Page images
PDF
EPUB

beitenden« Maulesel: Nauck vermuthet S. 603 vuolepyous = ανυσίεργος Theokr. Idyll. 28, 14 (vgl. talaspyoi), sagt aber kein Wort über die Dehnung von a zu 7. Der unpassende Infinitiv ladéolai 94, der von βούλoντo abhingt, steht unrichtig für λάθοντο. - Ια οι δ' άμα πάντες

, . In dvéppegav x 130 schreibt man mit Rhianus und Callistratus ála, aber πάντες ist uberfissig und ανέρριψαν οι unbestimmt, daher muss es πηδώ à. heissen wie 7 328. v 78. (604). Statt dūval ÉTTELYÓLevos v 30 wird δύναι επευχόμενος erwartet und statt δή γάρ vielmehr δήν γάρ, wie auch x 160 mit Zenodot und vielleicht noch x 186 zu lesen ist. Für n pa, και άργματα θυσε ζ 446 conjiciert Nauck ή, και απάργματα θύσε. Der Schluss S. 606-620 handelt vom Hiatus (vgl. S. 392 f.)*). In idè lavov w 209 wird derselbe durch ho' evlavov vermieden. Fur όττι τάχιστα - περήσω Ψ 71 hat Nauck Cobet's όπως ώχιστα aus syntaktischen Gründen in den Text gesetzt. Schriftstellercitate geben die Variante. - In πως κέν με (Cobet όππως κε μ', aber όππως beginnt sonst

. ausser P 144 immer den Versfuss) dvarvoin Tòv żóvta à 144 liest Nauck παρεόντα. Ιη ετέθαπτο υπό χθονός λ52, d. h. in der trochäischen Casur des dritten Fusses, ist der Hiatus statthaft (Cobet xarà 20.). Freilich ist er oft beseitigt: daher steht A 21 vióv statt des von Bentley hergestellten υία εκηβόλον und ofter, P 333 δ' έκατηβόλον statt δε εκηβόλον, π 176 γενειάδες (Aristarch) fur richtiges εγένοντο έθειράδες (dasselbe conjiciert Max Hecht, Quaest. Hom., These V p. 30), Tájfpw tovo 577. 12. * 403. 423 statt rájnpwra, lóUTES é quroalueda P 103, Aenderung Aristarch's für Zenodot's lóvre. Eingeschaltet ist te K 362. A 801. (N 43.

201), P 112. & 106. 1° 478. v 100, ya l' 442. Z 99. N 377. P 336, wobl auch I' 223. 107. T 334. ò 74. + 215 (in allen Hds.), äp' B 621. 0 182. X 77. 2 456. 1 351, ferner, nach dem Zusammenhang zu schliessen, A 501. E 836. H 188. 6 251. 558 (11 300), N 192. 1° 279 (0 69), 0 246. 490. y 329 (€ 225), ò 216. 451. € 456. $ 17. 450. 411. 0 202, x' 3 239, Méy' B 333. 394. A 125 (Nauck: ¿íayov), der Artikel X 280 (1. eúsiònola Šuov), O 58. 8 430 (1. éá statt á). Casusvertauschung fand statt: Y 229 επί ρηγμίνος für ε. ρηγμίνα, Υ 414 παραίσσοντος für den Acc., déXOVTOS Ò 646 (nach Ahrens) für den Acc. (vgl. Hermes XVII, 106), È délovta o 280 für ždéhwv, duxáßavtos & 161. + 306 für den Dativ. Vor ô é ist der Hiatus meist erhalten in der Verbindung te idé, auch sonst in der Caesur des dritten Fusses, ebenso bei dráp und aùtáp (letzteres beginnt immer den Versfuss, ist also nach Gerhard's Beobachtung Lect. Apoll. S. 112 4 694. 183 falsch, S. 615). Für énety mit vorausgehender Elision will Nauck lieber êrei mit Hiatus annehmen: A 156. 169. A 56.

*) A 245 (l. ogor). 434. 2 264. & 463 ( 362. w 357). T 29. 213. 343. 310. I 600, Q 105. 3 825 x 438 p 470 (1 đơníu. 0 435 liest Nauck S 392 Šve opeoi für metà G. (1 434. & 264. p 470 bereits Düntzer), ferner 0 503 évi ot pogádeyye xovénis (nach [ 775. w 39) für corrigiertes yetà otp. x.

