Page images
PDF
EPUB

» unus venetus patritius, qui una cum duobus judicibus praetoriam cu» riam efformat; novem itidem inibi, praeter infrascriptam collegialam, » reperiuntur parochiales et aliae intra muros saeculares ecclesiae, seu » cappellae, ac decem virorum inter quae domus presbyterorum Missionis » a praedicto Daniele cardinale et patriarcha propriis expensis erecta et » fundata, ac duodecim mulierum coenobia, quorum unum, illud videlicet » sanctae Catharinae Senensis nuncupatae, per eumdem Danielem cardi»nalem et patriarcham a fundamentis extructum; et conservatoria alia» que loca pia, hospitalia et confraternitatum oratoria cum monte pietatis » et seminario: Et in eadem civitate Utinensi, in qua tribunal inquisitionis » contra haereticam pravitatem et magistratus particulares reperiuntur, » convocari solent generalia provinciae comitia, ideoque digna, ut jure» merito archiepiscopalis civitatis nomine nuncupari valeat; saecularem » et collegiatam ecclesiam sanctae Mariae Majoris nuncupatae, una cum » illius canonicatibus et praebendis, apostolica auctoritate perpetuo sup» primimus et extinguimus, illisque sic suppressis et extinctis, praedietam >> collegiatam ecclesiam, in sui structura valde magnificam, ac undecim » nobilissimis altaribus efformatam ac sacris paramentis et utensilibus, » ad divinum cultum necessariis, et ad pontificalia exercenda sufficienter » instructam, dignam propterea, ut titulo et honore archiepiscopalis ec>> clesiae decoretur, ad laudem et honorem omnipotentis Dei, ac beatae » Virginis Mariae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, nec non » fidei catholicae exaltationem, et totius militantis ecclesiae gloriam, in archiepiscopalem et metropolitanam ecclesiam Utinensem nuncupandam, sub titulo Annunciationis ejusdem B. M. V. et in ea archiepiscopalis et metropolitani praesulis Utinensis sedem et provinciae caput, » pro uno deinceps archiepiscopo Utinense nuncupando, qui pallii et crucis » usum, aliorum archiepiscoporum more, nec non ex voluntate, seu per» missione ducis et reipubblicae praedictorum benigne decreta, locum et » vocem in parlamento generali Fori Julii in prima sede, seu sessione » inter praelatos, habeat, cum suis capitulo, sigillo, arca, mensa archiepiscopali, omnibusque aliis insigniis archiepiscopalibus, nec non privilegiis, honoribus et praerogativis, aliis archiepiscopis debitis et con» cessis, ac juribus, jurisdictionibus, facultatibus, praeminentiis, gratiis, » favoribus, et indultis realibus et personalibus, ac mixtis, quibus aliae metropolitanae Ecclesiae earumque praesules quomodolibet, non tamen

n

[ocr errors]

"

[ocr errors]
[ocr errors]

» titulo oneroso, seu ex indulto, aut privilegio particulari, utuntur, fruun»tur, patiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri, et gaudere possunt, simi» liter perpetuo erigimus et instituimus, ac nomine, titulo et honore » archiepiscopali et metropolitano decoramus, nec non pro tempore existen» tem ecclesiae Utinensi praedictae praesulem in archiepiscopum declara» mus; eique, ut ipse caetera singula, prout metropolitanis in eorum » civitatibus, dioecesibus et provinciis, a jure indultum existit, facere, » exercere, administrare et exequi possit, aedem auctoritate concedimus. et indulgemus.

» § 2. Praeterea eidem ecclesiae Utinensi episcopales Paduanam et >> Vincentinam, ac Veronensem, et Tarvisinensem, ac Cenetensem et Bel» lunensem ac Feltrensem, et Concordiensem, ac Justinopolitanam, et Æ»moniensem, seu Civitatis Novae, ac Parentinam, nec non Polensem » ecclesias, patriarchatus olim Aquilejensis, per nos, ut praefertur, sup» pressi et extincti, suffraganeas, ac venerabiles fratres nostros modernos » ac pro tempore existentes earum respective episcopos, pro archiepiscopo » Utinensi pro tempore existente suffraganeos, qui tamquam membra » capiti eidem archiepiscopo Uiinensi, jure metropolitico subsint, ita quod

>>>

archiepiscopus Utinensis pro tempore existens praedictus in Paduana, » Vicentina, et Veronensi, ac Tarvisina, et Cenelensi, ac Bellunensi et » Feltrensi, ac Concordiensi, et Justinopolitana, et Emoniensi, seu Civi» tatis Novae, et Parentina, nec non Polensi civitatibus et dioecesibus

»

>>

jus metropoliticum sibi vindicet, nec non Paduana, ac Vicentina, et Ve» ronensis, ac Tarvisina, et Cenetensis, ac Bellunensis et Feltrensis, ac » Concordiensis, et Justinopolitana, ac Emoniensis, seu Civitatis Novae, »et Parentina, nec non Polensis ecclesiae praedictae eidem archiepiscopo » et metropolitano Utinensi ad omnia et singula teneantur et sint adstri»ctae, ad quae suffraganei suis metropoliticis ecclesiis, et metropolitanis » tenentur et obligati sunt, et judicentur secundum canonicas sanctiones, >> dicta apostolica auctoritate etiam concedimus et assignamus; ac eidem » archiepiscopo Utinensi praedictos suos suffraganeos consecrandi, ad provinciales synodos evocandi, ac cum eis etiam publica negotia termi

»

» nandi; et causas quarumcumque appellationum, sive querelas, aliis ad

» eum tamquam metropolitanum, juxta decreta concilii Tridentini devo

» lutas, ac alias juxta sacrorum canonum statuta spectantes, cognoscen

>>

di, omniaque alia et singula, quae de jure vel consuetudine, aut alias

[ocr errors]
[ocr errors]

quoquomodo ad archiepiscopos, et archiepiscopale munus spectare et pertinere solent et debent, gerendi, faciendi et exercendi, plenam, liberam » et omnimodam auctoritatem concedimus et facultatem: provinciae quo» que Utinensis clerum et populum universum, ac omnia loca, ecclesias » et monasteria, ac oratoria, et pia loca, nec non confraternitates in do» minio Veneto existen, olim praedicto Aquilejensi patriarchatui, per nos, » ut praefertur, suppresso et extincto, subjecta et subjectas, pro eorum» dem ecclesiae et archiepiscopi Utinensis provincialibus, pariter perpetuo » concedimus et assignamus; ac deinceps perpetuis futuris temporibus praedictas Paduanam, ac Vicentinam, et Veronensem, ac Tarvisinam, » et Cenetensem, ac Bellunensem et Feltrensem, ac Concordiensem, et Justinopolitanam, et Emoniensem, seu Civitatis Novae, ac Parentinam, » nec non Polensem ecclesias dictae ecclesiae Utinensis suffraganeas, ac » tam eas, quam illarum civitates et dioeceses respective universas, sub ipsa provincia Utinensi comprehensas, et nullatenus ab ea exemptas, nec » dictae sedi Apostolicae immediate, neque ulli alteri, nisi tantum Uti» nensi ecclesiae, et illius archiepiscopo praedictis, quoad archiepiscopalia, metropolitica et provincialia jura ac jurisdietiones, subjectas esse » et fore, dicta auctoritate declaramus. Pro residentia vero, et habitatione » archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis praedicti, in eadem civi»tate Utinensi palatium cum ei adnexis, in quo praedictus Daníel cardi»nalis patriarcha ad praesens commoratur, et ab ipso multis aedificiis » auctum, concedimus et assignamus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

§ 5. Utque eadem collegiata Ecclesia sanctae Mariae Majoris nun» cupatae in archiepiscopalem ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erecta, » ex omni parte perfectior reddatur, condignoque capitulo, ac canonico» rum et dignitates in ea obtinentium, ac mansionariorum et cappellano» rum numero condecoretur, in ea unam praeposituram, quae inibi- post pontificalem major existat, pro uno presbytero in theologia magistro, » vel decretorum doctore, aut in eis licentiato, futuro dictae collegiatae » ecclesiae sanctae Mariae Majoris nuncupatae in archiepiscopalem eccle» siam Utinensem, ut praefertur, erectae praeposito, qui illius capituli » caput existat, et in choro, capitulo, processionibus, caeterisque functionibus, et actibus capitularibus publicis et privatis, dictae collegialae » ecclesiae sanctae Mariae Majoris nuncupatae in archiepiscopalem eccle» siam Ulinenscm, ut praefertur, erectae praeminentiam, et primum locum

[ocr errors]

>>

n

» habeat; ac unum decanatum, qui secunda, pro uno clerico, seu presby»tero futuro dictae ecclesiae decano, et unum primicerium, qui tertia, » dignitates inibi respective existant, pro uno clerico, seu presbytero fu» turo dictae ecclesiae primicerio, ac viginti quatuor canonicatus, totidemque praebendas pro totidem clericis, seu presbyteris futuris in ea » canonicis, ac duodecim mansionarialus, pro totidem presbyteris futu» ris in ea mansionariis, nec non octo sine cura, personalem tamen resi» dentiam requirentes, cappellanias, pro totidem presbyteris futuris in ea cappellanis, ut infra, nominandis, cum capitulo, stallo, mensa capitulari, » arca, bursa et sigillo communibus, ac omnibus et singulis aliis capitularibus signis et insigniis, aliis metropolitanis ecclesiis, earumque capi» tulis de jure, usus, consuetudine, privilegio, aut alias quomodolibet, non » tamen ex indulto seu privilegio particulari, competentibus, quique » praepositus, ac decanus et primicerius, nec non canonici praedicti ca» pitulum inter se constituant; ac tam ipsi, quam mansionarii, et cappel.lani hujusmodi apud dictam ecclesiam personaliter residere, et in ea » singulis diebus, ac debitis temporibus, horas canonicas et majorem, » seu conventualem, et alias missas, caeteraque divina officia solita et » consueta, cum debila mentis attentione servataque ecclesiastica disci» plina, ac infrascriptis ordine et praecedentia omnino servatis, videlicet

