Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Reihe schöner Emendationen oder ansprechender Conjecturen des Herausgebers. Es sind folgende: Prom. 463 δουλεύοντα. Septem. 210 ποντίoισι κύμασί, 272 χύδατ'. 'Ισμηνου, 428 ουδέ τάν Διός, 518 (εικός δε κτέ) ist nach 515, 547 - 49 sind nach 537 zu stellen, 759 αμείβει, 768 πενομένους (schon Bücheler), 819 φθατούμενοι. Ρers. 13 νέων δ' αμυδρά βάξις, 173 φράσεις, 236 ού στρατός δ' οίός ποτ' έρξας, 421 ακται νεκρών δε, 633 άρ' αίει, 782 νέος έτ' ών, 1002 τάρ'. Suppl. 79 έχειν περ αισαν, 207 έστω τάχος, nach 294 (ήν ως μάλιστα) ist ein Kers des Chorführers ausgefallen, 390 δεί τoί σ' έφευρείν, 460 γηρύσασ' έση, 763 χρή φυλάσσεσθαι, πάτερ, nach 941 Licke, 959 ένθ' υμιν έστιν, 1010 ist interpoliert. Aga m. 496 ούτε μοι δαίων, 501 τα δ' (?), 695 f. άφαντου κελσασών, 822 καπάτας, 902 1st unecht, 942 το δαι συ, 1075 θρηνησμού, 1228 οια γλώσσα μισητη, κυνός λείξασα (sic olim Tyrwhittus) και σημασα φαιδρύνου δίκην, άτης λαθραίου, 1455-61 sind als Epbymnion nach 1474, 1538—49 sind mit Burney nach 1566 zu wiederholen. Choeph. 74 7θυσαν, 161 βέλη delet, 207. 208 sind nach 211 zu stellen, 373 μεγάλης τε, 374 (ου) δύνασαι γάρ delet, 490 δός δε γάμορον κράτος, 519 τα δωρ', όλείζω δ' εστί, 551 τερασχόπον δή, 558 αλόντες, 567 μενούμεν αύτως, 579 ουκούν, 664 γυναίκαπαρκές, άνδρα κτέ., 698 νύν δ' ή παρών δόμοισι βακχείας ζάλης ιατρός ελπίς, αμπλακούσαν έγγραφε, 775 ίσως τροπαίαν, 789 - 93 sind als Ephymnion nach 811, 806—811 mit Dindorf nach 818, 826–30 nach 837 zu wiederholen, 816 λέγω, 822 οξυκρεκτον, 823 πλεί τάδ' ευ, 835 χάριν, | Γοργούς λυγράς, 942-45 sind mit Wellauer nach 952, 962 – 4 (μέγα τ' άφηpélln xté.) sind nach 972 als Ephymnion zu wiederholen. Eumen. 18 τοϊσδε μάντιν έν θρόνοις, 33 μαντεύσομαι, 44 delet, 60 τανθένδε δ' ήδη, 69 γραίαι πάλαι κάπαιδες, 85 - 87 sind vor 64 zu stellen,

, 104. 105 » ab hoc loco alieni «, 132 εκλείπων, 137 ευ δ' αίματηρών, 177 εισιν ου, 203 ποινής του πατρός πράξαι, 220 το μη ντρέπεσθαι, 234 προδώς, 259 πλεχθείς delet, 330 φρενομανής, 355 - 59 sind nach 367 und 368 - 72 nach 380 2u wiederholen, 360 σπεύδομεν αΐδ', 384 άτιμα τιετε, 613 δοκώ, nach 678 ist ein Vers der Athena ausgefallen, 681 - 710 sind nach 573 umzustellen, 684 ασυνδέκαστον, 685 f. πάγου 'ξ 'Αρείου τούδ', 'Αμαζόνων έδρας σκηναίς, ότκτέ., 688 τηδ' υψίπυργον, 769 αμηχάνους παρέξομεν δυσπραξίας, 774 αστοίσιν, 915 αύτόνικον, Lücke nach 1025, 1029 πρόβατε και, 1036 f. ώγυγίους, ως τιμαίς και θυσίαις περίσεπτα τύχητε. Auch die Scholien sind an vielen Stellen verbessert worden; doch können wir hierauf nicht näher eingehen.