α

Κ 557. τ 556, and N 757 έπεσσεύοντο, επεί κλύον Έκτορος fir έπεσσεύοντ', επει "Εκτορος έκλυον. Η 271 lies far γούναβγούνα, ebenso Σ457 (γ 92. δ 322). ε 449. η 147. σ 212, zu entschuldigen ist es Λ 609, ferner far σίτoιό τ' έπασσάμεθ' ι 87. x 58 σίτου τε έπασσάμεθ', Ε 898 ήσθα ενέρτερος far ήσθας, 1 740 für θύγατρείχε θύγατρα έχεν, Σ 450 far έπειτ' ηναίνετο έπειτα αναίνετο, β 148 επέτοντο άμα πνoιήσ' ανέμοιo wie α 98 statt μετά πν. α., Η 455. θ 201. ν 140 εινοσίγαιε ερίσθενες statt εινοσίγαι ευρυσθενές (s. oben), Σ 520 ίκοντο für ίκανον wie Ψ 138 (vgl. Varianten), με ελεϊν Γ 173 für μου αδείν, Ψ 760 ist τε ευζώνοιο γυναικός in den Handschriften willkürlich in τε γ. ε. umgestellt. Ξ 91 will Nauck statt διά στόμα des Hiatus wegen nach B 250 ανά στ. schreiben. Fir ότε μ' όνατο και μ' υπέμεινεν Ρ 26 liest Herwerden Qu. ep. et eleg. p. 33 ότε μ' ώνόσατ' ήδ' ύ., Nauck και μ' ώνόσατ' ήδ' υ., fur ός έτλης έμεύ είνεκ', επεί X 236 ός τλής είνεκ' εμείο, επεί, fur ναιεν δ' και γ' εν Ψ 299 ναίoντι εν, τουτόν γε εβούλευσας ε 23 ω 479 fur τ. μέν εβ., τροφού περ σείο αφέξομαι τ 489 für τροφού ούσης σε α., das Participium müsste εούσης lauten, jene Form sei Glossem.

Durch zusammenhängende Betrachtung und genaue Nachprüfung, wie sie Nauck hier einem Aufsatz von Ahrens über den Hiatus (Pbilologus VI, 11-27) angedeihen lässt, kann die Forschung wohl gefördert werden, womit nicht gesagt ist, dass die Frage nun in allen Punkten erledigt ist.

An die Homerica schliessen sich S. 620 — 624 noch folgende Bemerkungen zu den Iliasscholien an:

Nauck versieht Dindorf's Ausgabe 1875 ff. mit kritischen Notizen. Schon vorher S. 600, wo es sich um die Vertauschung von από und υπό handelte (vgl. H. J. Polak, Ad Odysseam eiusque scholiastas curae secundae, Leiden 1881, p. 122 sequ.), wurde die unzweifelhafte Verbesserung

Schol. ΑΛ 354 ότι από του δέους μέγα ήλατο mitgetheilt: es muss υπό του δέους lauten. Nauck schlägt weiter vor: Schol. Α Δ 487 την αιτίαν αποδίδωσι fur παραδίδωσι. Schol. AH 402 εγγύς που άπτεται statt εγγύς ου άπτεται. Schol. ΑΙ 528 εάν μεν εάν δε fur εάν δε εάν δε. Schol. ΑΛ754 ο δε Αλεξίων αμφότερα εγκρίνει für ο δε Α. και à. xpével. Die Nachweise anonymer Dichtercitate müssen ergänzt und berichtigt werden: Apollonius Rhodius, Hesiod, Theokrit, Pindar waren zu Dennen (622, vgl. zu Thebais fr. 2, 1 Schol. Il 67, S. 374). Dass Dindorf sogar Homerverse nicht erkannt hat, zeigte Kammer (Jahresber. Bd. 13, 1878, I, 8. 70). Schol. ΑΣ 488 lies πολείται fur αποτελείται, vgl. Αr. Αν. 181: ότι δε πολειται πάντα καλείται νύν πόλος, Schol. Α Ψ 307 lies ίππιος für ίππειος, umgekehrt της εταιρείας für της εταιρίας Schol. BΨ 556, Schol. ΑΨ 659 επί πάντων φυλάττει statt επί πάντων τάττει. Schol. BB 56 ist in den entstellten Worten δεί κρατείν ως δραπετεύοντος der Name Κρατίνος enthalten. Fur Schol. Β ΙΠ 161 αραιήσιν] δασείαις schlägt Nauck αραιήσιν] δασέως vor, für Schol. BP 578 γαστριμαργίας ελεύθεροι, was Jahresbericht für Alterthumswissenschaft XXVI. (1881. I.)