»

quod praepositus semper primum, decanus secundum, et primicerius » tertium locos habeant; deinde juxta antianitatem majorem, seu priorem

»

>> electionem, aut nominationem in canonicos, mansionarios et cappella⚫ nos hujusmodi, viginti quatuor canonici et successive duodecim man

sionarii, et octo cappellani praedicti succedant; quia mansionarii et cap» pellani nunquam de gremio capituli censeri debeant, minusque vocem, » aut votum in capitulo, ac sessionibus capitularibus habere valeant; >> omnes vero archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti, prout in aliis » cathedralibus et metropolitanis ecclesiis practicari solet, inservire te■neantur, psallere, decantaré, recitare, et respective celebrare, et alias » dictae ecclesiae in divinis laudabiliter deservire debeant et teneantur, » dicla apostolica auctoritate, etiam perpetuo erigimus et instituimus.

§ 4. Illis autem sic erectis et institutis, pro mensarum archiepiscopalis » et respective capitularis praedictae ecclesiae, nec non archiepiscopatus » Utinensis hujusmodi, videlicet infrascriptam summam octo millium tre» centorum, et sexdecim ducatorum monelae venelae, ei, ut infra,

[ocr errors]
[ocr errors]

» assignandam, et praepositurae, ac decanatus, et primiceriatus, ac viginti » quatuor canonicatuum, totidemque praebendarum, et duodecim man» sionariatuum, nec non octo cappellaniarum, ut praefertur, erectorum » et erectarum, hujusmodi respective dote illumque, ac illos et illas pro tempore respective obtinentium congrua sustentatione, ac onerum eis » pro tempore respective incumbentium supportatione, omnia et singulą » fructus, redditus, proventus, obventiones et emolumenta universa, tam » ad praedictam olim patriarchalem Aquilejensem ecclesiam per nos, ut praefertur, suppressam et extinctam, in dominio Veneto existentia, quam » ad praedictam collegiatam ecclesiam sanctae Mariae Majoris nuncupatae » in archiepiscopalem ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erectam, quo» modolibet spectantia, et pertinentia, ita tamen ut mensae archiepiscopalis Utinensis redditus annuis sint in octo mille trecentum, et sexdecim » ducatis monetae venetae praedictae, ad rationem librarum sex et soli» dorum quatuor pro quolibet ducato hujusmodi, licet redditus mensae » patriarchalis ecclesiae Aquilejensis praedictae in solis septem millibus quingentis nonaginta septem ducatis similibus consisterent, attento quod » praedicti dux et respublica Venetiarum, ad faciendam nobis rem gratam, » auxerunt.redditus praedictae mensae archiepiscopalis Utinensis in du»catis septingentis novendecim similibus, quo intuitu etiam dux et respu»blica praedicti continuabunt favore sacristiae praedictae ecclesiae sanctae » Mariae Majoris nuncupatae annuam praestationem trecentorum et sex»decim ducatorum similium, quae prius praestabatur sacristiae praedi»ctae patriarchalis ecclesiae Aquilejensis.

[ocr errors]
[ocr errors]

» § 5. Praeposito vero septingenti sexaginta et decano sexcenti quin» quaginta, ac primicerio quingenti septuaginta, singulis vero ex viginti quatuor canonicatibus trecenti quinquaginta quinque, ac singulis ex » duodecim mansionariis centum octoginta septem ducati monetae venetae praedictae, cum dimidio alterius ducati paris, nec non singulis ex » octo cappellanis pro tempore existentibus praedictis octoginta octo du» cati similes cum tribus partis alterius ducati paris annuatim assignen»tur, eadem apostolica auctoritate similiter perpetuo applicamus et appropriamus; ita quod liceat futuris archiepiscopo Utinensi, ac praepo» sito et decano ac primicerio et viginti quatuor canonicis ac duodecim » mansionariis, et octo cappellanis praedictae ecclesiae pro tempore cxi>> stentibus, illorum omnium fructuum, reddituum, jurium, obventionum

[ocr errors]
« PreviousContinue »