Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

164 φανή, ίν' έλησθε τα κρείττω. αν μεν τοίνυν

καταψηφίσησθε, ώσπερ ημείς κελεύομεν, οι μεν άξιοι παρ' υμών τα δίκαιέξουσιν, ει δε εστίν ανάξιος, ως έστω, προς το την δωρεάν αφαιρεθήναι δίκην ήν αν υμίν δοκώ δώσει κατά τον παρεισενηνεγμένον νόμον, ή δε πόλις πιστή, δικαία, προς άπαντας αψευδής φανήσεται. εάν δ' άποψηφίσησθε, και μη ποιήσητε, οι μεν χρηστοι διά τους φαύλους αδικήσονται, οι δ' ανάξιοι συμφοράς ετέροις αίτιοι γενήσονται, δίκην δ' ουδ' ήντινούν αυτοί δώσουσιν, ή δε πόλις τά

ναντί' ών είπον αρτίως δόξει άπιστος, φθονερά, 165 φαύλη παρά πάσιν είναι. ούκουν άξιον, ώ

άνδρες Αθηναίοι, τοσαύτην βλασφημίαν αντί καλών και προσηκόντων υμϊν αγαθών ελέσθαι. και γάρ έκαστος υμών ιδία μεθέξει της δόξης των κοινή γνωσθέντων. ου γάρ αγνοεί τούτ' ουδείς ούτε των περιεστηκότων ούτε των άλλων, ότι εν μεν το δικαστηρίω Λεπτίνης προς ημάς αγωνίζεται, εν δε τη των καθημένων υμών ενός εκάστου γνώμη φιλανθρωπία προς φθόνον και δικαιοσύνη

προς κακίαν και πάντα τα χρηστά προς τα 166 πονηρόταταντιτάττεται. ών τοϊς βελτίοσι

πειθόμενοι, και κατά ταύθ' ημίν θέμενοι την 5ο8
ψήφον, αυτοί θ' & προσήκει δόξετ' έγνωκέναι,
και τη πόλει τα κράτιστέσεσθ' εψηφισμένοι,
κάν τις άρ' έλθη ποτέ καιρός, ουκ απορήσετε των
εθελησόντων υπέρ υμών κινδυνεύειν. υπέρ ούν
τούτων απάντων οίμαι δείν υμάς σπουδάζειν και
προσέχειν τον νούν, όπως μη βιασθήθ' αμαρτάνειν.

πολλά γαρ υμείς, ώ άνδρες Αθηναίοι, πολλάκις ουκ εδιδάχθηθ' ώς έστι δίκαια, άλλ' άφηρέθηθ' υπό της των λεγόντων κραυγής και βίας και αναισχυντίας. ο μη πάθησε νύνου γάρ άξιον. 167 αλλ' & δίκαιο εγνώκατε, ταύτα φυλάξατε και μνημονεύετε, έως αν ψηφίσησθε, ίν' εύορκον θησθε την ψήφον κατά των τα πονηρά συμβουλευόντων. θαυμάζω δ' έγωγ' εί τους μεν το νόμισμα διαφθείρουσι θάνατος παρ' υμίν εστίν η ζημία, τοϊς δ' όλην την πόλιν κίβδηλον και άπιστον ποιούσι λόγον δώσετε. ου δήπου γ, ώ Ζεύ και θεοί.

Ουκ οίδ' ό τι δεί πλείω λέγειν· οίμαι γάρ υμάς ουδέν άγνοείν των ειρημένων.

NOTES.

P. 1, § 1. "Av&pes Slkaotal. The abrupt beginning of this speech, plunging at once into the subject without any introductory remarks, is probably due to the fact that it was immediately preceded by Phormio's speech on the same side.

del to bal. The perfect tense of an action yet in the future, seems to mark the conviction of Demosthenes that his demands could not be resisted, and that the repeal of the law was absolutely certain. Cp. § 28.

του παιδός του Χαβρίου. It is remarkable that Demosthenes never names Ctesippus, probably because the sympathy of the jury would be more readily excited by the memory of Chabrias than by the name of an undistinguished youth like his son.

TOÚTOLS .. ouvepeîv, 'to support the cause of Ctesippus and Apsephion.' ouvepeîv, because the actual parties to a suit opened the pleadings on their own behalf, though probably only in a formal manner, leaving the real advocacy of their cause to their συνήγοροι. .

κάν τις άλλος. See 8 146.

ευρομένους ατέλειαν, having managed to secure exemption for themselves. So 8 15, των ευρισκομένων τας δωρεάς.

τας λειτουργίας. See Excursus Ι.

TOÚTW ThelotW KTİ., 'will lay the greatest stress on this argument.' Demosthenes, on the other hand, postpones the consideration of the expediency of the law, as being his weakest point.

8 2. κατηγορούντα agrees with a, suppressed τινά ; that a man, because he has an accusation to bring against some individuals, should seek to deprive all of their privileges.

των Kwv, partitive genitive, 'is to be classed among deeds of injustice.'

elpntal. Sc. by Phormio.
el rà uáliota, 'if it were ever so true that.'

υμάς τε και τούτους. . By thus intimating that Leptines virtually classed the jury with the misdoers, Demosthenes ingeniously enlists the former on his side.

υμάς .. εξείναι. υμάς is here antithetical tο τους έχοντας. • Those who were exempt he deprived of their exemption, you, who had the power to confer it, he deprived of this power for the future.'

ods éxovras. The MS. reading is Tous éxovras, with which either åpelleto or ły buršev must be superfluous. The alteration in the text, which is due to Westermann, is less violent than striking out either verb, and gives a fuller sense. • He considered those unworthy whom he deprived of the privilege which they possessed.'

P. 2, § 3. outws Onke, 'he framed his law in these terms.' Ocîval vómov is said either of a statesman framing a law to be laid before the people, or an absolute monarch imposing a law upon his subjects; the action in either case ' being that of a single individual, working for others : 0 éo dal vbuov, of a legislative body, passing a law by mutual agreement, which shall bind themselves as well as their fellow-citizens.

åpnprodai is taken by some editors to be passive, as åpaipedîval in § 4. But, except in the first aorist and future passive, the verb is generally middle in Demosthenes, and always in this speech : and the perfect is unquestionably used in a middle sense in SS 40, 117. Here it may equally well be “what prevents him from having taken

away

from ¢¢' 8tov. Another reading is to' őrw, but the sense is nearly the same in either case. * There is no part of your whole constitution in respect of which,' or (?$'87W) ' in which you have not been subjected to this.'

εξαπατηθέντες. The liability of the Athenian democracy to be carried away by the impulse of the moment, owing to the persuasive eloquence of plausible speeches, is a frequent topic both with the orators and in comedy: and they were sufficiently conscious of their own weakness to pass severe laws against any who attempted to deceive them. See $s 100, 135.

έν οίμαι πολλοίς. . The order is noticeable, but equally

you ?'

« PreviousContinue »