Besprochen ist die Ausgabe von Metzger in den Blättern für das bayer. Gymnasialschulw. XVII S. 40 f., welcher dabei folgende Vermuthungen aussert: Ag. 57 οξυβόας τε κατοικτείρων (wozu ?), 75 σκήπτροις ισόπαιδα νέμοντες (schon Weil), 132 προτυθέν, 1122 απερεί δορί αυγάς, Cho. 544 επ' αμα σπάργαν' η λε λίζετο, 819 πόρον, 927 τούδε σου κτίζει μόρον, Pers. 676 γοερνά, Sept. 86 ίω ίω θεοί .. αλεύσατε sei vielleicht

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

vor τις άρα ρύσεται zu versetzen, so dass sich aus 78 --- 82 und 83 90 je eine Strophe bilden lasse.

Fritzsche giebt aus seiner Erinnerung einige Mittheilungen über die Gründe, welche Hermann verhinderten an sein Werk die letzte Hand zu legen, und rühmt die staunenswerthe Selbstlosigkeit, mit welcher Haupt, dem Auftrage Hermann's entsprechend, die Ausgabe besorgte. Hiernach bietet er folgende Conjecturen: Pers. 13 νυός δ' άνδρα βαζει cl. Seliol. zu Eur. Ηec. 321 νύμφη η άρτι εις γάμον ερχομένη, ήτις ποιητικώς νυός λέγεται, Ρro m. 117 ίκετο τερμόνιον επί πάγον (τίς ών;, 213 τους υπενρόχους, 268 ποιναΐς ώόμην τοιαισί γε (und mit Hartung τυχών), 371 gehört nach 369, 429 σθένος κρατύνων (γάς).. νώτους επιστενάζει, 541 διακναιόμενον χαλκευμάτων, 543 αντία γνώμα, 548 ως όνειρον, 556 τόδ' εκείνα θ' όσαμφί λ., 617 παν δ' αν ου πύθοιό μου, 680 απροσδόκητος δ' αυτόν εκ Διός μόρος, 688 ούποτ' οϋποθ' ώδ' επηύχουν ξένους, 691 πήματα λύματα δείματά θ' ώστ' | αμφήκει κέντρω ψύχειν ψυχάν αμάν (sive αμάν), 760 τώνδε συμμαθείν πάρα, 770 ου δητα, πρίν λέξω γ' αν εκ δεσμών λυθείς, 834 f. προσηγορεύθης" »ώ Διός .. μέλλουσέσεσθαι, τώνδε προσσαίνει σε τι« ; 860 θηλύκτονον (sic) 'Αρη δαμέντων, 894 μήποτε μήποτε κάμ' ώ πότνιαι Μοίραι, 899 εισoρώσ"Hog μέγα δαπτομέναν δυσπλάνους Ιούς άλατείαις πόνων (»quodsi hic verba εισoρώσ"Ηρg praecesserunt, in oculos incurrit Weilii coniecturam auahantouévay ipsi metro adversaria. Allerdings! Drum aber ist nicht die evidente Emendation von Weil, sondern die ungerechtfertigte Umstellung von Fritzsche zu verwerfen), 901 εμοί δε του γένοιθ' ομαλός | ο γάμος, άφοβος, εύδιος (εύδιος schon Weil), 1057 ει ταύτ' αυχείς (oder εί τάδ' έπαυχεί;) eine unnütze Conjectur, da die Emendation von Köchly ý toūò' corý; sicher steht, wenn auch Fritzsche bemerkt: hanc mendam iure dixeris scopulum summorum cri. ticorum naufragiis iufanem, 1087 στάσιν αντιπνοήν τ' αποδεικνύμενα.

Harmsen handelt über die Stellung der Präposition und der Attribute bei den drei Tragikern. Bei Aeschylus treten zwischen Präposition und Substantis oft δε, τέ, seltener γέ, γάρ, μέν (einmal από γάρ με τιμάν), bei Sophokles γάρ, γέ, δε, τε, seltener μέν, ούν, νύν, τοί, ausserdem ofter Zwei Partikeln μεν δή, γαρ ουχί, τε γάρ, μέν γάρ (auch κατά δ' άν τις εμού), bei Euripides gewöhnlich δε, τέ, seltener γάρ, γέ, μέν, τοί, einmal άρ', Zwei Partikeln seltener als bei Sophokles, manchmal andere Wörter wie , , sů, die mit dem Substantiv sich zu einem Begrif verbinden (εν ου καιρώ), Tro. 511 αμφί μου "Ιλιον in epischer Weise, ebend. 829 υπέρ οιωνός τεκέων. -- Bei der Erörterung der Stellung der Präposition zwischen Substantiv und Attribut wird die freiere Behandlung des Versschlusses bei Sophokles erläutert an der häufigeren Stellung der Präposition am Ende des Verses (Mυσίων από ! κρημνών), an der nur bei Sophokles vorkommenden Stellung des Artikels (της | οίκοι διαίτης) und Elision am Ende des Verses, an der Stellung der Conjunctionen ότι, ώς, όπως, επεί und der Relativa ebendaselbst, die bei Aeschylus nur

im Prometheus häufiger vorkommt, u. a.

Bei der Behandlung der Anastrophe will Harmsen Aesch. Hik. 254, weil bei Aeschylus und Sophokles die nachgestellte Präposition immer am Ende steht und Präpositionen in der Anastrophe niemals elidiert werden (Soph. Phil. 190 ol μωγάς υπ' ist unrichtig), αιαν αγνός ήν διέρχεται lesen. Ag. 1277 βωμού matpớou o' äve' hält derselbe mit Ty. Mommsen für corrupt. Aber vgl. meine Studien zu Aeschylus S. 80. Eum. 417 soll úrai mehr Adverbium als Präposition sein, was nicht richtig ist. In der Behandlung der Anastrophe, heisst es weiter, sind Aeschylus und Sophokles sorgfältiger als Euripides. Bei diesem giebt es auch mehr Fälle als bei jenen, wo die nachgestellte und am Ende des Verses stehende Präposition nicht den Satz schliesst. Bei Aeschylus und Sophokles treten in diesem Falle nur δε und τε 2wischen Substantiv und Priposition (άρμασιν δ' υπό | ζεύγνυσεν, κακών τάπο | βλαστόντας), bei Euripides auch andere Wörter. In Betreff der Stellung der Attribute erörtert der Verfasser zuerst die prädikative Stellung des Adjektivs, die bei Aeschylus weit seltener sei als bei Sophokles und Euripides. Neben den Fällen, wo der Sinn die prädikative Stellung des Adjektivs erfordert, kommen solche Fälle vor, welche nur die Stellung anderer Attribute zwischen Artikel und Substantiv (και των απάντων Ζευς πατήρ 'Ολύμπιος) entschuldigt. Attributive Genetive sind nicht zwischen Artikel und Substantiv gesetzt, wenn der Genetiv mit dem Substantin einen Begrif bildet (το κλεινών Ελλάδος πρόOlo, dyūros), ferner wenn der Genetiv aus mehreren Gliedern besteht oder zu mehreren Substantiven gehört, wenn der Genetiv wie ein Particip betrachtet werden kann, Ζ. Β. του στρατηλάτου (του στρατηλατούντος) YEūv, wenn andere Attribute zwischen Artikel und Substantiv treten. An vielen Stellen endlich scheint diese Stellung nur durch das Versmass veranlasst worden zu sein. Ai. 792 will der Verfasser Martos 20! lesen.

Das schön ausgestattete, durch glänzende Sprache und geistreiche Gedanken ausgezeichnete, aber mehr dilettantische als streng wissenschaftliche Werk von Saint-Victor bietet kaum nennenswerthe Ergebnisse selbständiger Forschung. Das Sachliche ist durch verschiedene Irrthümer entstellt. Das Interessanteste sind die Parallelen und Beziehungen, welche das ausgebreitete Wissen des Verfassers von allen Seiten der Literatur und aus allen Gebieten beibringt. Wir heben hier nur einige Gedanken aus, die uns beachtenswerther oder doch charakteristisch scheinen. Ueber die Io - Scene im Prometheus wird bemerkt: en dehors même des rapports qui les unissaient, une idée sublimement tragique [?] ressortait du contraste de ces deux supplices: le mouvement forcené se heurtant à l'immobilité opprimée, la femme errante jetée en face du dieu enchaîné. In Betreff der Kilissa - Scene Cho. 734 ff. heisst es: En se rappelant les soins qu'elle donnait au petit Oreste, Cilissa le revoit salissant ses langes, et la chose est dite tout crûment, comme au

coin de l'âtre, entre servantes habituées aux tracas et aux souillures des berceaux. On est étonné d'abord et un peu choqué: cela fait l'effet d'une statuette de Manneken-piss, fourvoyée dans un fronton pathétique. Mais la tragédie grecque n'avait ni les dédains, ni les dégoûts de la nôtre; des accidents intimes, des traits de nature familiarisaient sa sublimité. Elle se faisait toute à tous; divine envers les dieux, héroique avec les héros, populaire avec les esclaves et les personnages subalternes. Nachdem die Reform des ius talionis, welche in den Eumeniden ausgesprochen, erörtert und der Gedanke: cette réforme du droit humain ne pouvait s'accomplir que par une révolution religieuse. L'homme ne corrige pas ses lois qu'après avoir corrigé ses dieux ausgeführt ist, wird hinzugefügt: Avant Eschyle qui l'ignorait, Ézéchiel avait eu l'intuition de ces grands changements opérés dans la conscience des Étres divins. Comme Éschyle, il attendrit la face courroucée du ciel, il brise comme lui l'implacable épée de ses Anges Exterminateurs. De force ou de gré, le hardi Prophète convertit à la justice le Dieu foudroyant d'Israël ... Concordance sublime qui, rapprochée de tant d'autres, fait d'Eschyle un frère des Prophètes. En lui et par lui, le génie grec et le génie hébraïque, si lointains et si dissemblables, se touchent du front et des ailes, comme les Chérubins de l'arche biblique, et s'inclinent devant le même Dieu.

.

Prometheus. 51 έγνωκα· τίς δ' ου; κουδεν αντειπείν έχω H. Weil Revue de Philol. IV S. 117.

115 τις ομφά (fir oδμά) προσέπτα μ' άφεγγής A. Nauck (s, oben S. 4). Ebendas. (S. 237 ff.) vermehrt Nauck das Material für die von ihm schon Philol. IX S. 178 f. behandelte Frage in Betreff der Quantität von árápatos und bestätigt, was er bereits a. 0. nachgewiesen, dass dypatos mit langer vorletzter Silbe durchaus regelrecht und nicht drýpavtos dafür zu setzen sei (darnach ist Jahresb. 1874/75 S. 438 Note zu rectificieren).

494 xău? (wie schon Reisig) vel potius xız' ëxpar boquv mupáoas Blaydes Ausg. der Thesmoph. 1880.

Επτά επί Θήβας. Moriz Schmidt, Die Parodos der Septem. Bulletin de l'Académie Impériale d. S. de Saint-Pétersbourg t. XXVI p. 44-69.

Der Verfasser will die Frage, ob die Parodos der Septem durch. weg antistrophischen Bau habe oder im Anfang auch einen allöostrophischen Theil besitze, endgiltig entscheiden. Er lässt zunächst als erwiesen gelten, dass die Partie von 109 (dol tokozoi) an antistrophisch sei, und kommt in der weiteren Untersuchung dazu, auch das vorausgehende aus zwei Syzygien bestehen zu lassen und so für die ganze Parodos fünf Syzygien anzunehmen, für welche er Vortrag von Einzelchoreuten und Abschluss durch Hemichorienvortrag ansetzt. Die beiden ersten Syzygien erhalten folgende Gestalt (die Zahlen 1-4 bezeichnen die Aristerostaten, 3-8 die Dexiostaten, 9-12 die Laurostaten). στρ. α. η 8'.

η Ι. θρεομένα (λέγεις) φοβερά δείν' άχη.

μεθείται στρατός στρατόπεδον λιπών
(επιρρεί πολύς (δ')

όδε λεώς (ελά) πρόδρομος ιππότας. αντ, α'. ή α'. αιθερία κόνις με πείθει φανείσ'

άναυδος σαφής έτυμος άγγελος.
ή ΙΒ'. ελέδεμας (δ' εμέ χθονός εμάς) βοά.

(ποντιχρίμπτεται πεδίο όπλων κτύπους
ποτανοίς· βρέμει δ'

οροτύπου δίχαν ύδατος αχέτου.
στρ. 3 ή α'. (ιω) ιω ίω θεοί θεαί τ' όρμενον

κακόν αλεύσατε
η Β'. ο λεύκασπις όρνυται επί πτόλιν

λεως ευτρεπής διώκων (βοά)
η γ'. τίς άρ' επαρκέσει θεών και θεάν;

υπέρ τειχέων τις άρα ρύσεται;
η Δ'. ακούετ' ή ουκ ακούετ' ασπίδων κτύπον;
παραστ. Ο

Κορυφ.

αντ. 3' ή έ ακμάζει βρετέων έχεσθαι, τι μέλ

λομεν άγάστoνου;
ή ς'. πότερα δήτ' εγώ ποτιπέσω (λιταίς

πατρωή τί δρώ;Σ βρέτη δαιμόνων;
η ζ". (ιώ) μάκαρες ευεδροι. πέπλων και στεφέων

πότ', ει μή νυν, αμφί λιτάν' έξομεν;
ή Η'. κτύπον δέδορκα. πάταγος ουχ ενός δορός.
παραστ. (ιώ) δαίμον ώ χρυσοπώλης, τί ρέ-

ξεις; προδώσεις παλαίχθων "Αρης γαν τεάν; Κορυφ. (συ δ' άλλ' άναξ, έπιδ' έπιδε πόλιν

(τεγαν, (εί) ποτ' ευφιλήταν έθου.

[ocr errors]
« PreviousContinue »