15

[ocr errors]
[ocr errors]

zu schwach ist, γαστριμαργίας έχθροί, vgl. Schol. Α Σ 104, für Schol. ΒΨ 656 το δέπας - πρός ανάκτησιν δίψους vielmehr πρός ακεσιν δίψους (angemessener scheint mir πρός άφεσιν δίψους, vgl. Λ 642: το δ' επεί ούν πίνοντ' αφέτην πολυκαγκέα δίψαν), für Schol. ΒΩ 97 υπερνέφιον τόπον, eine unbelegte Form, sei υπερνεφή richtiger. Polak's Werk beweist, ein wie ergiebiges Feld für treffende Conjecturen, zu denen ich auch die Nauck'schen zähle, Dindorf's Scholienausgaben der Bearbeitung übrig gelassen haben. Ich schliesse auch hier an: Schol. Α Σ 486 lies Φαισύλη statt Αισύλη nach Hes. fr. 12, 2 p. 87 Kinkel (S. 386), Schol. Α Δ 171 ενυδρον fur έφυδρον nach Hes. fr. 47. p. 105 K. (S. 388).

19) W. Ribbeck, Zu den Ilias-Scholien. Rhein. Mus. für Philologie. N. F. Bd. 35 (1880), S. 469-471.

Der Verfasser theilt Lesefrüchte für die Scholien zu den ersten zwölf Büchern der Ilias mit, welche hier möglichst kurz notiert werden sollen: A1 p. 1b 28 Bekker (Dindorf III, 1, 6) ηδον γάρ αυτοί statt αυται. 7 p. 38 26 lies περί τον καιρόν. Der Asteriskus bei A 12 p. 3b 28 Di. I8 5 1st falsch (nur 372 – 375 = 13 – 16), hinzuzufügen bei 22 - 25 (= 376 – 379). p. 10b 9 Zu A 10 lies μετά του statt αντί. 104 p. 11b 13 = Di. III 24 20 πέπτω πέσσω statt πέττω. eb. 18 = Di. 25 lies ουδετέραν. 180 p. 18b 31 = Di. III 38 24 ist του εκείσε βασι

. λεύοντος unrichtig. 219 p. 216 47 = Di. Ι 36 4 lies έμή σή. 340 p. 30 a 2 = Di. 55 9 φύσιν τυραννικήν oder βασιλικήν statt άνθρωπίνην. 462 p. 37, 11 = Di. III 68 13 αλλ' ή μάντεις ή ιερήες statt αλλ' ή θυοσκόοι ή ί. 479 p. 38 b 16 = Di. III 71 18 sei wohl our θέλει nach δηλούν Zu ergänzen statt Dindorf's φησίν ο ποιητής. 534 p. 41 b 12 = Di. Ι 62 17 γέροντας statt μέρος. Β 12 p. 48 a 41 = Di. ΙΙΙ 87 16 περιέστησεν περιέγραψεν statt περιεστιγμένην. 229 p. 63 b 49 » έτι του χρυσού und nicht καία. 765 p. 91 b 19 = Di. I 130 8. ΙΙΙ 148 7 λαοξοικώ oder λαξοϊκό statt λαοξικώ. Γ' 148 p. 103b 33 αισυμνήται statt ασύντου. 230 p. 108 a 22 αναφορά statt αναστροφή. 328 p. 113 8 10 = Di. III 184 1 κατιέναι statt καθιέναι. 419 p. 116b 28

Di. I 163 22 ταυτό statt τούτο. 1 2 p. 1198 46 Di. III 193 17 αυτώ statt αυτω. 539 p. 143b 27 = Di. I 195 19 ου μέν statt oίμαι. Ε 62 p. 147 a 7 Di. III 233 4 »oder vielmehr ο ποιητήςα statt ο Φέρεχλος. 64 p. 147 a 40 = Di. III 233 11 έγ- oder επιχωρίους statt κρονίους. 586 p. 167 8 26 nach Eust. 584 18 επί κεφαλήν statt επικεφαλέα. 621 p. 167b 39 άρα τάλλα (oder τάλλα) statt άρ' έτ' άλλα und ως το άλλοι statt ως τα όλα. 774 p. 172b 21 = Di. Ι 222 2. III 269 33 ενικών επάγει δυϊκόν ή πληθυντικόν statt εν όνομα δυϊκών επάγει πλ. Z 506 p. 1994 51 = Di. Ι 248 10 υπ' Αίαντός τις statt υπ' Αίαντος. H 8 p. 201 a 20 = Di. I 250 15 μετείρηκεν statt κατείρηκεν. 53 p. 202b 45 = Di. III 319 17 και ταύτης τυχών ακούσαι δύναται λέγειν statt και γαρ ο τυχών ακούσας δ.λ. 198 p. 208b 21 = Di. Ι 259 30 διά του ι ist nicht mit Di. auf ίδρίη, sondern auf ουδέ τι (statt τε) mit La Roche zu beziehen. 335 p. 212a 36 wohl anodúpcov statt dro duplov. 398. 399 p. 213b 12 = Di. I 264 13: die Notiz wird nur richtig bezogen, wenn METÓXE intaL in der Handschrift steht und αποπρεσβείαν in κόλον μάχην geandert wird. I 235 P. 252 a 37

Di. 1 314 14 εμπεσείσθαι statt εμπεσείσθε .. 327 p. 255 8 47 nach άορσι ist ein Wort wie ληισθεισών oder ληφθεισών zu ergänzen. 353 p. 256 b 8 åva statt avw. K 1 p. 275 a 1 = Di. Ι 339 2 διά το έπαναστάντας statt επαναστάντας. 167 p. 280 a 42 Di. Ι 348 28 ου δυνάμενος μηχανής ευρείν statt ανίκητος. 354 p. 291b 51 = Di. Ι 359 19

. . b

I διώχεσθαι statt διώξαι. 466 p. 296 49 προνοητικά oder προγνωστικά statt προνοστικά.

20) Porphyrii Quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquias collegit disposuit edidit Hermannus Schrader. Fasc. I, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri. MDCCCLXXX. XI, 180 S. 8.

Einer Separatausgabe der wenig erquicklichen Homerischen Fragen des Porphyrius, welcher bekanntlich im dritten Jahrhundert als Schüler und Nachfolger Plotin's und Lehrer Jamblich's in Rom platonische Philosophie vortrug und die Schriften des Plato und Aristoteles erklärte, stellt die Ueberlieferung dieser Fragmente ganz besondere, zum Theil kaum zu lösende Schwierigkeiten entgegen. Ihnen hat sich mit entsagungsvoller Hingabe H. Schrader unterzogen, der auf dem Gebiet der Scholienlitteratur längst Autorität ist, » quo nemo magis his temporibus in hoc auctore pernoscendo est versatus« (H. J. Polak, ad Odysseam eiusque schol. curae sec. p. 530). Von der peinlichsten Sorgfalt und der vollsten Beherrschung des Stoffes legt auch diese Ausgabe, die Frucht vieler Jahre, Zeugnis ab, die natürlich überall auf eigenen Collationen basiert. Der häufig corrupt überlieferte Text ist nach den besten Codices gegeben, ohne emendiert zu sein; nur wenige evidente Conjecturen anderer sind aufgenommen. Der Herr Verfasser hat in der Praefatio des ersten Theils, welcher die Zythuata uud Abosis zu den Büchern A M umfasst, über sein Verfahren vorläufig Rechenschaft gegeben. Nach Vollendung des Ganzen sollen Prolegomena über die verschiedene Beschaffenheit der Quaestiones, über Homerische Studien und Quellen des Porphyrius u. s. w. näheren Aufschluss bringen. Ueberliefert sind die Quaestiones in doppelter Gestalt, einmal zusammenhängend im codex Vaticanus 305, sodann den einzelnen Homerversen nach Art der Scholien beigeschrieben, was erst in der Zeit nach Porphyrius geschehen ist. Schrader hat die Quaestiones auf die einzelnen Stellen genau zurückgeführt und zerstreute Notizen vereinigt; wo ersteres nicht möglich war, sollen sie am Ende des Bandes Platz finden. Für eine Sonderung der ampliora doctiora vetustiora von den breviora ieiuniora recentiora liessen sich durchschlagende Gründe nicht auffinden. Als eine zweite Klasse betrachtet Schrader aber diejenigen kürzeren Fragen, welche, mit den längeren verglichen, nichts enthalten, was nicht

[ocr errors]

in diesen steht : in ihnen sei manches aliunde illata' mit den Fragen des Porphyrius verschmolzen. Diese Scholien stehen unter dem Text; sie sind mit + bezeichnet. Sehr früh sind aus den Quaestiones kurze Scholien excerpiert worden, weshalb oft ein älterer Codex die schlechtere, ein jüngerer die bessere Gestalt jener Fragen überliefert. Die Hauptquelle ist (für beide Klassen) der von Dindorf unzuverlässig edierte, von Schrader selbst collationierte und in B, B*, B ** unterschiedene Codex Venetus 453 B (wie auch A. Römer angiebt, welcher über dessen ersten librarius 1879 gehandelt hat); bisweilen hat Schrader neben ihn in besonderer Columne die Ueberlieferung des Vaticanus gesetzt. Die Varianten dreier anderer Codices sind angegeben, des Leidensis Voss. 64 (L), der sehr oft allein den Namen des Porphyrius und auch bessere Lesarten als B überliefert, und des Lipsiensis 1275 (Lp.), endlich des Venetus A, der Porphyriana in formam redacta breviorem enthält. Rasuren, Lücken, Correcturen ist mehr Aufmerksamkeit zugewendet, als orthographischen Kleinigkeiten. Auf die scholia Parisina wird einfach verwiesen. Aus den Scholia Victoriana et Horneiana sind sehr wenige Lesarten mitgetheilt, einmal weil sie schlecht ediert sind, und zweitens weil sie sammt den Scholia Townleiana wegen schwerer Discrepanzen aus einer anderen, vielleicht durch Zusätze vermehrten Recension geflossen zu sein scheinen: auf das, was in den besseren Handschriften nicht steht, nimmt Schrader durch Verweisung Bezug, quibus, »si de codicum Townleiani et Victoriani scholiis melius constabit, addenda fore nonnulla me non fugita (VI). Bisweilen sind Scholien ohne äusseres Zeugnis dem Porphyrius zugeschrieben, weil in Homercodices und bei Eustathius nie ein anderer Verfasser von Sy oýuata erwähnt wird als er (auch Pius, s. Hil. ler Philol. XXVIII p. 98, nicht, vgl. IX n.), obwohl freilich der Leidensis ibm einige Heraclitea beilegt, der Name vielleicht manchmal auf Conjectur beruhen oder an einen zweiten Porphyrius, Erklärer des Dionysius Thrax, gedacht werden kann. Die Quaestiones pleniores hält Schrader also für die werthvolleren; wo diese fehlen, müssen die breviores derselben Codices aus den ausgefallenen ampliores geflossen sein. Wenige Quaestiones, wie zu A 709. 770. M 101, scheinen nur dem Victorianus oder den scholia minora anzugehören: diese bat Schrader stillschweigend weg. gelassen. Die Möglichkeit, dass in den Quaestiones der codices Veneti Leidensis Lipsiensis auch Unechtes mit untergelaufen sein könne, giebt er selbst zu.

Schrader's Ausgabe ist von A. Römer in einer, wie sich bei ihm und diesem Gegenstand von selbst versteht, äusserst sachkundigen Recension gewürdigt worden, welche in Fleckeisen's Jahrbüchern Bd. 123 (1881) S. 1 16 gedruckt ist. Mit Recht, wie es scheinen kann, tadelt er S. 10 -- 13, dass der (Townleianus und) Victorianus zu wenig heran. gezogen und zum Theil todtgeschwiegen ist, und bezeichnet den kritischen Apparat als noch nicht vollständig. Wichtig ist besonders, dass in V die einzelnen Scholien noch durch Lemmata geschieden sind, und

« PreviousContinue »