Page images
PDF
EPUB

Účelem mým v první řadě bylo podati našemu obecenstvu český přehled výsledků, kterých se po tuto dobu dodělala předhistorická archaeologie. Chtěl jsem, aby se mohlo o věci poučit z knihy psané nejen česky, ale i s našeho českého stanoviska. Po té stránce nenahradil by překlad cizí knihy práce domácí. A jako potřebujeme podobných knih ještě v mnohých oborech, potřebovali jsme jí i v archaeologii tím spíše, poněvadž u nás docházelo toto studium nejen značné obliby ale i praktického účastenství.

Měl jsem specielně na zřeteli myšlénku prof. Masaryka, že nejbližším naším úkolem literárním má býti dojíti tam, aby se národ mohl vzdělávati na základě vlastní literatury, a napsal jsem tak i do programmu sbírky „Světem i přírodou". Šlo mi tedy o obecenstvo, ne o odborníky. Napsat knihu pro širší kruhy byl můj první účel, napsat zároveň příruční dílo, pro ty, kteří se chtějí předhistorickou archaeologií hlouběji obírati, druhý. Pro ně snažil jsem se provésti, aby kdokoliv by z nich vzal knihu do ruky, našel tam poučení o všech důležitějších otázkách, sporech a základech, na nichž stojí dnešní stav archaeologie. Pro ně jsem připojil i odkazy k pramenum literárním. Pramenů těch snažil jsem se, pokud mi byly přístupny, užiti svědomitě, kde nestačily, nahrazoval jsem je ze svých zápisků, sdělaných při návštěvách různých evropských musejí.

Je přirozeno, že největší část této knihy jest jen spracováním toho, co v jiných dílech a bohužel dosud nazvíce jen porůznu v časopisech a v menších článcích jest uloženo. Nicméně, jak doufám, pozná odborník, že není jen kompilací z podobných jiných přehledů, ale prací, z velké části na původních a nejnovějších pramenech založenou, a že v ní

V

najde na více místech i stopy práce samostatné, samostatného myšlení.

Ovšem vím zároveň dobře, že má mnohý nedostatek. Ale kdo jen trochu zná stupeň, na kterém dosud stojí předhistorická archaeologie Evropy, nepodiví se tomu. Málo je spracováno a z nespracovaného materialu cizího i domácího vybírati data základní, závěry nejlepší nebo aspoň pravděpodobné, jest při spoustě materialu, s jakým věda tato musí pracovati, velmi těžké. Spis přehledný může býti dosud jenom pokusem. Každý odborník, jenž jej otevře, nalezne v něm věci, o nichž jest jiného mínění. Kniha podobná nemůže všechny uspokojit v detaillech. Zde jen celek, celková methoda, přehlednost, věcnost atd. mohou býti posuzovány a oceňovány vůči jiným pracím podobným. Kde se kreslí celkový obraz vývoje jedné stránky evropské kultury s tak širokého hlediska, jaké nutně žádá tato práce, detailly se podřizují.

Na konec jest mi milou povinností poděkovati pp. Dru. J. Wankelovi, řed. K. Maškovi, sl. archaeologickému sboru musea království českého, musejnímu spolku olomúckému a brněnskému, pak c. kr. ústřední komissi pro uchovávání památek a anthropologické společnosti ve Vídni za laskavé propůjčení celé řady obrázků, a příteli svému p. dru. F. Čádovi za výpomoc při korrektuře.

V Praze, v březnu roku 1893.

Lubor Niederle.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

DÍL I.

ÚVOD A DOBA PŘEDKOVOVÁ.

« PreviousContinue »