146.
"Απαγωγή, 156.

Γερουσία, 106.
"Απιστος passive, 22.

Γραμματεύς, 94.
'Από, 78.

Γραφή παρανόμων, 34, Ex. ii. 8.
Αρμοσταί, 68.

Γυμνασιαρχία, Exc. 1. 4.
'Αρχιθεωρία, Exc. 1. 4.

Gelarchus, 149.
'Αφαιρείν, 66.

Gelon, 161.
'Αφαιρείσθαι, 3, 66.

Gorgopas, 76.
'Αφορμή, 68.
Accusative, limiting, 14. Δε of apodosis, 80.
Acoris, 76.

Δεϊνα, 106.
Agesilaus, 76.

Δέον, γίγνεσθαι εις, 26, 41.
Antalcidas, 51, 60.

Διά, 58, 123.

Διαγράφεσθαι, 145.

Ηγεμόνες των συμμοριών, Εχο.
Διαδικασία, 147.

1. 8.
Διαχειροτονία, Exc. ii. 4. "Ηρμοστε, 66.
Διδόναι and δούναι, 5.

"Ήρωες επώνυμοι, 94, Exc. ii. 2.
Διείρηκα, 28.
Δίκαι, 147.

Four Hundred, The, 48.
Δοκιμασία, 83.

Funeral orations, 141.
Δυσχερής, 113.
Dative with passive verb, 80.
Deceleian war, 42.

Harmodius and Aristogeiton,
Deinias, 146.

18, 69, 127, Exc. 1. 1 and 9.

Heracleides, 60.
Demophantus, 159.

Hermes' busts, 112.
Dion, 162.
Dionysius, 131, 161.

Hierum, 36.
Dionysius the younger, 162.
Diophantus, 137.

θαυμάσι ήλίκα, 41.
Draco, 158.

θεσμοθέται, 90, Exc. ii. 7.

Thasos, 59.
Εάν, 64.

Theban character, 109.

.
El euphemistic, 62, 113.

Themistocles, 73.
Εισαγγελία, 79.

Theodosia, 30.
Εισφορά, 18, Exc. 1., 1 and 5.

Thirty tyrants, the, 11, 149.
Είσφρεϊν, 53.

Thrasybulus, 48, 60, 68.
Εκπίπτειν, 54.

Thrasybulus of Syracuse, 161.
"Εκστήναι, 10.

Thrasyllus, 48.
Έν, 93.
"Ένδείξις, 156, Exe. ii. 4. Ισηγορία, 16.
'Επαγγείλασθαι, 42.

Ισοτελείς, 29.
Επισύρειν, 131.

Infinitive in limiting proposi-
'Επιφοραί, Exc. i. 6.

tions, 18.
'Επιχειροτονία, Exc. ii. 4 and 7.

with άν, 109.
"Επιψηφίζειν, Exc. ii. 4.
'Επώνυμοι ήρωες, 94, Exc. ii. 2. Καθημένοι, 165.
Εστάναι, 37.

Καλώς ποιoύντες, 110.
Εστήξω, 37.

Κατασκευάζειν, 91.
“Εστίασις, Εχο. 1. 4.

Κλεψύδρα, 27.
"Ετερος, 116.

Κρίσις, 107.
Εύθυναι, 147.

Callisthenes, 33.
Εν πάσχειν with acc., 47, 119. | Cephisodotus, 146.
Ευ ποιείν, αντ', 64.

Clearchus, 84.
Ευρέσθαι, 1.

Cnidus, 68.
Εύρήσθαι, 18.

Conjunctive, deliberative, 8,
Epaminondas, 105, 109.

117.
Epicerdes, 42.

Conon, 68.
Eubulus, 137.

Corinth, battle of, 52.
Evagoras, 68.

Ctesippus, 1, 75, 82.

Λαμπαδαρχία, Exc. i. 4. Προεδροι, Exc. ii., 4.
Λέγειν, 27.

Προθεσμία, 144, Exc. ii. 8.
Λειτουργίαι, 1, 19, Exc. i. Προξενία, 60.
Λόγον δούναι, 167.

Πρόξενος, 132.
Leodamas, 146.

Προς, 25, 31, 164.
Leucon, 30.

adverbial, 112.
Lycidas, 131.

Προσήκει, 54, 119.
Lysimachus, 115.

Πρόσοδον γράφεσθαι, Exc. ii. 3.

Προτιθέναι λόγον, Exc. ii. 4.
Μάλιστα μεν, 25.

Προυπάρχειν, 46.
Μετοίκιον, 18, 130, Exc. 1. 1. Προωμοσία, Exe. ii. 8.
Μέτοικοι, Exc. 1. 1.

Parataxis, 9, 90.
Mì in prohibitions, 50. Peisistratidae, 161.
reflected, 135.

Perfect, force of, 1.
Μή ου, 8.

Pollio, 77.
Μητρώον, Exc. ii. 5.

Polystratus, 84.

Praevaricator, 145.
Νή Δία, αλλά, 58.

Prohibitions, constructions in
ότι, 161.

123.
Νομοθέται, 92, 93, Exc. ii. 5
and 6.

Σίτησις, 107.
Naxos, battle of, 77.

Σιτοφύλακες, 32.

Σκαφηφορία, Exc. 1. 10.
Oikelv, intransitive, 49. Σκιαδηφορία, Exc. 1. 10.
Ούτε .. τε, 76.

Σπουδαίος, 75.
Optative and conjunctive, 62. Στέρεσθαι, 51.

and fut. ind. 62, 133. | Συκοφαντία, 152.
Oratio obliqua, irregularities Evnepopla, Exc. i. 7 and 8.
in, 43, 158.

Σύνδικοι, 146, 152, Exe. ii. 5
Orchomenus, 109.

and 8.

Συντέλεια, 23, Exc. i. 7 and 8.
Παρά, 26, 41, 46, 93, 110, 111, Συντριήραρχοι, Exc. i. 6.
138, 164.

Sicilian expedition, 42, 112,
Παραγράφειν, 98.

161, Exc. i. 6.
Παραγράφεσθαι νόμους, Exc. Solon, Exc. ii. 1.
ii. 2.

Strabax, 84.
Παρακρούσασθαι, 74.
Παρανόμων γραφή, 34, Exc. | Τέως, 91.
ii. 8.

Τι μαθών ; 127.
Παρεισφέρειν, 89.

Τιθέναι νόμον, 3, 55, Exc. ii. 4.
IIepi adverbial, 32.

Τιθέσθαι νόμον, 3.
Περιεστηκότες, 165.

Τιμητός αγών, Exec. ii. 8.
Πλέθρον, 115.

Τριήραρχία, 18, Exc. i. 6 to 8.
Ποιείν, 126.

Τριήραρχοι, voluntary, Exe. i.
Πολλου δεϊ, 20.

7.
Προβούλευμα, 4, Exc. ii. 3. Tachus, 76.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »