Page images
PDF
EPUB

அறநிலையொபபேபொருளகோடெயவமயாழோரகூட்ட மரும பொ ருவிவண்யேயிராககதமபேயல யென றிக கூறிய மறையோர மன றலெ டடிவையவற்றுட்டுறை யமை நவியாழப் புலமையோரியல் பி தன பொ ருணனம் யென மனார புலமையோரே

எனபதன பொருளென்றுணரவது - பிரமமெனபது நாற்பத்தெட்டி யாண்டு பிரமசரியங்காததாரக்குப் பன்னீராடடைப பிராயத்தாவ ேயணிகல னணிந்து கொடுப்பது கொடாது விடினோரிரு துக காட்சி யொருவவனச சாராது கழிந்த விடத்தொரு பார்ப்பனக கொவல் யோடொககு மெனபது அஃதறவினவயெனபது - பிரசாபத்தியமெனபது - மைதுனக் கோததிரததா னமகள் வேண்டிசசெனறான மறாது கொடுப்பது அஃதொப்பென்றது ஆரிடமெனபது - ஆவுமானே றும பொறகோட்டுப் பொறகுளமபினவா கச செய்தவற்றிடை நீரிற கொடுப்பது அஃது பொருள்கோளென வுணர வது - தெயவ மெனபது - வேள்வியா சிரியாக்கு வேளவிததீ முன்வைத்துக்

பபது அஃது தெயவமென றுவழிபடப்பட்டது-காந்தருவமெனப து இருவரொததாரதாமே கூடுங் கூடடம அஃதியாழோர கூட்டமென்று ணரவது - அகாமெனபது கொலலேறு கொண்டானி வவா யெயதுமவில் லேற றினானி வளயெயது திரிபன றியெயதானி வவா யெய துமாவலசூட டப்பட்டானிவவன யெயதுமென விவவா றுசொலவிக்கொடுப்பது அஃத ருமபொருவிவனகிவலயென்பது - இராககதமெனபது - அவடனனி னுந்த மரினுமபெறாதுவவிந்து கொளவது - பைசாசமெனபது -மூததாணமாட்டு நதுயின்றாண மாட்டுங்களி ததாணமாட்டுஞ்சாரவது அஃது பேய நிவலயென ப்படும் - இவ வெட்டுமணமுமன்றலெட்டென்று சொல்லப்பட்டனவெ னவுணரக - இனிக்கந்திருவ வழக்கமெனபது கந்திருவரெனபாரீணடுசசெ யத நலவிவனப்பயததா வொருவரகொடுப்பாருமடுப்பாருமின றியிருவ ருமொரு பொழிலகத்தெதிரப்பட்டுப்புணரவது அஃது காநதிருபபமண ம - அதவனயொப்பதவனக்களவெனறு வேண்டுயிவவாசிரியன.

ORIGINAL SU'TRAM. That which is called furtive love, pursued in the five places appropriated to amorous intercourse, the learned declare to be thut among the eight species of marriage inentioned by the Sages, which is practised by the Gandcrver.

[ocr errors]
[ocr errors]

Eight being mentioned, their number is shewn; they are as follows, namely BRAMAM, PRATAPPATTIYAM, ANIDAM, DEYVAM, GANDERFM ASURAM, IRACCADAM and PAISASHAM. Thus,

SUʻTRAM QUOTED). The eight species of marriage mentioned by the Sages are these that performed for the sake of virtue ; that, in which aid is afforded to the Son

in-law; that in which wealth is given by him ; that practised by the Gods ; that observed by the celestial choristers; that in which the bride is obtained after arduous conflicts ; that named after the giants; and that after devils : among these, that which is peculiar to those skilful in the use of the lute, is declared by the learned to'be suvject of this section.

