Page images
PDF
EPUB

ருக்கிற பல பலவவயவங்களினாலே சரீரமானது கூடின பொருளாயிருக்க ககொள்ளவவயவங்கள யுண்டாக்கியனனியோனனியமாய து கவகை கூட்டு கிறவனுனடாயிருக்கவேணும் - ஆனபடியினாலேசரீரமானது தானாயி ருக்கிறபொருவாகமாட்டாது - ஆகையாலே தானாயிருக்கிற சறுவேசுவர னசரீரததோடே கூடின பொருளென று விசாரிக்க வொணனாது - இப்ப டியேசரீரமில்லாதவரெனகிற துசறு வேசுவரனுக்கு மூன்றாம் லவண்டும் ன்று சொல்லுவாயாக - இதுவிப்படியிருக்கையிலே சறுவேசுவரன தவலயி லேயானாலு மார்பு முதலான அலங்களிலே யெனகிலும் ஜிரீயைக் கொன டிருக்கிறா போனறுமங்கங்கே விவாகமபணணினாரென றுமங்கங்கே வசி வீட்டுக்குப் போனாரெனறுமி து முதலான வீன விளயாட்டுகளை விவள யாடினாரெனறுமங்கீகரிக்கிறது அறிவினகுறைச்சலினாலே வருகிற துந்த விரமகாபாவத்துக்குக் காரணமா யிருக்குமென்கிறதறகுச் சநதேகப்படா தேசறுவேசுவானானவர்தானாயிருக்கிற வருமாயெப்போது முளளவருமாயச சரீரயில்லாதவருமாயிருக்கிற போதேயவருக்கு ரூபமேதென று இனிமே றசொல்லத்தக்கதாகும் - இதுநாலாமபாடத்திலே வெளிப்படுத்துவோம்.

If we consider the Omnipotent to be self-existent and eternal, we cannot say that he has a body like our bodies; for when a being exists connected with a body composed of limbs finite in their nature there must exist some one by whom thoselimbs were formed and united together. Therefore a self-existent being cannot be corporeal, and, consequently, the self-eixstent Lord of all can. not be admitted to be al corporeal being. Thus it is established that immateriality is the third attribute of the Deity. As this is so, to admit that the Omnipotent has a female on his head (as SIVA) or on his breast (us VISHNU), thut in one place he contracts marriage and in another frequents the house of a prostitute, and that he unuses himself with these, and idlevagaries like these, there is no doubt, canarise only from defect of understanding and must be productive of the greatest turpitude. As the Omnipotent is Self-existent, Eternal, and Immaterial, it will be proper to describe what form he really has and this I shall explain in the fourth lecture.

இதிலே யவசியமாயறியவேண்டிய வொரு விசேஷமுனடு - அதே தெனருற காரணமானது காரியத்து ககு நனமை யெலலாங் கொ டுககிற தென்கிறது காரிய ததைக காரணமான துணடாககிற தென்று சொல்லப்ப டும - காரண தினலே கொடுக்கப்படுகிற நனமை காரியத்திலே யிரண்டு வகையா யிருககலாய - இருவகையாவது - காரியத்திலேயிருககிறதெல்லா நகாரணத்திலே சரியாயிருக்கிறது - இந்தவகையிலே அக்கினியக்கினியைச செனிப்பிக்கும் - சிஙகததைசசிங்கமான துபிறப்பிக்கும் - மனுஷனுமனு ஷிவனபபிறபபிப்பான - இப்படிப்பட்டகாரணகாரியததை விசாரிக்கும் போது காரணத்திலேயிருககி றானமையெல்லாங்காரியததிலேசரியாயிரு ககறதோழிய-றெறக்குறை சசலாயிராது-இப்படிப்பட்ட காரண காரி

யததை - அனுரூபகாரணமென்றும் "அனுரூபகாரியமெனறுஞ சொல்லத தகும் - இப்படிப்பட்ட காரண காரியவகை தவிர வேறொரு காரண காரியவ கையுண்டு - அதைவிசாரி ககுமிடத்திறகாரனத்திலேயிருககிற சுபாவமுஞ சுபாவத்துக்கடுத்த எல்லா நன்மைகளும் காரியத்திலே யிராமற காரணத திலே யிருக்கிற நன்மைகளுக்குளளே யாதொன அகாரியத்திலேயிருக்கும அதெப்படியென்றால் - சிற பாசாரியானவனொருவிக்கிறாகத்தையுண்டாக கினான - குலாலனானவன கலச பாத்திரததை வவனந்தான - பூமிக்குளளே விவளகிற மாணிக்கங்களுடைய வொலிவுக்குச சூரியனானது காரண மாயிருக கிறது - இந்தவகையுள்ள காரணகாரியததைப்பார்க்கும் பொழுதுகாரணமா கிற - சிறப்பாசாரியிடத்திலேயிருககிறபுத்தி பெலமுதலான - நன்மைகள் காரியமாகிற விக்கிரகத்திலேயிரமறபுத்திக்குள்ளே யிருககிற நனமையா கிற ரூபம விக்கிற கத்திலே யிருக்கிற தொழியச்சிற பாசாரிக் குண்டான மற ற நனமையெல்லாமவிக்கிறகத்திலேயிராது - குயவனிடத்திலுஞ சூரி யனிலுமிப்படியோசிக்கவும் - இந்தவகையுளளகாரண காரியமானது -அனு ரூபமாகாதகாரணமெனறும - அனுரூபமாகா தகாரியமெனறுஞசொல்லத்த கும - இப்படிப்பட்ட அனுரூபமாகாதகாரணகாரியத்தினுடைய மேரையை மதிகெட்டவர்கள றியாமறசறுவேசுவரன பேரிலேசிறி டிக்கிறவிஷய ததிலே நடத்துகிறவாறதையாவது.சறுவேசுவரனான வருக்கு ஜிரீயும் -ஜி ரீயோடனுபவிக்கிற போகமில்லாவிட்டா லுலகத்திலே சமுசாரம் ணனுகிறதறகு வகையேது - ஆனபடியினாலே பார்வதி.

லயி யிவர்கள முதலான ஜிரீகளில்லாவிட்டாற சறுவேசுவரனென றுவணங்கப்படுகிற சிவனுக்கானாலும் விஷனுவுககெனகிலுங் கீறதியுமகிமையுமவரமாட்டாத.. து தவிர சொல்லப்பட்ட ஜிரீகள முதலான பேர்களில்லாமற சிவனும் சிஷனுவு நசுகததையனுபவிக்கமாட்டார்களெனறுசொல்லுகிறாாகளஒன றான சறு வேசுவரனாணபெணவண யுண்டாக்கினதினாவாண பெண்ணாயிருக கிறாாெனறங்கீகரிததோமானால் நாயநரி முதலான வலது வெனனபபட்ட யாவையுஞசறுவேசுவரனுண்டாக்கின் போதேயவர் நாய நரிமறறுணடான வலதுக்களாயிறாக்கிறாரென்று சொல்லவேண்டி யிருக்கும் - இப்படிப் பட்டபாவமானவிசேஷததையங்கீகரியாதபடிக்கு அனுரூபமாகாதகார ணங்களாகிற சிறபசாரிய னுங்குலால்னும் - விக்கிறகமுங் கலசபா ததிரமு மரயிருக்கத் தக்கது மிலலை. சூரியனானது மணணோடே பொருந்தி யிருக கிற வொளிவைக் கொண்டிருக்கத் தக்கது மிலவல் - அததனமை போலே. யாணபெணமுதலான வலதுகக ளென்னப்பட்டயாவிறகுஞ சறுவேசுவர் ன அனுரூபமாகா தகாரணமாயிருக்கிறதினாலான பெணமுதலான வலதுககளா யிருககிறாரென றுசொல்லவுமெனணவு மொனறாது-ஆகையா றசறு வேசுவரனாகிற ஏகநனமையானது எணணப்படாதவலதுக்களுடையானமை இவரேயெலலாமுனசொன்னதுபோலேயுததமப்பிறகாரமாயத தமமிடததி லடக்கிக் கொண்டுவருகிறதினாலே நனமைச்சுரூபமாகிற சது வேசுவானென

கிறவர் வலதுவெனனபபடட யாவிறகும னுரூபமாகாத காரணமாயிருக கிறாரெனறங்கீகரிக்கக்கட வோம்.

On this subject there is one thing especially necessary to be known, that is that as it is said that all virtues are given to the effect by the cause, it must also be said that the cause produces the effice. The virtue afforded by the cause may exist in the effect in two several modes. One mode is when the whole virtue inherent in the cause erists in the effect; as for example, -fire produces fire, alion begets a lion, a man a man. In investigating this species of cause and effect, it appears that the entire virtue inherent in the cause exists equally in the effect, being in degree neither more nor less. This species of cause and effect may be denominated the univocal cause and univocal effect. Besides this species of cause and effect there is another ; this is when the whole nature and all the virtue-pertaining to the nature of the cause does not exist in the effect, but, of the several qualities inherent in the cause, some one only is communicated to the effect; thus,--the statuary has made a statue, the potter an earthen vessel, the sun is the cause of thelustre which exists in precious stones. On investigating this species of cause and effect, the understanding, strength and the other qualities, mental and corporal, inherent in the statuary, who is the cause, is not found to exist in the statue, which is the effect; the form only, a quality proceeding from the understanding of the statuary and none of the other qualities pertaining to him, is cornmunicated to the statue. It is the same, also, in the instances of the potter and ihe sun. This species of cause and effect may be denominated the equivocal cause and the equivocal effect. Senseless people not comprehending the mode of equivocal cause and effect, as thus explained, are accustomed to speak thus relative to the Almighty and on the subject of the creation. How, say they, if the Almighty have no female and no enjoyment with females, has cohabitation between the sexes taken place on earth ? And, in consequence of this notion, they assert, that, without Parvati, Lechmi and other females,.no honor, nor glory could accrue either to 'Siva or Vishn 1, who are worshipped as the Almighty, and that, without the afore said females and others, neither 'Siva or Vishnu could enjoy happiness. If we admit that the only God is of the male or female sex because he created male and female, we ought to say that Godis alsu adog, fox and the like, because he created dogs, foxes and the like.

To confute this blasphemous notion, it is sufficient to say that the statuary and potter cannot be the statue or vessel of which they are the equivocal cause and that the sun cannot be identified with the brightness united with a particle of -earth. Thus, also, because the Almighty is the equivocal cause of the distinction of male and female and of all other things, we ought not to say or think that he is either male or female. Therefore, let us admit that as that sole Goodness, which is the Almighty, contains in itself in the highest degree, as has been already shewn, all the virtue pertaining to the infinite number of existent beings, so, also, that same Almighty Being, whu is the inanifestation of goodness, is the equivocal-cause of all things.

It is worthy of remark that though Power, Goodness, Wisdom &c. are common to all the preceding series of attributes Justice is found in none. By the Catholic writers, desirous it is probable to allure their proselytes by the idea of an All-merciful rather than to alarm them by the representation of an Alljust God, it is included with a variety of other qualities under the general attribute of Goodness. On such a subject omission and defect is not surprising, for in enumerating the attributes of the all-pervading Spirit, both European and Indian writers can select only what may appear to each the more prominent. His attributes, as various as his energies, are beyond the grasp of the human intellect; as he is by his nature, therefore, incomprehensible, every attempt to investigate bis essence or to determine bis qualities can at the best be only an approximation to the truth.