COMMENT. The sense of which may be known from what followus.The marriage-rile called BRAMAM is quien a virgin, adorned with jewels, is given to one, who has continued forty-eight years in the order of Bramáchári, on the completion of her welfth year:(the age of puberty), for if a virgin of the Bráman custe be not married when she attains this age, the guilt of the murder of a Bráman is incurred by her parents for every month that she remains in a state of celebacy;this( in Tamil) is ARA-NILEI. The marriage-rite called PRAJAPATTIYAM is when a damsel, being sought in the tribe common to the pair, she is oiven freely; this is OPPU.-The marriage-rite called Aridam is when the bride', placed be!ween a cow and a bull with gilded horns (ind hoofs, is given away with theceremony of pouring out wuter: thus is known by the term PORUL'cor'.-The marriage rite called DEYr AM is when the brideis given to the officiating Priest before the fire of the sacrifice, and is designated by the same terin DEYVAM.- The marriage-rite called NDERV AM is when two persons of themselves form a union ; thisis Y AZH'ORCU'T TAM.-The marriage-rite called ASURAM is when the bride is delivered, after it has been declared, either that she would be given to him who should take a wild-ox, or to him who should bend a certain buw, or to him who should pierce three wild-hogs with one arrow, or should place a garland round the damsel (when overtaken in a raci', as was Atalanta); this is ARUM-PORU-VENEI.--The inarriage-rite called In ACCADAM is when the bride is seized by violence, against her own consent and that of her friends. The marriage-rite called PAISA SHAM is when the bride is violated while in a state of idiotism, asleep, or intoxicated; this is PE'Y-NILEI.-Know these eight to be called the eight marriage-rites.Again, that which is called the practice of the Ganderver consists in the meeting and consent of two persons in a grove, or elsewhere, without intervention of negotiators, or being given in marriage by any one, arising from the fruit of the good actions which those, here called Ganderver, have performed in this world. This is the Ganderoa marriage, and the intercourse between the sexes which resembles this the, Author calls furtive love.

தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம்

மூன்றாவதுகளவியல் இனபமும பொருளும ற னுமெனருங் கனபொடுபுணரந்தவைந் தி வன மருங்கிறகாமக கூட்டங்கானுங் காவலமறையோரதே எத்து மனறலெட டனுட்டுறை யமை நலயாழத்து வணமையோரியல்பே

அவற்றுடபிரமமாவது - உதாரணம கயலோம லருணகணகனனிபபூப்பெயதா வயலபேரணிகலனகள் சேரததி - யியல் னிரலொததவந் தணறகு நீரிற கொடுத்தல் பிரமத்தா றகணடமணம்

பிரசாபத்தியமாவது - உதாரணம் அரிம தருணகணாயிழையெயது தற குரியவன கொடுத்த வொணபொருளிாடடித திருவின்ற நதை திணணிதிறசேரததி யரிய தன கிவயொடமைவரககொடுததல் பிரிதலில்லாபபிரசாபத்தியம்

ஆரிடமாவது - உதாரணம் தனககொதத வொணபொருடன மகளசசேரத்தி மலககொத்தமாண புடையாறபேணி - யினக் கொதத வீரிடததாவைநி றீ இ இயீவதே யாரிடததா ற கணடமணம்

தெயவமாவது - உதாரணம நீளிநெடுநகரநெயபெயது பாரித்த வேளவிவிளஙகழன முனனி றீ இக - கேள்வியாற கைவைத்தாமபூணாவரோக்கா முற்றாற கீவதே தெயவத்தாற கணடமணம்

[ocr errors]

அசுாமாவது . உதாரணம் முகையவிழகோதையை முளளெயிற் றரிவையைத தகைநலஙகருதுந் தருககின ருளரெனி னிவையிவைசெயதாரககெளியணமற றிவளெனத தொகைநியுரை ததபினறைப்பகைவகித தனனவையாற்றியவளவயிற்றங்க றொனனி வலயகாந் துணிந்தவாறே

இராக்கதமாவது - உதாரணம் மலிபொறபைம்பூணவள மாலுறறமைந்தர வலி திற கொண்டாவதேயெனப - வவி திற பராகக தஞசெய துழலுமபாழிநிமிரதோ ளிராககத்த தாரகணடமணம

பைசாசமாவது - உதாரணம் நசசாரகேளீமியைந்தகாவலர பொசசாபபெயாதியபொழுது கொளமையத்து மெயச்சாரபெயதிய மிகுபுகழ நணயி

னுசாவாவு தவாககேணமை பிசாசரபேணிய பெருமை சாலியல்பே இடமயக்கஞசெயயாவியல்பினினீங்கி யுடைமயக்கியுடகறு ததலெனப - அடைய துசாவாது தவாதவூனிலாயாககைப் பிசாசததாரகண்டமணம்

காநதிருவமாவது - உதாரணம அதிரபபிலபைமபூணாருமாட வருநதமமு ளெதிரப் பட்டுக்கண்டியைதலெனப - கதிரப்பொனயாழ முநதிருவரகணடமுனி வறு தனகாடசிக கநதிருவரகண்ட கலப்பு

SU'TRAM. On considering the union by mutual desire; occurring in the five places appropriate to umorous intercourse, which forms one of the ihree divisions called pleasure, wealth, and virtue, it will be found to constitute one of the eight species of marriage, mentioned by the sages as peculiar to those well skilled in the lute.

EXAMPLES.

1

BRAMAM.' The giving a virgin, with eyes of the tint of the blue water-lilly and bright as the shining carp, before the age of naturity, adorned with jewels, according to the ordinance, to a Bráman equal in caste and the rest, by pouring out. water ; this is the nuptiul rite termed Bramam.

PRAJAPATTIYAN, The giving by the father of the happy bride, with thé consent of his relatio ons and without departing from the law, double the amount of shining wealth, which had been given by the bride-groom to obtain a jewel among maidens with beautiful eyes; this is the nuptial rite called Prajàpaitiyam.

A'RIDAM: | The giving a daughter, endowed with wealth according to his pleasure and placed between two kine of the same breed, while he pays due reverence to the bride-groom, whom he hath chosen for good qualities, is the nuptial rite denominated A'rid'am.

DEYVAM. While in the long city clarified butter is poured out, the delivery of a virgin richly adorned to her lover, according to the ordinance and in the presence of the bright fire of the sacrifice, is the inarriage-rite entitltd Deyvam.

5

ASURAM. When it is declared that the heroes who aspire to the enjoyment of beauty by the possession of this garland of opening buds, this white-toothed damsel, . must perform such and such actions, and one, valiantly opposing the foe, perforins all that is required of him and obtaineth her; this is the ancient nuptial rile prevailing among the Asurer.

INACCADAM. Then told men, becoming enamoured of a damsel adorned with large Ornaments of gold, resolve 10 seize her by force; this is the marriage-rite peculiar to the broad and high shouldered Giunts, who wander over the earth eahibiting their prorocss.

PAIS.I'S HAM. To obtain possession of the persons of females, while under the protection of their non-conscnting relations and in a state of insensibility, without seeking their love in a reputable manner and without giving them a dowry, is the 22 uptial rite, which from its nature can only be in repute among devils.

To obtain access by deceit; to disregard therights of nature, to remorc fraudfully the garments of the bride, and, actmuted by a ferocions disposition, neither to ask her consent, nor 10 give luera dowery ; these mark the nuptial rice of impure Spirits with fleshless bodies.

GA'NDERV AM. When men and women, unshaken in affection, meet together and agree between themselves, this intercourse of blameless love between two persons is the nuptial rite prevalent among the Ganderver, the votaries of the golden lute, bright as the beams of the sun.

As the nuptial rite called Assurah chiefly prevails among all castes throughout the Tamil nations, a more particular notice of it than of the rest is necessary. By the Sanscrit writers this term is applied to the payment of a valuable consideration by the bride-groom to the father or ikinsfolk of the bride. By the Tamil writers it is, in this acceptation, confounded with the Prájàpatyah, which, according to the Smrïtis, is the free gift of a virgin by her parents to promote the performance of civil and religious.duties ; but in the last of the preceding extracts is stated to consist in the endowment of the bride by her parents in double the amount of the dowery received from the bride-groom. In fact in the A'sura mar

« PreviousContinue »