Geren quality, properly.-9. not having ; used as the indefinite participle.—oun a sense, the senses collectively. We like, a particle of similitude.- BOTID qualities, properties; the nom, governed by the following sub. verb. Cow have not ; thethird pers. neut. of an there are not with the eniphatic particle ஏ . - என for எட்டு eight. - குணத்தான the possessor of qualities, being compounded with the preceding term it means he who possesses the eight attribules; the nom. used for the gen. - றாவள for தானே the feet the ac. of தாள. - வணங்கா not venerating the neg. of Qusar G 80, to venerate, worship, adore.-for the heads; the nom. gorerning 9 Go, which verb being in the third per. neu. plu.gou must be rendered a collective noun, or the sing. used for the plu..

Note. The construction given to the two last mentioned terns is authorized by following rule (see 24th Sútram of the Sect. on the nature of nouns, www ws 60, in the second part on words, சொல்ல திகாரம, of the Nannil) - பாலபகாவஃறிவணப் BUWIT OLIE DOWN A ROLAW'. Under this rule the sing. of all nouns, being the names of objects, animate or inanimate, of which the gender is not distinguished, may be used for the plu.. This is especially the case with respect to names of things limited by nature to a certain number, and, therefore, g 0 on though in the sing. has been translated throughout this chapter feet ; thus, also, 8 ccer may mean both eyes&c. When such words occur, absolutely or under government, the context must deter. mine their meaning, but when they govern a verb this is shewn by the verb being put in the sing. or plu., as declared in the following rule (see Sútram 17th of the Sect, or nouns of the 2nd. Part of the Tolcáppiyam)- Shishulweg விணையியறபெயா - ஒருமையும பன்மையும வி வனயொடுவரினெ the gender of neuter nominatives may always be known by the verbs they gocern being sing. or plu. This rule is strictly confined to the good asoos uus and can in no case be extended to the ewi sos dog Wow, which includes nouns of which the masc, or fem. gender is distinguished by termination.

X. பிறவிப் பெருங்கடனீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார்

(ய) Of those who swim the wide extended sea Of mortal birth, none ever can escape,

But they who to the feet of God adhere • Of those who swim-none ever can escape”_The original is 86 si cui 88 89 i of those who swim they cannot swim, meaning they can not swim over or escape out of the ocean of human life. Parimel-azhager thus paraphrases the verse; - இறைவனடியெனனும புவணையைச்சோநதாாபிறவியாகியடெ ரியகடவல நீந்து வாதவனசசேராதார நீந்தமாட்டாரா யிதனுளழுந்துவா They who adhere to the raft of the feet of the Lord swim the great ocean of human birth; they who do not adhere to that will be engulphed in this. They will continue to transmigrate from form to form, subject to all the evils of matter.

« They who to the feet&c. The original is in the negative CEST SIT they who do not adhere but this version is justified both by Parimel-azhager's paraphrase and commentary ; he says, in the latter- CENGO @60 g சொல்லெச்சம் - உலகியலபைநிவனயாதிறைவனடியெ நிவனபபாாககுப்பி றவியறுத்தலு மிவவாறனறி மாறிநி வனபபார்கக ஃதறாமையுமா கியவிர னடு மிதனானியமிக்கப்பட்ட ன The affirmative they who adhere must here be understood. Those who think not on the affairs of the world, but meditating only on the feet of the Lord, break the bonds of mortal birth, and those who follow not this path, but allowing their thoughts to take a con. trary direction do not break them, both of these are indicated by this verse.

« The feet of God”-In the observations appended to the preceding coup, lets, I have endeavoured, as far as the brevity to which I am necessarily confined would allow, to place in their true light the notions entertained by the venerable author of this work respecting the Deity. And to this I have been moved, because they are those which are received and strenuously maintained by all educated natives of Southern India, to whatever religious denomination they may professedly belong. In further illustration of this important subject, I add the following quotations; confining myself to three generally known

« PreviousContinue »